chất hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử dân tộc 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử vẻ vang 10 Địa lí 10 Tin học tập 10 công nghệ 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học tập 9 Âm nhạc với mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử hào hùng 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học tập 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Lớp 7
lịch sử hào hùng và Địa lí 7 Tin học tập 7 công nghệ 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6
PHẦN ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC bố CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT PHẦN HÌNH HỌC CHƯƠNG 1: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG

Câu hỏi 1 : tất cả các quý giá của (x) nhằm biểu thức (sqrt x - 3 ) gồm nghĩa là: 

A (x B (x le 3) C (x > 3) D (x ge 3)

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (sqrt x - 3 ) xác minh ( Leftrightarrow x - 3 ge 0 Leftrightarrow x ge 3.)

Chọn D.

Bạn đang xem: Biểu thức xác định khi nào


Câu hỏi 2 : Điều kiện xác định của biểu thức (sqrt x - 8 ) là

A (x ge 8.) B (x > 8.)C (x D (x le 8.)

Lời giải chi tiết:

Ta có: (sqrt x - 8 ) xác định khi (x - 8 ge 0 Leftrightarrow x ge 8)

Chọn A


Câu hỏi 3 : Biểu thức (sqrt 2x - 8 ) tất cả nghĩa khi còn chỉ khi:

A (x le - 4) B (x le 4) C (x ge - 4) D (x ge 4)

Phương pháp giải:

Hàm số (y = sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (sqrt 2x - 8 ) xác minh ( Leftrightarrow 2x - 8 ge 0 Leftrightarrow 2x ge 8 Leftrightarrow x ge 4.)

Chọn D.


Câu hỏi 4 : cùng với (x > 0) thì biểu thức nào sau đây luôn có nghĩa?

A (sqrt 2 - x ) B (sqrt x - 2 ) C (sqrt 2x )D (sqrt - 2x )

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.) 


Lời giải đưa ra tiết:

Xét câu trả lời A: (sqrt 2 - x ) khẳng định ( Leftrightarrow 2 - x ge 0 Leftrightarrow x le 2 Rightarrow ) nhiều loại đáp án A.

Xét lời giải B: (sqrt x - 2 ) xác minh ( Leftrightarrow x - 2 ge 0 Leftrightarrow x ge 2 Rightarrow ) loại đáp án B.

Xét lời giải C:(sqrt 2x ) xác định ( Leftrightarrow 2x ge 0 Leftrightarrow x ge 0 Rightarrow ) chọn câu trả lời C.

Chọn C.


Câu hỏi 5 : tất cả các giá trị của (x) nhằm biểu thức (sqrt - x^2 + 6x - 9 ) xác định là

A (x = 6) B (x > 3) C (x = 3) D (x = -3)

Lời giải đưa ra tiết:

Biểu thức (sqrt - x^2 + 6x - 9 ) xác định ( Leftrightarrow - x^2 + 6x - 9 ge 0).

( Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 le 0 Leftrightarrow left( x - 3 ight)^2 le 0,,left( * ight)).

Do (left( x - 3 ight)^2 ge 0,,forall x Rightarrow left( * ight) Leftrightarrow x - 3 = 0 Leftrightarrow x = 3).

Chọn C.


Câu hỏi 6 : Điều kiện xác minh của biểu thức (sqrt frac2017x - 2018 ) là

A (x ge 2018)B (x e 2018) C (x > 2018)D (x

Phương pháp giải:

- (sqrt A ) khẳng định (hay gồm nghĩa) khi (A ge 0).

- Phân thức (fracA(x)B(x)) xác minh khi (B(x) e 0).


Lời giải chi tiết:

+) (frac2017x - 2018) xác minh khi (x - 2018 e 0,, Leftrightarrow x e 2018,,,,,,,,,,,,(1))

+) (sqrt frac2017x - 2018 ) xác định ( Leftrightarrow frac2017x - 2018 ge 0 Leftrightarrow x - 2108 > 0 Leftrightarrow x > 2018.;;;;left( 2 ight))

Kết hợp (1) với (2) suy ra (x > 2018).

Vậy điều kiện xác minh của biểu thức(sqrt frac2017x - 2018 ) là (x > 2018).

