Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Công thức cấu tạo của c 3 h 8

*

*

hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :a/ C3H8 b/ C3H8O c/ C2H5Br d/ C2H6 e/C3H6 f/C4H8


*

Hãy viết tất cả các CTCT dạng đầy đủ và thu gọn của các chất sau:

a) C3H8

b) C4H9Cl

c) C5H12

d) C2H5Br

e) C3H8O

f) C4H10O


Viết công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ BT) Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau: C2H5Br, C3H8, C2H4, CH4, C2H6, C2H6O, CH3O, C4H8, C2H2, C4H10, C3H4, C4H6, C2H5Cl, C2H6, C3H6 ( viết CTCT cụ thể và thu gọn)


C3H7Cl

C C C H H H H H H H Cl

C3H6

C C C H H H H H H

C3H4

C C C H H H H

CH4O

C H H H H O


Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử saua)C2H4O2, C2H6O, C3H4, C4H10b) C3H6, C3H8O, C3H9N, C5H10


nhiệt phân 8,8g c3h8 thu đc hỗn hợp khí X gồm ch4, c3h6,c2h4, h2Các pư xảy ra như sau:C3h8–>c2h4+ch4C3h8–>c3h6+h2Tính mCo2, mH2 thu đc khi đốt cháy hoàn toàn X

Về bản chất, đốt cháy X giống đốt cháy C3H8

\(n_{C_3H_8} = \dfrac{8,8}{44} = 0,2(mol)\\n_{CO_2} = 3n_{C_3H_8} = 0,2.3 = 0,6(mol)\Rightarrow m_{CO_2} = 0,6.44 = 26,4(gam)\\n_{H_2O} = 4n_{C_3H_8} = 0,2.4 = 0,8(mol)\Rightarrow m_{H_2O} =0,8.18 = 14,4(gam)\)


\(CH_2=CH-CH_3\)

t/c:

Propen (C3H6) là một hyđrocacbon không no nằm trong dãy đồng đẳng của anken. Propen là chất khí, không màu, có mùi giống như dầu mỏ.

Pt:

C3H6 + O2 → 3CO2 + 3H2O


\(CH_2=CH-CH_3\)

Vì : trong cấu tạo có 1 liên kết đơn : 1 liên kết xích ma và 1 liên kết pi kém bền

=> Phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng 

- Cộng với dd Br2 : 

\(CH_2=CH-CH_3+Br_2\rightarrow CH_2Br-CHBr-CH_3\)

- Cộng với HX ( X là OH , Cl , Br ) 

\(CH_2=CH-CH_3+HBr\rightarrow\left<{}\begin{matrix}CH_3-CHBr-CH_3\left(spc\right)\\CH_3-CH_2-CH_2-Br\left(spp\right)\end{matrix}\right.\)

- Phản ứng trùng hợp: 

\(nCH_2=CH-CH_3\underrightarrow{^{t^0,p,xt}}\left(-CH_2-CH\left(CH_3\right)-\right)_n\)

 
Xem thêm: Những Câu Chúc Tết Hay Cho Đồng Nghiệp 2022 Hay Và Ngắn Gọn, Lời Chúc Tết Đồng Nghiệp 2022 Hay Và Ngắn Gọn

Lớp học trực tuyến

Tiếng Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh