Bài tập toán đố dạng phân số lớp 6 hk 2 (có giải thuật chitiết)


DẠNG TOÁN ĐỐ cho PHÂN SỐ

Bài 1 :

Trườmg có 1008 học tập sinh. Số học viên khối 6 bởi 5/14 tổng số học viên toàn trường .Số học viên nữ của khối 6 bởi 2/3 số học sinh khối 6. Tính số học sinh nữ , nam giới khối 6 ?

Giải.

Bạn đang xem: Các dạng toán đố lớp 6

số học viên khối 6 là:

1008 . 5/14=360(em)

số học viên nữ của khối 6 là:

360 . 2/3=240(em)

số học sinh nam của khối 6 là:

360 – 240=120(em)

Đáp số:nam 120 em; thiếu nữ 40 em.

Bài 2 :

Tổng kết thời điểm cuối năm , hạnh kiểm của học viên lớp 6A được xếp thành 3 loại tất cả : xuất sắc , khá và trung bình. Bao gồm 6 học viên xếp hạnh kiểm trung bình chiếm phần 1/8 số học viên cả lớp.

a) Tính số học sinh lớp 6A.b) Số học viên xếp hạnh kiểm khá chiếm 2/7 số học viên còn lại. Tính số học sinh được xếp hạnh kiểm giỏi của lớp 6A.

Giải.

a) Số học viên lớp 6a là:

6:1/8 = 48(em)

b) Số học viên còn lại là:

48 – 6 = 42(em)

số học sinh hạnh kiểm hơi là:

42.2/7 = 12(em)

số học viên hạnh kiểm tốt là:

48-(12+6)=30(em)

Đáp số:a) học viên lớp 6a 48 em; b)học sinh hạnh kiểm giỏi 30 em.

Bài 3 :

Để giúp chúng ta miền Trung bị bão lụt, các bạn học sinh của bố lớp 6 đang quyên góp được một vài quần áo. Lớp 6A quyên góp được 72 bộ quần áo. Số bộ áo quần lớp 6B quyên góp đuợc bởi 5/6 của lớp 6A và bởi 80% của lớp 6C. Hỏi cả tía lớp sẽ quyên góp được từng nào bộ xống áo ?

Giải.

đổi: 80% = 4/5

số áo quần lớp 6b quyên góp là:

72 . 5/6 = 60(bộ)

số áo xống lớp 6c quyên góp là:

60 : 4/5 = 75(bộ)

số quần áo cả cha lớp là:

75 + 60 + 72=207 (bộ)

Đáp số:207 bộ.

Bài 4 :

Kết quả kiểm soát học kì I của lớp 6A là: số bài xích loại xuất sắc chiếm 3/5 tổng cộng bài, số bài xích khá chiếm phần 30% tổng số bài bác và còn lại 5 bài loại trung bình.

a/ Hỏi lớp 6A bao gồm bao nhiêu học viên ?

b/ Tính tỉ số tỷ lệ số học tập sinh giỏi và số học viên trung bình so đối với tất cả lớp.

Giải.

Xem thêm: Sinh Ngày 24 2 Là Cung Gì - Sinh Ngày 24 Tháng 2 Là Cung Hoàng Đạo Nào

đổi 30%=3/10

a)phân số chỉ 5 bài xích loại trung bình:

1 – 3/5 – 3/10 = 1/10

số học viên lớp 6a tất cả là:

5:1/10 = 50(bài)

b)tỉ số tỷ lệ của số học sinh giối đối với cả lớp:

3/5 = 60%

tỉ số tỷ lệ của số học sinh trung bình so với tất cả lớp:

1/10 = 10%

Đáp số:a)50 em .b) số học sinh giối với tất cả lớp:60% ; số học sinh trung bình so với cả lớp:10%

DẠNG TOÁN NĂNG SUẤT :

BÀI 1:

Hai vòi nước cùng chảy vào một trong những bể. Vòi vĩnh 1 tung trong 10 h thì đầy bể, vòi vĩnh 2 chảy trong 6h thì đầy bể.

a) Hỏi cả hai vòi thuộc chảy thì vào bao lâu đang đầy bể?b) Nếu tất cả vòi trang bị 3 cởi nước ra trong 15 giờ vẫn cạn hết bể đầy nước, thì lúc mở cả bố vòi và một lúc sau từng nào lâu đã đầy bể?( ban đầu bể cạn hết nước)

a)số phần bể trong một giờ vòi thứ nhất chảy là: