C.1.1 Độ nhũn nhặn của nền móng bao gồm dùng sơ đồ tính toán dưới dạng bán không gian biến dạng lũ hồi tuyến tính (xem 4.6.8a)) xác định bằng cách thức cộng nhún nhường các lớp bên trong phạm vi chiều dày chịu đựng nén của nền. đồng ý rằng đối với các móng có chiều rộng lớn hoặc đường kính bé dại hơn 10 m, độ lún xẩy ra là do áp lực thêm bằng hiệu số của áp lực nặng nề trung bình bởi móng truyền lên và áp lực thiên nhiên vày trọng lượng của đất trước khi đào móng gây ra, còn đại lượng chiều dày chịu nén của nền hoàn toàn có thể xác định theo các chỉ dẫn ở C.1.5.

Bạn đang xem: Bảng tra ko theo 2z b

Phương pháp cộng lớp có thể chấp nhận được xác định độ nhún chẳng phần đông của móng riêng biệt rẽ mà cả so với móng mà cài trọng do các móng bên cạnh truyền cho tới gây tác động đến độ lún của nó. Vào cả nhì trường hợp, áp lực nặng nề thêm xác minh theo phương trực tiếp đứng đi qua trung trung khu đáy móng cùng để đo lường và thống kê độ lún của các lớp nằm hướng ngang trong tầng chịu nén của nền.

Để tính ảnh hưởng của các móng lạm cận, ngoài những áp lực đó ra cũng cần được phải xác minh áp lực theo phương thẳng đứng đi qua những góc của “các móng ảo” theo hướng dẫn ở C.1.3.

C.1.2 Khi tính toán độ lún của những móng riêng rẽ bằng cách thức cộng lớp nên chú ý đến sơ đồ phân bố áp lực thẳng đứng trong đất nền trống vẽ bên trên Hình C.1, ở chỗ này nên dùng những ký hiệu sau:

- h là độ sâu để móng kể từ cao trình quy hướng (đắp chế tạo hoặc san ủi bớt đi);

- h’ là độ sâu để móng kể từ cao trình mặt phẳng địa hình thiên nhiên;

- p. Là áp lực thực tế trung bình mặt đáy móng;

- pđ là áp lực đè nén thiên nhiên trong khu đất tại đáy móng vị trọng lượng của đất phía trên (đến cao trình địa hình thiên nhiên) gây ra;

- pđz là áp lực nặng nề thiên nhiên ở độ sâu z dưới đáy móng (hay nghỉ ngơi độ sâu h’+z cách mặt phẳng địa hình thiên nhiên);

- po = p-pđ là áp lực nặng nề thêm trực tiếp đứng trong đất dưới đáy móng;

- p0z là áp lực thêm trong khu đất ở độ sâu z tính từ lúc đáy móng, khẳng định theo công thức:

*

-  là hệ số tính đến sự chuyển đổi theo độ sâu của áp lực nặng nề thêm vào đất cùng lấy theo Bảng C.1, nhờ vào vào độ sâu kha khá m = 2 x và làm nên của đáy móng còn đối với móng chữ nhật thì nhờ vào vào tỷ số các cạnh của chính nó n =

*
(chiều nhiều năm l và chiều rộng b).

*

Hình C.1 - Sơ đồ nhằm tính nhún mình theo phương pháp cộng lớp

CHÚ THÍCH:

1) Đối cùng với móng tròn (bán kính r) những giá trị  được lựa chọn tùy ở trong vào m =

*

2) Đối với những móng có diện tích s đế móng F là đa giác đều, các giá trị  được chọn như móng tròn có nửa đường kính r =

*

3) Áp lực tiêu chuẩn chỉnh ở độ sâu z theo phương trực tiếp đứng qua điểm góc của móng chữ nhật tính theo công thức:

*

trong đó:

1 là hệ số xác định theo Bảng C.1 nhưng nắm giá trị m bằng m1 = .

