Ancol. Khái niệm về Ancol, danh pháp, đặc điểm vật lí, tính chất hóa học của Ancol. Điều chế và nhận biết Ancol
*

Lý thuyết Ancol


I. ĐỊNH NGHĨA

- Ancol là phần nhiều hợp chất hữu cơ trong phân tử bao gồm chứa team -OH liên kết với nguyên tử C no (C sp3) của cội hiđrocacbon.

Bạn đang xem: Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn ancol

*

- Ancol là sản phẩm thu được khi sửa chữa nguyên tử H links với C sp3trong hiđrocacbon bằng nhóm -OH. - Công thức tổng thể của ancol: + CxHyOz(x, y, z thuộc N*; y chẵn; 4 ≤y ≤2x + 2; z ≤x): thường được sử dụng khi viết bội nghịch ứng cháy. + CxHy(OH)zhay R(OH)z: thường dùng khi viết làm phản ứng xảy ra ở nhóm OH. + CnH2n+2-2k-z(OH)z(k = số liên kết p + số vòng; n, zlà những số từ bỏ nhiên; z ≤n): hay được dùng khi viết làm phản ứng cùng H2, cùng Br2, lúc biết rõ số chức, no hay là không no… - Độ ancol là % thể tích của C2H5OH nguyên chất trong hỗn hợp C2H5OH - Lần ancol là số đội OH gồm trong phân tử ancol. - Bậc ancol là bậc của nguyên tử C link với nhóm OH.

II. DANH PHÁP

1. Tên rứa thế

Tên sửa chữa thay thế = tên hiđrocacbon tương xứng + số chỉ vị trí nhóm OH + ol

2. Thương hiệu thường

Tên thường = ancol (rượu) + Tên nơi bắt đầu hiđrocacbon + ic Chú ý:Một số ancol có tên riêng cần nhớ:

CH2OH-CH2OH Etilenglicol CH2OH-CHOH-CH2OH Glixerin (Glixerol) CH3-CH(CH3)-CH2-CH2OH Ancol isoamylic

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Tâm lý

tự C1đến C12là hóa học lỏng, từ C13trở lên là hóa học rắn.

2. Nhiệt độ sôi

- So với các chất tất cả M tương đương thì ánh nắng mặt trời sôi của:Muối > Axit > Ancol > Anđehit > Hiđrocacbon, ete và este... - Giải thích: ánh nắng mặt trời sôi của một chất thường nhờ vào vào những yếu tố: + M: M càng bự thì ánh nắng mặt trời sôi càng cao. + Độ phân rất của liên kết: link ion > links cộng hóa trị tất cả cực > liên kết cộng hóa trị không cực. + Số link hiđro: càng nhiều liên kết H thì ánh nắng mặt trời sôi càng cao. + Độ bền của link hiđro: link H càng bền thì ánh sáng sôi càng cao.

3. Độ tan

- Ancol gồm 1, 2, 3 nguyên tử C trong phân tử tan vô hạn trong nước. - Ancol bao gồm càng các C, độ chảy trong nước càng giảm vày tính tránh nước của nơi bắt đầu hiđrocacbon tăng.

IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Làm phản ứng với sắt kẽm kim loại kiềm

R(OH)z+ zNa →R(ONa)z+ z/2H2 R(ONa)z: Natri ancolat rất giản đơn bị thủy phân vào nước: R(ONa)z+ zH2O →R(OH)z+ zNaOH Chú ý: - Trong phản ứng của ancol cùng với Na:

mbình Natăng= mAncol- mH2= nAncol.(MR+ 16z). Mbình Ancoltăng= mNa- mH2= nAncol.22z.

- Nếu mang lại dung dịch ancol phản nghịch ứng với mãng cầu thì ngoại trừ phản ứng của ancol còn tồn tại phản ứng của H2O với Na. - Số nhóm chức Ancol = 2.nH2/ nAncol.

