Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hoàn thành chuỗi phản ứng :

a) Nhômcacbua ➜ metan ➜ metylclorua ➜ metilenclorua ➜ clorofom ➜ cacbontetraclorua

b) butan ➜ etan ➜ etyl clorua ➜ butan ➜ propen ➜ propan ➜ metan ➜ khí cacbonic

c) natri axetat ➜ metan ➜ axetilen

Nhôm cacbua ➜ metan ➜ cacbon

Cacbon ➝ metan ➜ clorofom

Propan ➜ metan ➜ andehit fomic


*

+etan-->+etyl+clorua+-->+butan+-->+metan+-->+cacbon+b/+nhôm+cacbua+-->+metan+-->+metyl+clorua+-->+etan+-->+etyl+clorua">

Viết ptpu theo chuỗi sau và ghi các điều kiện phản ứng

a/ butan--> etan--> etyl clorua --> butan --> metan --> cacbon

b/ nhôm cacbua --> metan --> metyl clorua --> etan --> etyl clorua


*

a,

\(C_4H_{10}\underrightarrow{^{to}}C_2H_4+C_2H_6\)

\(C_2H_6+Cl_2\underrightarrow{^{als}}C_2H_5Cl+HCl\)

\(2C_2H_5Cl+Na\underrightarrow{^{to}}C_4H_{10}+2NaCl\)

\(C_4H_{10}\underrightarrow{^{to}}CH_4+C_3H_6\)

\(CH_4+2Cl_2\rightarrow C+4HCl\)

b,

\(Al_4C_3+12HCl\rightarrow3CH_4+4AlCl_3\)

\(CH_4+Cl_2\underrightarrow{^{as}}CH_3Cl+HCl\)

\(2CH_3Cl+Na\underrightarrow{^{to}}C_2H_6+2NaCl\)

\(C_2H_6+Cl_2\underrightarrow{^{as}}C_2H_5Cl+HCl\)


a) - C4H10 -to-> C2H6 + C2H4

- C2H6 + Cl2 --> C2H5Cl + HCl

- 2C2H5Cl + Na --> C4H10 + 2NaCl

- C4H10 -to-> CH4 + C3H6

- CH4 --to--> C + 2H2

b) - Al4C3 + 12H2O --> 4Al(OH)3 + 3CH4

- CH4 + Cl2 --> CH3Cl + HCl

- 2CH3Cl + Na -to-> C2H6 + 2NaCl

- C2H6 + Cl2 --> C2H5Cl + HCl


Bổ túc chuỗi phản ứng:

a, \(CH_3COONa\rightarrow CH_4\rightarrow CHCl_3\)

b, \(C_4H_{10}\rightarrow CH_4\rightarrow CO_2\rightarrow CaCO_3\)

c, \(Al_4C_3\rightarrow CH_4\rightarrow H_2\)

d, \(CH_3CH_2COONa\rightarrow C_2H_6\rightarrow C_2H_4Cl_2\)

e, Propan \(\rightarrow metan\rightarrow cacbon\rightarrow metan\rightarrow axetilen\rightarrow etan\rightarrow etylbromua\)

f, Axit axetic \(\rightarrow natriaxetat\rightarrow metan\rightarrow metylclorua\rightarrow metylenclorua\rightarrow clorofrom\rightarrow cacbon\) tetraclorua

g, n-butan \(\rightarrow\)etan\(\rightarrow\)etyl clorua \(\rightarrow\)1,1-điclo etan

h, etan bromua \(\rightarrow\)butan\(\rightarrow\)metan\(\rightarrow\) hidro\(\rightarrow\)metan


Lớp 11 Hóa học Bài 25: Ankan
1
0
Gửi Hủy

a) CH3COONa + NaOH\(\xrightarrow{CaO}\) CH4 + Na2CO3

CH4+ Cl2 -> CHCl3 +HCl

b) C4H10 \(\xrightarrow{t}C_3H_6+CH_4\)

CH4 + O2-> CO2 +H2O

CO2 +Ca(OH)2-> CaCO3 +H2O

C) Al4C3 + H2O -> Al(OH)3 + CH4

CH4 \(\xrightarrow{1500^0}\) C2H2 +H2

p/s: làm tới đây thôi ,tự cân bằng


Đúng 0

Bình luận (0)

II) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau đây:

a) metan + Cl2 (as, tỉ lệ 1:1)

b) propan (5000C, t0)

c) butan, isobutan, isopentan + Cl2 (as, tỉ lệ 1:1), xác định spc và gọi tên

d) Sục khí etilen vào dung dịch brom.