Bảng C.1 - thông số 

m = 2z/b

hoặc

m = z/r hệ số  so với các móng Băng, khi

n ≥ 0

Chữ nhật ứng cùng với tỷ số các cạnh n = l/b Hình tròn 1 1,4 1,8 2,4 3,2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0,0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,4 0,949 0,960 0,972 0,975 0,976 0,977 0,977 0,977 0,8 0,756 0,800 0,848 0,866 0,875 0,879 0,881 0,881 1,2 0,547 0,606 0,682 0,717 0,740 0,749 0,754 0,755 1,6 0,390 0,449 0,532 0,578 0,612 0,630 0,639 0,642 2,0 0,285 0,336 0,414 0,463 0,505 0,529 0,545 0,550 2,4 0,214 0,257 0,325 0,374 0,419 0,449 0,470 0,477 2,8 0,165 0,201 0,260 0,304 0,350 0,383 0,410 0,420 3,2 0,130 0,160 0,210 0,251 0,294 0,329 0,360 0,374 3,6 0,106 0,130 0,173 0,209 0,250 0,283 0,320 0,337 4,0 0,087 0,108 0,145 0,176 0,214 0,248 0,285 0,306 4,4 0,073 0,091 0,122 0,150 0,185 0,218 0,256 0,280 4,8 0,067 0,077 0,105 0,130 0,161 0,192 0,230 0,258 5,2 0,053 0,066 0,091 0,112 0,141 0,170 0,208 0,239 5,6 0,046 0,058 0,079 0,099 0,124 0,152 0,189 0,223 6,0 0,040 0,051 0,070 0,087 0,110 0,136 0,172 0,208 6,4 0,036 0,045 0,062 0,077 0,098 0,122 0,158 0,106 6,8 0,032 0,040 0,055 0,069 0,088 0,110 0,144 0,184 7,2 0,028 0,036 0,049 0,062 0,080 0,100 0,133 0,175 7,6 0,024 0,032 0,044 0,056 0,072 0,091 0,123 0,166 8,0 0,022 0,029 0,040 0,051 0,066 0,084 0,113 0,158 8,4 0,021 0,026 0,037 0,046 0,060 0,077 0,105 0,150 8,8 0,019 0,024 0,034 0,042 0,055 0,070 0,098 0,144 9,2 0,018 0,022 0,031 0,039 0,051 0,065 0,091 0,137 9,6 0,016 0,020 0,028 0,036 0,047 0,060 0,085 0,132 10,0 0,015 0,019 0,026 0,033 0,044 0,056 0,079 0,126 11 0,011 0,017 0,023 0,029 0,040 0,050 0,071 0,114 12 0,009 0,015 0,020 0,026 0,031 0,044 0,060 0,104 CHÚ THÍCH: Đối với đa số giá trị trung gian của m cùng n, đại lượng số  được xác định bằng phương pháp nội suy. C.1.3 Sự phân bổ theo độ sâu áp lực pháp đường tại điểm C nào đó trong hoặc bên cạnh phạm vi của móng có áp lực thêm ở lòng móng p0 vẫn tìm được bằng cách dùng phương pháp điểm góc.

Trong phương pháp này áp lực

*
theo phương trực tiếp đứng qua điểm C xác minh bằng tổng đại số áp lực tại những điểm góc của bốn móng ảo (Hình C.2) chịu đựng áp lực phân bổ đều, theo công thức:

*
*

CHÚ DẪN:

a) Sơ đồ sắp xếp tương hỗ giữa móng đo lường và thống kê 1 với móng ảnh hưởng 2

b) Sơ đồ sắp xếp “các móng áo” với chỉ dẫn các dấu dương “+” và ẩm để đo lường và tính toán theo bí quyết (C.4):

1 - Móng tính toán; 2 - Móng hình ảnh hưởng; 3 - Điểm mà lại tại đó cần xác định độ lún

Hình C.2 - Sơ đồ sắp xếp “móng ảo” nhằm tính tác động đến độ nhún theo phương thức điểm góc

C.1.4 Áp lực đứng p’oz tại độ sâu nào kia theo phương thẳng đứng qua trung trọng tâm móng đo lường và tính toán khi kể đến ảnh hưởng của những móng lân cận xác định theo công thức:

*

trong đó: k là số móng ảnh hưởng.

