Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương Nguyên tử

Với phương pháp giải các dạng bài bác tập chương Nguyên tử Hoá học tập lớp 10 tổng hợp những dạng bài tập, bài tập trắc nghiệm có lời giải cụ thể với đầy đủ cách thức giải, ví dụ như minh họa sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập Nguyên tử từ kia đạt điểm trên cao trong bài xích thi môn Hoá học tập lớp 10.

Bạn đang xem: Bài tập hoá 10 chương 1

*

Bài tập trắc nghiệm

Xác định nguyên tố phụ thuộc số hạt

A. Cách thức & Ví dụ

Nguyên tử của mỗi nguyên tố có một số Z đặc thù nên để khẳng định nguyên tố ta cần khẳng định Z trải qua việc lập cùng giải phương trình về số hạt.

a) Dạng toán cơ bạn dạng cho 1 nguyên tử

Phương pháp:

- căn cứ vào Z sẽ khẳng định được nguyên tử sẽ là thuộc nguyên tố chất hóa học nào

- lưu ý: Z = số proton (p) = số electron (e) = E

Số khối: A = Z + N

Tổng số phân tử = 2.Z + N

toàn bô hạt sở hữu điện = Z + E = 2Z

Ví dụ 1: Tổng số hạt cơ phiên bản của 1 nguyên tử X là 82, trong các số đó tổng số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số phân tử không với điện là 22. Vậy X là

Hướng dẫn:

Ta có: 2.Z + N =82

2.Z - N=22

➢Z = (82+22)/4 =26

➢X là Fe

Công thức vận dụng nhanh: Z = (S + A )/4

Trong đó:

Z: số hiệu nguyên tử

S: tổng thể hạt

A: Hiệu số hạt có điện và không sở hữu điện

b) Dạng toán vận dụng cho hỗn hợp những nguyên tử

Phương pháp:

Nếu là MxYy thì có thể coi bao gồm x nguyên tử M với y nguyên tử Y.

Do đó x.ZX + y.ZY = (Sphân tử + Aphân tử) / 4

Ví dụ 2: Tổng số hạt cơ bản trong phân tử X tất cả công thức là M2O là 140, vào phân tử X thì tổng số hạt mang điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không sở hữu điện là 44. Vậy X là

Hướng dẫn:

Trong X gồm 2 nguyên tử M cùng 1 nguyên tử O.

Nên ta có : 2.ZM + 8 = (140 + 44) : 4 = 46 ⇒ Z =19

⇒ M là K ⇒ X là K2O

Áp dụng không ngừng mở rộng công thức trên trong giải ion

➢ giả dụ ion là Xx+thì ZX = (S + A+ 2x) / 4

➢ giả dụ ion Yy-thì ZY = (S + A – 2y) / 4

Vậy biệt lập của công thức này với công thức ban sơ đó là thêm quý giá của điện ion

Cách nhớ: trường hợp ion dương thì lấy + 2 lần giá trị điện ion dương, nếu như âm thì – 2 lần giá trị điện ion âm)

Ví dụ 3: Tổng số phân tử cơ bạn dạng của ion M3+ là 79, trong những số ấy tổng số hạt mang điện nhiều hơn thế nữa không sở hữu điện là 19. M là

Hướng dẫn:

ZM = (79 + 19 +2.3) : 4 = 26 ⇒ M là fe (Fe).

c) Dạng toán cho tổng số phân tử cơ bản

Phương pháp:

Với dạng này thì ta phải kết hợp thêm bất đẳng thức:

1 ≤ N/Z ≤ 1,52 (với 82 nhân tố đầu bảng tuần hoàn)

1 ≤ (S −2Z)/Z ≤ 1,52 ⇒ S/3,52 ≤ Z ≤ S/3

Thường với cùng 1 số thành phần đầu độ chênh lệch thân p, n, hiếm hoi thường là một trong những hoặc 2, nên sau khi chia S cho 3 ta thường chon luôn luôn giá trị nguyên ngay sát nhất.

Ngoài ra có thể kết thích hợp công thức:

S = 2Z + N = Z + (Z + N) xuất xắc là S =Z + A

Ví dụ 4: Tổng số hạt cơ bạn dạng của nguyên tử X là 52, X thuộc team VIIA. X là

Hướng dẫn:

Z ≤ 52: 3 = 17,33 ⇒ Z là Clo (Cl)

ZM ≤ 60:3 = đôi mươi ⇒ Ca, ZX ≤ 24 : 3 = 8 ⇒ O Vậy MX là CaO.