Bạn đang xem: C4h10 → ch4, c3h6tất cả phương trình điều chế từ c4h10 ra ch4, c3h6

e) propen + H2 (Ni, t0C), HBr, H2O (H+,t0C)

f) etilen + KMnO4 + H2O

g) trùng hợp etilen, propilen, but-1-en, buta-1,3-đien, isopren.

h) buta-1,3,đien + H2, Br2(dd), HBr (tỉ lệ 1:1, -800, 400) và dư (9ptr)

i) axetilen +H2 dư, H2 (Pd/PbCO3,t0), Br2 dư, HCl(HgCl,t0), H2O(HgSO4,t0), AgNO3/NH3

k) propin +H2 dư, H2 (Pd/PbCO3,t0), Br2 dư, HCl(HgCl,t0), H2O(HgSO4,t0), AgNO3/NH3

l) đime hóa và trime hóa axetilen

m) Đốt cháy hoàn toàn ankan, anken, ankađien, ankin, so sánh tỉ lệ mol CO2 và H2O


Lớp 11 Hóa học
0
0
Gửi Hủy

Nhận biết các chất sau khỏi hỗn hợp :

a) Etan lẫn eten và etin

b) Propen lẫn metan và axetilen

c) Axetilen lẫn butan, but-1-en

d) Metan, etilen, axetilen

e) But-1-in, but-2-in, butan

f) Cacbonic, propin, etilen, metan


Lớp 11 Hóa học Bài 31: Luyện tập: Anken và ankadien
1
0
Gửi Hủy

a,

Dẫn hỗn hợp qua nước brom dư. Thu được khí etan tinh khiết đi ra.

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

b,

Dẫn hỗn hợp qua AgNO3/NH3 để loại bỏ axetilen.

C3H6 + Br2 → C3H6Br2

Cho Zn dư vào dung dịch sau phản ứng, thu được propen.

2AgNO3 + 2NH3 + C2H2 → Ag2C2 + 2NH4NO3

Dẫn các khí còn lại qua nước brom. Etilen làm mất màu brom, metan thì không.

CH ≡ C − C2H5 + AgNO3 + NH3 → AgC ≡ C − C2H5 + NH4NO3

Dẫn hai khí còn lại qua nước brom. But-2-in làm mất màu brom, butan thì không.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Dẫn các khí còn lại qua AgNO3/NH3 dư. Propin có kết tủa vàng.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2


Đúng 0

Bình luận (0)

Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

A. Butan

B. Etan

C. Metan

D. Propan


Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án: C.


Đúng 0

Bình luận (0)

NHẬN BIẾT CÁC KHÍ TRONG CÁC LỌ MẤT NHÃN SAU

1) metan, khí cacbonic, propen, but-1-in 3) but-1-in, but-2-in, etan, khí cacbonic

2) propilen, butan, axetilen, cacbonic 4) Metan ; but-1-in vaø but-2-in, cacbonic


Lớp 11 Hóa học Chương 6. Hiđrocacbon không no
2
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Đúng 0
Bình luận (0)

Tiến hành crackinh 10 lít khí butan, sau phản ứng thu được 18 lít hỗn hợp khí X gồm etan, metan, eten, propilen, butan (các khí đo cùng điều kiện). Hiệu suất của quá trình crackinh là

A. 70%.

B. 80%.

C. 90%.

D. 60%.


Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Chọn B

80%


Đúng 0

Bình luận (0)

Tiến hành crackinh 10 lít khí butan thì sau phản ứng thu được 18 lít hỗn hợp khí gồm etan, metan, eten, propilen, butan (các khí đo ở cùng điều kiện). Hiệu suất của quá trình crackinh là

A. 80%.

B. 90%.

C. 60%.

D. 70%.


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

 xem thể tích như số mol.

10 0 0

10-x x x


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho 4 chất: metan, etan, propan và n-butan. Số lượng chất tạo được một sản phẩm thế monoclo duy nhất là: 

A. 2

B. 1

C.

Xem thêm: Kỳ Thi Toán Amc - Amc 8 Kỳ Thi Toán Tư Duy Hàng Đầu Việt Nam

3

D. 4


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
briz15.com