1. Định nghĩa

– Khoảng biện pháp từ điểm a đến điểm 0 bên trên trục số là giá chỉ trị tuyệt đối của một số a ( a là số thực)

2. Chú ý

– giá trị tuyệt đối của số không âm là chủ yếu nó, giá chỉ trị tuyệt đối của số âm là số đối của nó.

Tổng quát:

Nếu
*
Nếu
*

3.


Bạn đang xem: Bình phương giá trị tuyệt đối


Xem thêm: Trường Đại Học Khoa Học, Đh Huế : Trang Thông Tin Đào Tạo, Sinh Vien It Net

Tính chất

– giá bán trị tuyệt đối của mọi số đều ko âm: với mọi a ∈ R

– nhì số bằng nhau hoặc đối nhau thì có mức giá trị tuyệt đối bằng nhau, và ngược lại nhị số có giá trị tuyệt đối bằng nhau thì bọn chúng là nhị số bằng nhau hoặc đối nhau.

*

– Mọi số đều lớn hơn hoặc bằng đối của giá trị tuyệt đối của nó với đồng thời nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của nó:

*
*

– Trong nhị số âm số nào nhỏ hơn thì có mức giá trị tuyệt đối lớn hơn: Nếu

*

– Trong nhì số dương số làm sao nhỏ hơn thì có mức giá trị tuyệt đối nhỏ hơn: Nếu

*
với
*