$\begin{array} {l} x = \dfrac { 1 + \sqrt{ 7 } i } { 4 } \\ x = \dfrac { 1 - \sqrt{ 7 } i } { 4 } \end{array}$


Bạn đang xem: Rèn luyện tư duy chiếm trọn điểm 8

$\color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } = \color{#FF6800}{ 0 }$
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } = \color{#FF6800}{ 0 }$
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } = \color{#FF6800}{ 0 }$
$ $ Hãy biến đổi biến đổi vế trái của phương trình bậc hai thành dạng bình phương của một hiệu hoặc một tổng $ $
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 4 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \color{#FF6800}{ - } \left ( \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 4 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = \color{#FF6800}{ 0 }$
$\left ( x - \dfrac { 1 } { 4 } \right ) ^ { 2 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \color{#FF6800}{ - } \left ( \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 4 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = 0$
$\left ( x - \dfrac { 1 } { 4 } \right ) ^ { 2 } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \color{#FF6800}{ + } \left ( \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 4 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\left ( x - \dfrac { 1 } { 4 } \right ) ^ { 2 } = - \dfrac { 1 } { 2 } + \left ( \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 4 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\left ( x - \dfrac { 1 } { 4 } \right ) ^ { 2 } = - \dfrac { 1 } { 2 } + \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } } { \color{#FF6800}{ 4 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 4 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 ^ { 2 } } { 4 ^ { 2 } } }$
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 4 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 7 } { 16 } }$
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 4 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 7 } { 16 } }$
$\color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 4 } } = \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 7 } { 16 } } }$
$\color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 4 } } = \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 7 } { 16 } } }$
$\color{#FF6800}{ x } = \pm \color{#FF6800}{ \dfrac { \sqrt{ 7 } i } { 4 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 4 } }$
$\color{#FF6800}{ x } = \pm \color{#FF6800}{ \dfrac { \sqrt{ 7 } i } { 4 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 4 } }$
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 4 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { \sqrt{ 7 } i } { 4 } } \\ \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 4 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { \sqrt{ 7 } i } { 4 } } \end{array}$
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 4 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { \sqrt{ 7 } i } { 4 } } \\ \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 4 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { \sqrt{ 7 } i } { 4 } } \end{array}$
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 + \sqrt{ 7 } i } { 4 } } \\ \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 - \sqrt{ 7 } i } { 4 } } \end{array}$
$\begin{array} {l} x = \dfrac { 1 + \sqrt{ 7 } i } { 4 } \\ x = \dfrac { 1 - \sqrt{ 7 } i } { 4 } \end{array}$
$\color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } = \color{#FF6800}{ 0 }$
$ $ Hãy sử dụng công thức nghiệm $ \dfrac{-b\pm\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} $ để giải phương trình bậc hai $ ax^{2}+bx+c=0$
$\color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { - \left ( - 1 \right ) \pm \sqrt{ \left ( - 1 \right ) ^ { 2 } - 4 \times 2 \times 1 } } { 2 \times 2 } }$
$x = \dfrac { \color{#FF6800}{ - } \left ( \color{#FF6800}{ - } 1 \right ) \pm \sqrt{ \left ( - 1 \right ) ^ { 2 } - 4 \times 2 \times 1 } } { 2 \times 2 }$
$x = \dfrac { 1 \pm \sqrt{ \left ( \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } - 4 \times 2 \times 1 } } { 2 \times 2 }$
$\color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 \pm \sqrt{ 1 ^ { 2 } - 4 \times 2 \times 1 } } { 2 \times 2 } }$
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 + \sqrt{ 7 } i } { 4 } } \\ \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 - \sqrt{ 7 } i } { 4 } } \end{array}$
$x = \dfrac { \color{#FF6800}{ - } \left ( \color{#FF6800}{ - } 1 \right ) \pm \sqrt{ \left ( - 1 \right ) ^ { 2 } - 4 \times 2 \times 1 } } { 2 \times 2 }$
$x = \dfrac { 1 \pm \sqrt{ \left ( \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } - 4 \times 2 \times 1 } } { 2 \times 2 }$
$x = \dfrac { 1 \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ 1 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } - 4 \times 2 \times 1 } } { 2 \times 2 }$
$x = \dfrac { 1 \pm \sqrt{ 1 - 4 \times 2 \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 } } } { 2 \times 2 }$
$x = \dfrac { 1 \pm \sqrt{ 1 \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } } } { 2 \times 2 }$
$x = \dfrac { 1 \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 8 } } } { 2 \times 2 }$
$x = \dfrac { 1 \pm \sqrt{ - 7 } } { \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } = \color{#FF6800}{ 0 }$
$\color{#FF6800}{ D } = \left ( \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 }$
$D = \left ( \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } - 4 \times 2 \times 1$
*

*

*

*Xem thêm: Ninh Bình: Giáo Viên Mầm Non Bỏ Việc, Trường Học Lo Lắng, Phòng Gd&Đt Gia Viễn

*