Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

cho 7,84 lít (đktc) hh khí gồm õi và clo tác dụng với hh chứa 0,1 mol Mg và 0,3 mol Al thu được m gam muối và oxit. tìm giá trị m


*

bảo toàn E ta có 2mol clo + 4 mol oxi = 2 mol Mg + 3 mol Al

mol clo + mol oxi = 0,35

giải ra số mol clo = 0,15 mol oxi= 0,2 mol

m clo = 10,65 gam m oxi =6,4 gam

m khí + m kim loại = m muối

10,65 + 6,4 + 0,1 * 24 + 0,3 * 27 = 27,55 (gam)


*

 

Theo định luât bảo toàn điện tích: 3nAl3+ +2nMg2+ = nCl- + 2nO2- = 2nCl2 + 4nO2

→ Hệ

3 . 0 , 2 + 2 . 0 , 1 = 2 x + 4 y 27 . 0 , 2 + 24 . 0 , 1 + 71 x + 32 y = 25 , 2 → x = 0 , 2 y = 0 , 1

 


để oxi hóa hỗn hợp kim loại gồm 0,2 mol Al và 0,1 mol Mg cần phải dùng V lít (dktc) hỗn hợp clo và oxi. sau khi phản ứng kết tủa thu được 25,2 gam hh gồm oxit và muối. Vậy thể tích có trong hỗn hợp ban đầu là ( biết Cl= 35,5. O=16, Mg= 24, Al= 27)

A. 6,72 l B. 3,36 lít C. 2,24 lít D. 4,48 lít

help me !!!

 


\(\left\{{}\begin{matrix}Cl_2:x\left(mol\right)\\O_2:y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(BTe:3n_{Al}+2n_{Mg}=2n_{Cl_2}+4n_{O_2}\)

\(\Rightarrow2x+4y=3\cdot0,2+0,1\cdot2=0,8\left(1\right)\)

\(BTKL:m_{muối}=m_{Al^{3+}}+m_{Mg^{2+}}+m_{Cl^-}+m_{O^{2-}}\)

\(\Rightarrow25,2=0,2\cdot27+0,1\cdot24+35,5\cdot2x+16\cdot2y\)

\(\Rightarrow71x+32y=17,4\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1mol\\y=0,1mol\end{matrix}\right.\)

\(V=V_{Cl_2}+V_{O_2}=0,1\cdot22,4+0,1\cdot22,4=4,48l\)

Chọn D


Đúng 1
Bình luận (0)

c


Đúng 0
Bình luận (1)

... "thể tích có trong hỗn hợp ban đầu" là thể tích của gì thế bn :)


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho lượng dư Mg tác dụng với dung dịch gồm HCl, 0,1 mol KNO3 và 0,2 mol NaNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 6,272 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 13. Giá trị của m là

A. 83,16

B. 60,34

C. 84,76

D. 58,74


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho lượng dư Mg tác dụng với dung dịch gồm HCl, 0,1 mol KNO3 và 0,2 mol NaNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 6,272 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 13. Giá trị của m là

A. 83,16

B. 60,34

C. 84,76

D. 58,74


Lớp 12 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng với 1 lít dung dịch gồm AgNO3 a mol/l và Cu(NO3)2 2a mol /l thu được 45,2 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thu được 7,84 lít khí SO2 (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 0,25

B.0,30

C. 0,15

D.0,20


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Hh khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol Viny1axeti1en. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hh khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dd brom (dư) thì có m gam brom tham gia pư. Giá trị của m là


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho hỗn hợp gồm 0,04 mol Al và 0,35 mol Fe tác dụng với dd chứa hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và H2SO4, thu được 2,24 lít (đktc) hỗn hợp hai khí (gồm NO và H2), dung dịch chứa m gam muối và 10,04 gam hỗn hợp hai kim loại (trong đó kim loại mạnh hơn chiếm 80,88% khối lượng). Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Cho 7 84 lít hỗn hợp khí oxi và clo

47,84.

B. 39,98.

C. 38,00.

D. 52,04.


Lớp 12 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho hỗn hợp gồm 0,04 mol Al và 0,35 mol Fe tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp gồm và H 2 S O 4 , thu được 2,24 lít ( đktc) hỗn hợp hai khí ( gồm NO và H 2 ), dung dịch chứa m gam muối và 10, 04 gam hỗn hợp hai kim loại ( trong đó kim loại mạnh hơn chiếm 80,88% khối lượng). Giá trị của m là

A. 47,84

B. 39,98

C. 38,00

D. 52,04


Lớp 12 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Cho hỗn hợp gồm 0,04 mol Al và 0,35 mol Fe tác dụng với dd chứa hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và H2SO4, thu được 2,24 lít (đktc) hỗn hợp hai khí (gồm NO và H2), dung dịch chứa m gam muối và 10,04 gam hỗn hợp hai kim loại (trong đó kim loại mạnh hơn chiếm 80,88% khối lượng). Giá trị của m là

A. 47,84

B. 39,98

C.

Xem thêm: Blackberry Là Quả Gì Mà Người Ta Gọi Là Dâu Đen, Tác Dụng Ra Sao

38,00

D. 52,04


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
briz15.com