Thì tương lai ngừng tiếp diễn (Future perfect continuous tense) tuy có cấu trúc phức tạp tuy vậy lại đóng vai trò kỹ năng rất quan trọng đặc biệt mà bạn cần phải nắm vững để có thể sử dụng giỏi trong các bài thi và cả trong giao tiếp hàng ngày. Với nội dung bài viết hôm nay, hãy cùng Vietop ôn tập lại về Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn qua các bài xích tập Thì tương lai kết thúc tiếp diễn nhỏ tiếp sau đây nhé!


Tổng quan lại về Thì tương lai chấm dứt tiếp diễn

Cấu trúc

Cấu trúc của Thì tương lai dứt tiếp diễn (Future perfect continuous tense) như sau:

Khẳng định: S + will + have + been + V-ingPhủ định: S + will + not + have + been + V-ingNghi vấn Yes/No: Will + S + have + been + V-ingNghi vấn Wh-: Wh- + will + S + have + been + V-ing

*Lưu ý: will = ‘ll (trừ câu vấn đáp Yes) cùng will not = won’t

E.g.: They will have been getting married for 3 years by the end of this month. (Tính tới thời điểm cuối tháng này thì họ sẽ kết hôn được 3 năm rồi.)

Jamie won’t have been playing sports for 4 months until the kết thúc of this year.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn

(Jamie sẽ không còn chơi thể dục trong 4 tháng cho đến cuối năm nay.)


KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%


vui miệng nhập tên của doanh nghiệp
Số điện thoại của doanh nghiệp không đúng
Địa chỉ e-mail bạn nhập không nên
Đặt hẹn

By the end of this year, will Alice have been living in this country for 10 months? (Đến cuối trong năm này thì Alice đã đang sinh sống và làm việc ở đất nước này được 10 mon rồi phải không?)

Where will you have been working next year? (Năm sau các bạn sẽ đang thao tác ở đâu?)

Cách thực hiện và tín hiệu nhận biết

Thì tương lai ngừng tiếp diễn (Future perfect continuous tense) được sử dụng khi ta muốn:

Diễn tả một hành động, sự việc đang tiếp diễn kéo dài liên tục đến 1 thời điểm nhất định trong tương lai.

E.g.: They will have been working for this company for 5 years until the over of this month. (Bọn bọn họ sẽ làm việc cho doanh nghiệp này ta được 5 năm tính tới thời điểm cuối tháng này.)

Nhấn bạo gan tính liên tục của 1 hành động so cùng với 1 hành động khác vào tương lai.

E.g.: By the time my parents come home, I will have been studying for an hour. (Tính tới thời gian ba người mẹ tôi về nhà, thì tôi sẽ đã học được một tiếng rồi.)

Thì tương lai dứt tiếp diễn thường được dùng kèm với những từ như:

When: vào khi

E.g.: When Alice is 30 years old, she will have been learning French for 10 years. (Khi Alice 30 tuổi, cô ấy sẽ sẽ học giờ Pháp được 10 năm.)

By the kết thúc of this week/month/year: tính đến vào buổi tối cuối tuần này/tháng này/năm nay

E.g.: By the over of this month, they will have been dating for 2 years. (Tính đến thời điểm cuối tháng này thì bọn họ đã gặp gỡ và hẹn hò được 2 năm.)

By then: tính đến lúc đó

E.g.: By then, they will have been traveling for 2 weeks. (Đến thời gian đó, họ sẽ đi du ngoạn được 2 tuần.)

By the time + 1 mệnh đề ngơi nghỉ thì bây giờ đơn

E.g.: By the time John arrives, I will have been playing đoạn clip games. (Vào thời gian John đến, tôi vẫn vẫn đang chơi trò chơi điện tử.)

Chú ý: Thì tương lai chấm dứt tiếp diễn không áp dụng với những mệnh đề ban đầu bằng những từ chỉ thời hạn như: while, before, after, by the time, as soon as, if, unless… Với phần đông từ này, ta hoàn toàn có thể sử dụng thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn.

Bài tập Thì tương lai dứt tiếp diễn


*

Bài 1: Fill in the correct form of the verbs in brackets to lớn complete the following sentences (Future perfect continuous)

The pilot __________ an aeroplane 20000 ft above the surface level. (fly)Why ____ he________ driven his bike at the tốc độ of 135mph? (not)She will __________ khổng lồ Paris to meet her parents. (go)I ____ have _____ to lớn cut my hairs into this kind of hairstyle. (decide)They ___________ an award for the best dance performance. (receive)The teacher ____ not ________ in their college premises. (look)He ___________ all the messages before his girlfriend’s arrival. (delete)Before he enters the bedroom, the thief ___________ from there. (escape)____they ___________ from the goa tour? (return)I will have ________ him his pending amount by the date. (give)She will have _______ her dinner on time. (eat)_____ the principal ________ his application for organizing a sports event? (approve)Both of them ___________ this month. (marry)Players ___________ their trò chơi in the hot climate. (play)I ___________ three shirts from this shop. (purchase)

Bài 2: Fill in the verbs in brackets to make Yes/No questions. Use the Future perfect continuous

By evening, she ___________ (cook) the whole day.Will they ___________ (work) all morning?He .___________ (stand) outside the class for a whole day.Sam ___________ (watch) TV for quite a long time.Amit ___________ (help) them for 5 months.He ___________ (use) the xe đạp for a week by the time he ___________ (bring) it back.They ___________ (not/writing) mails for long.Before October, Jessica will ___________ (teach) for a year.I ___________ (play) baseball for long.In 2015, they ___________ (live) here for 15 years.

