Chắc hẳn khi đề cập đến những thì khi tham gia học tiếng Anh sẽ không còn thể quên được một thì vô cùng rất thân quen là thì bây giờ đơn (hay thì lúc này đơn giản). Rất có thể nóithì lúc này đơnlà trong những ngữ pháp căn phiên bản nhất trong giờ Anh. Nó được thực hiện rất thịnh hành trong văn phạm giờ đồng hồ Anh. Bài ngày lúc này chúng ta sẽ khám phá về cách dùng, kết cấu và bài xích tập của thì lúc này đơn này. Hiện thời thì hãy bắt đầu luôn nhé!


*
Công thức thì bây giờ đơn

a) Thể khẳng định

Cấu trúc: S + am/ is/ are + N/ Adj

Trong đó:

S(subject): nhà ngữN/ Adj(Noun/ Adjective): Danh từ/ tính từ

Lưu ý:

S = I + amS = He/ She/ It + isS = You/ We/ They + are

Ví dụ:

My fatherisa teacher. (Bố tôi là 1 trong giáo viên.)Theyarefrom Japan. (Họ tới từ Nhật Bản.)Iamhandsome. (Tôi đẹp mắt trai.)

Ta thấy với nhà ngữ khác biệt động trường đoản cú “to be” phân chia khác nhau.

Bạn đang xem: Công thức thì hiện tại


*
Ví dụ về thì lúc này đơn

Đăng cam kết thành công. Chúng tôi sẽ contact với chúng ta trong thời gian sớm nhất!

Để gặp tư vấn viên sung sướng click TẠI ĐÂY.


*

“Am not” không có dạng viết tắtIs not = Isn’tAre not = Aren’t

Ví dụ:

Iam nota bad student. (Tôi chưa hẳn một học sinh hư.)My litter sisterisn’ttall. (Em gái tôi ko cao.)Youaren’tfrom Vietnam. (Bạn không đến từ Việt Nam.)

c) Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/No question

Cấu trúc: Am/ Is/ Are + S (+ not) + N/ Adj?

Trả lời:

Yes, S + am/ is/ are.No, S + am/ is/ are + not.

Ví dụ:

Isshe beautiful? (Cô ấy gồm đẹp không?)Yes, she is./ No, she isn’t.Arethey here? (Họ có tại đây không?)Yes, they are./ No, they aren’t.AmI good enough? (Tớ gồm đủ tốt không?)Yes, you are./ No, you aren’t.

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + am/ is/ are + S (+ not) +…?

Trả lời: S + am/ is/ are (+ not) +…

Ví dụ:

Whatisit? (Đây là chiếc gì?)WhereamI? (Tôi đã ở đâu?)Whoisthat girl? (Cô gái chính là ai?)

d) các trường hợp đề nghị lưu ý

Khi phân tách động từ làm việc thì này, đối với ngôi trước tiên (I), lắp thêm hai (you) với thứ 3 số các (they) thìđộng từ chưa hẳn chia, sử dụng động tự nguyên thể không có “to” như sống ví dụ nêu trên. Đối cùng với ngôi vật dụng 3 số ít (he, she, it), đề nghị chia cồn từ bằng cách thêm đuôi tất cả “s/es” tùy theo trường hợp.

Ví dụ: He walks./She watches TV …

Cách thêm s/es sau cồn từ:

Thêmsvào đằng sau phần nhiều các cồn từ: want – wants; work – works;…Thêmesvào những động từ xong bằngch, sh, s, ss, x, z, o:miss – misses; wash – washes; fix – fixes; teach – teaches; go – goes …Bỏyvà thêmiesvào sau các động từ ngừng bởi một phụ âm + y: study – studies; fly – flies; try – tries …

e) MỞ RỘNG: phương pháp phát âm phụ âm cuối “-s” (áp dụng cho toàn bộ các từ, thuộc những từ nhiều loại khác nhau)

Chú ý: biện pháp phát âm phụ âm cuối này phải phụ thuộc phiên âm thế giới (international transcription) chứ không nhờ vào cách viết (spelling).

/s/: khi từ bao gồm âm cuối là/k/, /p/, /t/, /f/, /θ/

Ví dụ: likes /laɪks/;cakes /keɪks/; cats /kæts/;types /taɪps/; shops /ʃɒps/;laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/;months /mʌnθs/

/iz/: lúc từ bao gồm âm cuối là/s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ:misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/;buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/;washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

/z/: khi từ có âm cuối là những phụâm sót lại hoặc nguyên âm:/m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ:cabs /kæbz/; beds /bedz/;needs /niːdz/; bags /bæɡz/;loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/;comes /kʌmz/;eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

II. Dấu hiệu phân biệt Thì hiện tại Đơn

Dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại đơn: khi trong câu có các trạng tự chỉ tần suất:

➢Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) …

Ví dụ:

We sometimes go to the beach.(Thỉnh thoảng công ty chúng tôi đi biển.)I always drink lots of water.(Tôi thường tốt uống các nước.)

➢Every day, every week, every month, every year, every morning …(mỗi ngày, mỗi tuần, từng tháng, từng năm).

Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, mặt hàng tuần, hàng tháng, sản phẩm quý, hàng năm)

Ví dụ:

They watch TV every evening.(Họ xem truyền hình mỗi tối.)I play football weekly.(Tôi chơi đá bóng hàng tuần.)

➢Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần/ hai lần/ cha lần/ tư lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

He goes khổng lồ the cinemathree timesa month.(Anh ấy đi coi phim 3 lần mỗi tháng.)I go swimming once a week. (Tôi đi tập bơi mỗi tuần một lần.)

Có thể chúng ta quan tâm:

III. Bí quyết dùng thì bây giờ đơn trong những trường hợp

a) diễn tả một thói quen, một hành vi xảy ra tiếp tục lặp đi tái diễn ở hiện tại tại.

Ví dụ:

He watches TV every night. What vị you vì every day? I go to school by bicycle occasionally.
*
I always brush my teeth before I go to lớn bed.

b) diễn đạt một chân lý, một sự thật hiển nhiên.

Ví dụ:

The sun rises in the East.Tom comes from England.I am a student.

c) miêu tả một kế hoạch trình gồm sẵn, thời khóa biểu, chương trình.

Ví dụ:

The plane leaves for London at 12.30pm.

d) cần sử dụng sau các cụm tự chỉ thời hạn when, as soon as… và trong câu điều kiện loại 1.

Ví dụ:

I will hotline you as soon as I arrive.We will not believe you unless we see it ourselves.

IV. Bài bác tập Thì lúc này Đơn

Bài 1: Điền trợ rượu cồn từ

I ………. Like tea.He ………. Play football in the afternoon.You ………. Go to lớn bed at midnight.They……….do homework on weekends.The bus ……….arrive at 8.30 a.m.My brother ……….finish work at 8 p.m.Our friends ………. Live in a big house.The cat ………. Like me.

Bài 2: thực hiện những động từ cho tiếp sau đây để điền vào vị trí trống yêu thích hợp

cause(s) – connect(s) – drink(s) – live(s) – open(s) – speak(s) – take(s)

Tanya ………. German very well.I don’t often …… ……coffee.The swimming pool . . … at 7.30 every morning.Bad driving … . .. .. … many accidents.My parents .. .. . …in a very small flat.The Olympic Games .. … place every four years.The Panama Canal …… the Atlantic & Pacific Oceans.

Bài 3: Viết lại thành câu hoàn chỉnh

Eg: They/ wear suits to work? => vị they wear suits to lớn work?

she/ not/ sleep late on weekends =>__we/ not/ believe/ ghost=>__you/ understand the question? =>__they/ not/ work late on Fridays =>__David/ want some coffee? =>__she/ have three daughters =>__when/ she/ go to lớn her Chinese class? =>__why/ I/ have to lớn clean up? =>__

Bài 4: Chọn các từ lưu ý để hoàn thành các câu sau

Robin (play)……….football every Sunday.We (have)……….a holiday in December every year.He often (go)……….to work late.The moon (circle)……….around the earth.The flight (start)……….at 6 a.m every Thursday.Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores.My mother often (teach)……….me English on Saturday evenings.I lượt thích Math and she (like)……….Literature.My sister (wash)……….dishes every day.They (not/ have)……….breakfast every morning.

Xem thêm: Câu Chúc Tết Hay Nhất Là Lời Chúc Tết Ý Nghĩa Nhất, Câu Chúc Tết Hay Nhất Là Lời Nói Chân Thành

V. Đáp án chi tiết Thì lúc này Đơn

Đáp án bài bác 1: Điền trợ động từ

I don’t lượt thích tea. He doesn’t play football in the afternoon. You don’t go khổng lồ bed at midnight.They don’t vị homework on weekends.The bus doesn’t arrive at 8.30 a.m.My brother doesn’t finish work at 8 p.m.Our friends don’t live in a big house.The cat doesn’t like me

Đáp án bài bác 2: áp dụng những cồn từ cho dưới đây để điền vào khu vực trống yêu thích hợp

speaksdrinkopenscauseslivetakeconnects

Đáp án bài bác 3: Viết lại thành câu hoàn chỉnh

She doesn’t sleep late on weekends. We don’t believe in ghost. Do you understand the question?They don’t work late on Fridays.Does David want some coffee?She has three daughters.When does she go to lớn her Chinese class?Why bởi vì I have lớn clean up?

Đáp án bài xích 4: Chọn những từ gợi nhắc để ngừng các câu sau

Robin (play) plays football every Sunday.We (have) have a holiday in December every year.He often (go) goes lớn work late.The moon (circle) circles around the earth.The flight (start) starts at 6 a.m every Thursday.Peter (not/ study) doesn’t study/ does not study very hard. He never gets high scores.My mother often (teach) teaches me English on Saturday evenings.I like Math & she (like) likes Literature.My sister (wash) washes dishes every day.They (not/ have) don’t have/ bởi vì not have breakfast every morning.

Trên trên đây là toàn cục nội dung của Thì hiện tại đơn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ giúp chúng ta hiểu cụ thể từng vấn đề. Chúc các bạn học giỏi nhé!