Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề Hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cương hóa học hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon không noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Bài tập trắc nghiệm Axit - bazơ - chất lưỡng tính theo Areniut và Bronsted; Hằng số phân li axit yếu (Ka) và bazơ yếu (Kb)

Chuyên đề: Sự điện li

Bài tập trắc nghiệm Axit - bazơ - chất lưỡng tính theo Areniut và Bronsted; Hằng số phân li axit yếu (Ka) và bazơ yếu (Kb)

Câu 1: Theo Ahrenius thì kết luận nào sau đây đúng?

A. Bazơ là chất nhận proton


B. Axit là chất khi tan trong nước phân ly cho ra cation H+

C. Axit là chất nhường proton.

D. Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH-.

Bạn đang xem: Dãy các chất nào đều gồm các bazơ theo areniut

Câu 2: Theo thuyết Arehinut, chất nào sau đây là axit?

A. NH3B. KOHC. C2H5OHD. CH3COOH

Câu 3: Theo thuyết Areniut thì chất nào sau đây là bazơ ?

A. HClB. HNO3C.CH3COOHD. KOH

Câu 4: Theo thuyết Bronstet, H2O được coi là axit khi nó:

A. cho một electronB. nhận một electron

C. cho một protonD. Nhận một proton.


Câu 5: Theo thuyết Bronstet, H2O được coi là bazơ khi nó:

A. cho một electronB. nhận một electron

C. cho một protonD. Nhận một proton.

Câu 6: Theo thuyết Bronstet, chất nào sau đây chỉ là axit?

A. HClB. HS-C. HCO3-D. NH3.

Câu 7: Dãy chất và ion nào sau đây có tính chất trung tính?

A. Cl-, Na+, NH4+, H2OB. ZnO, Al2O3, H2O

C. Cl-, Na+D. NH4+, Cl-, H2O

Câu 8: Cho 2 phương trình: S2- + H2O ⇌ HS- + OH- ; NH4+ + H2O ⇌ NH3 + H3O+; Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted thì:

A. S2- là axit, NH4+ là bazơB. S2- là bazơ, NH4+ là axit.

C. S2- và NH4+ đều là axitD. S2- và NH4+ đều là bazơ.


Câu 9: Theo Bronsted, các chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, Zn(OH)2 đều là:

A. axitB. bazơC. chất trung tínhD. chất lưỡng tính.

Xem thêm: Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Có Thêm 4 Nguyên Tố Mới, Chu Kỳ 7 Có Bao Nhiêu Nguyên Tố

Câu 10: Trong các phản ứng dưới đây, ở phản ứng nào nước đóng vai trò là một bazơ (theo Bronsted).

A. HCl + H2O → H3O+ + Cl- B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 .

C. NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH- .D. CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. B2. D3. D4. C5. D
6. A7. C8. B9. D10. A

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, briz15.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.briz15.com