Chương 1: Este Chương 2: Cacbohidrat Chương 3: Amin, Amino axit, protein Chương 4: Polime và vật liệu polime Chương 5: Đại cương về sắt kẽm kim loại Chương 6: sắt kẽm kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Chương 7: sắt và một số kim loại đặc biệt quan trọng
Trắc nghiệm hóa 12 gồm đáp án và lời giải chi tiết 400 bài tập về đặc điểm - hàng điện hóa của sắt kẽm kim loại

Câu hỏi 1 : mang đến 1,35g các thành phần hỗn hợp Cu, Mg, Al chức năng với HNO3 dư , thu được 1,12 lit (dktc) tất cả hổn hợp khí NO với NO2 bao gồm tỉ khối so với H2 bằng đôi mươi (không có sản phẩm khử nào khác). Trọng lượng muối nitrat chế tạo ra thành là :

A 66,75 B 33,35 C 6,775 D 3,335

Lời giải bỏ ra tiết:

Cách giải:

Có : nNO + nNO2 = 0,05 mol ; M = 40g

=> nNO = 0,01875; nNO2 = 0,03125 mol

Ta bao gồm : nNO3 = 3nNO + nNO2 = 0,0875 mol

Bảo toàn khối lượng: mmuối = mKL + mNO3 = 6,775g

Đáp án C


Câu hỏi 2 : Hoà chảy m gam fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư nhận được 0,448 lit khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của m là:

A 0,56 gam. B 11,2 gam. C 1,12 gam. D 5,6 gam.

Bạn đang xem: Bài toán kim loại tác dụng với hno3


Câu hỏi 3 : Hoà tan 5,6 gam Fe bởi dung dịch HNO3loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Quý giá của V là

A 2,24. B 3,36. C 4,48. D 6,72.

Câu hỏi 4 : mang lại 28,88 gam láo hợp gồm Al, Cu cùng Ag công dụng vừa đủ với 1 lít dung dịch HNO3 1,45M chiếm được dung dịch đựng m gam muối và 5,6 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) gồm NO với N2O. Tỷ khối của X so với H2 là 16,4. Cực hiếm của m là

A 98,20 B 97,20 C 99,52 D 98,75

Phương pháp giải:

Bài toán KL + HNO3 => thành phầm khử

Công thức giải nhanh:

1. Ne = nNO2 + 3nNO + 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4NO3

2. Ne = nNO3 trong muối bột KL

3. NHNO3 = 2nNO + 4nNO + 10nN2O + 12nN2 + 10nNH4NO3


Lời giải bỏ ra tiết:

MX = 32,8 gam; nX = 0,25 mol

=> nNO = 0,2 mol; nN2O = 0,05 mol

nHNO3 = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4NO3

=> nNH4NO3 = 0,015 mol

Bảo toàn e: ne = nNO3 muối hạt KL = 3nNO + 8nN2O + 8nNH4NO3 = 1,12 mol

=> m = mKL + mNO3 muối hạt KL + mNH4NO3 = 99,52g

Đáp án C


Câu hỏi 5 : 11,0 gam các thành phần hỗn hợp A tất cả Fe và Al bội nghịch ứng hết với dung dich HCl dư chiếm được 8,96 lít H2 (đktc). Mang đến 22 gam tất cả hổn hợp A làm phản ứng không còn với dung dịch HNO3 dư chiếm được V lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị V là:

A 11,2 B 6,72 C 13,44 D 8,96

Lời giải bỏ ra tiết:

Cách giải :

Xét 11g A : Bảo toàn e : ne = 2nH2 = 0,8 mol = 2nFe + 3nAl

Và mFe + mAl = 11g

=> nFe = 0,1 ; nAl = 0,2 mol

=> 22g A gồm : nFe = 0,2 mol ; nAl = 0,4 mol

Bảo toàn e : 3nFe + 3nAl = 3nNO => nNO = 0,6 mol

=> VNO = 13,44 lit

Đáp án C


Câu hỏi 6 : hài hòa hết m gam bột nhôm kim loại bằng hỗn hợp HNO3 thu được hỗn hợp A không chứa muối amoni với 1,12 lit khí N2 nghỉ ngơi đktc. Khối lượng ban sơ m có mức giá trị :

A 4,5g B 4,32g C 1,89g D 2,16g

Câu hỏi 7 : Nung lạnh 7 gam hỗn hợp X bao gồm Al, Mg với Fe vào khí O2. Sau một thời hạn thu được 9,4 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào 500 ml hỗn hợp HNO3 hoàn toản thu được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Mật độ M của dung dịch HNO3 đã dùng là:

A 1,2M B 1,4M C 1,8M D 1,6M

Phương pháp giải:

mO = mY - mX → nO

Quy đổi hỗn hợp thành: 7 gam Al, Mg, Fe cùng O

Quá trình mang lại - dấn e:

Fe0 → Fe+3 + 3e O0 + 2e → O-2

Mg0 → Mg+2 + 2e N+5 + 3e → N+2 (NO)

Al0 → Al+3 + 3e

Áp dụng bảo toàn e → 3nFe + 2nMg + 3nAl = 2nO + 3nNO

BTNT "N" → nHNO3 pư = 3nFe(NO3)3 + 2nMg(NO3)2 + 3nAl(NO3)3 + nNO

= 3nFe + 2nMg + 3nAl + nNO

→ CM


Lời giải chi tiết:

mO = mY - mX = 2,4 gam → nO = 2,4/16 = 0,15 mol

Quy đổi hỗn hợp thành: 7 gam Al, Mg, Fe và 0,15 mol O

Quá trình đến - nhận e:

Fe0 → Fe+3 + 3e O0 + 2e → O-2

Mg0 → Mg+2 + 2e N+5 + 3e → N+2 (NO)

Al0 → Al+3 + 3e

Áp dụng bảo toàn e → 3nFe + 2nMg + 3nAl = 2nO + 3nNO = 0,15.2 + 3.0,1 = 0,6 mol

BTNT "N" → nHNO3 pư = 3nFe(NO3)3 + 2nMg(NO3)2 + 3nAl(NO3)3 + nNO

= 3nFe + 2nMg + 3nAl + nNO

= 0,6 + 0,1 = 0,7 mol

→ centimet = 0,7 : 0,5 = 1,4 M

Đáp án B


Câu hỏi 8 : Hòa tan trọn vẹn 14,4g kim loại M hóa trị II vào dung dịch HNO3 đặc dư nhận được 26,88 lit NO2 (dktc) là sản phẩm khử duy nhất. Kim loại M là :

A Zn B  Cu C  Fe D Mg

Lời giải đưa ra tiết:

(*) phương thức : Bảo toàn electron

 

- lời giải :

Bảo toản e : 2nM = nNO2 = 1,2 mol => nM = 0,6 mol

=> milimet = 24g => Magie

Đáp án D


Câu hỏi 9 : mang lại 10,84 gam các thành phần hỗn hợp X ( Fe, Cu, Ag) hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HNO3 thấy giải hòa 1,344 lít khí NO (đktc) , (sản phẩm khử duy nhất) thu được m gam tất cả hổn hợp muối. Quý hiếm của m là bao nhiêu?

A 26B 28C 24D 22

Lời giải đưa ra tiết:

nNO = 1,344: 22,4 = 0,06 (mol)

Bảo toàn e: nNO3 (trong muối) = ne ( N+5 nhận) = 3nNO = 3. 0,06 = 0,18 (mol)

=> mMUỐI = mKL + mNO3 (trong muối)

= 10,84 + 0,18. 62

= 22 (g)

Đáp án D


Câu hỏi 10 : phối hợp 1,86 hợp kim của Mg với Al trong hỗn hợp HNO3 loãng, dư chiếm được 560 ml khí N2O (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Thành phần xác suất theo trọng lượng của Mg và Al trong hợp kim là:

A 77,42% cùng 22,58%B 25,8% với 74,2% C 12,90% với 87,10% D 56,45% cùng 43,55%

Lời giải đưa ra tiết:

nN2O = 0,56 : 22,4 = 0,025 (mol)

Gọi số mol của Mg cùng Al thứu tự là x với y (mol)

Ta có: mhh = 24x + 27y = 1,86 (1)

Bảo toàn e: n e Mg, Al dường = n e N+5 nhận=> 2x + 3y = 0,025.8 (2)

Từ (1) với (2) => x = 0,01 (mol) cùng y = 0,06 (mol)

%m Mg = <(0,01. 24) : 1,86>.100% = 12,9 %

% mAl = 100% - 12,9% = 87,10%

Đáp án C


Câu hỏi 11 : tất cả hổn hợp X có Mg với Al. Hòa tan trọn vẹn 7,5 gam tất cả hổn hợp X bằng lượng vùa dùng V lít hỗn hợp HNO3 1M, nhận được 0,672 lít N2 ngơi nghỉ đktc (là khí độc nhất vô nhị thoát ra) và dung dịch đựng 54,9 gam muối. Giá trị của V là:

