Thì thừa khứ dứt tiếp diễn là một trong những thì rất quan trọng đặc biệt trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Nó được vận dụng khá phổ cập và thoáng rộng trong cuộc sống và giờ Anh hằng ngày. Ở nội dung bài viết này Vietop vẫn tổng hợp khiến cho bạn một số những bài bác tập thì quá khứ chấm dứt tiếp diễn nhằm giúp cho bạn nắm vững vàng hơn cấu trúc và biện pháp dùng thì này.

Bạn đang xem: Bài tập quá khứ hoàn thành tiếp diễn


*

Tóm tắt kỹ năng thì vượt khứ xong xuôi tiếp diễn

Định nghĩa và bí quyết dùng thì quá khứ dứt tiếp diễn

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn là 1 trong những thì trong giờ Anh được dùng để diễn tả một hành động diễn ra trước một hành vi khác trong quá khứ.

Cụ thể hơn, thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn cần sử dụng để:

Diễn tả một hành vi xảy ra trước hành động khác trong quá khứ (đặc biệt nhấn mạnh tính tiếp diễn của hành vi đã ra mắt trước).

E.g.: I had been sitting here before you came. (Tôi vẫn ngồi ở chỗ này trước khi chúng ta tới).

Diễn tả hành vi là vì sao dẫn đến hành động khác trong quá khứ.

E.g.: Jelly lost weight because she had not been eating carbohydrates for a long time. (Jelly sút cân vày cô ấy không ăn uống tinh bột trong một thời gian dài rồi).


KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%


vui vẻ nhập tên của công ty
Số điện thoại của doanh nghiệp không đúng
Địa chỉ thư điện tử bạn nhập không nên
Đặt hứa
miêu tả hành hễ xảy ra kéo dài liên tục trước so với hành vi khác trong vượt khứ.

E.g.: People had been waiting for almost 30 minutes before they could buy hamburgers. (Mọi người đã hóng 30 phút trước lúc họ hoàn toàn có thể mua bánh mỳ kẹp).

Diễn tả hành động nào đó xảy ra để chuẩn bị cho một hành động khác.

E.g.: My sister had been saving for 3 years khổng lồ get a ticket for her idol’s concert. (Em gái tôi đã tiết kiệm 3 năm để có vé cho buổi hòa nhạc của thần tượng em ấy).

Diễn tả hành động xảy ra kéo dài liên tục trước 1 thời điểm xác minh trong thừa khứ.

E.g.: This man had been waiting for 3 hour under the rain before his friend came. (Người đàn ông này đã đợi bên dưới mưa 3 tiếng trước khi bạn anh ta đến).

Nhấn mạnh hành vi để lại công dụng trong thừa khứ.

E.g.: I was exhausted because I had been working on my report all night. (Tôi đã khôn cùng mệt chính vì tôi đã làm report cả đêm).

Được sử dụng trong câu điều kiện loại III để biểu đạt điều kiện không có thật trong quá khứ.

E.g.: If John had been preparing better for the exam, he would have gotten a higher grade. (Nếu John sẵn sàng tốt hơn đến kỳ thi thì cậu ấy đã được điểm cao hơn rồi).

Cấu trúc thì quá khứ kết thúc tiếp diễn

Câu khẳng địnhCâu bao phủ địnhCâu nghi vấn
S + had + been + V-ingE.g.:I had been sitting here for 3 hours before you came. (Tôi sẽ ngồi ở đây 3 tiếng trước khi chúng ta tới).S + hadn’t/had not + been + V-ingE.g.:The husband had not been doing anything before his wife got home. (Người ông chồng không làm cái gi trước khi người vk về).Câu không có từ để hỏi:Had + S + been + V-ing ?=> Trả lời: Yes, S + had.Hoặc: No, S + hadn’t.Câu tất cả từ nhằm hỏi:Từ nhằm hỏi + had + S + been + V-ing?E.g.:Had they been waiting here for a long time? (Họ đã chờ ở đây xa xưa à?)=> Yes, they had. (Đúng thế).How long had they been waiting here? (Họ đợi tại đây bao lâu rồi?).

Dấu hiệu nhận ra thì vượt khứ hoàn thành tiếp diễn

Một số nhiều từ bạn có thể bắt gặp gỡ trong câu khi chia ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn như:

Until thenBy the timePrior khổng lồ that timeBefore, after

Bài tập thì quá khứ chấm dứt tiếp diễn


*

Bài tập

Bài 1: Viết câu hỏi sử dụng thì thừa khứ hoàn thành tiếp diễn.

How long ……………………………………….. Before you crashed? (you | drive)Why were Maria’s eyes so red? ………………………………..? (she | cry)The road was covered with snow in the morning. ……….. All night? (it | snow)How long …………………………….. When you got up? (you | sleep)……………………….. My wine? The bottle was nearly empty. (you | drink)How long ………………………………… before you sat the exam? (you | revise)Your hands were covered with chocolate. ………… a cake? (you | make)How many days ………. When they reached the port? (Billy và Jackson | sail)Kate knew all about it. ……………. Khổng lồ our conversation? (she | listen)Why were your trousers so dirty? ……….. On the ground? (you | sit)

Bài 2: chia động tự và chấm dứt câu sau.