Chọn C.


Câu hỏi 7 : Biểu thức (sqrt 1 - y^2 )xác định khi và chỉ khi:

A (y le 1) B (y ge 1) C ( - 1 le y le 1) D (y e 1).

Lời giải bỏ ra tiết:

(sqrt 1 - y^2 )xác định ( Leftrightarrow 1 - y^2 ge 0 Leftrightarrow y^2 le 1 Leftrightarrow , - 1 le y le 1)

Chọn C


Câu hỏi 8 : Điều khiếu nại của (x) nhằm biểu thức (sqrt 3 - x )có nghĩa là:

A (x le 3) B (x > 3) C (x D (x ge 3)

Lời giải bỏ ra tiết:

(sqrt 3 - x ) tất cả nghĩa ( Leftrightarrow 3 - x ge 0 Leftrightarrow x le 3.)

Chọn A


Câu hỏi 9 : Điều kiện của (x) nhằm biểu thức (sqrt 3x - 6 ) có nghĩa là:

A (x ge - frac12) B (x ge 2) C (x ge - 2) D (x ge frac12)

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) bao gồm nghĩa ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải đưa ra tiết:

Biểu thức (sqrt 3x - 6 ) xác định ( Leftrightarrow 3x - 6 ge 0 Leftrightarrow x ge 2.) 

Chọn B.


Câu hỏi 10 : Tìm toàn bộ các quý hiếm của (x) để biểu thức (P = sqrt x - 2 ) xác định.

A (x B (x > 2) C (x ge 2) D (x le 2)

Phương pháp giải:

Biểu thức: (sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.) 


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (P = sqrt x - 2 ) xác minh ( Leftrightarrow x - 2 ge 0 Leftrightarrow x ge 2.)

Chọn C.


Câu hỏi 11 : Điều kiện xác minh của biểu thức (sqrt 2019 - frac2019x ) là:

A (x e 0) B (x ge 1) C (left< eginarraylx ge 1\x D (0

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (sqrt 2019 - frac2019x ) xác định

( Leftrightarrow 2019 - frac2019x ge 0 Leftrightarrow frac2019left( x - 1 ight)x ge 0 Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx - 1 ge 0\x > 0endarray ight.\left{ eginarraylx - 1 le 0\x

Câu hỏi 12 : Biểu thức (Pleft( x ight) = sqrt 2019 - 3x + x - 2020) tất cả nghĩa khi: 

A (x ge 673) B (x le 673) C (x D (x e 2020) 

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (sqrt 2019 - 3x + x - 2020) xác minh ( Leftrightarrow 2019 - 3x ge 0 Leftrightarrow x le 673.)

Chọn B.


Câu hỏi 13 : Điều kiện nhằm biểu thức (M = frac1sqrt x - 1) xác minh là

A (x > 1) B (x > 0) C (x > 0,,;,,x e 1)D (x ge 0,,;,,x e 1)

Phương pháp giải:

Biểu thức (frac1fleft( x ight)) khẳng định ( Leftrightarrow fleft( x ight) e 0.)

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (M = frac1sqrt x - 1) xác định ( Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\sqrt x - 1 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\x e 1endarray ight..)

Chọn D.


Câu hỏi 14 : với giá trị như thế nào của (x)thì (sqrt x^2 + 5x - 6 ) có nghĩa?

A (x le 1)B (x ge - 6)C (x ge 1) cùng (x le - 6)D (x ge 1) hoặc (x le - 6)

Lời giải chi tiết:

Ta có: (sqrt x^2 + 5x - 6 = sqrt left( x - 1 ight)left( x + 6 ight) )

Để (sqrt x^2 + 5x - 6 )có nghĩa thì (left( x - 1 ight)left( x + 6 ight) ge 0)

 ( Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx - 1 ge 0\x + 6 ge 0endarray ight.\left{ eginarraylx - 1 le 0\x + 6 le 0endarray ight.endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx ge 1\x ge - 6endarray ight.\left{ eginarraylx le 1\x le - 6endarray ight.endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx ge 1\x le - 6endarray ight.)

Chọn D.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 15 : search điều kiện xác minh của biểu thức (P = dfrac1sqrt x^2 - 6x + 9 .) 