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. đến nguyên tử X gồm tổng số phân tử là 34, trong số đó số hạt mang điện vội 1,8333 lần số phân tử không sở hữu điện. Khẳng định số khối X?

A. 23 B. 24 C. 27 D. 11

Lời giải:

Đáp án: A

Ta gồm tổng số phân tử trong nguyên tử: p. + N + E = 34

Mà phường = E = Z ⇒ 2Z + N = 34

Mặt khác số hạt có điện cấp 1,8333 lần số hạt không sở hữu điện nên:

2Z = 1,8333N ⇒ 1,8333N + N = 34 ⇒ N = 12 ⇒ Z = 11

Vậy X có Z = 11 yêu cầu điện tích hạt nhân là 11+

Số khối của X: A = Z + N = 23

Câu 2. Một nguyên tử yếu tắc A bao gồm tổng số proton, nơtron, electron là 52. Tìm nguyên tố A.

A. Mg B. Cl C. Al D. K

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có: 2Z + N = 52

Do vấn đề có nhị ẩn nhưng chỉ có một dữ kiện để lập phương trình đề xuất ta thực hiện thêm giới hạn

1 ≤ N/Z ≤ 1,222 xuất xắc 52/3,222 ≤ Z ≤ 52/3 ⇒ 16,1 ≤ Z ≤ 17,3.

Chọn Z = 17 ⇒ N = 18 ⇒ A = 35 (nguyên tố Clo)

Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố X tất cả tổng số phân tử là 40 .Tổng số hạt với điện nhiều hơn nữa tổng số phân tử không sở hữu điện là 12 hạt. Yếu tắc X có số khối là :

A. 27 B. 26 C. 28 D. 23

Lời giải:

Đáp án: A

p + n + e = 40 vì phường = e ⇒ 2p + n = 40 (1)

Hạt mang điện: p. + e = 2p

Hạt không sở hữu điện: n.

Theo bài: 2p – n = 12(2)

Từ 1 và 2 ⇒ p = e = 13; n = 14 ⇒ A = p + n = 27

Vậy, sắt kẽm kim loại X là Ca, Y là Fe.

Câu 4. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử kim loại X với Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn thế nữa tổng số hạt không có điện là 42. Số hạt sở hữu điện của nguyên tử Y nhiều hơn thế nữa của X là 12. Hai sắt kẽm kim loại X, Y theo lần lượt là

A. Na, K.B. K, Ca.C. Mg, Fe.D. Ca, Fe.

Lời giải:

Đáp án: D

*

Câu 5. Tổng số phân tử proton, nơtron và electron trong nguyên tử nhân tố X là 155, trong những số ấy số hạt với điện nhiều hơn nữa số hạt không có điện là 33 hạt. X là yếu tắc nào tiếp sau đây ?

A. AlB. FeC. CuD. Ag

Lời giải:

Đáp án: D

*

Câu 6. Một ion X3+ bao gồm tổng số phân tử proton, nơtron, electron là 79, trong các số đó số hat sở hữu điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không có điện là 19. Viết kí hiệu của nguyên tử X.

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

⇒ Z = 26; N = 30 ⇒ A = 56. Vậy ki hiệu nguyên tử: 2656)X

Câu 7. Tổng số các hạt vào nguyên tử M là 18. Nguyên tử M có tổng số hạt sở hữu điện gấp đôi số phân tử không với điện. Hãy viết kí hiệu nguyên tử M.

*

Lời giải:

Đáp án: A

Tổng số hạt trong nguyên tử : p. + N + E = 18

Mà p. = E = Z ⇒ 2Z + N = 18

Măt không giống tổng số hạt với điện gấp hai số phân tử không với điện

2Z = 2N ⇒ Z = N = 6 ⇒ A = 12

Kí hiệu nguyên tử M: 612C.

Câu 8. từng phân tử XY2 tất cả tổng các hạt proton, nơtron, electron bởi 178; vào đó, số hạt mang điện nhiều hơn số phân tử không với điện là 54, số hạt mang điện của X thấp hơn số hạt mang điện của Y là 12. Hãy xác minh kí hiệu hoá học của X,Y thứu tự là

A. Fe cùng SB. S cùng OC. C và OD. Pb cùng Cl

Lời giải:

Đáp án: A

Kí hiệu số đơn vị điện tích hạt nhân của X là ZX , Y là ZY ; số nơtron (hạt không sở hữu điện) của X là NX, Y là NY . Cùng với XY2 , ta có các phương trình:

tổng số phân tử của X với Y là: 2 ZX + 4 ZY + NX + 2 NY = 178 (1)

Số hạt mang điện nhiều hơn thế nữa không có điện là: 2.ZX + 4.ZY - NX – 2.NY = 54 (2)

Số hạt với điện của X ít hơn số hạt có điện của Y là: 4.ZY – 2.ZX = 12 (3)

ZY = 16 ; ZX = 26

Vậy X là sắt, Y là lưu hoàng ⇒ XY2 là FeS2

Xác định nguyên tố nguyên tử

A. Cách thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

- nhờ vào kí hiệu nguyên tử ra suy ra số phân tử mỗi loại trong nguyên tử hoặc dựa vào kết cấu của nguyên tử, ion tương ứng để lập phương trình, giải phương trình search số hạt.

Lưu ý: Kí hiệu nguyên tử: ZAX

Sơ đồ: M → Mn+ + ne (với n là số electron vày M nhường)

X + me → Xm- ( cùng với m là số electron vày X nhận)

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Nguyên tử Ca có 20 notron, đôi mươi proton. Số hiệu nguyên tử của Ca là:

A. Trăng tròn B. 16 C. 31 D. 30

Hướng dẫn:

Số hiệu nguyên tử Z chính là số proton.

Đáp án A

Ví dụ 2. cho thấy nguyên tử của thành phần A bao gồm tổng số phân tử là 58, số khối của nguyên tử nhỏ tuổi hơn 40. Hãy xác định số proton, số nơtron, số electron trong nguyên tử.

Hướng dẫn:

Ta có: 2Z + N = 58

Kết hợp: 58/3,222 ≤ Z ≤ 58/3⇒ 18 ≤ Z ≤ 19,3 ⇒ Z = 18; Z = 19

Nếu Z = 18 ⇒ N = 22 ⇒ A = 40 (loại)

Nếu Z = 19 ⇒ N = trăng tròn ⇒ A = 39 (nhận)

⇒ Nguyên tử A gồm 19p, 19e, 20n.

Ví dụ 3. hạt nhân của nguyên tử thành phần A bao gồm 24 hạt, trong số ấy số hạt không sở hữu điện là 12. Tính số electron vào A.

A. 12 B. 24 C.13 D. 6

Hướng dẫn:

Số khối A = Z + N =24

Biết N = 12 ⇒ E = Z = 24 - 12 = 12

Ví dụ 4. Nguyên tử X tất cả ký hiệu 2964X. Số notron vào X là:

Hướng dẫn:

2964X ⇒ Z = 29, A = 64 bắt buộc N = A - Z = 64 - 29 = 35 hạt

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1. Nguyên tử X có 35 proton, 35 electron, 45 notron. Số khối của nguyên tử X là:

A. 80 B.105 C. 70 D. 35

Lời giải:

Đáp án: A

Số khối A = Z + N = 35 + 45 = 80

Câu 2. Xác định số notron trong nguyên tử oxi biết O bao gồm 8 proton:A.8 B. 16 C.6 D.18

Lời giải:

Đáp án: A

Số proton: Z = A – N = 16 – 8 = 8

Câu 3. Trong nguyên tử A, số hạt với điện tích dương là 13, số hạt không sở hữu điện là 14. Số hạt electron trong A là bao nhiêu?

A. 13 B. 15 C. 27 D.14

Lời giải:

Đáp án: A

Số e = Số p = 13.

Câu 4. Trong anion X3- tổng số các hạt 111; số electron bởi 48% số khối. Tra cứu số proton, số electron, nơtron và tìm số khối A của X3-.

Lời giải:

Đáp án:

Từ X + 3e → X3-nên tổng số hạt trong X là: 111 – 3 = 108

Ta bao gồm 2Z + N = 108(1)

Mặt khác do số electron bằng 48% số khối nên:

Z + 3 = 48%(Z + N) ⇔ 52Z + 300 = 48N tuyệt 13Z + 75 = 12N(2)

Từ (1) và (2) ⇒ Z = 33; N = 42 ⇒ A = 33 + 42 =75

X + me → Xm- ( cùng với m là số electron bởi X nhận)

Câu 5. Cho biết nguyên tử của nhân tố A gồm tổng số hạt là 58, số khối của nguyên tử nhỏ tuổi hơn 40. Hãy khẳng định số proton, số nơtron, số electron trong nguyên tử.

Lời giải:

Đáp án:

Ta có: 2Z + N = 58

Kết hợp: 58/3,222 ≤ Z ≤ 58/3⇒ 18 ≤ Z ≤ 19,3 ⇒ Z= 18; Z = 19

Nếu Z = 18 ⇒ N = 22 ⇒ A = 40 (loại)

Nếu Z = 19 ⇒ N = trăng tròn ⇒ A = 39 (nhận)

⇒ Nguyên tử A có 19p, 19e, 20n.

Câu 6. Tổng số hạt có điện trong hợp chất AB là 40. Số hạt với điện trong nguyên tử nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử B là 8. Số proton của A với B lần lượt là

A. 22 và 18B. 12 với 8C. 20 và 8D. 12 cùng 16

Lời giải:

Đáp án: B

Tổng số hạt sở hữu điện trong hợp chất AB là 40 → 2pA + 2pB = 40

Số hạt với điện vào nguyên tử nguyên tử A nhiều hơn thế nữa số hạt với điện vào nguyên tử B là 8 → 2pA - 2pB = 8

Giải hệ → pa = 12, pB = 8

Câu 7. Một ion X2+ bao gồm tổng số phân tử proton, nơtron, electron là 92, trong đó số hạt sở hữu điện nhiều hơn số hạt không sở hữu điện là 20. Số phân tử nơtron cùng electron vào ion X2+ thứu tự là

A. 36 cùng 27. B. 36 với 29 C. 29 với 36. D. 27 với 36.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải hệ

*

X có 29e thì nhường nhịn 2e được X2+ còn 27e , số notron ko đổi

Câu 8. xác định thành phần cấu tạo của những nguyên tử sau:

a. Nguyên tử X có tổng số những loại hạt bằng 52, trong những số đó số hạt mang điện nhiều hơn nữa số phân tử không với điện là 16 hạt.

b. Nguyên tử Y có tổng số những hạt là 36. Số hạt không mang điện thì bởi một nửa hiệu số thân tổng số phân tử với số hạt mang điện tích âm?

Lời giải:

Đáp án:

a) điện thoại tư vấn p, n với e theo thứ tự là số pronton, nơtron, cùng electron của X.

Theo đề bài, ta gồm hệ phương trình:

*

Giải hệ phương trình ta được: p. = 17, n = 18.

Vậy vào X có: 17 electron và 18 nơtron.

b) gọi p, n với e thứu tự là số pronton, nơtron, và electron của Y.

Theo đề bài, ta gồm hệ phương trình:

*

Giải hệ phương trình ta được: p = 12, n = 12.

Vậy trong X có: 12 proton,12 electron với 12 nơtron

Cách viết cấu hình electron

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải

- nạm chắc phương pháp viết cấu hình electron nguyên tử nhờ vào nguyên lý vững bền, nguyên lý Pauli và quy tắc Hund:

+ Nguyên lý Pauli: Trên một obital nguyên tử chỉ rất có thể chứa về tối đa là nhị electron cùng hai electron này chuyển động tự quay khác chiều nhau bao phủ trục riêng của mỗi electron.

+ Quy tắc Hund: Trong và một phân lớp, các electron sẽ phân bổ trên các obital làm thế nào để cho số electron độc thân là tối đa và những electron này phải tất cả chiều từ bỏ quay tương tự nhau.

+ nguyên lý vững bền: Ở tinh thần cơ bản, trong nguyên tử các electron lần lượt chiếm những obital có mức năng lượng từ thấp đến cao

* quá trình viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử

+ xác minh số electron vào nguyên tử.

+ Phân bố các electron theo biệt lập tự mức tích điện AO tăng dần.

+ Viết cấu hình electron theo thiết bị tự những phân lớp electron trong một lớp.

Ví dụ: 26Fe.

+ tất cả 26e

+ Viết theo biệt lập tự mức tích điện AO tăng dần:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6

+ tiếp nối viết lại theo sản phẩm công nghệ tự các phân lớp electron trong 1 lớp:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

+ Viết gọn: 3d6 4s2

* Chú ý:

+ đơn chiếc tự các mức năng lượng AO tăng vọt như sau:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

+ Dạng (n – 1)d4ns2 đưa thành (n – 1)d5ns1

(n – 1)d9ns2 chuyển thành (n – 1)d10ns1

* phụ thuộc số electron ở phần bên ngoài cùng để suy ra đặc điểm của yếu tắc hóa học.

