Các dạng bài cộng sự điện li lựa chọn lọc, gồm đáp án bỏ ra tiết

Với những dạng bài tập sự điện li chọn lọc, tất cả đáp án cụ thể Hoá học lớp 11 tổng hợp các dạng bài tập, trên 300 bài xích tập trắc nghiệm gồm lời giải chi tiết với đầy đủ phương thức giải, ví dụ như minh họa để giúp đỡ học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài cộng sự điện li từ kia đạt điểm trên cao trong bài xích thi môn Hoá học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Bài tập về sự điện li có lời giải

*

Tổng hợp lý thuyết chương Sự năng lượng điện li

Phương pháp giải các dạng bài xích tập chương Sự điện li

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập lý thuyết về sự điện li, chất điện li, viết phương trình năng lượng điện li

A. Lấy ví dụ như minh họa

Bài 1: cho các chất sau: NaCl; HF; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3.

Xác định chất điện ly mạnh, chất điện ly yếu, chất không điện ly? Viết phương trình năng lượng điện ly của những chất (nếu có).

Hướng dẫn:

- chất điện ly mạnh: NaCl; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3.

Phương trình năng lượng điện ly:

NaCl → Na+ + Cl-CuSO4 → Cu2+ + SO42-

NaOH → Na+ + OH-Mg(NO3)2 → Mg2+ + 2NO3-

(NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO43-AgNO3 → Ag+ + NO3-

HNO3 → H+ + NO3-

- chất điện ly yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2.

Phương trình điện ly:

HF ⇔ H+ + F-CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

H3PO4 ⇔ H+ + H2PO4-Al(OH)3 ⇔ Al3+ + 3OH-

H2PO4- ⇔ H+ + HPO42-H2CO3 ⇔ H+ + HCO3-

HPO42- ⇔ H+ + PO43- HCO3- ⇔ H+ + CO32-

Fe(OH)2 ⇔ Fe2+ + OH-

- hóa học không năng lượng điện ly: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

Bài 2: pha loãng từ từ một hỗn hợp axit sunfuric, bạn ta thấy độ dẫn năng lượng điện của dung dịch ban đầu tăng dần tiếp đến lại sút dần. Hãy giải thích hiện tượng.

Hướng dẫn:

Axit sunfuric phân li như sau :

H2SO4 → H+ + HSO4- : năng lượng điện li hoàn toàn.

HSO4- ⇔ H+ + SO42- : K = 10-2

Lúc đầu khi pha loãng dung dịch, độ điện li tăng lên làm tăng nồng độ ion. Vì thế độ dẫn năng lượng điện tăng. Vào dung dịch khôn cùng loãng, sự điện li coi như hoàn toàn, thời điểm đó nếu tiếp tục pha loãng thì nồng độ ion giảm khiến cho độ dẫn năng lượng điện giảm.

Bài 3: Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted, những chất sau giữ lại vai trò là axit – bazơ - lưỡng tính - trung tính: HSO4-, H2PO4-, PO43-, NH3, S2-, Na+ , Al3+, Cl- , CO32- , NH4+, HS-

Hướng dẫn:

-Axit: NH4+, HSO4-, Al3+

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O-

HSO4- + H2O ⇔ SO42- + H3O-

Al3+ + H2O ⇔ 2+ + H+

-Bazơ: PO43-, NH3, S2-, CO32-

PO43- + H2O ⇔ HPO4- + OH-

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CO32- + H2O ⇔ HCO3- + OH-

-Lưỡng tính: H2PO4-, HS-

H2PO4- + H2O ⇔ H3PO4 + OH-

H2PO4- + H2O ⇔ HPO42- + H3O+

HS- + H2O ⇔ H2S + OH-

HS- + H2O ⇔ S2- + H3O+

-Trung tính: Na+, Cl-

Bài 4: Từ ý kiến axit-bazơ của Bronsted, hãy cho thấy tính axit, bazơ, trung tính xuất xắc lưỡng tính của các dung dịch sau: NaCl, Na2S, NaHCO3, Cu(NO3)2. NH4Cl, CH3COOK, Ba(NO3)2, Na2CO3.

Hướng dẫn:

- Dung dịch gồm tính axit: Cu(NO3)2, NH4Cl.

Cu(NO3)2 → Cu2+ + 2NO3-

Cu2+ + H2O ⇔ + + H+

NH4Cl → NH4+ + Cl-

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

- Dung dịch có tính bazơ: Na2S, CH3COOK.

