-Thông thường thì NaOH ở dạng dd với H2O thì hôm nay rượu sẽ chảy trong dd NaOH thực chất là tan trong H2O.

Bạn đang xem: Ancol etylic tác dụng với naoh

Cùng Top lời giải đi tra cứu hiểu chi tiết về Ancol nhé.

I. Định nghĩa, phân loại, đồng phân với danh pháp

1. Định nghĩa

-Ancol là những hợp chất hữu cơ mà lại phân tử tất cả nhóm hidroxyl (OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.

-Công thức tổng quát mắng của ancol:R(OH)n(n ≥ 1), với R là gốc hiđrocacbon.

-Công thức của ancol no mạch thẳng, đơn chức:CnH2n+1OHhayCnH2n+2O(với n ≥ 1).

2. Phân loại

-Gốc R tất cả thể là mạch hở no xuất xắc chưa no hoặc mạch vòng.

Ví dụ:CH3-OH; CH2=CH-CH2-OH; C6H5-CH2-OH.

- team OH- có thể kết dính cacbon bậc 1, bậc 2, bậc 3 tạo thành ancol tương ứng bậc 1, bậc 2, bậc 3.

Lưu ý:Bậc của ancol bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với đội OH.

Ví dụ:

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?" width="335">

Bảng phân loại ancol

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 2)" width="897">

-Ancol ko bền khi:

+ Nhiều team –OH thuộc đính vào một nguyên tử cacbon.

+ đội –OH đính vào nguyên tử cacbon gồm nối đôi.

Ví dụ:

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 3)" width="538">

3. Đồng phân và danh pháp

a. Đồng phân

-Mạch cacbon khác nhau.

-Vị trí của những nhóm –OH không giống nhau.

-Ngoài ra ancol đơn chức bao gồm đồng phân là ete: R-O-R’.

Ví dụ:Viết đồng phân của C3H8O.

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 4)" width="552">

b. Danh pháp

-Tên thông thường:Tên ancol = thương hiệu gốc hiđrocacbon no tương ứng + ic.

Ví dụ:

CH3-CH2-OH: ancol etylic.

CH3-OH: ancol metylic.

-Tên rứa thế:Tên ancol = thương hiệu gốc hiđrocacbon no tương ứng + ol.

Ví dụ:

*
Ancol gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 5)" width="756">

II. Tính chất vật lý


-R-OH tạo liên kết hidro nêndẫn đến nhiệt độ sôi của ancolcao hơn các dẫn xuất của hydrocarbon bao gồm khối lượng phân tử tương đương. Dưới đây là thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần của một số đội hợp chất hữu cơ:

R-COOH > R-OH > RNR’ > R-COO-R’ > R-CO-R’> R-CHO > RX > R-O-R’ > RH

tương đương

Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > hidrocacbon CxHy

Giải thích: nhiệt độ sôi của một chất thường phụ thuộc vào những yếu tố sau:

-Khối lượng phân tửcàng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.

- Độ phân cực của liên kết: liên kết ion > liên kết cộng hóa trị bao gồm cực > liên kết cộng hóa trị ko cực.

-Số liên kết hiđro: càng nhiều liên kết hidro thì nhiệt độ sôi càng cao.

-Độ bền của liên kết hiđro: liên kết H càng bền thì nhiệt độ sôi càng cao.

-Từ C1đến C12ancol ở thể lỏng (khối lượng riêng rẽ d 13trở lên ở thể rắn.

-C1đến C3tan vô hạn trong nước vì bao gồm liên kiết H với nước.

-Độ rượu = (Vancol nguyên chất/Vdd ancol).100

-Các poli như etylen glicol, glixerol thường sánh, nặng hơn nước và bao gồm vị ngọt.

III. Tính chất hóa học

1.Phản ứng với kim loại kiềm

-Ancolchỉ tác dụng với Na giỏi NaNH2

R-OH + Na→R-ONa + H2

R-OH + NaNH2→R-ONa + NH3

2. Phản ứng thế team OH

-Phản ứng với axit vô cơ:

*
Ancol tất cả tác dụng với NaOH không?(ảnh 6)" width="578">

-Phản ứng tạo dien:dùng sản xuất cao su buna.

*
Ancol tất cả tác dụng với NaOH không?(ảnh 7)" width="523">

(ĐK: phải tất cả xúc tác là Al2O3+ MgO hoặc ZnO/500ºC)

3. Phản ứng bóc nước (phản ứng đêhidrat hoá)

-Phản ứng bóc tách nước (đehiđrat hóa) của ancol no, đơn chức, mạch hở tạo anken

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 8)" width="448">

Ví dụ:

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 9)" width="385">

4. Phản ứng oxi hoá

-Oxi hóa trọn vẹn bằng oxi (phản ứng cháy)

*
Ancol gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 10)" width="545">

-Oxihóa không hoàn toàn bằngKMnO4,K2Cr2O7,CrO3…

-Ancol bậc 1→muối carboxylic

R-CH2OH+ KMnO4-> R-COOK + MnO2+ KOH

-Ancol bậc 2→xetone

*
Ancol tất cả tác dụng với NaOH không?(ảnh 11)" width="901">

-Ancol bậc 3→xeton +axit cacboxylic

*
Ancol gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 12)" width="908">

5. Phản ứng ester hóa

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 13)" width="426">

-Phản ứng được thực hiện vào môi trường axit với đun nóng.

-Phản ứng gồm tính thuận nghịch nên để ý đến chuyển dịch cân bằng.

-Khả năng phản ứng: ancol bậc 1 > bậc 2 > bậc 3:

HCOOH > CH3COOH > RCH2COOH > R2CHCOOH > R3CCOOH.

Xem thêm: Slogan Của Vingroup & Giá Trị Cốt Lõi Của Vingroup Là Gì? Ý Nghĩa Logo Vingroup

IV. Ứng dụng cùng điều chế

1. Ứng dụng

- Ứng dụng của ancol: Ancol được ứng dụng nhiều trong công nghiệp thực phẩm, y tế và động cơ…

2. Điều chế

a. Phương pháp tổng hợp

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 14)" width="386">

Ví dụ: Điều chế etanol từ etilen

CH2=CH2+ H2O→ CH3CH2OH

b. Phương pháp sinh hoá:từ tinh bột, đường, ...

*
Ancol tất cả tác dụng với NaOH không?(ảnh 15)" width="707">

c. Điều chế metanol vào công nghiệp