A 0,86B  0,65C 0,72 D 0,70

Lời giải đưa ra tiết:

nN2 = 0,672 : 22,4 = 0,03 (mol)

Nếu N+5 → N2 thì nNO3- vào MUỐI = 10nN2 = 0,03.10 = 0,3 (mol)

BTKL: mMUỐI = mKL  + mNO3- = 7,5 + 0,3.62 = 26,1 # 54, 9(g) => tất cả tạo muối hạt NH4+

Gọi nMg = a mol; nAl = b mol; nNH4+ = c mol

∑ mX = 24x + 27y = 7,5 (1)

∑ ne( KL dường ) = ∑ nN+ 5( nhận) 2x + 3y = 8c +10.0,03 (2)

∑ mmuối  = 148a + 213b + 80c = 54,9 ( 3)

Từ (1), (2), (3) => a = 0,2 ; b = 0,1; c = 0,05 mol

CT nhanh: nHNO3 = 10nNH4+ + 12nN2 = 10. 0,05 + 12. 0,03 = 0,86 (mol)

=> VHNO3 = 0,86 (lít)

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 12 : Thể tích hỗn hợp HNO3 1M (loãng) tối thiểu cần dùng để làm hòa tan hoàn toàn 36 gam một láo hợp có Fe và Cu có phần trăm mol 1:1 là (biết làm phản ứng tạo chất khử độc nhất là NO):

A 2,0 lít. B 2,4 lít. C 1,6 lít. D 1,2 lít.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

G/s: nFe = nCu = x mol

56x + 64x = 36 => x = ?

Để thể tích HNO3 là tối thiểu thì tạo thành phầm là Fe2+

Bte => 2nFe + 2nCu = 3nNO => nNO = ?

nHNO3 = 4nNO = ? => V hỗn hợp = ?


Lời giải chi tiết:

G/s: nFe = nCu = x mol

56x + 64x = 36 => x = 0,3 mol

Để thể tích HNO3 là ít nhất thì tạo thành phầm là Fe2+

Bte => 2nFe + 2nCu = 3nNO => nNO = 0,4 mol

nHNO3 = 4nNO = 1,6 mol

=> V hỗn hợp = 1,6 lít

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : Nung bột fe trong oxi, thu được m gam tất cả hổn hợp chất rắn X. Kết hợp hết tất cả hổn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư), bay ra 1,12 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất) và 21,78 g muối. Quý giá của m là?

A 5,6. B 8.C 4,64.D 6.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

BTNT “Fe” ta bao gồm nFe = nFe(NO3)3 = ?

Quy đổi tất cả hổn hợp X thành Fe với O

BTe: 3nFe = 2nO + 3nNO => nO

=> m = mFe + mO


Lời giải chi tiết:

nFe(NO3)2 = 21,78 : 242 = 0,09 mol

BTNT “Fe” ta gồm nFe = nFe(NO3)3 = 0,09 mol

Quy đổi hỗn hợp X thành fe (0,09 mol) và O (x mol)

BTe: 3nFe = 2nO + 3nNO

=> 3.0,09 = 2x + 3.0,05 => x = 0,06 mol

=> m = mFe + mO = 0,09.56 + 0,06.16 = 6 gam

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 14 : Hòa tan hoàn toàn 12 gam các thành phần hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, nhận được V lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO cùng NO2) cùng dung dịch Y (chỉ đựng hai muối với axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Quý giá của V là:

A 2,24 B 4,48C 5,60 D 3,36

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Đặt nFe = nCu = a mol → 56a + 64a = 12 gam → a = 0,1 mol

Đặt nNO = x mol ; nNO2 = y mol

Ta có: (overline M _Y = fracm_hhn_hh = frac30x + 46yx + y = 19.2 = 38) → 8x = 8y → x = y

Áp dụng định phép tắc bảo toàn e để khẳng định x, y.