C.1.5 Độ sâu tầng chịu nén của nền z’ được hạn chế nhờ vào tỷ số giữa những đại lượng áp lực thêm vì chưng móng p’oz hoặc khi nói đến ảnh hưởng của những móng cạnh bên p’oz, (theo phương thẳng đứng qua trung trung ương của móng) và áp lực nặng nề thiên nhiên tại cùng độ sâu pdz’. Khi có nước ngầm, áp lực đè nén thiên nhiên được xác định có đề cập đến tác dụng đẩy nổi của nước.

Đối với đất mèo và đất sét nung tỷ số đó được cho phép lấy bằng:

p’oz = 0,2 x Pdz"

Nếu giới hạn dưới của tầng chịu nén sẽ tìm được kết thúc trong lớp đất có mô đun biến dị E oz = 0,1 x Pdz"

C.1.6 Độ lún nền móng theo cách thức cộng lớp khẳng định (có hoặc không nhắc đến ảnh hưởng của các móng lấn cận) theo công thức:

*

trong đó:

S là độ lún ở đầu cuối (ổn định) của móng;

n là số lớp phân chia theo độ sâu của tầng chịu đựng nén của nền.

hi là chiều dày của lớp khu đất thứ i;

Ei là mô đun biến dạng của lớp đất thứ i;

pi là áp lực thêm trung bình trong lớp khu đất thứ i, bằng nửa tổng số áp lực thêm p0z tại giới hạn trên với dưới của lớp đó xác định theo cách làm (C.1) đối với trường hợp bên cạnh đến tác động của những móng cạnh bên và theo phương pháp (C.4) khi tất cả kể đến tác động đó.

 là hệ số không lắp thêm nguyên bằng 0,8.

C.1.7 Việc khẳng định độ nhún mình của nền khi dùng sơ đồ thống kê giám sát theo lớp biến tấu tuyến tính (đàn hồi) có chiều dày hữu hạn được dùng trong các trường đúng theo nói sinh sống 4.6.8b). Cần chăm chú rằng độ lún trong những trường hòa hợp này là do áp lực toàn phần trung bình chức năng ở đế móng (không trừ áp lực nặng nề thiên nhiên) tạo ra.

Chiều dày của lớp biến tấu tuyến tính (đàn hồi) đem theo chỉ dẫn ở C.1.9.

C.1.8 Độ nhũn nhặn của móng riêng rẽ rẽ đang theo sơ đồ giám sát nền dưới dạng lớp bọn hồi biến tấu tuyến tính bao gồm chiều dày hữu hạn H khẳng định theo công thức:

*

trong đó:

b là chiều rộng lớn của móng chữ nhật hay 2 lần bán kính của móng tròn;

p là áp lực đè nén trung bình trên đất mặt đáy móng;

M là hệ số điều chỉnh xác minh theo Bảng C.2, dựa vào vào m;

m là tỷ số chiều dày lớp bọn hồi H với nửa chiều rộng lớn hoặc bán kính của móng lúc chiều rộng lớn của nó bởi 10 cho 15 m;

n là số lớp phân chia theo tính chịu nén vào phạm vi lớp bọn hồi H;

k là hệ số xác định theo Bảng C.3 so với lớp i, dựa vào vào hình dáng đáy móng, tỷ số những cạnh móng chữ nhật n = l/b cùng tỷ số độ sâu đáy lớp z cùng với nửa chiều rộng của móng m = 2z/b hay nửa đường kính của nó m = z / r ;

Ei là tế bào đun biến dạng của lớp đất thứ i.

C.1.9 Chiều dày đo lường của lớp biến tấu tuyến tính Hu (Hình C.3) được chọn cho mái của lớp đất bao gồm mô đun biến dị E ≥ 100 000 kPa và đối với các móng form size lớn (bề rộng hoặc con đường kính lớn hơn 10 m) thì cho tới mái lớp có mô đun biến tấu E ≥ 10 000 kPa xác định theo công thức:

*

trong đó Ho và t đối với nền đất sét nung nên đem lần lượt bởi 9 m cùng 0,15; đối với nền đất cát lấy 6 m với 0,1.

CHÚ THÍCH:

1) nếu như nền bao gồm cả đất sét nung và đất cat thì quý giá Htt được xác định là trị vừa phải cân.

