toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hoàn thành chuỗi bội phản ứng :

a) Nhômcacbua ➜ metan ➜ metylclorua ➜ metilenclorua ➜ clorofom ➜ cacbontetraclorua

b) butan ➜ etan ➜ etyl clorua ➜ butan ➜ propen ➜ propan ➜ metan ➜ khí cacbonic

c) natri axetat ➜ metan ➜ axetilen

Nhôm cacbua ➜ metan ➜ cacbon

Cacbon ➝ metan ➜ clorofom

Propan ➜ metan ➜ andehit fomic


*

+etan-->+etyl+clorua+-->+butan+-->+metan+-->+cacbon+b/+nhôm+cacbua+-->+metan+-->+metyl+clorua+-->+etan+-->+etyl+clorua">

Viết ptpu theo chuỗi sau với ghi những điều kiện phản ứng

a/ butan--> etan--> etyl clorua --> butan --> metan --> cacbon

b/ nhôm cacbua --> metan --> metyl clorua --> etan --> etyl clorua


*

a,

(C_4H_10underrightarrow^toC_2H_4+C_2H_6)

(C_2H_6+Cl_2underrightarrow^alsC_2H_5Cl+HCl)

(2C_2H_5Cl+Naunderrightarrow^toC_4H_10+2NaCl)

(C_4H_10underrightarrow^toCH_4+C_3H_6)

(CH_4+2Cl_2 ightarrow C+4HCl)

b,

(Al_4C_3+12HCl ightarrow3CH_4+4AlCl_3)

(CH_4+Cl_2underrightarrow^asCH_3Cl+HCl)

(2CH_3Cl+Naunderrightarrow^toC_2H_6+2NaCl)

(C_2H_6+Cl_2underrightarrow^asC_2H_5Cl+HCl)


a) - C4H10 -to-> C2H6 + C2H4

- C2H6 + Cl2 --> C2H5Cl + HCl

- 2C2H5Cl + na --> C4H10 + 2NaCl

- C4H10 -to-> CH4 + C3H6

- CH4 --to--> C + 2H2

b) - Al4C3 + 12H2O --> 4Al(OH)3 + 3CH4

- CH4 + Cl2 --> CH3Cl + HCl

- 2CH3Cl + na -to-> C2H6 + 2NaCl

- C2H6 + Cl2 --> C2H5Cl + HCl


Bổ túc chuỗi phản bội ứng:

a, (CH_3COONa ightarrow CH_4 ightarrow CHCl_3)

b, (C_4H_10 ightarrow CH_4 ightarrow CO_2 ightarrow CaCO_3)

c, (Al_4C_3 ightarrow CH_4 ightarrow H_2)

d, (CH_3CH_2COONa ightarrow C_2H_6 ightarrow C_2H_4Cl_2)

e, Propan ( ightarrow metan ightarrow cacbon ightarrow metan ightarrow axetilen ightarrow etan ightarrow etylbromua)

f, Axit axetic ( ightarrow natriaxetat ightarrow metan ightarrow metylclorua ightarrow metylenclorua ightarrow clorofrom ightarrow cacbon) tetraclorua

g, n-butan ( ightarrow)etan( ightarrow)etyl clorua ( ightarrow)1,1-điclo etan

h, etan bromua ( ightarrow)butan( ightarrow)metan( ightarrow) hidro( ightarrow)metan


Lớp 11 Hóa học bài bác 25: Ankan
1
0
Gửi bỏ

a) CH3COONa + NaOH(xrightarrowCaO) CH4 + Na2CO3

CH4+ Cl2 -> CHCl3 +HCl

b) C4H10 (xrightarrowtC_3H_6+CH_4)

CH4 + O2-> CO2 +H2O

CO2 +Ca(OH)2-> CaCO3 +H2O

C) Al4C3 + H2O -> Al(OH)3 + CH4

CH4 (xrightarrow1500^0) C2H2 +H2

p/s: làm tiếp đây thôi ,tự cân nặng bằng


Đúng 0

comment (0)

II) xong các phương trình bội phản ứng sau đây:

a) metan + Cl2 (as, tỉ lệ 1:1)

b) propan (5000C, t0)

c) butan, isobutan, isopentan + Cl2 (as, tỉ trọng 1:1), xác định spc và gọi tên

d) Sục khí etilen vào dung dịch brom.