2. Phản ứng cùng với axit

a. Với axit vô cơ HX CnH2n+2-2k-z(OH)z+ (z + k) HX →CnH2n + 2 - zXz + k →số nguyên tử X bằng tổng số nhóm OH và số liên kết pi.

*

b. Với axit cơ học (phản ứng este hóa)

ROH + R’COOH ↔R’COOR + H2O yR(OH)x+ xR’(COOH)y↔ R’x(COO)xyRy+ xyH2O

Chú ý: - bội phản ứng được tiến hành trong môi trường thiên nhiên axit với đun nóng. - bội phản ứng có tính thuận nghịch nên chăm chú đến chuyển dời cân bằng.

3. Bội nghịch ứng tách bóc nước (đề hiđrat hóa)

a. Tách nước từ là 1 phân tử ancol tạo nên anken của ancol no, đối chọi chức, mạch hở.

CnH2n+1OH →CnH2n+ H2O (H2SO4đặc, >1700C)

Điều kiện của ancol tham gia phản ứng: ancol gồm Hα. Chú ý: - trường hợp ancol no, đối chọi chức mạch hở không bóc tách nước sản xuất anken thì Ancol đó không có Hα(là CH3OH hoặc ancol nhưng nguyên tử C link với OH chỉ link với C bậc 3 khác). - trường hợp một ancol tách bóc nước tạo thành hỗn hợp các anken thì chính là ancol bậc cao (bậc II, bậc III) với mạch C không đối xứng qua C liên kết với OH. - những ancol bóc tách nước tạo nên một anken thì xẩy ra các năng lực sau: + gồm ancol không bóc nước. + các ancol là đồng phân của nhau. - thành phầm chính trong vượt trình bóc tách nước theo phép tắc Zaixep. - lúc giải bài xích tập có tương quan đến phản ứng bóc nước nên nhớ:

mAncol= manken+ mH2O+ mAncol dư nancol bội nghịch ứng= nanken= nnước

- những phản ứng bóc tách nước sệt biệt:

CH2OH-CH2OH →CH3CHO + H2O CH2OH-CHOH-CH2OH→CH2=CH-CHO + 2H2O

b. Bóc nước tự 2 phân tử ancol sản xuất ete

ROH + ROH→ROR + H2O (H2SO4đặc; 1400C) ROH + R’OH→ROR’ + H2O (H2SO4đặc; 1400C)

Chú ý: - từ n ancol không giống nhau khi tách nước ta nhận được n.(n + 1)/2 ete trong những số ấy có n ete đối xứng. - Nếu tách bóc nước thu được những ete tất cả số mol đều bằng nhau thì những ancol tham gia phản ứng cũng đều có số mol cân nhau và nAncol= 2.nete= 2.nH2Ovà nAncol= mete+ nH2O+ mAncol dư.

4. Phản bội ứng oxi hóa

a. Oxi hóa hoàn toàn

CxHyOz+ (x + y/4 - z/2)O2→xCO2+ y/2H2O

Chú ý: - phản ứng đốt cháy của ancol có điểm sáng tương tự phản bội ứng đốt cháy hiđrocacbon tương ứng. + giả dụ đốt cháy ancol mang lại nH2O> nCO2→ancol lấy đốt cháy là ancol no với nAncol= nH2O- nCO2. + nếu như đốt cháy ancol cho nH2O> 1,5.nCO2→ancol là CH3OH. Chỉ bao gồm CH4và CH3OH có tính chất này (không kể amin). - lúc đốt cháy 1 hợp hóa học hữu cơ X thấy nH2O> nCO2→chất đó là ankan, ancol no mạch hở hoặc ete no mạch hở (cùng gồm công thức CnH2n+2Ox). b. Lão hóa không trọn vẹn (phản ứng cùng với CuO hoặc O2có xúc tác là Cu) - Ancol bậc I + CuO sản xuất anđehit:

RCH2OH + CuO→RCHO + Cu + H2O

- Ancol bậc II + CuO tạo ra xeton:

RCHOHR’ + CuO→RCOR’ + Cu + H2O

- Ancol bậc III không xẩy ra oxi hóa bằng CuO. Chú ý:

mchất rắngiảm= mCuOphản ứng- mCutạo thành= 16.nAncolđơn chức.