2) quý hiếm Htt kiếm được theo công thức (7) cần phải cộng thêm chiều dày của đất tất cả mô đun biến tấu E tt với độ dày của chính nó không vượt quá 5 m. Lúc chiều dày của đất ấy lớn, cũng tương tự nếu các lớp đất phía trên có tế bào đun biến dị E
các giới hạn của tỷ số m" = 2 X H/b

m" = 2 X H/r

hệ số M
0 1,0
0,5 0,95
1 0,90
2 0,80
3 0,75
Bảng C.3 - thông số k1 với kb
m=2z/b hoặc m=z/r thông số k so với các móng Móng băng lúc n ≥ 10
hình trụ bán kính r Hình chữ nhật với tỷ số các cạnh n=l/b bằng
1 1,4 1,8 2,4 3,2 5
0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,4 0,090 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,104
0,8 0,179 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,208
1,2 0,266 0,299 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,311
1,6 0,348 0,380 0,394 0,397 0,397 0,397 0,397 0,412
2,0 0,411 0,446 0,472 0,486 0,486 0,486 0,486 0,511
2,4 0,461 0,499 0,538 0,556 0,565 0,567 0,567 0,605
2,8 0,501 0,542 0,592 0,618 0,635 0,640 0,640 0,687
3,2 0,532 0,577 0,637 0,671 0,696 0,707 0,709 0,763
3,6 0,558 0,606 0,676 0,700 0,760 0,700 0,772 0,831
4,0 0,579 0,630 0,708 0,756 0,796 0,820 0,830 0,892
4,4 0,596 0,650 0,735 0,789 0,837 0,867 0,888 0,949
4,8 0,611 0,668 0,759 0,819 0,873 0,908 0,932 1,001
5,2 0,624 0,683 0,780 0,884 0,904 0,948 0,977 1,050
5,6 0,635 0,697 0,798 0,867 0,933 0,981 1,018 1,095
6,0 0,645 0,708 0,814 0,887 0,958 1,011 1,056 1,138
6,4 0,653 0,719 0,828 0,904 0,980 1,031 1,090 1,178
6,8 0,661 0,728 0,841 0,920 1,000 1,065 1,122 1,215
7,2 0,668 0,736 0,852 0,935 1,019 1,088 1,152 1,251
7,6 0,674 0,744 0,863 0,948 1,036 1,109 1,180 1,285
8,0 0,679 0,751 0,872 0,960 1,051 1,128 1,205 1,316
8,4 0,684 0,757 0,887 0,970 1,065 1,146 1,229 1,347
8,8 0,689 0,762 0,888 0,980 1,078 1,162 1,251 1,376
9,2 0,693 0,768 0,896 0,989 1,089 1,178 1,272 1,404
9,6 0,697 0,772 0,902 0,998 1,100 1,192 1,291 1,431
10,0 0,700 0,777 0,908 1,005 1,110 1,205 1,309 1,456
11,0 0,705 0,786 0,922 1,022 1,132 1,233 1,349 1,506
12,0 0,710 0,794 0,933 1,037 1,151 1,257 1,384 1,550

*

Hình C.3 - Sơ đồ để tính độ lún bằng cách thức lớp biến dị tuyến tính bao gồm chiều dày hữu hạn

C.2 xác định độ nghiêng của móng khi tác dụng tải trọng lệch tâm

C.2.1 Độ nghiêng của móng (khi công dụng tải trọng lệch tâm) theo sơ đồ thống kê giám sát nền sinh hoạt dạng bán không gian bọn hồi biến dạng tuyến tính (xem 4.6.8a)) xác minh như sau:

a) Móng chữ nhật theo phương cạnh khủng của móng 1 (dọc theo trục dọc) theo công thức:

*

b) Móng chữ nhật theo phương cạnh bé xíu của nó (dọc theo trục ngang) theo công thức:

*

c) Móng tròn có 2 lần bán kính r, theo công thức:

*

trong đó:

P là phù hợp lực toàn bộ tải trọng đứng của móng trên nền, tính bằng kilôgam (kg);

el, eb, e theo lần lượt là khoảng cách của vị trí đặt hợp lực cho giữa đáy móng theo phương trục dọc, trục ngang với theo nửa đường kính đường tròn, tính bởi xentimét (cm);

E,  theo lần lượt là mô đun biến dạng, tính bằng kilôpascan (kPa), và thông số Poat - xông của khu đất lấy theo trị vừa đủ trong phạm vi tầng chịu đựng nén;

kl và kb lần lượt là những hệ số khẳng định theo Bảng C.4, nhờ vào vào tỷ số của những cạnh lòng móng.