A (x > 3)B (x le 3)C (x ge 3)D (x e 3)

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Biểu thức (dfrac1sqrt fleft( x ight) ) khẳng định ( Leftrightarrow fleft( x ight) > 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (P = dfrac1sqrt x^2 - 6x + 9 ) xác định ( Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 > 0) ( Leftrightarrow left( x - 3 ight)^2 > 0 Leftrightarrow x - 3 e 0 Leftrightarrow x e 3.)

Vậy với (x e 3) thì biểu thức (P = dfrac1sqrt x^2 - 6x + 9 ) xác định.

Chọn D.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 16 : Điều kiện xác định của biểu thức (sqrt 6 - 3x ) là:

A (x le 2)B (x ge 2) C (x ge 0)D (x

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Hàm số (sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải đưa ra tiết:

(sqrt 6 - 3x ) khẳng định ( Leftrightarrow 6 - 3x ge 0 Leftrightarrow 3x le 6 Leftrightarrow x le 2.)

Chọn A.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 17 : tất cả các quý giá của (x) nhằm biểu thức (P = sqrt<3>fracx - 3x^2 - 3x + 2) khẳng định là

A (x e 1) với (x e 2) B (x e 2) C (x e 1) với (x e 3)D (x ge 3)

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phân thức xác minh khi và chỉ còn khi mẫu mã thức khác 0.


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (P = sqrt<3>fracx - 3x^2 - 3x + 2) khẳng định ( Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 e 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x e 2endarray ight.).

Chọn A.

Xem thêm: Số 49 Có Ý Nghĩa Gì - Sai Lầm Khi Nghĩ 49 Là Con Số Xui Xẻo


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 18 : Điều kiện để biểu thức(A = frac2017sqrt x - 1) xác minh là:

A (x > 0)B (x > 1)C (x > 0,x e 1)D (x ge 0,x e 1)

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Cách tìm kiếm điều kiện xác định của 1 phân thức : biểu thức dưới mẫu khác 0, biểu thức vào căn to hơn hoặc bởi 0


Lời giải đưa ra tiết:

Biểu thức (A = frac2017sqrt x - 1) khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarraylsqrt x - 1 e 0\x ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylsqrt x e 1\x ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x ge 0endarray ight.)

Chọn giải đáp D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 19 :

*

A
*
B
*
1;c)xgeq 0" align="absmiddle" />C
*
1;c)forall x" align="absmiddle" />D
*
1;c)xgeq 0" align="absmiddle" />

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

*


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi đôi mươi : Tìm đk của x nhằm biểu thức sau bao gồm nghĩa:

a) (sqrt 2 - 5x ) b) (frac1sqrt 1 - x ) c) (sqrt x^2 - 4x + 4 ) d) (frac1sqrt x^2 - 4x + 4 )

A (eginarrayla),,x le frac25 & & b),,x c),,forall x và & & d),,x ge 2endarray)B (eginarrayla),,x le frac25 và & b),,x c),,forall x & & và d),,x le 2endarray)C (eginarrayla),,x ge frac25 & & b),,x c),,forall x & & & d),,x e 2endarray)D (eginarrayla),,x le frac25 & & b),,x c),,forall x và & & d),,x e 2endarray)

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

a) (sqrt 2 - 5x ) tất cả nghĩa ( Leftrightarrow 2 - 5x ge 0 Leftrightarrow - 5x ge - 2 Leftrightarrow x le frac25.)

b) (frac1sqrt 1 - x ) xác định ( Leftrightarrow left{ eginarraylsqrt 1 - x e 0\1 - x ge 0endarray ight. Leftrightarrow 1 - x > 0 Leftrightarrow x 0 Leftrightarrow left( x - 2 ight)^2 > 0 Leftrightarrow x - 2 e 0 Leftrightarrow x e 2.)


Đáp án - lời giải

40 bài xích tập tổng hợp về Căn thức bậc nhị

40 bài bác tập tổng phù hợp về Căn thức bậc hai có đáp án và lời giải chi tiết đủ các mức độ


Xem cụ thể
*
*
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp briz15.com


giữ hộ góp ý Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép briz15.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.