Lời giải chi tiết:

Đặt nFe = nCu = a mol → 56a + 64a = 12 gam → a = 0,1 mol

Đặt nNO = x mol ; nNO2 = y mol

Ta có: → 8x = 8y → x = y

Các quy trình cho - dấn e:

*

Theo định khí cụ bảo toàn e: ne mang đến = ne dấn ↔ 0,3 + 0,2 = 3x + y = 3x + x → x = 0,125 = y

→ V = (x+ y).22,4 = 5,6 lít

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 15 : Đun lạnh m gam tất cả hổn hợp Cu và Fe gồm tỉ lệ cân nặng tương ứng 7:3 với cùng 1 lượng hỗn hợp HNO3. Khi những phản ứng kết thúc, chiếm được 0,75m gam hóa học rắn, dung dịch X và 5,6 lít tất cả hổn hợp khí (đktc) có NO và NO2 (không có sản phẩm khử khác của N+5). Biết lượng HNO3 vẫn phản ứng là 44,1 gam. Quý giá của m là:

A 44,8B 33,6C 40,5D 50,4

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Ta có: mCu = 0,7m cùng mFe = 0,3m

Khối lượng hóa học rắn sau khi hoàn thành các phản bội ứng là 0,75m → chất rắn này bao gồm 0,7m gam Cu với 0,05m gam sắt → mFe pứ = 0,3m - 0,05m = 0,25m

Ta có: nNO+ nNO2 = 0,25 mol (1)

Quá trình nhận electron:

NO3-+ 1e+ 2H+ → NO2+ H2O

NO3-+ 3e+ 4H+ → NO+ 2H2O

Ta có: nH+ = 2.nNO2+ 4.nNO = 0, 7 mol (2)

Giải hệ (1) cùng (2) ta có: nNO cùng nNO2

Quá trình mang đến electron là:

Fe → Fe2++ 2e

Áp dụng định biện pháp bảo toàn electron ta có:

2.nFe = nNO2+ 3.nNO → nFe pứ = 0,25m/56

→ Tính được giá trị m.


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: nHNO3 = 44,1: 63 = 0,7 mol

Ta có: mCu = 0,7m và mFe = 0,3m

Khối lượng hóa học rắn sau khi ngừng các bội phản ứng là 0,75m → hóa học rắn này tất cả 0,7m gam Cu với 0,05m gam sắt → mFe pứ = 0,3m- 0,05m = 0,25m

Ta có: nNO+ nNO2 = 0,25 mol (1)

Quá trình dìm electron:

NO3-+ 1e+ 2H+ → NO2+ H2O

NO3-+ 3e+ 4H+ → NO+ 2H2O

Ta có: nH+ = 2.nNO2+ 4.nNO = 0, 7 mol (2)

Giải hệ (1) và (2) ta có: nNO = 0,1 mol và nNO2 = 0,15 mol

Do sau bội phản ứng vẫn còn Fe dư và Cu nên quy trình cho electron là:

Fe → Fe2++ 2e

Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có:

2.nFe = nNO2+ 3.nNO = 0,15 + 3.0,1 = 0,45 mol → nFe pứ = 0,225 mol = 0,25m/56 (mol) → m = 50,4 gam

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 16 : Hòa tan trọn vẹn 100 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, Cu, Ag trong dung dịch HNO3 (dư).Kết thúc phản ứng nhận được 13,44 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y tất cả NO2, NO, N2O theo tỉ lệ thành phần số mol tương xứng là 3:2:1 cùng dung dịch Z (không cất muối NH4NO3). Cô cạn hỗn hợp Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m và số mol HNO3 đang phản ứng theo thứ tự là:

A 205,4 gam với 2,5 molB 199,2 gam cùng 2,4 mol C 205,4 gam và 2,4 molD 199,2 gam với 2,5 mol

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Từ thể tích và tỉ lệ mol ta tính được số mol NO2, NO, N2O

Quá trình nhận electron:

NO3- + 1e + 2H+ → NO2 + H2O

NO3- + 3e + 4H+ → NO + 2H2O

2NO3- + 8e + 10H+ → N2O+ 5H2O

Ta có: nH+ = 2.nNO2 + 4.nNO + 10.nN2 = nHNO3

Để tìm khối lượng muối khan ta dùng định giải pháp bảo toàn khối lượng: mX + mHNO3 = mmuối khan + mH2O + mkhí Y

Giá trị của m.