C.2.2 Độ nghiêng của móng tròn theo sơ đồ đo lường và tính toán nền thuộc các loại lớp biến dị tuyến tính bao gồm chiều dày hữu hạn, xác định theo công thức:

*

trong đó kc là hệ số, xác định theo Bảng C.5 nhờ vào vào tỷ số của chiều dày lớp đàn hồi và nửa đường kính của móng H/r.

Bảng C.4 - hệ số kl cùng kb
Hệ số thông số kl và kb ứng với tỷ số những cạnh của móng chữ nhật n=l/b bằng
1,0 1,4 1,8 2,4 3,2 5,0
kl 0,55 0,71 0,83 0,97 1,1 1,44
kb 0,50 0,39 0,33 0,25 0,19 0,13
CHÚ THÍCH: Độ nghiêng của móng tất cả đáy đa giác đầy đủ được giám sát theo cách làm (C.10), trong các số đó lấy nửa đường kính r =
*
với F là diện tích đáy móng nhiều giác.
Bảng C.5. Hệ số kc
H/r 0,25 0,5 1 2 >2
kc 0,26 0,43 0,63 0,74 0,75
C.3 xác định độ lún ướt của nền bởi đất bao gồm tính lún ướt

C.3.1 Độ rún ướt của đất nền Ss vì chưng tải trọng của móng tạo ra khi ngấm ướt vào vùng biến dị hbd xác định theo 5.2, được xem theo công thức:

*

trong đó:

si là độ nhún ướt tương đối, xác minh khi no nước hoàn toàn, theo 3.14, còn khi không no nước theo C.3.2 cho từng lớp đất trong vùng trở thành dạng; hbd ở áp lực đè nén bằng tổng áp lực nặng nề thiên nhiên và áp lực nặng nề do móng dự án công trình hay công ty tại giữa lớp đất sẽ xét;

hi là chiều dày lớp khu đất thứ i;

n là số lớp khu đất được phân tách trong vùng biến dị hbd;

m là hệ số điều kiện làm việc của nền, rước m = 1 đối với móng rộng từ 12 m trơ lên, so với móng băng rộng mang lại 3 m và các móng nhiều giác rộng mang đến 5 m được tính theo công thức:

*

m = 0,5 +1,5 X phường — p. (C 13)

p là áp lực nặng nề trung bình dưới mặt đáy móng, tính bởi kilôpascan (kPa);

ps là áp lực nặng nề lún ướt ban đầu, tính bởi kilôpascan (kPa);

p0 là áp lực nặng nề bằng 100 kPa;

CHÚ THÍCH: thông số m so với móng băng rộng rộng 3 m và móng nhiều giác rộng rộng 5 m xác định bằng phương pháp nội suy giữa những giá trị m tính toán theo phương pháp (C.13) và m = 1.

C.3.2 Độ nhún mình ướt kha khá của đất khi không no nước (’s) xác định theo công thức:

*

trong đó:

Wk là độ ẩm sau cùng của đất sau khi thấm ướt;

Ws là độ ẩm lún ướt lúc đầu của đất;

Wn là nhiệt độ khi đất hoàn toàn no nước;

s có ý nghĩa sâu sắc như trong công thức (C.12).

CHÚ THÍCH: Khi nhiệt độ lún ướt ban sơ Ws nhỏ dại hơn độ ẩm tự nhiên và thoải mái W thì trong bí quyết (14) có thể thay Ws bằng W.

