Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hợp chất nào dưới đây chỉ có liên kết cộng hóa trị trong phân tử?

A. Na2SO4

B. HClO

C. KNO3

D. NH4Cl


*

Đáp án B.Bạn đang xem: Chất nào dưới đây có liên kết cộng hóa trị

Đáp án A có liên kết ion giữa Na+ và SO42-

Đáp án C có liên kết ion giữa K+ và NO3-

Đáp án D có liên kết ion giữa NH4+ và Cl-

Cho các chất: N H 4 C l (1), N a 2 C O 3 (2), N a F (3), H 2 C O 3 (4), K N O 3 (5), H C l O (6), K C l O (7). Trong các chất trên, số chất mà phân tử vừa có liên kết ion vừa có liên kết cộng hóa trị là :

A. (2), (5), (7).

Bạn đang xem: Chất nào dưới đây có liên kết cộng hóa trị

B. (1), (2), (6).

C. (2), (3), (5), (7).

D. (1), (2), (5), (7).

Cho các chất: NH4Cl (1), Na2CO3 (2), NaF (3), H2CO3 (4), KNO3 (5), HClO (6), KClO (7). Trong các chất trên, số chất mà phân tử vừa có liên kết ion vừa có liên kết cộng hóa trị là :

B. (1), (2), (6).

C.

Xem thêm: 1 Trượng Là Bao Nhiêu Mét Việt Nam? 1 Trượng Bằng Bao Nhiêu Mét

 (2),(3) (5), (7).

Câu 11: Hợp chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị? 

A. HCl.

B. MgO.

C. NaCl.

D. K2O. 

Câu 12: Chất nào sau đây có liên cộng hóa trị không phân cực? 

A. HCl.

B. NH3.

C. Cl2.

D. H2O. 

Câu 13: Chất nào sau đây có liên cộng hóa trị phân cực? 

A. O2.

B. NH3.

C. Cl2.

D. H2. 

Câu 14: Trong phân tử sẽ có liên kết cộng hoá trị không phân cực nếu cặp electron chung 

A. ở giữa hai nguyên tử.

B. lệch về một phía một nguyên tử. 

C. chuyển hẳn về một nguyên tử.

D. nhường hẳn về một nguyên tử. 

Câu 15: Trong phân tử sẽ có liên kết cộng hoá trị phân cực nếu cặp electron chung 

A. ở giữa hai nguyên tử.

B. lệch về một phía một nguyên tử. 

C. chuyển hẳn về một nguyên tử.

D. nhường hẳn về một nguyên tử. 

Câu 16: Liên kết cộng hóa trị không phân cực thường là liên kết giữa: 

A. Hai kim loại giống nhau.

B. Hai phi kim giống nhau. 

C. Một kim loại mạnh và một phi kim mạnh.

D. Một kim loại yếu và một phi kim yếu. 

Câu 17: Tùy thuộc vào số cặp electron dùng chung tham gia tạo thành liên kết cộng hóa trị giữa 2 nguyên tử mà liên kết được gọi là: 

A. liên kết phân cực, liên kết lưỡng cực, liên kết ba cực. 

B. liên kết đơn giản, liên kết phức tạp. 

C. liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba. 

D. liên kết xích ma, liên kết pi, liên kết đelta. 

Câu 18: Liên kết cộng hóa trị là liên kết giữa 2 nguyên tử 

A. phi kim, được tạo thành do sự góp chung electron. 

B. khác nhau, được tạo thành do sự góp chung electron. 

C. được tạo thành do sự góp chung một hay nhiều electron. 

D. được tạo thành từ sự cho nhận electron giữa chúng. 

.... 

Câu 19: Điện tích quy ước của các nguyên tử trong phân tử, nếu coi phân tử có liên kết ion được gọi là