Na2S → 2Na+ + S2-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CH3COOK → CH3COO- + K+

CH3COO- + H2O ⇔ CH3COOH + OH-

- Dung dịch tất cả tính lưỡng tính: NaHCO3.

NaHCO3 → Na+ + HCO3-

HCO3- + H2O ⇔ H2CO3 + OH-

HCO3- + H2O ⇔ CO32- + H3O+

- dung dịch trung tính: NaCl, Ba(NO3)2

NaCl → Na+ + Cl-

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3-

Bài 5: Phương trình năng lượng điện li nào tiếp sau đây không đúng ?

A. HCl → H+ + Cl- B. CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

C. H3PO4 → 3H+ + PO43- D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

Hướng dẫn:

Đáp án C

Bài 6: Phương trình năng lượng điện li nào tiếp sau đây viết đúng ?

A. H2SO4 ⇔ H+ + HSO4- B. H2SO3 ⇔ 2H+ + HCO3-

C. H2SO3 → 2H+ + SO32- D. Na2S ⇔ 2Na+ + S2-

Hướng dẫn:Đáp án B

Bài 7: các chất dẫn điện là

A. KCl rét chảy, hỗn hợp NaOH, dung dịch HNO3.

B. dung dịch glucozơ, hỗn hợp ancol etylic, glixerol.

C. KCl rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.

D. Khí HCl, khí NO, khí O3.

Hướng dẫn:

Đáp án A

Bài 8: Dãy những chất đều là hóa học điện li to gan là

A. KOH, NaCl, H2CO3. B. Na2S, Mg(OH)2 , HCl.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3. D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.

Hướng dẫn:

Đáp án D

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: dãy nào dưới đây chỉ chứa các chất điện li mạnh:

A. NaNO3, HClO3, NaHSO4, Na2S, NH4Cl.

B. NaNO3, Ba(HCO3)2, HF, AgCl, NH4Cl.

C. NaNO3, HClO3, H2S, Mg3(PO4)2, NH4Cl.

D. NaNO3, HClO3, Na2S, NH4Cl, NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: hàng nào tiếp sau đây chỉ cất chất năng lượng điện ly yếu

A. H2S, HCl, Cu(OH)2, NaOH

B. CH3COOH, H2S, Fe(OH)3, Cu(OH)2

C. CH3COOH, Fe(OH)3, HF, HNO3

D. H2S, HNO3, Cu(OH)2, KOH.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 3: Phương trình điện ly nào sau đây viết đúng?

A. HF ⇔ H + F-

C. Al(OH)3 → Al3+ + 3OH-

B. H3PO4 → 3H+ + PO43-

D. HCl ⇔ H+ + NO3-

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: trong dd NaHSO4 có những loại phân tử và ion nào tiếp sau đây (bỏ qua sự điện li của nước):

A. NaHSO4; H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

B. HSO4-; Na+; H2O

C. H+; SO42-; Na+; H2O

D. H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: hấp thụ CO2 vào nước nhận được dd có những loại phân tử và ion nào sau đây (bỏ qua sự điện li của nước):

A. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O

B. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O; CO2

C. H+; HCO3-; CO32-; H2O

D. H+; CO32-; H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 6: Theo Ahrenius thì kết luận nào sau đây đúng?

A. Bazơ là chất nhận proton

B. Axit là hóa học khi tung trong nước phân ly tạo ra cation H+

C. Axit là chất nhường proton.

D. Bazơ là hợp chất trong nhân tố phân tử bao gồm một hay những nhóm OH–.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 7: Theo thuyết Areniut, hóa học nào sau đấy là axit?

A. NH3 B. KOH C. C2H5OH D. CH3COOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 8: Theo thuyết Areniut thì hóa học nào sau đấy là bazơ ?

A. HCl B. HNO3 C.CH3COOH D. KOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 9: Theo thuyết Bronstet, H2O được xem là axit lúc nó:

A. cho 1 electron B. nhận một electron

C. cho một proton D. nhận một proton.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 10: Theo thuyết Bronstet, H2O được xem là bazơ lúc nó:

A. cho 1 electron B. nhận một electron

C. cho 1 proton D. thừa nhận một proton.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 11: Theo thuyết Bronstet, hóa học nào sau đây chỉ là axit?

A. HCl B. HS– C. HCO3– D. NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 12: Dãy chất và ion nào dưới đây có tính chất trung tính?