C.3.3 Độ nhũn nhặn ướt của nền, độ lệch rún ướt với độ nghiêng của các móng riêng biệt rẽ ngơi nghỉ trong vùng xuất hiện thêm lún ướt không những của nền vị sự lan truyền của nước từ mối cung cấp thấm ướt ra xung quanh, nên phải xác minh có tính tới sự thấm ướt hữu hạn vùng dưới của nền trong tầm độ sâu h (Hình C.4), bằng:

*

trong đó:

h là độ sâu để móng đối với cao trình quy hoạch;

hbd là vùng biến tấu của nền xác minh theo yêu mong ở 5.2;

hn là độ sâu nguồn thấm ướt so với bề mặt quy hoạch;

x là khoảng cách từ mép nguồn thấm ướt cho trục của móng sẽ xét;

m là thông số tính đến kĩ năng tăng góc viral nước về những phía vì tính phân lớp của khu đất nền;

 là góc lan truyền nước từ mối cung cấp thấm ướt ra các phía, đối với á cat dạng rún ướt p. = 35°, còn so với á sét dạng rún ướt = 50°.

Chiều nhiều năm Ls, nơi rất có thể xuất hiện độ lún ướt không rất nhiều của đất, có thể xác định theo công thức:

*

trong đó những ký hiệu y hệt như công thức (15).

C.3.4 giá chỉ trị cực lớn của độ nhún ướt Smaxsd bởi vì trọng lượng bản thân của đất tạo ra khi thấm ướt mạnh phía trên với diện tích có bề rộng không nhỏ tuổi hơn chiều dày rún ướt hoặc gồm bề rộng lớn không nhỏ tuổi hơn chiều dày nhún nhường ướt hoặc khi dưng mực nước ngầm, khẳng định theo cách làm (C.12), trong các số đó tổng (C.12) gồm có:

a) Độ rún ướt chỉ vào phạm vi vùng nhún mình ướt của đất bởi vì trọng lượng bạn dạng thân, khi không có tải trọng ngoài cũng tương tự khi móng thuôn mà ở kia vùng biến dị do cài đặt trọng móng gây ra không liên phù hợp với vùng nhũn nhặn ướt của đất vì chưng trọng lượng phiên bản thân gây ra;

b) Độ rún ướt chỉ vào phạm vi nào kia của vùng nhún ướt bởi trọng lượng bản thân đất nhưng tại đấy nhiệt độ bị nâng cao do mực nước ngầm dâng lên hoặc tăng ngày một nhiều độ ẩm;

c) Độ nhún nhường ướt trong phạm vi từ đáy vùng biến tấu (do download trọng móng) mang lại mái của lớp đất không nhún mình ướt lúc móng rộng với trong một phần vùng biến tấu do cài đặt trọng móng gây ra với vùng biến tấu lún ướt vì trọng lượng bạn dạng thân của khu đất gây ra.

Chiều dày của vùng nhún mình ướt vày trọng Iượng phiên bản thân của đất được tính từ độ sâu mà ở kia ứng suất thẳng đứng vày trọng Iượng bạn dạng thân của đất bằng áp lực nặng nề lún ướt ban đầu đến giới hạn dưới của lớp rún ướt.

Độ nhún nhường ướt kha khá ’s xác định cho từng lớp đất trong vùng lún ướt sinh hoạt áp Iực bằng áp lực thiên nhiên tại giữa lớp đó.

*

Hình C.4 - Sơ vật dụng để tính toán trị hữu hạn Ah thấm ướt thuộc vùng dưới của nền dọc từ trục thẳng đứng của móng trong trường thích hợp nếu nó làm việc phía xung quanh nguồn ngấm ướt.

C.3.5 Trị số nhún mình ướt khả dĩ của đất vị trọng lượng phiên bản thân đất gây nên trên vùng đất nhiều loại II về tính lún ướt khi có tác dụng ướt toàn cục tạm thời với diện tích s có bề rộng bé dại hơn chiều dày lún ướt H, vẫn được xác định theo công thức:

*

C.3.6 Trị số nhún nhường ướt của đất vày trọng lượng phiên bản thân đất gây ra tại những điểm khác biệt của diện tích thấm ướt cùng của diện tích s gần đó xác minh theo công thức:

*

trong đó:

là độ rún ướt lớn số 1 hoặc khả dĩ của đất do trọng lượng phiên bản thân trên trung tâm diện tích thấm ướt, xác minh theo C.3.4 hoặc C.3.5;

x là khoảng cách tính bằng xentimét (cm) từ bỏ tâm diện tích thấm ướt hoặc điểm đầu của phần đất lún ướt ở ngang cho điểm xác minh trị số nhún nhường ướt trong phạm vi 0

*

trong đó: các ký hiệu như trong bí quyết (C.15) với (C.17).

C.3.7 Trị số chuyển vị ngang Us (cm) xung quanh đất khi độ nhún ướt của nó vị trọng lượng phiên bản thân gây nên bơi sự ngấm ướt mạnh hoặc toàn cục (xem 5.5) đo lường và thống kê theo công thức:

*

trong đó:

 là đưa vị ngang tương đối, tính bằng:

*

trong đó:

r với x là đều ký hiệu có ý nghĩa sâu sắc như trong bí quyết (C.18) cùng (C.19).

C.4 xác định sự trương nở cùng sự co ngót của nền có đất tất cả tính trương nở

C.4.1 Độ cải thiện nền móng Str.n vì sự trương nở của đất bị ngấm ướt gây nên được khẳng định theo công thức:

*

trong đó:

tr.n là độ trương nở kha khá của lớp đất thứ i khẳng định theo chỉ dẫn ở C.4.2;

hi Ià chiều dày lớp đất vẫn xét;

m là hệ số đk làm việc, lấy m = 0,8 khi áp lực nặng nề tổng pt = 50 kPa; m = 0,6 khi áp lực nặng nề tổng pt = 300 kPa; với những giá trị trung gian của pt tính nội suy. Giá trị áp Iực tổng pt xác định theo chỉ dẫn ở C.4.3.

n là số lớp đất được chia ra trong vùng khu đất trương nở tất cả biên dưới khẳng định theo hướng dẫn ở C.4.4;

C.4.2 Độ trương nở kha khá của khu đất tr.n khẳng định như sau:

a) lúc thấm ẩm, theo công thức:

*

trong đó:

h là độ cao mẫu đất có độ chặt và độ ẩm tự nhiên và thoải mái được nén không nở hông dưới áp lực tổng;

h’ là chiều cao mẫu khu đất đó sau thời điểm thấm ướt và được nén vào cùng điều kiện trên.

b) khi phủ mặt phẳng và chuyển đổi trạng thái thủy nhiệt, theo công thức:

*

trong đó:

k là hệ số xác minh bằng thực nghiệm, khi không tồn tại số liệu thực nghiệm, lấy bởi 2;

Wk là độ ẩm sau cùng của đất;

W0 là độ ẩm ban đầu của đất;

e0 là hệ số rỗng thuở đầu của đất.

C.4.3 Áp lực tổng pt chính giữa lớp vẫn xét (Hình C.5) được khẳng định theo công thức:

*

trong đó:

pz là áp Iực bởi vì tải trọng của móng gây nên tại giữa lớp đã xét, tính bằng kilôpascan (kPa);

pdz Ià áp Iực vị trọng Iượng bạn dạng thân của lớp đất tính từ lúc đáy móng cho giữa Iớp đang xét, tính bằng kilôpascan (kPa);

ptz Ià áp Iực thêm, tính bởi kilôpascan (kPa), gây nên do ảnh hưởng của trọng lượng phần đất không biến thành ẩm nằm bên cạnh phạm vi ngấm ướt, và xác định theo công thức:

*

mn là thông số lấy theo Bảng C.6, phụ thuộc vào vào tỷ số thân chiều lâu năm L và chiều rộng B của diện tích s thấm ướt cùng vào độ sâu tương thay đổi của lớp vẫn xét;

 là khối lượng thể tích của đất, tính bằng kilôgam trên xentimét khối (kg/cm³).

*

Hình C.5 - Sơ đồ nhằm tính độ nâng cao của nền khi đất trương nở

C.4.4 Biên bên dưới của vùng trương nở Htn (Hình C.5) được chọn:

a) khi thấm nước cho độ sâu sinh hoạt đó áp lực tổng bằng áp lực nặng nề trương nở của đất Ptn.

b) khi che bề mặt và thay đổi trạng thái thủy nhiệt mang lại độ sâu xác minh bằng thí nghiệm so với từng vùng khí hậu. Khi không có số liệu thí nghiệm, độ sâu này lấy bởi 5 m.

