(d): sai Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H35COO)3C3H5, (C17H33COO)3C3H5.

Bạn đang xem: Chất béo được gọi chung là

Vậy có 3 phát biểu đúng.


Cho các phát biểu sau đây:

a)Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có số nguyên tử cacbon chẵn (12C → 24C), mạch cacbon dài không phân nhánh...

b)Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit...

c)Chất béo no là các chất lỏng.

d)Chất béo chứa chủ yếu gốc không no của axit béo thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu.

e)Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

f)Chất béo là thành phần chính của dầu, mỡ động thực vật.

Xem thêm: Tiểu Sử Diễn Viên Hương Giang Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiểu Sử Ca Sĩ Hương Giang Idol

Những phát biểu đúng là:


Câu 3:


Từ glixerol và các axit: axit panmitic, axit stearic, axit oleic, axit fomic có thể tạo ra tối đa bao nhiêu chất béo chứa các gốc axit khác nhau là


Câu 4:


Từ glixerol và 2 axit béo có thể tạo ra tối đa x chất béo. x là:


Câu 5:


Cho công thức hóa học của các chất:

(1) C3H5(OCOC4H9)3,

(2) (C17H31COO)3C3H5,

(3) C3H5(OOCC17H35)3,

(4) C3H5(COOC17H33)3.

Công thức của lipit là?


Câu 6:


Trong các chất sau chất tác dụng với NaOH sinh ra ancol là


Câu 7:


Cho tripanmitin lần lượt tác dụng với Na, H2(Ni, t0), dung dịch NaOH (t0), Cu(OH)2. Số trường hợp có phản ứng xảy ra là:


Câu 8:


Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là


Câu 9:


Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường axit, thu được axit panmitic và axit stearic có tỉ lệ mol tương ứng 1:2. Khối lượng phân tử của X là:


Câu 10:


Cho m gam tristearin (C17H35COO)3C3H5tác dụng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, có xúc tác H2SO4thu được 4,6 gam glixerol. Giá trị của m là


Câu 11:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, có xúc tác H2SO4thu được m gam glixerol. Giá trị của m là


Câu 12:


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được CO2 và H2O hơn kém nhau 8 mol. Mặt khác, a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch Br26M. Giá trị của a là


Câu 13:


Tính lượng tristerin cần để điều chế 36.8 kg glixerol (H = 50%)?


Hỏi bài
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam