Giải bài tập trang 22 bài bác 5 Luyện tập: Axit, bazơ với muối. Làm phản ứng đàm phán ion vào dung dịch những chất điện li Sách giáo khoa (SGK) hóa học 11. Câu 1: Viết phương trình điện li của các chất sau ...

Bạn đang xem: Bài tập hoá 11 trang 22


Bài 1 trang 22 sgk chất hóa học 11

Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Hướng dẫn giải:

Phương trình năng lượng điện li :

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- ( ightleftharpoons) H+ + HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

d) Pb(OH)2 ( ightleftharpoons) Pb2+ + 2OH- : phân li vẻ bên ngoài bazơ

H2PbO2 ( ightleftharpoons) 2H+ + PbO22- : phân li vẻ bên ngoài axit

e) HBrO ( ightleftharpoons) H+ + BrO-

g) HF ( ightleftharpoons) H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-.

Bài 2 trang 22 sgk chất hóa học 11

Một dung dịch bao gồm = 0,01 OM. Tính với pH của dung dịch. Môi trường của dung dịch này là axit, trung tính xuất xắc kiềm ? Hãy cho thấy thêm màu của quỳ tím trong hỗn hợp này.

Hướng dẫn giải:

= 1,0.10-2M thì pH = 2 và = 1,0 . 10-12 M.

Môi trường axit. Quỳ tất cả màu đỏ.

Bài 3 trang 22 sgk hóa học 11

Một dung dịch có pH = 9,0. Tính độ đậm đặc mol của những ion H+ với OH- trong dung dịch. Hãy cho thấy thêm màu của phenolphtalein trong hỗn hợp này.

Hướng dẫn giải:

pH = 9,0 thì = 1,0. 10-9 M cùng = 1,0.10-5M.

Môi ngôi trường kiểm. Trong hỗn hợp kiềm thì phenolphtalein bao gồm màu hồng. 

Bài 4 trang 22 sgk chất hóa học 11

Viết những phương trình phân tử cùng ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCI

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+ NaCI

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn giải:

Phương trình ion rút gọn :

a) Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

c) HCO3- + H+  → CO2 ↑ + H2O

d) HCO3- + OH- → H2O + CO32-

e) không tồn tại phương trình ion rút gọn.

g) Pb(OH)2(r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) H2PbO2(r) + 2OH- → PbO22- + 2H2O

i) Cu2+ + S2- → CuS↓.

Bài 5 trang 23 sgk hóa học 11

Phản ứng thương lượng ion vào dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi

A. Những chất phản nghịch ứng nên là phần đông chất dễ dàng tan.

B. Các chất phản nghịch ứng đề nghị là số đông chất năng lượng điện li mạnh.

C. Một số trong những ion vào dung dịch phối kết hợp được với nhau làm sút nồng độ ion của chúng

D. Phản bội ứng chưa hẳn là thuận nghịch.

Hướng dẫn giải:

Chọn C. Một số trong những ion vào dung dịch kết hợp được với nhau làm bớt nồng độ ion của chúng.

Bài 6 trang 23 sgk chất hóa học 11

Kết tủa CdS (hình 1,7a) được chế tạo ra thành vào dung dịch bởi cặp chất nào tiếp sau đây ?

*

A. CdCI2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Hướng dẫn giải:

Chọn B. Cd(NO3)2 + H2S.

Xem thêm: Đường Gì Không Đi Được ? Đáp Án Game Đố Vui Dân Gian 850 Câu

Bài 7 trang 23 sgk chất hóa học 11

Viết phương trình hoá học tập (dưới dạng phân tử với ion rút gọn) của phản nghịch ứng bàn bạc ion vào dung dịch tạo thành thành từng kết tủa sau : Cr(OH)3 ; AI(OH)3 ; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d).