Bài viết sẽ share các cách làm tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình nón vàthể tích hình nón, khối nón, kèm lấy một ví dụ minh họa. 

Hình nón (hay còn gọi là khối nón) là một trong hình học không khí 3 chiều, bao gồm đáy là một trong hình tròn, đỉnh nhọn. Rất có thể hình dung 1 hình nón được sinh sản thành khi quay một tam giác vuông xung quanh trục một cạnh góc vuông của chính nó một vòng.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích hình nón

*


Công thức tính diện tích s xung quanh

Diện tích xung quanh hình nón bằng của phân phối kính dưới mặt đáy nhân với con đường sinh và hằng số pi.

Sxp = π.r.l

Trong đó:

Sxp: diện tích xung quanhπ : hằng số pi (được làm tròn là 3,14)l: độ dài con đường sinhr: bán kính mặt đáy

Tính diện tích s toàn phần

Diện tích toàn phần hình nón bằng tổng diện tích s xung quanh và mặc tích mặt đáy

Stp = Sxp + Sđáy

=> Stp= π.r.l + π.r2 

Trong đó:

Stp: diện tích s toàn phầnSxp: diện tích xung quanhSđáy : diện tích đáyπ : hằng số pi (được làm cho tròn là 3,14)l: độ dài đường sinhr: nửa đường kính mặt đáy

Công thức tính thể tích khối nón

Thể tích hình nón bằng 1/3 diện tích s đáy nhân với độ cao của hình nón (khoảng bí quyết từ trung tâm đến đỉnh)

*

Trong đó: 

V: thể tíchSđáy : diện tích đáyπ : hằng số pi (được làm cho tròn là 3,14)r: bán kính mặt đáyh: chiều cao hình nón (khoảng bí quyết từ trung ương đáy cho tới đỉnh)

Xác định đường sinh, mặt đường cao và nửa đường kính đáy

Đường cao là khoảng cách từ tâm mặt đáy đến đỉnh của hình chóp.

Đường sinh là khoảng cách từ 1 điểm ngẫu nhiên trên đường tròn đáy cho đỉnh của hình chóp.

Do hình nón được chế tạo ra thành khi quay một tam giác vuông quanh trục một cạnh góc vuông của nó một vòng, nên hoàn toàn có thể coi mặt đường cao và bán kính đáy là 2 cạnh góc vuông của tam giác, còn mặt đường sinh là cạnh huyền.

Do đó, lúc biết đường cao và bán kính đáy, ta rất có thể tính được mặt đường sinh bằng công thức:

*

Biết bán kính và mặt đường sinh, tính con đường cao theo công thức:

*

Biết đường cao và con đường sinh, tính bán kính đáy theo công thức:

*

Ví dụ minh họa

Tính diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần với thể tích hình tròn có bán kính đáy là 6cm, đường cao là 8cm.

Xem thêm: Chọn Cây Hợp Tuổi Dần Hợp Cây Gì? Cây Hợp Tuổi: 1962, 1974, 1986, 1998

Đường sinh của hình nón:

*

Diện tích xung quanh:

Sxp = π.r.l = 3,14 . 6 . 10 = 188,4 (cm2)

Diện tích toàn phần:

Stp = Sxp + Sđáy = Sxp + π.r2 = 188,4 +3,14 . 62 = 301,44 (cm2)

Thể tích hình nón:

*

Nhìn chung, hình nón là 1 trong những hình không quá phức tạp, bởi vậy, nếu vậy vững các công thức cơ bản trên, bạn sẽ dễ dàng tính được diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần với thể tích hình nón.