A. Cl–, Na+, NH4+, H2O B. ZnO, Al2O3, H2O

C. Cl–, Na+ D. NH4+, Cl–, H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 13: cho 2 phương trình:

S2- + H2O → HS- + OH- ; + H2O → NH3 + H3O+

Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted thì:

A. S2- là axit, là bazơ B. S2- là bazơ, là axit.

C. S2- và phần đông là axit D. S2- và số đông là bazơ.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 14: Theo Bronsted, những chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, Zn(OH)2 hầu hết là:

A. Axit B. Bazơ C. chất trung tính D. hóa học lưỡng tính

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 15: trong các phản ứng bên dưới đây, ở làm phản ứng nào nước nhập vai trò là 1 trong bazơ (theo Bronsted).

A. HCl + H2O → H3O+ + Cl-

B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 .

C. NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-.

D. CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 16: Axít nào sau đây là axit một nấc?

A. H2SO4 B. H2CO3 C. CH3COOH D. H3PO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 17: Dãy hóa học nào dưới đây chỉ gồm những hiđrôxit lưỡng tính ?

A. Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2

B. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2,Cu(OH)2

D. Mg(OH), Pb(OH)2, Cu(OH)2

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 18: trong số cặp hóa học sau đây, cặp hóa học nào thuộc tồn tại trong hỗn hợp ?

A. AlCl3 và Na2CO3

B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 với KOH

D. NaCl cùng AgNO3

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 19: phản nghịch ứng chất hóa học nào sau đâycó phương trình ion thu gọn gàng là H+ + OH- → H2O ?

A. HCl + NaOH → H2O + NaCl

B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

D. H2SO4 +Ba(OH)2 → 2 H2O + BaSO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 20: mang lại 4 hỗn hợp trong suốt, mỗi dung dịch chỉ đựng một nhiều loại cation và một các loại anion trong số ion sau : Ba2+ , Al3+ , Na+, Ag+ ,CO , NO , Cl- , SO42-. Các dung dịch chính là :

A. BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgNO3.

B. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgCl.

C. BaCl2, Al2(CO3)3, Na2CO3, AgNO3.

D. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, NaCl, Ag2CO3.

Lời giải:

Đáp án: A

Các dạng bài xích tập về sự điện li

A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa

a. Tính độ điện li

Lý thuyết và phương pháp giải

+ Viết phương trình điện li của những chất.

+ màn biểu diễn số mol các chất trong phương trình theo từng thời khắc (ban đầu, phản ứng,cân bằng) tùy thuộc vào yêu mong và dữ kiện bài toán.

+ xác định nồng độ hóa học (số phân tử) ban đầu, nồng độ hóa học (số phân tử) sinh sống trạng thái cân bằng, suy ra nồng độ hóa học (số phân tử) sẽ phản ứng (phân li).

+ Độ năng lượng điện li

*

Ví dụ minh họa

Bài 1: trong một lít hỗn hợp CH3COOH 0,02M gồm chứa 1,2407.1022 phân tử chưa phân li cùng ion. Tính độ điện li α của CH3COOH tại mật độ trên, biết n0=6,022.1023.

Hướng dẫn:

nCH3COOH = 0,02 mol. Số phân tử ban đầu là:

n0 = 1. 0,02.6,022.1023 = 1,2044.1022 phân tử

CH3COOH : H++ CH3COO- (1)
Ban đầun0
Phản ứngnnn
Cân bằng(n0-n)nn

Ở trạng thái cân đối có tổng cộng phân tử chưa phân li và những ion là:

Ở (n0 – n) + n + n=1,2047.1022

Vậy α = n/n0 = 0, 029 xuất xắc α = 2,9%

Bài 2: Tính độ năng lượng điện li của axit HCOOH 0,007M trong dung dịch gồm =0,001M

Hướng dẫn:

HCOOH + H2O → HCOO- + H3O+

Ban đầu: 0,007 0

Phản ứng: 0,007. A 0,007. A

Cân bằng: 0,007(1-a) 0,007. A

Theo phương trình ta có: = 0,007. A (M) ⇒ 0,007. A= 0,001

Vậy α = n/n0 = 0,1428 hay α = 14,28%.

b. Xác minh nồng độ ion

Lý thuyết và phương thức giải

+ Viết phương trình năng lượng điện li của các chất.

