-Thông thường thì NaOH ở dạng dd với H2O thì lúc này rượu sẽ tan trong dd NaOH thực chất là tan trong H2O.

Bạn đang xem: Ancol tác dụng với naoh

Bạn đang xem: Ancol tác dụng với naoh

Cùng Top lời giải đi tìm hiểu chi tiết về Ancol nhé.

I. Định nghĩa, phân loại, đồng phân và danh pháp

1. Định nghĩa

-Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hidroxyl (OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.

-Công thức tổng quát của ancol:R(OH)n(n ≥ 1), với R là gốc hiđrocacbon.

-Công thức của ancol no mạch thẳng, đơn chức:CnH2n+1OHhayCnH2n+2O(với n ≥ 1).

2. Phân loại

-Gốc R có thể là mạch hở no hay chưa no hoặc mạch vòng.

Ví dụ:CH3-OH; CH2=CH-CH2-OH; C6H5-CH2-OH.

- Nhóm OH- có thể dính vào cacbon bậc 1, bậc 2, bậc 3 tạo thành ancol tương ứng bậc 1, bậc 2, bậc 3.

Lưu ý:Bậc của ancol bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm OH.

Ví dụ:


*

Ancol có tác dụng với NaOH không?" width="335">

Bảng phân loại ancol


*

Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 2)" width="897">

-Ancol không bền khi:

+ Nhiều nhóm –OH cùng đính vào một nguyên tử cacbon.

+ Nhóm –OH đính vào nguyên tử cacbon có nối đôi.

Ví dụ:


*

Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 3)" width="538">

3. Đồng phân và danh pháp

a. Đồng phân

-Mạch cacbon khác nhau.

-Vị trí của các nhóm –OH khác nhau.

-Ngoài ra ancol đơn chức có đồng phân là ete: R-O-R’.

Ví dụ:Viết đồng phân của C3H8O.


*

Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 4)" width="552">

b. Danh pháp

Ví dụ:

CH3-CH2-OH: ancol etylic.

CH3-OH: ancol metylic.

-Tên thay thế:Tên ancol = tên gốc hiđrocacbon no tương ứng + ol.

Ví dụ:


*

Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 5)" width="756">

II. Tính chất vật lý

-R-OH tạo liên kết hidro nêndẫn đến nhiệt độ sôi của ancolcao hơn các dẫn xuất của hydrocarbon có khối lượng phân tử tương đương. Dưới đây là thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần của một số nhóm hợp chất hữu cơ:

R-COOH > R-OH > RNR’ > R-COO-R’ > R-CO-R’> R-CHO > RX > R-O-R’ > RH

tương đương

Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > hidrocacbon CxHy

Giải thích: nhiệt độ sôi của một chất thường phụ thuộc vào các yếu tố sau:

-Khối lượng phân tửcàng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.

- Độ phân cực của liên kết: liên kết ion > liên kết cộng hóa trị có cực > liên kết cộng hóa trị không cực.

-Số liên kết hiđro: càng nhiều liên kết hidro thì nhiệt độ sôi càng cao.

-Độ bền của liên kết hiđro: liên kết H càng bền thì nhiệt độ sôi càng cao.

-Từ C1đến C12ancol ở thể lỏng (khối lượng riêng d 13trở lên ở thể rắn.

-C1đến C3tan vô hạn trong nước vì có liên kiết H với nước.

-Độ rượu = (Vancol nguyên chất/Vdd ancol).100

-Các poli như etylen glicol, glixerol thường sánh, nặng hơn nước và có vị ngọt.

III. Tính chất hóa học

1.Phản ứng với kim loại kiềm

-Ancolchỉ tác dụng với Na hay NaNH2

R-OH + Na→R-ONa + H2

R-OH + NaNH2→R-ONa + NH3

2. Phản ứng thế nhóm OH

-Phản ứng với axit vô cơ:


Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 6)" width="578">

-Phản ứng tạo dien:dùng sản xuất cao su buna.


Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 7)" width="523">

(ĐK: phải có xúc tác là Al2O3+ MgO hoặc ZnO/500ºC)

3. Phản ứng tách nước (phản ứng đêhidrat hoá)

-Phản ứng tách nước (đehiđrat hóa) của ancol no, đơn chức, mạch hở tạo anken


Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 8)" width="448">

Ví dụ:


Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 9)" width="385">

4. Phản ứng oxi hoá

-Oxi hóa hoàn toàn bằng oxi (phản ứng cháy)


Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 10)" width="545">

-Oxihóa không hoàn toàn bằngKMnO4,K2Cr2O7,CrO3…

-Ancol bậc 1→muối carboxylic

R-CH2OH+ KMnO4-> R-COOK + MnO2+ KOH

-Ancol bậc 2→xetone


Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 11)" width="901">

-Ancol bậc 3→xeton +axit cacboxylic


Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 12)" width="908">

5. Phản ứng ester hóa


Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 13)" width="426">

-Phản ứng được thực hiện trong môi trường axit và đun nóng.

-Phản ứng có tính thuận nghịch nên chú ý đến chuyển dịch cân bằng.

Xem thêm: Cố Định Dòng Trong Excel Chi Tiết Từng Bước, Cố Định Ngăn Để Khóa Các Hàng Và Cột

-Khả năng phản ứng: ancol bậc 1 > bậc 2 > bậc 3:

IV. Ứng dụng và điều chế

1. Ứng dụng

- Ứng dụng của ancol: Ancol được ứng dụng nhiều trong công nghiệp thực phẩm, y tế và động cơ…

2. Điều chế

a. Phương pháp tổng hợp


Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 14)" width="386">

Ví dụ: Điều chế etanol từ etilen

CH2=CH2+ H2O→ CH3CH2OH

b. Phương pháp sinh hoá:từ tinh bột, đường, ...


Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 15)" width="707">

c. Điều chế metanol trong công nghiệp