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta đánh số mol NO2, NO, N2O thứu tự là 3x, 2x, x mol → 3x + 2x + x = 13,44/22,4 → x = 0,1 mol

→ số mol NO2, NO, N2O lần lượt là 0,3; 0,2; 0,1 mol

Quá trình thừa nhận electron:

NO3- + 1e + 2H+ → NO2 + H2O

NO3- + 3e + 4H+ → NO + 2H2O

2NO3- + 8e + 10H+ → N2O+ 5H2O

Ta có: nH+ = 2.nNO2 + 4.nNO + 10.nN2O = 2.0,3 + 4.0,2 + 10. 0,1 = 2,4 mol = nHNO3

Bảo toàn yếu tắc H ta có: nH2O = ½ . NHNO3 = 1,2 mol

Áp dụng bảo toàn cân nặng ta có: mX + mHNO3 = mmuối khan + mH2O + mkhí Y

→ m = mmuối khan = mX + mHNO3 - mH2O - mkhí Y = 100 + 2,4.63 - 1,2.18 - 0,3.46 - 0,2.30 - 0,1.44 = 205,4 gam

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 17 : Hòa tan hoàn toàn 8,4 gam Mg vào 1 lít dung dịch HNO3 vừa đủ.Sau bội nghịch ứng thu được 0,672 lít khí N2 (đktc) với dung dịch Y. Cô cạn hỗn hợp Y thu được 55,8 gam muối bột khan. Mật độ mol của hỗn hợp HNO3 đã cần sử dụng là?

A 0,76MB 0,86MC 0,81MD 0,78M

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Nếu hỗn hợp Y chỉ đựng Mg(NO3)2 thì mMg(NO3)2 4NO3 → mNH4NO3 = 55,8- mMg(NO3)2 → nNH4NO3

Quá trình nhận e:

2NO3- + 10e + 12H+ → N2 + 6H2O

NO3- + 8e + 10H+ → NH4+ + 3H2O

Theo 2 cung cấp phản ứng bên trên ta có: nH+ = 12.nN2 + 10.nNH4+ = nHNO3 → nồng độ của HNO3.


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: nN2 = 0,03 mol; nMg = 0,35 mol

Nếu dung dịch Y chỉ cất Mg(NO3)2 thì mMg(NO3)2 = 0,35. 148 = 51,8 gam 4NO3 → mNH4NO3 = 55,8- mMg(NO3)2 = 4 gam → nNH4NO3 = 4/ 80 = 0,05 mol

Quá trình dìm e:

2NO3- + 10e + 12H+ → N2 + 6H2O

NO3- + 8e + 10H+ → NH4+ + 3H2O

Theo 2 chào bán phản ứng bên trên ta có: nH+ = 12.nN2 + 10.nNH4+ = 12.0,03 + 10. 0,05 = 0,86 mol = nHNO3

→ centimet HNO3 = 0,86/1 = 0,86 M

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 18 : Hòa tan trọn vẹn m gam Cu trong hỗn hợp HNO3 dư thu được hỗn hợp X không chứa muối amoni và 4,48 lít các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả NO với NO2 (đktc), tỉ khối của Y đối với H2 là 17. Quý hiếm của m là

A 12,8B 9,6C 32,0D 16,0

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Bảo toàn electron


Lời giải đưa ra tiết:

Đặt số mol NO là a mol; số mol NO2 là b mol

Suy ra a + b = 0,2 mol; 30a + 46b = 0,2.17.2 = 6,8 gam

Giải hệ bên trên ta gồm a = 0,15 cùng b = 0,05

Quá trình mang đến e :

Cu → Cu2++ 2e

Quá trình dìm e :

N+5 + 3e → N+2

N+5 + 1e → N+4

Áp dụng định phương pháp bảo toàn e : 2.nCu = 3.nNO + 1.nNO2 → nCu = (3.nNO+ nNO2) : 2 = 0,25 mol

Suy ra m = 0,25.64 = 16 gam

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 19 : Đốt cháy 6,72 gam sắt kẽm kim loại M tất cả hóa trị không đổi với oxi dư nhận được 8,4 gam oxit. Nếu đến 5,04 gam M chức năng hết với hỗn hợp HNO3 dư thu được dung dịch X với khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Thể tích khí NO (đktc) thu được l̀à:

A 1,176 lít. B 2,016 lít. C 2,24 lít. D 1,344 lít.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron


Lời giải chi tiết:

Cách giải:

Bảo toàn khối lượng : moxit = mM + mO2 => nO2 = 0,0525 mol

=> ne nhường = ne nhận = 4nO2 = 0,21 mol

Cứ 6,72g M nhường nhịn 0,21 mol e => 5,04g M nhường 0,1575 mol e.

