Bằng bí quyết phân tích vế trái thành nhân tử, giải những phương trình sau:a)(2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0)b)((x^2 - 4) + (x - 2)(3 - 2x) = 0)c)(x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0)d)(x(2x - 7) - 4x + 14 = 0)e)((2x - 5)^2 - (x + 2)^2 = 0)f)(x^2 - x - (3x - 3) = 0)
Bạn đang xem: Bài 22 trang 17 sgk toán 8 tập 2

a)(2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0)(Leftrightarrow (2x - 5)(x - 3) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl 2x - 5 = 0\ x - 3 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl 2x = 5\ x = 3endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = dfrac52\ x = 3 endarray ight.)Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm là(S = left\dfrac52;, 3 ight )b)((x^2 - 4) + (x - 2)(3 - 2x) = 0)(Leftrightarrow (x - 2)(x + 2) + (x - 2)(3 - 2x) = 0)(Leftrightarrow (x - 2)(x + 2 + 3 - 2x) = 0)(Leftrightarrow (x - 2)(-x + 5) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl x - 2 = 0\ -x + 5 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = 2\ x = 5endarray ight.)Vậy phương trình tất cả tập nghiệm là(S = left2;, 5 ight )c)(x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0)(Leftrightarrow (x - 1)^3 = 0)(Leftrightarrow x - 1 = 0)(Leftrightarrow x = 1)Vậy phương trình tất cả tập nghiệm là(S = left1 ight )d)(x(2x - 7) - 4x + 14 = 0)(Leftrightarrow x(2x - 7) - 2(2x - 7) = 0)(Leftrightarrow (x - 2)(2x - 7) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl x - 2 = 0\ 2x - 7 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = 2\ 2x = 7endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = 2\ x = dfrac72 endarray ight.)Vậy phương trình có tập nghiệm là(S = left\dfrac72;, 2 ight )e)((2x - 5)^2 - (x + 2)^2 = 0)(Leftrightarrow (2x - 5 - x - 2)(2x - 5 + x + 2) = 0)(Leftrightarrow (x - 7)(3x - 3) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl x - 7 = 0\ 3x - 3 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = 7\ 3x = 3endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = 7\ x = 1endarray ight.)Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm là(S = left1;, 7 ight )f)(x^2 - x - (3x - 3) = 0)(Leftrightarrow x(x - 1) - 3(x - 1) = 0)(Leftrightarrow (x - 3)(x - 1) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl x - 3 = 0\ x - 1 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = 3\ x = 1endarray ight.)Vậy phương trình tất cả tập nghiệm là(S = left1;, 3 ight )

Nhận xét:

Phương pháp giải phương trình tích:

(A.B. C = 0 Leftrightarrow left<eginarrayl A = 0\ B = 0\ C = 0endarray ight.)


*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài xích 4: Phương trình tích khác • Giải bài 21 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài bác 22 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 bằng phương pháp phân tích vế... • Giải bài bác 23 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài bác 24 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài xích 25 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài bác 26 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 TRÒ CHƠI (chạy tiếp...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông - Hình học 8
bài trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 4: Phương trình tích
• Giải bài xích 21 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 22 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 23 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 24 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 25 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 26 trang 17 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Tìm Hiểu Về Chế Độ Bridge Mode Là Gì, Chế Độ Bridge Mode Là Gì

Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều