Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O là bội nghịch ứng oxi hóa khử, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện thêm trong nội dung những bài học: cân bằng phản ứng thoái hóa khử lớp 10, đặc điểm Hóa học của Al và đặc điểm hóa học tập HNO3…. Cũng như các dạng bài xích tập. Hy vọng có thể giúp các bạn viết và thăng bằng phương trình một giải pháp nhanh và đúng đắn hơn.

Bạn đang xem: Cân bằng pt al hno3


2. Điều kiện để Al chức năng với HNO3

Không có

3. Cách thực hiện phản ứng Al công dụng với HNO3

Nhỏ thanh nhàn dung dịch axit HNO3 vào ông nghiệm đã để sẵn lá nhôm

Bạn sẽ xem: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O


4. Hiện tượng phản ứng Al tính năng với HNO3

Chất rắn white color của nhôm (Al) tan dần dần trong dung dịch, xuất hiện thêm khí làm cho sủi bọt khí vào dung dịch cùng hóa nâu không tính không khí là nitơ oxit (NO)

5. Bài bác tập vận dụng liên quan 

Câu 1. kim loại nào dưới đây không chức năng được với HNO3 quánh nguội?

A. Al

B. Zn

C. Cu

D. Ag


Câu 2. mang lại 2,7 gam Al công dụng với HNO3 loãng bội nghịch ứng trả toàn. Sau làm phản ứng chiếm được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc).

A. 2,24 lít

B. 3.36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít


Đáp án A

nAl = 2,7 : 27 = 0,1 (mol)

Al → Al3+ + 3e

0,1 → 0,3 (mol)

ne dường = ne dấn = 0,3 (mol)

N+5 + 3e → NO

0,3 → 0,1 (mol)

=> VNO = 0,1.22,4 =2,24 (l)


Câu 3. Cặp hóa học nào bên dưới đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch?

A. K2SO4 và BaCl2

B. NaCl với AgNO3

C. HNO3 với FeO

D. NaNO3 và AgCl


Đáp án D

A. K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4

B. NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

C. 3FeO + 5HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O


Câu 4. Các tính chất hoá học tập của HNO3 là

A. Tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh dạn và tính khử mạnh.

B. Tính axit mạnh, tính oxi hóa táo tợn và bị phân huỷ.

C. Tính lão hóa mạnh, tính axit mạnh khỏe và tính bazơ mạnh.

D. Tính lão hóa mạnh, tính axit yếu cùng bị phân huỷ.


Câu 5. nhiệt độ phân hoàn toàn 9,4 gam một muối nitrat kim loại thu được 4 gam một hóa học rắn. Công thức muối đã dùng là

A. Cu(NO3)2.

B. KNO3.

C. Fe(NO3)3.

D. NaNO3.


Đáp án A

Quan ngay cạnh đáp án ta thấy 2 trường phù hợp sau:

TH1: MNO3 → MNO2

M + 62 → M + 46 (gam)

9,4 4 (gam)

=> 4(M + 62) = 9,4.(M + 46) => M = -34,14 (loại)

TH2: 2M(NO3)n → M2On

2(M + 62n) 2M + 16n

9,4 4

=> 8(M + 62n) = 9,4.(2M + 16n) => M = 32n

Ta thấy: n = 2 => M = 64 (Cu)

=> muối bột đã cần sử dụng là Cu(NO3)2


Câu 6. cho một lá nhôm vào ống nghiệm cất dung dịch Hg(NO3)2, thấy có một lớp thủy ngân dính trên mặt phẳng nhôm. Hiện nay tượng tiếp theo sau quan cạnh bên được là:

A. Khí hiđro bay ra mạnh.

B. Khí hiđro bay ra sau đó dừng lại ngay.

C. Lá nhôm bốc cháy.

D. Lá nhôm tan ngay lập tức trong thủy ngân và không có phản ứng.


Đáp án A

Phương trình bội phản ứng

2Al + 3Hg(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Hg

Al sẽ tạo với Hg hỗn hống. Láo hống Al tác dụng với nước

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2


Câu 7. Cho 3,84 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Mg và Al vào 200 ml dung dịch Y bao gồm HCl 1M cùng H2SO4 0,5M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 4,256 lít khí (ở đktc). Biết vào dung dịch, các axit phân li hoàn toàn thành những ion. Tỷ lệ về khối lượng của Al trong X là:

A. 56,25 %

B. 49,22 %

C. 50,78 %

D. 43,75 %


Đáp án A

nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,2.1 + 2.0,2.0,5 = 0,4 mol

nH2 = 4,256/22,4 = 0,19 mol

=> nH+( phản bội ứng) = 0,38 mol axit dư, kim loại hết

Gọi nMg = x mol, nAl = y mol

mX = 24x + 27y = 3,84 (1)

nH2 = x + 1,5y = 0,19 (2)

Giải hệ phương trình (1), (2) ta được

x = 0,07

y = 0,08

%mAl = (0,08.27)/3,84.100% = 56,25%


Câu 8. Cho m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Al, Cu vào hỗn hợp HCl dư, sau khi dứt phản ứng xuất hiện 1,68 lít khí (ở đktc). Nếu mang đến m gam các thành phần hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric sệt nguội, sau khi hoàn thành phản ứng có mặt 3,36 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Giá trị của m là:

A. 12,3

B. 15,6

C. 6,15

D. 11,5


Đáp án C

Cho Al, Cu vào HCl dư thì chỉ bao gồm Al bội nghịch ứng:

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2

Ta có: nAl = 2/3.nH2 = 2/3. 0,075 = 0,05 mol

Cho Al, Cu vào HNO3 sệt nguội thì chỉ bao gồm Cu bội nghịch ứng:

Cu + 4HNO3→ Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Ta có: nCu = 1/2. NNO2 = 1/2. 0,15 = 0,075 mol

Vậy m gam các thành phần hỗn hợp X gồm 0,1 mol Al cùng 0,15 mol Cu → m = 0,05.27 + 0,075.64 = 6,15 gam


Câu 9. bội phản ứng hóa học xảy ra trong trường hòa hợp nào dưới đây không thuộc nhiều loại phản ứng nhiệt độ nhôm?

A. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng.

B. Al tác dụng với CuO nung nóng.

C. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng.

D. Al tác dụng với axit H2SO4 sệt nóng.


Câu 10. cho m gam Al phản bội ứng trọn vẹn với dung dịch HNO3 loãng (dư), chiếm được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cực hiếm của m là

A. 4,05.

B. 8,10.

C. 2,70.

D. 5,40.


Đáp án D

Áp dụng định chính sách bảo toàn electron có:

nAl.3 = nNO.3 → nAl = nNO = 0,2 mol → mAl = 0,2.27 = 5,4 gam.


Câu 11. Đặc điểm nào dưới đây không bắt buộc của nhôm?

A. Ở ô sản phẩm 13, chu kì 2, đội IIIA.

B. Cấu hình electron 3s23p1.

C. Tinh thể cấu trúc lập phương tâm diện.

D. Mức oxi hóa đặc trưng +3.


Đáp án A

Cấu hình electron của nhôm 3s23p1.

→ Al nghỉ ngơi ô 13 (z = 13), chu kỳ luân hồi 3 (3 lớp electron), team IIIA (3 electron lớp ngoài cùng, thành phần p).


Câu 12: tiến hành các thể nghiệm sau :

(a) đến từ trường đoản cú NaOH cho dư vào dung dịch Al2(SO4)3,

(b) mang đến từ tự Al2(SO4)3 đến dư vào hỗn hợp NaOH,

(c) mang lại từ từ bỏ NH3 mang lại dư vào hỗn hợp Al2(SO4)3,

(d) cho từ từ bỏ Al2(SO4)3 cho dư vào hỗn hợp NH3.

(e) đến từ trường đoản cú HCl đến dư vào hỗn hợp NaAlO2.

(f) đến từ tự NaAlO2 mang đến dư vào dung dịch HCl

(g) mang đến từ trường đoản cú Al2(SO4)3 cho dư vào dung dịch NaAlO2

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xuất hiện thêm kết tủa là

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D, 7.


Đáp án C

a) Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4;

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O.

Xuất hiện nay kết tủa trắng, kết thúc kết tủa chảy dần

b) Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4;

Xuất hiện nay kết tủa trắng

c) 6NH3 + Al2(SO4)3 + 6H2O→ 2Al(OH)3↓ + 3(NH4)2SO4

Hiện tượng: lộ diện kết tủa trắng

d)

Al2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4

Hiện tượng: lộ diện kết tủa trắng

e) Ban đầu: NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3↓ + NaCl.

Sau đó, Al(OH)3 ↓ + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

f) NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3

Có kết tủa

g) Al2(SO4)3 + 6NaAlO2 + 12H2O → 8Al(OH)3 + 3Na2SO4

Xuất hiện kết tủa trắng


Câu 13: đến 3,82 gam hợp kim Ba, Al vào nước dư chỉ chiếm được dung dịch chưa duy độc nhất một muối. Khối lượng Ba là:

A. 3.425 gam.

B. 1,644 gam.

C. 1,370 gam.

D. 2,740 gam.


Câu 14: trong những cặp chất sau đây, cặp hóa học nào hoàn toàn có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. AlCl3 cùng Na2CO3

B. HNO3 với NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH

D. NaCl với AgNO3


Câu 15 dùng hóa hóa học nào tiếp sau đây để phân minh Zn(NO3)2 với Al(NO3)3?

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch Ba(OH)2

C. Hỗn hợp NH3

D. Dung dịch nước vôi trong


Đáp án C Khi cho NH3 vào 2 dung dịch cả hai dung dịch đều xuất hiện kết tủa hidroxit, dẫu vậy Zn(OH)2 chế tạo ra thành có tác dụng tạo phức cùng với NH3 cần kết tủa lại tan, còn với Al(OH)3 không tan vào NH3

……………………………

THPT Sóc Trăng đã gửi tới chúng ta phương trình hóa học Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O. Với phương trình chất hóa học này các em xem xét sản phẩm chất khử sẽ hiện ra rất nhiều, xác minh sản phẩm khử nhờ vào nồng độ hỗn hợp HNO3. Chúc chúng ta học tập tốt

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

Trên đây thpt Sóc Trăng vừa giới thiệu tới chúng ta phương trình hóa học Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O, ao ước rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập giỏi hơn môn Hóa lớp 12. Mời các bạn cùng đọc thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, Thi thpt quốc gia môn Toán, Thi THPT đất nước môn đồ vật Lý,….

Xem thêm: Bài Tập Kết Hợp Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn Lớp 6*
*

*

Cách viết phương trình con đường tròn nội tiếp tam giác – Toán 10 chuyên đề


*

Cách viết phương trình mặt đường tròn đi qua 1 điểm gồm tâm I – Toán 10 chuyên đề


*

Cách viết phương trình đường tròn đi qua 2 điểm – Toán 10 siêng đề


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường phải được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình phê duyệt này mang đến lần bình luận kế tiếp của tôi.