Xem thêm: Tuổi Tỵ Là Con Gì? Người Tuổi Tỵ Sinh Năm Tỵ Năm Nhâm Dần Người Tuổi Tỵ Thường Sinh Năm Nào

=> nNO = 0,1575/3 = 0,0525 mol => VNO = 1,176 lit

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 20 : mang lại 2,7g Al tác dụng với 150 ml dung dịch X đựng Fe(NO3)3 0,5M với Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi phản ứng xong xuôi thu được m gam chất rắn. Quý giá của m là :

A 6,9g B 9,0g C 13,8g D 18,0g

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Bảo toàn e


Lời giải bỏ ra tiết:

nAl = 0,1 mol

nFe(NO3)3 = 0,075 mol

nCu(NO3)2 = 0,075 mol

Thứ tự những phản ứng:

Al + 3Fe(NO3)3 → Al(NO3)3 + 3Fe(NO3)2

0,025dư 0,075← 0,075 → 0,075

2Al + 3Cu(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Cu

0,05dư 0,025 ← 0,075 → 0,075

2Al + 3Fe(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Fe

0,025 → 0,0375 → 0,0375

→ m chất rắn = 0,075.64 + 0,0375.56 = 6,9 gam

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

30 bài bác tập vận dụng cao về tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại có giải mã

Tổng thích hợp 30 bài xích tập vận dụng cao về đặc điểm hóa học tập của kim loại không thiếu trắc nghiệm với tự luận gồm đáp án cùng giải chi tiết


Xem cụ thể
đôi mươi bài tập về hợp kim của kim loại có lời giải

20 bài bác tập về kim loại tổng hợp của kim loại không thiếu các dạng từ dễ đến khó, trắc nghiệm và tự luận bao gồm đáp án và giải mã chi tiết


Xem chi tiết
trăng tròn bài tập về kim loại tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng) có lời giải

20 bài tập về kim loại tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng) đầy đủ trắc nghiệm cùng tự luận từ dễ đến khó có đáp án và giải mã chi tiết


Xem chi tiết
20 bài tập về các kim loại tính năng với những muối có giải thuật

20 bài xích tập về những kim loại công dụng với những muối tương đối đầy đủ trắc nghiệm cùng tự luận từ dễ đến khó có đáp án và giải mã chi tiết


Xem chi tiết
đôi mươi bài tập về các kim loại chức năng với một muối hạt có giải mã

20 bài bác tập về nhiều kim loại tác dụng với một muối đầy đủ trắc nghiệm cùng tự luận có đáp án và giải mã chi tiết


Xem cụ thể
40 bài bác tập một kim loại chức năng với nhiều muối có giải thuật

30 bài tập một kim loại chức năng với nhiều muối không hề thiếu trắc nghiệm cùng tự luận bao gồm đáp án và lời giải cụ thể


Xem chi tiết
đôi mươi bài tập một kim loại tác dụng với một muối bột có giải mã (phần 1)

20 bài tập kim loại tính năng với một muối không thiếu tự luận cùng trắc nghiệm bao gồm đáp án với lời giải chi tiết (phần 1)


Xem chi tiết
50 thắc mắc lý thuyết mức độ tiếp nối về đặc thù - hàng điện hóa của kim loại có giải thuật

50 câu hỏi lý thuyết nấc độ thông tỏ về đặc thù - dãy điện hóa của kim loại không thiếu trắc nghiệm với tự luận bao gồm đáp án và giải thuật chi tiết


Xem cụ thể
50 câu hỏi mức độ nhận biết về hàng điện hóa của sắt kẽm kim loại có lời giải (phần 1)

Tổng hợp 50 thắc mắc mức độ nhận ra về dãy điện hóa của kim loại vừa đủ trắc nghiệm với tự luận có đáp án cùng lời giải cụ thể (phần 1)


Xem chi tiết
50 câu hỏi lý thuyết nút độ nhận thấy về đặc điểm hóa học của sắt kẽm kim loại có giải thuật (phần 1)

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận thấy về đặc điểm hóa học của kim loại tương đối đầy đủ tự luận với trắc nghiệm gồm đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)


Xem cụ thể
40 câu hỏi lý thuyết về đặc thù vật lý của kim loại có giải mã

40 câu hỏi lý thuyết có tính chất vật lý của kim loại không thiếu trắc nghiệm và tự luận có đáp án và giải thuật chi tiết


Xem cụ thể

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp briz15.com


gửi góp ý Hủy vứt
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép briz15.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.