-Thông thường xuyên thì NaOH làm việc dạng dd cùng với H2O thì từ bây giờ rượu đang tan trong dd NaOH thực ra là chảy trong H2O.

Bạn đang xem: Ancol tác dụng với naoh

Bạn sẽ xem: Ancol chức năng với naoh

Cùng Top lời giải đi tìm kiếm hiểu chi tiết về Ancol nhé.

I. Định nghĩa, phân loại, đồng phân cùng danh pháp

1. Định nghĩa

-Ancol là phần đông hợp hóa học hữu tuy vậy phân tử bao gồm nhóm hidroxyl (OH) links trực tiếp cùng với nguyên tử cacbon no.

-Công thức tổng quát của ancol:R(OH)n(n ≥ 1), với R là nơi bắt đầu hiđrocacbon.

-Công thức của ancol no mạch thẳng, đơn chức:CnH2n+1OHhayCnH2n+2O(với n ≥ 1).

2. Phân loại

-Gốc R rất có thể là mạch hở no hay không no hoặc mạch vòng.

Ví dụ:CH3-OH; CH2=CH-CH2-OH; C6H5-CH2-OH.

- đội OH- rất có thể dính vào cacbon bậc 1, bậc 2, bậc 3 chế tạo thành ancol tương ứng bậc 1, bậc 2, bậc 3.

Lưu ý:Bậc của ancol bởi bậc của nguyên tử cacbon link với team OH.

Ví dụ:


*

Ancol có tính năng với NaOH không?" width="335">

Bảng phân một số loại ancol


*

Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 2)" width="897">

-Ancol ko bền khi:

+ những nhóm –OH thuộc đính vào một nguyên tử cacbon.

+ team –OH gắn vào nguyên tử cacbon tất cả nối đôi.

Ví dụ:


*

Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 3)" width="538">

3. Đồng phân và danh pháp

a. Đồng phân

-Mạch cacbon khác nhau.

-Vị trí của những nhóm –OH khác nhau.

-Ngoài ra ancol 1-1 chức bao gồm đồng phân là ete: R-O-R’.

Ví dụ:Viết đồng phân của C3H8O.


*

Ancol có công dụng với NaOH không?(ảnh 4)" width="552">

b. Danh pháp

Ví dụ:

CH3-CH2-OH: ancol etylic.

CH3-OH: ancol metylic.

-Tên nỗ lực thế:Tên ancol = tên nơi bắt đầu hiđrocacbon no tương ứng + ol.

Ví dụ:


*

Ancol có tính năng với NaOH không?(ảnh 5)" width="756">

II. đặc điểm vật lý

-R-OH tạo links hidro nêndẫn đến ánh nắng mặt trời sôi của ancolcao hơn các dẫn xuất của hydrocarbon có trọng lượng phân tử tương đương. Dưới đó là thứ tự ánh nắng mặt trời sôi giảm dần của một vài nhóm hợp hóa học hữu cơ:

R-COOH > R-OH > RNR’ > R-COO-R’ > R-CO-R’> R-CHO > RX > R-O-R’ > RH

tương đương

Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > hidrocacbon CxHy

Giải thích: nhiệt độ sôi của một hóa học thường phụ thuộc vào những yếu tố sau:

-Khối lượng phân tửcàng béo thì ánh nắng mặt trời sôi càng cao.

- Độ phân rất của liên kết: links ion > liên kết cộng hóa trị bao gồm cực > links cộng hóa trị ko cực.

-Số link hiđro: càng nhiều liên kết hidro thì nhiệt độ sôi càng cao.

-Độ bền của liên kết hiđro: links H càng bền thì ánh sáng sôi càng cao.

-Từ C1đến C12ancol ngơi nghỉ thể lỏng (khối lượng riêng biệt d 13trở lên nghỉ ngơi thể rắn.

-C1đến C3tan vô hạn nội địa vì có liên kiết H với nước.

-Độ rượu = (Vancol nguyên chất/Vdd ancol).100

-Các poli như etylen glicol, glixerol thường sánh, nặng hơn nước và bao gồm vị ngọt.

III. đặc thù hóa học

1.Phản ứng với sắt kẽm kim loại kiềm

-Ancolchỉ tác dụng với Na tuyệt NaNH2

R-OH + Na→R-ONa + H2

R-OH + NaNH2→R-ONa + NH3

2. Phản nghịch ứng nuốm nhóm OH

-Phản ứng cùng với axit vô cơ:


Ancol có tính năng với NaOH không?(ảnh 6)" width="578">

-Phản ứng chế tạo ra dien:dùng sản xuất cao su thiên nhiên buna.


Ancol có chức năng với NaOH không?(ảnh 7)" width="523">

(ĐK: phải bao gồm xúc tác là Al2O3+ MgO hoặc ZnO/500ºC)

3. Làm phản ứng tách nước (phản ứng đêhidrat hoá)

-Phản ứng bóc nước (đehiđrat hóa) của ancol no, solo chức, mạch hở tạo nên anken


Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 8)" width="448">

Ví dụ:


Ancol có tính năng với NaOH không?(ảnh 9)" width="385">

4. Làm phản ứng oxi hoá

-Oxi hóa hoàn toàn bằng oxi (phản ứng cháy)


Ancol có chức năng với NaOH không?(ảnh 10)" width="545">

-Oxihóa không trọn vẹn bằngKMnO4,K2Cr2O7,CrO3…

-Ancol bậc 1→muối carboxylic

R-CH2OH+ KMnO4-> R-COOK + MnO2+ KOH

-Ancol bậc 2→xetone


Ancol có công dụng với NaOH không?(ảnh 11)" width="901">

-Ancol bậc 3→xeton +axit cacboxylic


Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 12)" width="908">

5. Bội phản ứng ester hóa


Ancol có tính năng với NaOH không?(ảnh 13)" width="426">

-Phản ứng được triển khai trong môi trường thiên nhiên axit với đun nóng.

-Phản ứng bao gồm tính thuận nghịch nên chú ý đến chuyển dời cân bằng.

Xem thêm: Cố Định Dòng Trong Excel Chi Tiết Từng Bước, Cố Định Ngăn Để Khóa Các Hàng Và Cột

-Khả năng phản ứng: ancol bậc 1 > bậc 2 > bậc 3:

IV. Ứng dụng cùng điều chế

1. Ứng dụng

- Ứng dụng của ancol: Ancol được áp dụng nhiều trong công nghiệp thực phẩm, y tế và rượu cồn cơ…

2. Điều chế

a. Cách thức tổng hợp


Ancol có chức năng với NaOH không?(ảnh 14)" width="386">

Ví dụ: Điều chế etanol từ etilen

CH2=CH2+ H2O→ CH3CH2OH

b. Phương pháp sinh hoá:từ tinh bột, đường, ...


Ancol có công dụng với NaOH không?(ảnh 15)" width="707">

c. Điều chế metanol trong công nghiệp