Bạn đang xem: C4h10 → ch4, c3h6tất cả phương trình điều chế từ c4h10 ra ch4, c3h6

e) propen + H2 (Ni, t0C), HBr, H2O (H+,t0C)

f) etilen + KMnO4 + H2O

g) trùng vừa lòng etilen, propilen, but-1-en, buta-1,3-đien, isopren.

h) buta-1,3,đien + H2, Br2(dd), HBr (tỉ lệ 1:1, -800, 400) cùng dư (9ptr)

i) axetilen +H2 dư, H2 (Pd/PbCO3,t0), Br2 dư, HCl(HgCl,t0), H2O(HgSO4,t0), AgNO3/NH3

k) propin +H2 dư, H2 (Pd/PbCO3,t0), Br2 dư, HCl(HgCl,t0), H2O(HgSO4,t0), AgNO3/NH3

l) đime hóa cùng trime hóa axetilen

m) Đốt cháy hoàn toàn ankan, anken, ankađien, ankin, so sánh tỉ lệ mol CO2 và H2O


Lớp 11 hóa học
0
0
Gửi diệt

Nhận biết những chất sau khỏi tất cả hổn hợp :

a) Etan lẫn eten và etin

b) Propen lẫn metan cùng axetilen

c) Axetilen lẫn butan, but-1-en

d) Metan, etilen, axetilen

e) But-1-in, but-2-in, butan

f) Cacbonic, propin, etilen, metan


Lớp 11 Hóa học bài bác 31: Luyện tập: Anken cùng ankadien
1
0
Gửi bỏ

a,

Dẫn các thành phần hỗn hợp qua nước brom dư. Nhận được khí etan tinh khiết đi ra.

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

b,

Dẫn tất cả hổn hợp qua AgNO3/NH3 để đào thải axetilen.

C3H6 + Br2 → C3H6Br2

Cho Zn dư vào dung dịch sau phản bội ứng, chiếm được propen.

2AgNO3 + 2NH3 + C2H2 → Ag2C2 + 2NH4NO3

Dẫn những khí còn lại qua nước brom. Etilen làm mất màu brom, metan thì không.

CH ≡ C − C2H5 + AgNO3 + NH3 → AgC ≡ C − C2H5 + NH4NO3

Dẫn hai khí còn sót lại qua nước brom. But-2-in làm mất đi màu brom, butan thì không.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Dẫn các khí còn lại qua AgNO3/NH3 dư. Propin gồm kết tủa vàng.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2


Đúng 0

bình luận (0)

Trong các chất dưới đây, chất nào có ánh nắng mặt trời sôi thấp duy nhất ?

A. Butan

B. Etan

C. Metan

D. Propan


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án: C.


Đúng 0

comment (0)

NHẬN BIẾT CÁC KHÍ vào CÁC LỌ MẤT NHÃN SAU

1) metan, khí cacbonic, propen, but-1-in 3) but-1-in, but-2-in, etan, khí cacbonic

2) propilen, butan, axetilen, cacbonic 4) Metan ; but-1-in vaø but-2-in, cacbonic


Lớp 11 hóa học Chương 6. Hiđrocacbon không no
2
0
Gửi bỏ
Đúng 0

comment (0)
Đúng 0
bình luận (0)

Tiến hành crackinh 10 lít khí butan, sau bội nghịch ứng chiếm được 18 lít các thành phần hỗn hợp khí X tất cả etan, metan, eten, propilen, butan (các khí đo cùng điều kiện). Hiệu suất của quy trình crackinh là

A. 70%.

B. 80%.

C. 90%.

D. 60%.


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Chọn B

80%


Đúng 0

comment (0)

Tiến hành crackinh 10 lít khí butan thì sau bội nghịch ứng thu được 18 lít các thành phần hỗn hợp khí bao gồm etan, metan, eten, propilen, butan (các khí đo ở cùng điều kiện). Năng suất của quy trình crackinh là

A. 80%.

B. 90%.

C. 60%.

D. 70%.


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án A

 xem thể tích như số mol.

10 0 0

10-x x x


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho 4 chất: metan, etan, propan cùng n-butan. Con số chất tạo được một sản phẩm thế monoclo độc nhất là: 

A. 2

B. 1

C.

Xem thêm: Kỳ Thi Toán Amc - Amc 8 Kỳ Thi Toán Tư Duy Hàng Đầu Việt Nam

3

D. 4


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

phản hồi (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
briz15.com