Mạo tự (Article) là chủ đề ngữ pháp vô cùng đặc trưng trong tiếng Anh. Trường hợp thiếu mạo từ, chúng ta khó rất có thể biết được đó là một số loại danh từ nào. đọc được tầm đặc trưng của mạo từ, chúng tôi đã cầm tắt kim chỉ nan và những dạng bài tập a an the (mạo từ) gồm kèm đáp án. Chúng ta có thể tham khảo tiếp sau đây nhé!

*

Đề bài:


1. Chọn giải đáp đúng nhằm điền vào vị trí trống (chú ý: ký hiệu “x” tức là không buộc phải mạo từ)

1. We are looking for _______ place lớn spend ________ night.

Bạn đang xem: Bài tập về a an the

A. The/the B. A/the C. A/a D. The/a

2. Please turn off ________ lights when you leave ________ room.

A. The/the B. A/a C. The/a D. A/the

3. We are looking for people with ________experience.

A. The B. A C. An D. X

4. Would you pass me ________ salt, please?

A. A B. The C. An D. X

5. Can you show me ________way to ________station?

A. The/the B. A/a C. The/a D. A/the

6. She has read ________interesting book.

A. A B. An C. The D. X

7. You’ll get ________shock if you cảm ứng ________ live wire with that screwdriver.

A. An/the B. X/the C. A/a D. An/the

8. Mr. Smith is ________ old customer và ________ honest man.

A. An/the B. The/an C. An/an D. The/the

9. ________ youngest boy has just started going to lớn ________ school.

A. A/x B. X/the C. An/x D. The/x

10. Vị you go to ________ prison to lớn visit him?

A. The B. A C. X D. An

11. ________eldest boy is at ________ college.

A. A/the B. The/x C. X/ a D. An/x

12. Are you going away next week? No, ________ week after next.

A. An B. A C. The D. X

13. Would you like to hear ________ story about ________ English scientist?

A. An/the B. The/the C. A/the D. A/ an

14. There’ll always be a conflict between ________ old và ________ young.

A. The/the B. An/a C. An/the D. The/a

15. There was ________ collision at ________ corner.

A. The/a B. An/the C. A/the D. The/the

16. My mother thinks that this is ________ expensive shop.

A. The B. An C. A D. X

17. Lượt thích many women, she loves ________ parties & ________gifts.

A. The/ a B. A/the C. A/a D. X/x

18. She works seven days ________ week.

A. A B. The C. An D. X

19. My mother goes to lớn work in ________ morning.

A. A B. X C. The D. An

20. I am on night duty. When you go to ________ bed, I go khổng lồ ________ work.

A. A/x B. A/the C. The/x D. X/x


2. Điền những mạo tự A/An/The vào chỗ trống trong những câu sau đây

1._________ place where my boyfriend met me.

2. Does nam bring ___________ umbrella?

3. I am _______ teacher. I am teaching in primary school.

4. Such ________ long queue! What _______ beautiful girl!

5. How about aspirin for ________ aches?

6. Are they looking for________key?

7. Minh missed _______ film on T.V at 8 p.m yesterday.

8. Susan read ________ book which she really enjoy very much.

9. Wind’ll spend ______ month in the mountains tomorrow.

10. This is _______ more wonderful song he has ever listened.

3. Mẩu truyện sau được tạo thành các câu nhỏ, hãy xem thêm và điền mạo từ thích hợp “a/an/ the hoặc x (không buộc phải mạo từ)” vào nơi trống:

1. There was ________knock on ________door. I opened it & found ________small dark man in ________blue overcoat và _______woolen cap.

2. He said he was ________employee of ________gas company và had come to read ________meter.

3. But I had ________suspicion that he wasn’t speaking ________truth because ________meter readers usually wear ________peaked caps.

4. However, I took him khổng lồ ________ meter, which is in ________dark corner under ________ stairs.

5. I asked if he had ________ torch; he said he disliked torches và always read ________ meters by ________light of ________match.

6. I remarked that if there was ________leak in ________ gas pipe there might be ________ explosion while he was reading ________meter.

7. He said, “As ________matter of ________fact, there was ________explosion in ________last house I visited; & Mr. Smith, ________owner of ________house, was burnt in ________face.”

8. “Mr. Smith was holding ________lighted match at ________time of ________explosion.”

9. Khổng lồ prevent ________possible repetition of this accident, I lent him ________torch.

10. He switched on ________torch, read ________meter and wrote ________ reading down on ________back of ________envelope.

11. I said in ________surprise that ________meter readers usually put ________readings down in ________book.

12. He said that he had had ________book but that it had been burnt in ________fire in________ Mr. Smith’s house.

13. By this time I had come khổng lồ ________conclusion that he wasn’t ________genuine meter reader; & ________moment he left ________house I rang ________police.

*


4. Tìm với sửa lỗi không đúng (nếu có)

1. This is more territable book Jim has ever read.

2. Oanh had a hour to bởi vì her homework yesterday.

3. According khổng lồ a weather forecast, it is going to lớn rain this week.

4. Kim didn’t lot of money khổng lồ buy a new house for her parents.

Xem thêm: Khí Hậu Việt Nam Có Kiểu Khí Hậu Gì, Việt Nam Nằm Trong Đới Khí Hậu Nào

5. They can’t clean the polluted rivers overnight.


Đáp án:

1. Chọn lời giải đúng nhằm điền vào khu vực trống (chú ý: ký hiệu “x” có nghĩa là không cần mạo từ)

1. B 2. A 3. D 4. B 5. A 6. B 7. B 8. C 9. D 10. A

11. B 12. C 13. D 14. A 15. C 16. B 17. D 18. A 19. C 20. D

2. Điền các mạo tự A/An/The vào chỗ trống trong những câu sau đây

1.The (The + N + Đại từ quan hệ nam nữ + mệnh đề phụ)

2. An (danh tự đếm được số ít/ một nguyên âm)

3. A (danh tự đếm được số ít/ một phụ âm)

4. A/a (danh trường đoản cú đếm được số ít/ một phụ âm)

5. The (danh từ bỏ xác định)

6. A (danh tự đếm được số ít/ được nhắc lần đầu tiên tiên)

7. The (danh tự xác định)

8. A (danh từ bỏ đếm được số ít/ một phụ âm)

9. A (danh tự đếm được số ít/ một phụ âm)

10. The (dạng đối chiếu hơn nhất)

3. Mẩu truyện sau được tạo thành các câu nhỏ, hãy xem thêm và điền mạo từ tương thích “a/an/ the hoặc x (không đề xuất mạo từ)” vào nơi trống:

1. A – the – a – a – a

2. An – the – the

3. A – the – x – x

4. The – the – the

5. A – x – the – a

6. A – a – an – the

7. A – x – an – the – the – the – the

8. A – the – the

9. A – a

10. The – the – the – the – an

11. X – x – the – a

12. A – the – x

13. The – a – the – the – the

4. Tìm với sửa lỗi không nên (nếu có)

1.more territable ➔ the more territable (thiếu the – dạng đối chiếu hơn nhất)