It was very noisy next door. Our neighbors……………(have) a party.John and I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he ………… (walk) so fast.Sue was sitting on the ground.She was out of breath. She …………… (run)When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They ……….… (eat).When I arrived, everybody was sitting round the table & talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They ………….. (eat)Jim was on his hands và knees on the floor. He ……..…… (look) for his tương tác lens.When I arrived, Kate ……….….. (wait) for me. She was annoyed with me because I was late & she ………..… (wait) for a long time.

Bài 3: phân tách động từ với đều động từ vào ngoặc sử dụng thì quá khứ xong tiếp diễn.

D: Peter, how long …………………………………………… the laptop before it started working? (you | repair)

E: The laptop? It took me five hours to repair it.

D: I was so tired at the over of the hike!

E: But …………………………………………………………….. So much. (we | not walk)

D: Why was your shirt full of stains?

E: ……………………………………………………… my car. (I | clean)

D: You looked so exhausted.

E: Really? But …………………………………………………….. So hard. (I | not work)

D: Why did Sara get sunburn?

E: Because …………………………………………………. On the beach all day. (she | lie)

D: Mr. John, why were you so annoyed?

E: Because ………………………………………………… to lớn my arguments at all. (they | not listen)

D: …………………………………………………….. For a long time when you saw the doctor? (you | cough)

E Not really. For two or three days.

D: Miss Jones, how long ………………………………….French when you moved to France? (you | learn)

E: to tell the truth I’d never learned French before that.

D: Hi, Peter. Did you talk to Susan at last?

E: Yes, I did. But …………………………………………………. Khổng lồ me for a week before that. (she | not speak)

D: The police finally caught the ngân hàng robbers early in the morning.

E: I know. ……………………………………………………… for them day và night. (they | look).

Bài 4: Chọn câu trả lời đúng.

1. I had been using that phone for a year……………………………….

when I bought itwhen it stopped working

2. George had been phoning Kate ……………………………………….

before he crashedseveral times

3. …………………………………….. Because I’d been exercising all afternoon.

I have enough of itI had enough of it

4. Sarah had been going out with me…………………………………..

until she changed her jobafter she changed her job

5. We’d been writing …………………………………. Before lunch.

three teststests

6. They had been decorating their bedroom…………………………..

The paint was everywhere.It was ready to lớn use again.

7. I’d been eating vegetarian meals ……………………………………..when I gave up.

three timesfor three years

8. ………………………………. He had been sailing on big ships.

Before my dad retiredMy dad was a sailor and

9. Somebody had been drinking my táo bị cắn dở juice.

Here was nothing left.The glass was nearly empty.

10. I’d been chatting with my friends………………………………………………….

that’s why my mum was angrythat’s why my mum had been angry

Bài 5: Chọn giải đáp đúng.

1. He _____________ in that country for five years when I first met him.

livedwas livinghad livedhad been living

2. The Titanic _____________ on the sea bed for 70 years when they found it.

had laidhad lainhad been lyinghad been laying

3. Had the players _____ playing by the rules?

behavebeen

4. When she arrived I _____________ for ten minutes.

waitedwill have waitedhad been waitingwas waiting

5. They _____________ trees all afternoon when I saw them.

had been plantinghad plantedwere plantinghad picking

6. She ________ expecting the worst.

had‘d beenhad being

7. When I met the old preacher _____________ for trăng tròn years in that Parish.

he had been preachinghad been preachingpreachedwas preaching

8. The lonely couple _____________ a son for a long time.

are wantingwere wantinghad been wantingwanted

9. I finally reached my mom. ________ her all day.

I’d been callingI have calledI called

10. When I got there they _____________ felling trees for hours.

had beenhad beingwerewill have been

Đáp án

Bài 1:

How long had you been driving before you crashed?Had she been crying?Had it been snowing all night?How long had you been sleeping when you got up?Had you been drinking my wine?How long had you been revising before you sat the exam?Had you been making a cake?How many days had Billy & Jackson been sailing when they reached the port?Had she been listening to our conversation?Had you been sitting on the ground?

Bài 2:

were havingwas walkinghad been runningwere eatinghad been eatingwas lookingwas waiting … had been waiting

Bài 3:

Peter, how long had you been repairing the máy vi tính before it started working?

But we had not been walking so much.

I had been cleaning my car.

But I had not been working so hard.

Because she had been lying on the beach all day.

Because they had not been listening khổng lồ my arguments at all.

Had you been coughing for a long time when you saw the doctor?

Miss Jones, how long had you been learning French when you moved lớn France?

But she had not been speaking lớn me for a week before that.

I know. They had been looking for them day & night.

Xem thêm: Trong Các Chất Sau Đây Chất Nào Là Lipit ? Nhóm Chất Nào Sau Đây Là Lipit

Bài 4:

BABABABABA

Bài 5:

DCCCABACAA

Trên đây là một số bài xích tập nhỏ tuổi giúp bạn thực hành nhiều hơn thế nữa với thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn. Muốn rằng những bài bác tập thì vượt khứ hoàn thành tiếp diễn này giúp bạn củng cố bền vững hơn phần kỹ năng về thì của mình. Vietop chúc các bạn thành công.