5. Bội nghịch ứng riêng rẽ của một trong những loại ancol

- Ancol etylic CH3CH2OH:

C2H5OH + O2→CH3COOH + H2O (men giấm) 2C2H5OH→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2O + H2(Al2O3, ZnO, 4500C)

- Ancol ko no bao gồm phản ứng như hidrocacbon tương ứng ví dụ: alylic CH2= CH - CH2OH

CH2=CH-CH2OH + H2→CH3-CH2-CH2OH (Ni, t0) CH2=CH-CH2OH + Br2→CH2Br-CHBr-CH2OH 3CH2=CH-CH2OH + 2KMnO4+ 4H2O→3C3H5(OH)3+ 2KOH + 2MnO2

- Ancol đa chức có các nhóm OH lập tức kề: tạo nên dung dịch màu xanh lá cây lam với Cu(OH)2ở ánh sáng thường:

2R(OH)2+ Cu(OH)2→2Cu + 2H2O

- một trong những trường hợp ancol ko bền: + Ancol gồm nhóm OH links với C nối đôi gửi vị thành anđehit hoặc xeton:

CH2=CH-OH→CH3CHO CH2=COH-CH3→CH3-CO-CH3

+ Ancol bao gồm 2 nhóm OH cùng gắn vào 1 nguyên tử C bị tách bóc nước tạo anđehit hoặc xeton:

RCH(OH)2→RCHO + H­2O HO-CO-OH→H2O + CO2 RC(OH)2R’→RCOR’ + H2O

+ Ancol tất cả 3 đội OH cùng gắn vào 1 nguyên tử C bị bóc tách nước tạo thành thành axit:

RC(OH)3→RCOOH + H2O

V. ĐIỀU CHẾ

1. Thủy phân dẫn xuất halogen

CnH2n+2-2k-xXx+ xMOH→CnH2n+2-2k-x(OH)x+ xMX

2. Cùng nước vào anken tạo thành ancol no, đối chọi chức, mạch hở

CnH2n+ H2O→CnH2n+1OH (H+) bội phản ứng tuân theo quy tắc cùng Maccopnhicop nên nếu anken đối xứng thì làm phản ứng chỉ sinh sản thành 1 ancol.

Xem thêm: Cung Sư Tử Là Con Gì ? Thuộc Mệnh Gì? Hợp Với Màu Nào? Cung Sử Tử (23/7

3. Thủy phân este trong môi trường thiên nhiên kiềm

RCOOR’ + NaOH→RCOONa + R’OH

4. Cùng H2vào anđehit hoặc xeton

RCHO + H2→RCH2OH (Ni, t0) RCOR’ + H2→RCHOHR’ (Ni, t0)

5. Oxi hóa đúng theo chất có nối đôi bằng dung dịch KMnO4

3CH2=CH­2+ 2KMnO4+ 4H2O→3CH2OH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

6. Phương thức riêng điều chế CH3OH

CH4+ H2O→CO + 3H2 teo + 2H2→CH3OH (ZnO, CrO3, 4000C, 200atm) 2CH4+ O2→2 CH3OH (Cu, 2000C, 100 atm)

7. Phương thức điều chế C2H5OH

- Lên men tinh bột:

(C6H10O5)n→C6H12O6→ C2H5OH

*

các phản ứng ráng thể:

(C6H10O5)n+ nH2O→ nC6H12O6 C6H12O6→ 2C2H5OH + 2CO2(men rượu)

- Hidrat hóa etilen, xúc tác axit:

C2H4+ H2O→ C2H5OH

Đây là các cách thức điều chế ancol etylic vào công nghiệp.

VI. NHẬN BIẾT