+ căn cứ vào dữ kiện và yêu mong của đầu bài, biểu diễn số mol những chất vào phương trình theo từng thời khắc (ban đầu, phản ứng,cân bằng) hoặc áp dụng C=C0.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 100 ml dung dịch NaCl 0,10M với 100ml dung dịch Na2SO4 0,10M. Xác định nồng độ các ion có mặt trong dung dịch.

Hướng dẫn:

NaCl → Na+ + Cl- (1)

Na2SO4 → 2Na+ + SO42- (2)

= (0,01 + 0,02)/(0,01+0,01)= 0,15M

= 0,01/(0,01+0,01) = 0,05M

=0,05M

Bài 2: Tính độ đậm đặc mol của những ion CH3COOH, CH3COO-, H+ tại thăng bằng trong hỗn hợp CH3COOH 0,1M có α = 1,32%.

Hướng dẫn:

CH3COOH : H+ + CH3COO-

Ban đầu C0 0 0

Phản ứng C0 . α C0 . α C0 . α

Cân bởi C0 .(1- α) C0 . α C0 . α

Vậy = = C0 . α = 0,1. 1,32.10-2 M = 1,32.10-3 M

= 0,1M - 0,00132M =0,09868M

Bài 3: Một dung dịch tất cả chứa những ion: Mg2+, Cl-, Br-.

-Nếu cho dd này chức năng với dd KOH dư thì thu được 11,6 gam kết tủa.

-Nếu cho dd này chức năng với AgNO3 thì nên vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M và sau phản ứng chiếm được 85,1 g kết tủa.

a. Tính vào dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch lúc đầu thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

Hướng dẫn:

Phương trình ion: Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,2 ← 0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓; Ag+ + Br- → AgBr↓

Gọi x, y thứu tự là mol của Cl-, Br-.

x + y = 0,5 (1) ; 143,5x + 188y = 85,1 (2) . Từ (1),(2) ⇒ x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. m = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: Trong hỗn hợp CH3COOH 0,043M, cứ 100 phân tử hòa tan tất cả 2 phân tử phân li thành ion. Mật độ của ion H+ là

A. 0,001M. B. 0,086M. C. 0,00086M. D. 0,043M.

Lời giải:

Đáp án: C

Độ điện li của CH3COOH là 0,02.

CM(H+)= 0,043.0,02 = 0,00086 (mol)

Bài 2: Trộn 200 ml dung dịch cất 12 gam MgSO4 cùng với 300 ml dung dịch cất 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được hỗn hợp X. Mật độ ion SO42- vào X là

A. 0,2M. B. 0,8M. C. 0,6M. D. 0,4M.

Lời giải:

Đáp án: B

phản nghịch ứng năng lượng điện li:

MgSO4 → Mg2+ + SO42-

0,1 0,1 (mol)

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

0,1 0,3 (mol)

nSO42- = 0,4 mol ⇒ CM(SO42-) = 0,4/0,5 = 0,8M

Bài 3: Trộn 400 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,2M cùng với 100 ml dung dịch FeCl3 0,3m thu được dung dịch Y. Mật độ ion Fe3+ vào Y là

A. 0.38M. B. 0,22M. C. 0,19M. D. 0,11M.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: Trộn 50 ml hỗn hợp NaCl 0,1M với 150 ml dung dịch CaCl2 0,2M. Vậy nồng độ của ion Cl- vào dung dịch sau thời điểm trộn là

A. 0,325M. B. 0,175M. C. 0,3M. D. 0,25M.

Lời giải:

Đáp án: A

Số mol Cl- trong hỗn hợp là: 0,065 mol ⇒ = 0,325 M

Bài 5: Trộn 4g NaOH; 11,7 g NaCl; 10,4 gam BaCl2 H2O thành 200ml hỗn hợp B. Nồng độ mol/lít các ion có trong dung dịch B là:

A. = 0,5 M; Ba2+ = 0,25 M; = 1 M; = 1,5 M

B. = 1,5 M; Ba2+ = 0,25 M; = 0,5 M; = 1,5 M

C. = 1 M; Ba2+ = 0,25 M; = 0,5 M; = 0,5 M

D. = 1,5 M; Ba2+ = 0,25 M; = 0,5 M; = 0,5 M.

Lời giải:

Đáp án: B

nNaOH = 4/40 = 0,1 mol; nNaCl = 11,7/58,5 = 0,2 mol; nBaCl2 = 10,4/208 = 0,05 mol

nNa+ = 0,3 mol ⇒ = 1,5 M; nBa2+ = 0,05 mol ⇒ = 0,25 M;

nOH- = 0,1 mol ⇒ = 0,5 M; nCl- = 0,3 mol ⇒ = 1,5 M.