Bài 3: Fill in the correct khung of the verbs in brackets to lớn complete the following sentences (Future perfect continuous)

Ben _________________ weight for three months. (not/lose)She __________________ books since morning. (read)He __________________ for two months. (not/travel)We __________________ for two hours. (sing)I __________________ an essay for one hour. (not/write)_____ my mom ____________ food for many years? (cook)They__________________ a bicycle for two hours. (not/ride)He ______________ khổng lồ learn the french language for three years. (try)She__________________ a job for five years. (not/do)____ I ____________ till 2030? (win)We __________________ these formal shirts for three months. (wear)She __________________ early in the morning for a week. (wake)I __________________ rent for ten months. (not/pay)The butterfly __________________ for one hour. (fly)We __________________ chess for two hours. (not/play)

Bài 4: Fill in the correct size of the verbs in brackets lớn complete the following sentences (Future perfect continuous or Future perfect)

The show starts at 9 p. M. & it ends an hour later.

⇒ We ________ the show between 9 and 10 p.m. (watch)

The show ends just a few minutes before ten o’clock.

⇒ The show ________ by ten o’clock. (end)

You can meet your grandpa while he is working in the garden.

⇒ You can meet your grandpa in the garden. He ________ grass. (cut)

Your grandpa won’t be waiting for you if you come late.

⇒ Hurry up or your grandpa ________ by the time you arrive there. (leave)

In 2050 the internet will be accessible everywhere.

⇒ In 2050 everyone ________ the Internet. (use)

In 2050 everyone will be connected to the Internet.

⇒ By 2050 everyone ________ the mạng internet one way or the other. (access)

How will I recognize you? – According khổng lồ my red dress.

⇒ How will I recognize you? – I ________ a red dress. (wear)

I can’t wear this dress at the party. I have used it so many times.

⇒ I will need a new dress for the party. I ________ this one by then. (wear out)

Bài 5: Choose the correct answer

1. My mom ________ for two days by the time I see her.

has been travellingwill have been travellingwill has been travelling

2. They’ll be exhausted by dinner. They will have been _____ hockey for seven hours.

playingplayedplay

3. Will you ________ here for ten years by the time of the Christmas party?

have been workedhave to workhave been working

4. It’s a 24-hour relay. They’ll only have been ________ for half the time by 6pm.

ranrunrunning

5. We ________ been waiting long.

will not havehave not willwill have not

6. I ________ working for two years.

willn’t have beenwon’t have beennot have been

7. Won’t they ________ travelling for two weeks by then?

have beenhad beenhas been

8. The teachers will ________ for a month by the time the khuyễn mãi giảm giá is made.

have been strikingwill strikewill be striking

9. The films run all night. We ________ movies for six hours by the time the feature comes on.

watchedwill have been watchingwill watch

10. She’ll still be groggy. She ________ undergoing surgery for three hours.

will has beenwill have beenwill be have

Đáp án

Bài 1

The pilot will have flown an aeroplane 20000 ft above the surface level.Why won’t he have driven his bike at the tốc độ of 135mph?She will have gone to Paris lớn meet her parents.I will have decided to cut my hair into this kind of hairstyle.They will have received an award for the best dance performance.The teacher will not have looked at their college premises.He will have decided all the messages before his girlfriend’s arrival.Before he enters the bedroom, the thief will have escaped from there.will they have returned from the goa tour?I will have given him his pending amount by the date.She will have eaten her dinner on time.will the principal have approved his application for organizing a sports event?Both of them will have married this month.Players will have played their game in the hot climate.I will have purchased three shirts from this shop.

Bài 2

will have been cookinghave been workingwill have been standingwill have been watchingwill have been helpingwill have been using – bringswon’t have been writinghave been teaching,won’t have been playing,will have been living

Bài 3

Ben won’t have been losing weight for three months.She will have been reading books since morning.He won,t have been travelling for two months.We will have been singing for two hours.I won’t have been writing an essay for one hour.will my mom have been cooking food for many years?They won’t have been riding a bicycle for two hours.He will have been trying to learn the french language for three years.She won’t have been doing a job for five years.will I have been winning till 2030?We will have been wearing these formal shirts for three months.She will have been waking early in the morning for a week.I won’t have been paying rent for ten months.The butterfly will have been flying for one hour.We won’t have been playing chess for two hours.

Xem thêm: Thpt Nguyễn Chí Thanh Tphcm, Trường Thpt Nguyễn Chí Thanh

Bài 4

We will be watching the show between 9 và 10 p.m.The show will have ended by ten o’clock.You can meet your grandpa in the garden. He will be cutting grass.Hurry up or your grandpa will have left by the time you arrive there.In 2050 everyone will be using the Internet.By 2050 everyone will have accessed the mạng internet one way or the other.How will I recognize you? – I will be wearing a red dress.I will need a new dress for the party. I will have worn out this one by then.

Bài 5

1. Will have been travelling

2. Playing

3. Have been working

4. Running

5. Will not have

6. Won’t have been

7. Have been

8. Have been striking

9. Will have been watching

10. Will have been

Hy vọng sau khi làm những bài tập nhỏ tuổi trên về thì Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous tense), Vietop sẽ giúp các bạn nắm vững hơn về phong thái sử dụng thì này trong giờ đồng hồ Anh. Chúc chúng ta học thật tốt và hãy mong chờ những nội dung bài viết ngữ pháp tiếng Anh tiếp sau từ bọn chúng mình nhé!