Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Phát biểu làm sao sau đây là đúng?

A.Bạn đã xem: Amilozo có cấu trúc mạch gì Amilozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh

B.

Bạn đang xem: Amilozo mạch gì

Glucozơ bị oxi hóa bởi H2(Ni, to).

C. Xenlulozơ có cấu tạo mạch phân nhánh.

D.Saccarozơ không biến thành thủy phân.


*

Đáp án A

A đúng

B sai vày glucozo bị khử vì H2 (Ni, to).

C sai vì Xenlulozơ có kết cấu mạch thẳng

D sai bởi vì saccarozo bị thủy phân

Có các phát biểu sau đây:

(1) Amilozơ có kết cấu mạch phân nhánh.

(2) Saccarozơ bị oxi hóa bởi vì dd AgNO3 trong NH3.

(3) Xenlulozơ có cấu tạo mạch phân nhánh.

(4) Saccarozơ làm mất đi màu nước brom.

(5) Fructozơ bao gồm phản ứng tráng bạc.

(6) Glucozơ tham gia phản ứng cộng H2 (Ni, t°).

(7) vào dung dịch, glucozơ tồn tại hầu hết ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ngơi nghỉ dạng mạch hở.

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 6

C. 3

D. 5

Cho các phát biểu sau:

(1) Amilozơ có cấu tạo mạch phân nhánh.

(2) Fructozơ làm mất màu nước brom.

(3) Saccarozơ không biến thành oxi hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng.

(4) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng.

(5) Thủy phân saccarozơ trong môi trường xung quanh kiềm thu được glucozơ cùng fructozơ.

(6) Saccarozơ chỉ có cấu tạo dạng mạch vòng.

Số phát biểu đúng là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Có các phát biểu sau đây: (1) Amilozơ có kết cấu mạch phân nhánh. (2) Mantozơ bị khử hóa bởi dung dịch AgNO3 vào NH3. (3) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. (4) Saccarozơ làm mất màu nước brom. (5) Fructozơ tất cả phản ứng tráng bạc. (6) Glucozơ công dụng được với hỗn hợp thuốc tím. (7) vào dung dịch, glucozơ tồn tại đa phần ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ sinh sống dạng mạch hở. Số phát biểu đúng là:

A. 6

B.4

C. 5

D. 3

Cho các phát biểu sau đây:

(1) Amilopectin có cấu trúc dạng mạch không phân nhánh.

(2) Xenlulozơ có cấu trúc dạng mạch phân nhánh.

(3) Saccarozơ bị khử do AgNO3/dung dịch NH3.

(4) Xenlulozơ gồm công thức là n.

(5) Saccarozơ là 1 trong những đisaccarit được cấu trúc từ một nơi bắt đầu glucozơ và một nơi bắt đầu fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi.

(6) Tinh bột là hóa học rắn, sinh sống dạng vô định hình, màu sắc trắng, không tan nội địa lạnh.

Số phát biểu đúng là:

B. 3.

C. 5.

D.6.

Cho những phát biểu sau đây:

(1) Amilopectin có kết cấu dạng mạch ko phân nhánh.

(2) Xenlulozơ có kết cấu dạng mạch phân nhánh.

(3) Saccarozơ bị khử bởi AgNO3/dd NH3.

(4) Xenlulozơ bao gồm công thức là n.

(5) Saccarozơ là một.đisaccarit được kết cấu từ một nơi bắt đầu glucozơ với một cội fructozơ link với nhau qua nguyên tử oxi.

(6) Tinh bột là hóa học rắn, sống dạng vô định hình, color trắng, ko tan trong nước lạnh.

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 5

C. 3

D. 6

Có các phát biểu sau đây:

(1) Amilozơ có cấu tạo mạch phân nhánh.

(2) Glucozơ bị khử vị dung dịch AgNO3 vào NH3.

(3) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

(4) Saccarozơ làm mất đi màu nước brom.

(5) Fructozơ có phản ứng tráng bạc.

(6) Glucozơ tác dụng được với hỗn hợp thuốc tím.

(7) trong dung dịch, glucozơ tồn tại hầu hết ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ làm việc dạng mạch hở.

Số phát biểu đúng là:

A. 6

B. 5

C. 3

D. 4

Có các phát biểu sau đây:

(1) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

(2) Glucozơ bị khử vày dung dịch AgNO3 trong NH3.

(3) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

(4) Saccarozơ làm mất đi màu nước brom.

(5) Fructozơ bao gồm phản ứng tráng bạc.

(6) Glucozơ tính năng được với hỗn hợp thuốc tím.

(7) vào dung dịch, glucozơ tồn tại đa phần ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở.

Số tuyên bố đúng là

A. 6

B. 5

C. 3

D. 4

Có những phát biểu sau đây:

(1) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

(2) Glucozơ bị khử do dung dịch AgNO3 vào NH3.

(3) Xenlulozơ có kết cấu mạch phân nhánh.

(4) Saccarozơ làm mất đi màu nước brom.

(5) Fructozơ gồm phản ứng tráng bạc.

(6) Glucozơ tính năng được với dung dịch thuốc tím.

(7) trong dung dịch, glucozơ tồn tại đa số ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ sống dạng mạch hở.

Số phát biểu đúng là:

A. 6

B. 5

C. 3

D. 4

Có những phát biểu sau đây:

(1) Amilozơ có cấu tạo mạch phân nhánh.

(2) Glucozơ bị khử do dung dịch AgNO3 vào NH3.

(3) Xenlulozơ có kết cấu mạch phân nhánh.

(4) Saccarozơ làm mất màu nước brom.

(5) Fructozơ bao gồm phản ứng tráng bạc.

(6) Glucozơ công dụng được với dung dịch thuốc tím.

(7) trong dung dịch, glucozơ tồn tại hầu hết ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ sống dạng mạch hở.

Số tuyên bố đúng là

A. 6

B.

Xem thêm: Danh Sách Hệ Thống Cửa Hàng Aldo Việt Nam, Aldo Shoes, Boots, Sandals & Sneakers

5

D. 4

Có các phát biểu sau đây:

(1) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

(2) Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

(3) Xenlulozơ có cấu tạo mạch phân nhánh.

(4) Saccarozơ làm mất màu nước brom.

(5) Fructozơ bao gồm phản ứng tráng bạc.

(6) Glucozơ chức năng được với dung dịch thuốc tím.

(7) vào dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng và một trong những phần nhỏ sống dạng mạch hở.