Bài 6: nồng độ mol/l của ion H+ trong hỗn hợp H2SO4 là 60% (D = 1,503 g/ml) là:

A. 12,4 M B. 14,4 M C. 16,4 M D. 18,4 M

Lời giải:

Đáp án: D

Giả sử trong 100 gam dung dịch H2SO4 là 60% gồm số mol là: nH2SO4 = (60.100)/(100.98) = 0,61 mol

V = 100/1,503 = 66,5 ml ⇒ CM(H2SO4) = 0,61/0,0665 = 9,2 M

Phương trình đl: H2SO4 → 2H+ + SO42-

= 18,4 M

Bài 7: Tính mật độ ion H+ trong dung dịch CH3COOH 0,1M biết hằng số năng lượng điện li của axit chính là 2.10-5 .

A. 1,5.10-6M B. 1,14.10-3M C. 2.10-5M D. 1,5 .10-5M

Lời giải:

Đáp án: B

*

Theo bài xích ra:

Ka =

*

→ x ≈ 1,4.10-3M.

Bài 8: mang đến dung dịch HNO2 0,01 M, biết hằng số phân ly Ka = 5.10-5. Nồng độ mol/ lít của NO2- trong hỗn hợp là

A. 5.10-4 B. 6,8. 10-4 C. 7,0.10-4 D. 7,5.10-4

Lời giải:

Đáp án: C

hotline x là nồng độ của hóa học bị điện ly. Ta có; = = x M

⇒ Ka = x2/(0,01-x) = 5.10-5 ⇒ x = 7.10-4 M

Bài 9: Một dung dịch chứa Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) với ion Z (y mol). Ion Z và quý hiếm của y là

A. NO3- (0,03). B. CO32- (0,015).

C. SO42- (0,01). D. NH4+ (0,01)

Lời giải:

Đáp án: A

Dạng bài tập làm phản ứng thương lượng ion vào dung dịch

A. Phương pháp giải và Ví dụ minh họa

Viết phương trình ion thu gọn

+ Viết làm phản ứng dạng phân tử, đối chiếu dạng phân tử thành dạng ion. Rút gọn phần đông ion kiểu như nhau ở hai vế, cân bằng điện tích cùng nguyên tử ở nhì vế, chiếm được phương trình ion rút gọn.

+ những chất kết tủa, hóa học khí và chất điện li yếu vẫn giữ lại ở dạng phân tử.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Viết phương trình phân tử cùng ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xẩy ra trong dung dịch:

a) KNO3 + NaCl b) NaOH + HNO3

c) Mg(OH)2 + HCl d) Fe2(SO4)3 + KOH

e) FeS + HCl f) NaHCO3 + HCl

g) NaHCO3 + NaOH h) K2CO3 + NaCl

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn:

a. không xảy ra

b. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H+ + OH- → H2O

c. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

f. NaHCO3 + HCl→ NaCl + CO2↑ + H2O

HCO3- + H+ → CO2↑ + H2O

g. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

h. không xảy ra

i. CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS↓

Bài 2: Một dung dịch bao gồm chứa những ion: Mg2+, Cl-, Br-.

-Nếu đến dd này công dụng với dd KOH dư thì thu được 11,6 gam kết tủa.

-Nếu đến dd này chức năng với AgNO3 thì cần vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M cùng sau bội nghịch ứng thu được 85,1 g kết tủa.

a. Tính vào dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch lúc đầu thì thu được từng nào gam hóa học rắn?

Hướng dẫn:

Phương trình ion:

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,2 ← 0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓; Ag+ + Br- → AgBr↓

Gọi x, y lần lượt là mol của Cl-, Br-.

x + y = 0,5 (1) ; 143,5x + 188y = 85,1 (2) . Từ (1),(2) ⇒ x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. M = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

Bài 3: Dd X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Phân chia dd X thành hai phần bởi nhau:

Phần 1: công dụng với lượng dư dd NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (đktc) và 1,07 gam kết tủa.

Phần 2: tính năng với lượng dư dd BaCl2, nhận được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các muối bột khan thu được khi cô cạn dd X là (quá trình cô cạn chỉ có nước cất cánh hơi)

Hướng dẫn:

nNH4+= nNH3 = 0,672/22,4 = 0,03 mol

nFe3+ = 1,07/107 = 0,01 mol; nSO42- = 4,66/233 = 0,02 mol

Áp dụng đL bảo toàn năng lượng điện tích: 3.0,01 + 0,03 = 2.0,02 +x ⇒ x = 0,02

m = 0,01.56 + 0,03.18 + 0,02.96 + 0,02.35,5 = 3,73 gam

Khối lượng muối khan trong hỗn hợp X: 3,73.2 = 7,46 gam

Bài 4: mang lại 100ml dung dịch các thành phần hỗn hợp CuSO4 1M với Al2(SO4)3 1M công dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, lọc đem kết tủa nung đến trọng lượng không đổi thu được hóa học rắn có trọng lượng là

Hướng dẫn:

m = mCuO + mBaSO4 = 80.0,1 + 233.0,4 = 101,2 gam

Bài 5: Cho hỗn hợp rắn A tất cả KCl với KBr chức năng với dung dịch AgNO3 dư Lượng kết tủa hiện ra khi làm cho khô có khối lượng bằng lượng AgNO3 đã phản ứng. Thành phần % khối lượng KCl trong hỗn hợp A là

Hướng dẫn:

Gọi mol KCl, KBr theo thứ tự là x, y mol.

Ta có: 35,5x + 80y = 62.(x+y)

*

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Phương trình ion rút gọn: H+ + HCO3- → CO2 ↑ + H2O tương xứng với PTHH dạng phân tử nào dưới đây ?

(1) 2HCl + Na2CO3 → 2 NaCl + CO2 ↑ + H2O

(2) 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2 H2O

(3) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O

(4) Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2CO2 ↑ + 2H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 2: các tập thích hợp ion sau đây rất có thể tồn tại đôi khi trong cùng một dung dịch

A.Na+, Cu2+, OH-, NO3- B. Ca2+, Fe2+, NO3-, Cl-

C.Na+, Ca2+, HCO3-, OH- D. Fe2+, H+, OH-, NO3-

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: hóa học nào dưới đây không tạo ra kết tủa khi cho vô dung dịch AgNO3

A. KBr B. K3PO4 C. HCl D. H3PO4

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 4: mang lại dung dịch chứa các ion sau : Na+ ,Ca2+ ,Mg2+ ,Ba2+ , H+ , NO3- . Muốn tách bóc được những cation ra khỏi dung dịch mà lại không gửi ion lạ vào dung dịch bạn ta cần sử dụng :

A. hỗn hợp K2CO3 trọn vẹn . B. dung dịch Na2SO4 vừa đủ.

C. hỗn hợp KOH vừa đủ. D. dung dịch Na2SO3 vừa đủ.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 5: trong số cặp chất sau đây, cặp hóa học nào thuộc tồn tại trong hỗn hợp ?

A. AlCl3 với Na2CO3 B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 với KOH D. NaCl cùng AgNO3

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 6: làm phản ứng hóa học nào dưới đây có phương trình ion thu gọn là H+ + OH → H2O ?

A. HCl + NaOH → H2O + NaCl

B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

D. H2SO4 +Ba(OH)2 → 2 H2O + BaSO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 7: Phương trình: S2- + 2H+ → H2S là phương trình ion rút gọn gàng của phản bội ứng

A. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑.

B. 2NaHSO4 + 2Na2S → 2Na2SO4 + H2S↑

C. 2HCl + K2S → 2KCl + H2S↑.

D. BaS + H2SO4 → BaSO4↓ + H2S↑.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 8: ko thể gồm dung dịch đựng đồng thời những ion

A. Ba2+, OH-, Na+, SO42- B. K+, Cl-, OH-, Ca2+.

C. Ag+, NO3-, Cl-, H+ D. A với C đúng.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 9: cho một lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào 100 ml dung dịch tất cả hổn hợp NaF 0,05M , NaCl 0,1M , NaBr 0,05M. Khối lượng kết tủa thu được là

A. 3,01 gam B. 2,375 gam C.

Xem thêm: Avast Premier 2018 + Key Bản Quyền Đến Năm 2024, Chia Sẻ Key

2,875 gam D. 3,375 gam

Lời giải:

Đáp án: B

m = 0,01.(108 + 35,5) + 0,005.(108 + 80) = 2,375 gam

Bài 10: mang lại 4 hỗn hợp trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ cất một các loại cation cùng một nhiều loại anion trong các ion sau : Ba2+ ,Al3+ , Na+, Ag+ ,CO3- ,NO3- ,Cl- ,SO42-. Các dung dịch sẽ là :