Vì vậy trong nội dung bài viết này họ cùng tổng hợp các dạng toán về luỹ quá với số nón tự nhiên,qua kia giúp các em cảm thấy bài toán giải các bài tập về luỹ thừa không hẳn là vấn đề làm cực nhọc được bọn chúng ta.

Bạn đang xem: 1 mũ 2

I. Kỹ năng cần lưu giữ về Luỹ thừa

1. Lũy thừa với số nón tự nhiên

- Lũy quá bậc n của a là tích của n quá số bằng nhau, mỗi thừa số bởi a :

an= a.a..a (n quá số a) (n khác 0)

- trong đó: a được call là cơ số.

n được gọi là số mũ.

2. Nhân nhì lũy thừa cùng cơ số

- khi nhân nhị lũy thừa cùng cơ số, ta giữa nguyên cơ số với cộng các số mũ.

am. An= am+n

3. Phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số

-Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta không thay đổi cơ số và trừ những số mũ đến nhau.

am: an= am-n(a 0, m 0)

4. Lũy thừa của lũy thừa.

(am)n= am.n

- ví dụ như : (22)4= 22.4= 28

5. Nhân hai lũy thừa cùng số mũ, không giống sơ số.

am. Bm= (a.b)m

- lấy ví dụ : 33. 23= (3.2)3= 63

6. Chia hai lũy thừa cùng số mũ, khác cơ số.

am: bm= (a : b)m

- ví dụ : 64: 34= (6 : 3)4= 24

7. Một vài ba quy ước.

1n= 1;a0= 1

- lấy một ví dụ :12018= 1 ; 20180= 1


*

II. Những dạng toán về luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Dạng 1: Viết gọn 1 tích bằng phương pháp dùng luỹ thừa

* Phương pháp: Áp dụng công thức:an= a.a..a

Bài1.(Bài 56 trang 27 SGK Toán 6): Viết gọn những tích sau bằng phương pháp dùng lũy quá :

a) 5.5.5 5.5.5 ; b) 6.6.6.3.2 ;

c) 2 2.2.3.3 ; d) 100.10.10.10.

* Lời giải:

a) 5.5.5.5.5.5 = 56

b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64;

c) 2.2.2.3.3 = 23.32;

d) 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = 105.

Bài2. (Bài 57 trang 28 SGK Toán 6): Tính giá bán trị các lũy vượt sau :

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210;

b) 32, 33, 34, 35;

c) 42, 43, 44;


d) 52, 53, 54;

e) 62, 63, 64.

* Lời giải:

a) 23= 2.2.2 = 8 ; 24= 23.2 = 8.2 = 16.

- Làm tương tự như như bên trên ta được :

25= 32 , 26= 64 , 27= 128 , 28= 256, 29= 512 , 210= 1024.

b) 32= 9, 33= 27 , 34= 81, 35= 243 .

c) 42 = 16, 43= 64, 44= 256 .

d) 52= 25, 53= 125, 54= 625.

e) 62= 36, 63= 216, 64= 1296.

Bài3. (Bài 65 trang 29 SGK Toán 6): bằng phương pháp tính, em hãy cho biết thêm số nào lớn hơn trong hai số sau?

a) 23và 32; b) 24và 42;

c)25và 52; d) 210và 100.

* Lời giải

a) 23= 8, 32= 9 . Vày 8 52.

d) 210= 1024 đề nghị 210>100.

Bài 4 :Viết gọn những tích sau bên dưới dạng lũy thừa.

a) 4 . 4 . 4 . 4 . 4

b) 10 . 10 . 10 . 100

c) 2 . 4 . 8 . 8 . 8 . 8

d) x . X . X . X

Dạng 2. Viết 1 số ít dưới dạng luỹ vượt với số mũ lớn hơn 1

* Phương pháp: áp dụng công thứca.a..a = an(n quá số a) (n không giống 0)

Bài1.(Bài 58b; 59b trang 28 SGK Toán 6)

58b) Viết từng số sau thành bình phương của một số trong những tự nhiên : 64 ; 169 ; 196.

59b) Viết mỗi số sau thành lập và hoạt động phương của một số trong những tự nhiên : 27 ; 125 ; 216.

* Lời giải

58b) 64 = 8.8 = 82;

169 = 13.13 = 132;

196 = 14.14 = 142.

59b) 27 = 3.3,3 = 33;

125 = 5.5.5 = 53;

216 = 6.6.6 = 63.

Bài2. (Bài 61 trang 28 SGK Toán 6) trong các số sau, số như thế nào là lũy vượt của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 (chú ý rằng bao hàm số có nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa) : 8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100.

* Lời giải:

8 = 23; 16 = 42= 24;

27 = 33; 64 = 82 26= 43;

81 = 92= 34; 100 = 102.


Dạng 3. Nhân 2 luỹ thừa cùng cơ số

* Phương pháp: vận dụng công thức:am. An= am+n

Bài1.(Bài 60 trang 28 SGK Toán 6): Viết tác dụng phép tính sau bên dưới dạng một lũy quá :

a) 33.34; b) 52.57; c) 75.7.

* Lời giải:

a) 33.34= 33+4= 37;

b) 52.57= 52+7= 59;

c) 75.7 = 75+1= 76

Bài2.(Bài 64 trang 29 SGK Toán 6) Viết hiệu quả phép tính bên dưới dạng một lũy thừa :

a) 23.22.24;

b) 102.103.105;

c) x. X5 ;

d) a3.a2.a5;

* Lời giải:

a) 23.22.24= 23+2+4= 29;

b) 102.103.105 =102+3+5= 1010;

c) x.x5= x1+5= x6;

d) a3.a2.a5= a3+2+5= 210;

Bài 3 :Viết các tích sau bên dưới dạng một lũy thừa.

a) 48. 220; 912. 275. 814 ; 643. 45. 162

b) 2520. 1254; x7. X4. X3; 36. 46

Dạng 4: phân tách 2 luỹ thừa thuộc cơ số

* Phương pháp: áp dụng công thức:am: an= am-n(a 0, m 0)

Bài 1 :Viết các hiệu quả sau dưới dạng một lũy thừa.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Stylish Nghĩa Là Gì, Stylish Là Gì

a) 1255: 253b) 276: 93c) 420: 215

d) 24n: 22ne) 644. 165: 420g)324: 86

Bài 2 :Viết những thương sau bên dưới dạng một lũy thừa.

a) 49: 44; 178: 175; 210: 82 ; 1810: 310; 275: 813

b) 106: 100 ; 59: 253; 410: 643; 225: 324: 184: 94

Dạng 5:Một số dạng toán khác

* Phương pháp: vận dụng 7 đặc thù ở trên biến hóa linh hoạt

Topnhacai - Nhà cái uy tín số 1 hiện nay | ghế massage giá rẻ