- những nguyên tố gồm cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng ngang (chu kì).

Bạn đang xem: Bảng hoá học lớp 10

- những nguyên tố tất cả cùng số electron hóa trị (electron có tác dụng tham gia vào quy trình hình thành link hóa học) được xếp thành một cột (nhóm).

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

Số thứ tự của ô yếu tố đúng thông qua số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó (= số e = số p = số đơn vị điện tích phân tử nhân).

*

 

2. Chu kì với nhóm

a) Chu kì

- Chu kì là dãy các nguyên tố nhưng mà nguyên tử của chúng bao gồm cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

- Số đồ vật tự của chu kì trùng cùng với số lớp electron của nguyên tử những nguyên tố trong chu kì đó.

+ Chu kì nhỏ: tất cả chu kì 1, 2, 3.

+ Chu kì lớn: gồm chu kì 4, 5, 6, 7.

Ví dụ: 12Mg: 1s22s22p63s2

 => Mg nằm trong chu kì 3 vì có 3 lớp electron.

b) nhóm nguyên tố

- team nguyên tố là tập hợp những nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tựa như nhau, do đó có đặc điểm hóa học gần giống nhau với được xếp thành một cột.

- bao gồm 2 loại nhóm yếu tố là team A và nhóm B:

+ team A: bao hàm các yếu tắc s và p.

Số vật dụng tự nhóm A = tổng số e lớp bên ngoài cùng.

+ đội B: bao gồm các nhân tố d cùng f có thông số kỹ thuật e nguyên tử tận cùng dạng (n – 1)dxnsy:

* giả dụ (x + y) = 3 → 7 thì thành phần thuộc nhóm (x + y)B.

* nếu (x + y) = 8 → 10 thì thành phần thuộc đội VIIIB.

* giả dụ (x + y) > 10 thì yếu tố thuộc đội (x + y – 10)B.


- Khối những nguyên tố s, p, d, f

- Khối những nguyên tố s: gồm những nguyên tố đội IA cùng IIA

- Là hồ hết nguyên tố cơ mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

 Ví dụ: 11Na: 1s22s22p63s1

- Khối các nguyên tố p: gồm các nguyên tố thuộc những nhóm từ IIIA đến VIIIA (trừ He).

- Là đa số nguyên tố nhưng nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

 Ví dụ: 13Al: 1s22s22p63s2 3p1

- Khối các nguyên tố d: gồm những nguyên tố thuộc team B.

- Là phần nhiều nguyên tố nhưng mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

Ví dụ: 26Fe: 1s22s22p63s2 3p63d64s2

- Khối các nguyên tố f: gồm những nguyên tố thuộc bọn họ Lantan và họ Actini.

Xem thêm: Cách Tính Độ Dài Vecto Lớp 10, Một Số Công Thức Về Véc Tơ Lớp 10

- Là phần nhiều nguyên tố nhưng nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.