Bảng C.6 - hệ số m3

(Z+h)/B thông số mn ứng với tỷ số chiều dài với chiều rộng lớn của diện tích s thấm ướt L/B
1 2 3 4 5
0,5 0 0 0 0 0
1 0,58 0,50 0,43 0,36 0,29
2 0,81 0,70 0,61 0,50 0,40
3 0,94 0,82 0,71 0,59 0,47
4 1,02 0,89 0,77 0,64 0,53
5 1,07 0,94 0,82 0,69 0,57
C.4.5 Đại lượng teo ngót của nền do quy trình khô khu đất trương nở Sc xác định theo công thức:
*

trong đó:

ci là độ co ngót theo chiều dài tương đối của lớp sản phẩm i xác định theo hướng dẫn ở 3.16 dưới chức năng của lực bằng tổng áp Iực thiên nhiên và áp Iực vạn vật thiên nhiên và áp lực nặng nề thêm của móng tại giữa lớp đất đã xét khi đổi khác độ ẩm của nó từ bỏ trị số lớn nhất đến nhỏ dại nhất có thể có;

hi là chiều dày của lớp sẽ xét;

mc là hệ số điều kiện làm việc của khu đất khi teo ngót, lấy bằng 1,3;

n là số lớp đất được chia ra trong vùng đất teo ngót: số lượng giới hạn dưới của vùng teo ngót Hc được khẳng định bằng thực nghiệm, còn khi không có số liệu nghiên cứu thì lấy bằng 5 m;

Khi khô khu đất do tính năng nhiệt của lắp thêm công nghệ, giới hạn dưới của vùng teo ngót Hc được xác minh bằng thí điểm hoặc bằng đo lường tương ứng.

C.5 xác minh độ xói ngầm của nền đất nhiễm muối

C.5.1 Độ nhún xói ngầm của nền đất nhiễm muối Sx được xác minh theo công thức:

*

trong đó:

n là số lớp đất được chia nhỏ ra trong vùng đất mặn có công dụng tạo thành nhún xói ngầm;

xi là độ nhún nhường xói ngầm kha khá của lớp khu đất thứ i khi áp lực do download trọng móng cùng trọng lượng bạn dạng thân của lớp đất tại đó, xác minh theo chỉ dẫn trong C.5.2 mang đến C.5.4;

hi là chiều dày của lớp đất nhiễm muối trang bị i;

C.5.2 Trị số nhún nhường xói ngầm tương đối x của khu đất nhiễm muối khẳng định bằng phân tách nén tĩnh hiện nay trường hoặc các cách thức nén ngấm trong chống theo những trường hợp phương tiện ở 10.4.

Việc thí nghiệm buộc phải phải tiến hành khi nước thấm dài lâu qua đất trong khoảng thời gian theo như hướng dẫn ở 10.5.

C.5.3 Trị số nhún nhường xói ngầm kha khá x quy định bởi thí nghiệm hiện nay trường được khẳng định theo công thức:

*

trong đó:

Sx.n là độ nhún mình xói ngầm của bàn nén sau thời điểm thấm ướt tiếp tục trong suốt quá trình thí nghiệm dưới áp lực nói ngơi nghỉ C.5.1;

hn Ià chiều dày chịu nén của nền dưới bàn nén.

Xem thêm: Những Tác Hại Của Nha Đam - 9 Tác Dụng Phụ Cần Biết Của Nha Đam

C.5.4 Trị số độ nhún nhường xói ngầm kha khá theo thể nghiệm nén ngấm được xác minh bằng công thức:

*

trong đó:

h là độ dài của mẫu đất sinh sống độ ẩm tự nhiên và thoải mái và độ chặt thiên nhiên;

h’ là độ dài của chủng loại đất đó sau khi thấm ướt vì nước và nén dưới áp lực nặng nề nêu ngơi nghỉ C.5.1.