Số electron lớp bên ngoài cùngTính hóa học của nguyên tố
1, 2, 3Kim loại
4Kim các loại hoặc phi kim
5, 6, 7Phi kim
8Khí hiếm

Sơ đồ hiện ra ion nguyên tử:

M → Mn+ + ne

X + me → Xm-.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: cho thấy thêm số electron tối đa trong một lớp, 1 phân lớp

Hướng dẫn:

*Số electron tối đa vào một phân lớp

+ Phân lớp s chứa buổi tối đa 2e

+ Phân lớp phường chứa buổi tối đa 6e

+ Phân lớp d chứa tối đa 10e

+ Phân lớp f chứa tối đa 14e

* Số electron tối đa vào một lớp

+ Lớp thứ nhất có tối đa 2e

+ Lớp thứ hai có tối nhiều 8e

+ Lớp thứ ba có buổi tối đa 18e

Ví dụ 2: Nguyên tử X bao gồm ký hiệu 2656X. Cho những phát biểu sau về X:

(1) Nguyên tử của thành phần X có 8 electron ở lớp bên ngoài cùng.

(2) Nguyên tử của yếu tố X tất cả 30 nơtron trong hạt nhân.

(3) X là một trong những phi kim.

(4) X là yếu tố d.

Trong các phát biểu trên, phần nhiều phát biểu đúng là?

A. (1), (2), (3) cùng (4).

B. (1), (2) với (4).

C. (2) với (4).

D. (2), (3) cùng (4).

Hướng dẫn:

Do tất cả sự chèn nút NL yêu cầu electron được phân bố như sau:

1s22s22p63s23p6 4s23d6

Cấu hình electron của X: 1s22s22p63s23p63d64s2hay 3d64s2

-Số e phần ngoài cùng là 2 cho nên X là Kim loại

-N = A – Z = 56 – 26 = 30

-Electron sau cuối phân bố trên phân lớp 3 chiều nên X là thành phần d.

⇒ chọn C.

Ví dụ 3: thông số kỹ thuật electron của nguyên tử thành phần X tất cả dạng 3s23p3. Phát biểu như thế nào sau đó là sai?

A. X sống ô số 15 vào bảng tuần hoàn.

B. X là 1 trong phi kim.

C. Nguyên tử của thành phần X có 9 electron p.

D. Nguyên tử của yếu tố X gồm 3 phân lớp electron.

Hướng dẫn:

⇒ chọn C.

Ví dụ 4: thông số kỹ thuật electron nào tiếp sau đây viết sai?

A. 1s22s22p5

B. 1s22s22p63s23p64s1

C. 1s22s22p63s23p64s24p5

D. 1s22s22p63s23p63d34s2

Hướng dẫn:

Cấu hình 1s22s2p63s23p64s24p5 thiếu hụt phân lớp 3d. Trước lúc electron được điền vào phân lớp 4p đề nghị điền vào phân lớp 3d.

⇒ chọn C.

Ví dụ 5: Một nguyên tử của nhân tố X bao gồm 3 lớp electron. Lớp ngoài cùng có 4 electron. Khẳng định số hiệu nguyên tử của X. Viết cấu hình e của X

Hướng dẫn:

Z = 2 + 8 + 4 = 14

Cấu hình e của X là 1s22s2p63s23p2

Ví dụ 6: Một nguyên tố d có 4 lớp electron, phân lớp ngoài cùng đang bão hòa electron. Tổng số electron s và electron p. Của nguyên tố này là

Hướng dẫn:

Nguyên tố d gồm 4 lớp electron → electron sau cuối trên phân lớp 3d.

Cấu hình electron của nguyên tố này có dạng: 1s22s22p63s23p63dX4s2.

Vậy tổng cộng electron s với electron p. Là 20

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. Nguyên tử của yếu tắc X gồm tổng số hạt electron trong số phân lớp phường là 7. Số hạt có điện của một nguyên tử Y nhiều hơn thế nữa số hạt sở hữu điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Tìm những nguyên tố X cùng Y

Lời giải:

Đáp án:

Nguyên tử của yếu tố X có tổng số phân tử electron tron các phân lớp phường là 7

⇒ thông số kỹ thuật electron của nguyên tử X là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

⇒ ZX = 13 ⇒ X là Al

- Số hạt có điện cảu một nguyên tử Y nhiều hơn nữa số hạt với điên của một nguyên tử X là 8 hạt ⇒ 2ZY - 2ZX = 8 ⇔ 2ZY – 2.13 = 8

⇒ ZY = 17 ⇒ Y là Cl

Câu 2. yếu tố X gồm Z = 28, thông số kỹ thuật electron của ion X2+ là:

A. 1s22s22p63s23p64s23d8 B. 1s22s22p63s23p63d6

C. 1s22s22p63s23p6 4s23d6 D. 1s22s22p63s23p63d8

Lời giải:

Đáp án: D

Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p63d84s2

Cấu hình ion của X2+ là 1s22s22p63s23p63d8

Câu 3. Nguyên tử của nhân tố X bao gồm electron nghỉ ngơi mức tích điện ở mức cao nhất là 3p. Nguyên tử của yếu tắc Y cũng có thể có electron sinh sống mức tích điện 3p và có một electron ở phần bên ngoài cùng. Nguyên tử X va Y gồm số electron hơn hèn nhau 3. Nguyên tử X, Y theo thứ tự là:

A. Khí hiếm cùng kim loạiC. Sắt kẽm kim loại và kim loại

B. Kim loại và khí hiếmD. Phi kim và kim loại

Lời giải:

Đáp án: D

Cấu hình e của Y: 3s2 3p1 ⇒ Y là kim loại

Ta có: ZY = 13 ⇒ ZX = 11 ⇒ Cấu hình: 3s1 (loại)

⇒ ZX = 15⇒ Cấu hình: 3s2 3p3 ⇒ X là phi kim

Câu 4. Ion Xa+ gồm tổng số hạt là 80; số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số hạt không sở hữu điện là 20; tổng số hạt trong phân tử nhân của ion Xa+ là 56. Hãy mang lại biết cấu hình electron đúng của Xa+?

A. <18Ar> 3d8B. <18Ar> 3d6C. <18Ar> 3d44s2D. <18Ar> 3d4

Lời giải:

Đáp án: B

Ion Xa+ tất cả tổng số phân tử là 80 → 2p + n-a = 80

Ion Xa+ bao gồm số hạt có điện nhiều hơn thế số phân tử không có điện là trăng tròn → (2p-a) - n = 20

Ion Xa+ có tổng số phân tử trong phân tử nhân là 56 → phường + n = 56Giải hệ → p = 26, n = 30, a = 2

Cấu hình của Xa+ là 3d6.

Câu 5. nguyên tố A có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là 4s1. Thành phần B bao gồm phân lớp cuối là 3p5. Viết thông số kỹ thuật electron không thiếu của A, B. Xác định tên A, B.

Lời giải:

Đáp án:

cấu hình electron của A và B:

- nhân tố A có 3 trường hợp:

+ không tồn tại electron nghỉ ngơi 3d:

⇒ cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1: Z = 19 (K)

+ có electon nghỉ ngơi 3d: vị 4s1 không bão hòa nên:hoặc 3d bán bão hòa: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1:Z = 24 (Cr)

hoặc 3d bão hòa: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1: Z = 29 (Cu)

- nguyên tố B: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, B có Z = 17 là clo (Cl)

Câu 6. Nguyên tử A tất cả e sinh hoạt phân lớp 3 chiều chỉ bởi một nửa phân lớp 4s.Cấu hình electron của nguyên tử A là

A. 3d14s2B. 3d44s2C. 3d14s2D. 3d34s2

Lời giải:

Đáp án: A

Số electron buổi tối đa của phân lớp 4s là 4s2 → số e sống phân lớp 3 chiều là 3d1

Cấu hình của nguyên tử A là 3d14s2

Câu 7. Nguyên tử M có thông số kỹ thuật electron kế bên cùng là 3d74s2. Số hiệu nguyên tử của M

A. 24B. 25C. 27D. 29

Lời giải:

Đáp án: C

Cấu hình electron của nguyên tử M là 1s22s22p63s23p63d74s2

Số hiệu nguyên tử của M là 27.

Xem thêm: Toán Lớp 9: Hệ Thống & Tổng Hợp Công Thức Toán 9, Tổng Hợp Kiến Thức Toán 9 Đầy Đủ Nhất

Câu 8. Viết cấu hình electron của những ion Cu2+, N3-, Fe3+, Cl-,Al3+. Biết số đồ vật tự nguyên tố lần lượt là: Cu (Z = 29), N (Z = 7), sắt (Z = 26), Cl (Z = 17), Al (Z = 13).