Gia sƣ tài năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP TỐN LỚP HỌC ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3, điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ (a;b; c) đặt trước ý trả lời : bài : (1 điểm) A Phân số phần tơ đậm hình : 4 b c d 7 B Phân thời gian mươi nhì phần tám mươi tứ viết : 25 52 52 a b c 84 804 84 bài 2: (1, điểm) 72 A Kết phép trừ : : 25 25 76 82 68 a b c 25 25 25 1 B Kết phép cùng : + : a b c 12 12 12 C Kết phép tính : : : 12 12 a b c 20 20 bài bác : (1 điểm) A vào phân số sau, phân số nhỏ xíu : 6 6 a b c d B Phân số phân số ? a a đôi mươi 24 b 24 đôi mươi c đôi mươi 18 d d 52 408 d 76 50 d d 12 15 18 20 PHẦN TỰ LUẬN : (6, điểm) bài : (1 điểm) tìm x, biết : a x - = b x : = 16 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… bài bác : (1,5 điểm) Viết số tương thích vào chỗ chấm : a 1kg30 g = ……………………g 2 b 15 phút = ……………… phút c 2m 49 dm = … dm bài xích : (1 điểm) a) Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm : N A C B 3cm 2cm Thự c thứ M 6cm Thự c O đồ vật D Q Hình …………………………………… 2cm Thự c vật p. Hình …………………………………… b) diện tích s hình bình hành ABCD là……………… diện tích s hình MNPQ …………………………… bài 4: ( điểm ) Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi 125 centimet Chiều rộng lớn rộng hình chữ nhật chiều nhiều năm Tính chiều dài chiều bài bác giải bài bác : (1 điểm) Hiện mẹ 28 tuổi Sau năm tuổi người mẹ gấp lần tuổi Tính tuổi người bài bác giải ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào chữ trước ý câu sau: Câu 1(0,5 điểm) Số tương thích điền vào nơi chấm A B C.8 D x 21 = = 7 x 49 Câu 2(0,5 điểm) Phân số A B 27 18 rút gọn thành phân số tối giản là: 54 C Câu 3(0,5 điểm) vào phân số sau phân số phệ nhất? 99 99 99 A B C 100 99 98 Câu 4(0,5 điểm) Phép trừ bao gồm kết là: 18 18 13 36 A B.5 C D 18 18 18 2 Câu 5(0,5 điểm) Số phù hợp viết vào vị trí chấm để 37m 9dm = … dm là: A 379 B 3709 C 37009 D 3790 Câu6(0,5 điểm) chưng Hồ sinh vào năm 1890 bác sinh vào: A cố gắng kỉ XX B gắng kỉ XIX C cầm cố kỉ XVIII II PHẦN TỰ LUẬN (7điểm) Câu 1(3 điểm) a + = ……………………………………………………………………… 15 b : = ……………………………………………………………………… c 5 x = ………………………………………………………………… 14 Câu 2(1điểm) tra cứu x x- 11 2 = : 5 Câu 3(2điểm) Lớp 4A lớp 4B thu góp 98 kg giấy vụn, lớp 4B thu góp số giấy vụn số giấy vụn lớp 4A Hỏi lớp thu góp kilơgam giấy vụn? Giải Câu 4(1điểm) bà mẹ 27 tuổi Sau năm tuổi chị em gấp lần tuổi Tính tuổi tín đồ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ I/ Phần trắc nghiệm: (5 điểm) Khoanh vào chữ trƣớc câu trả lời đúng: 1) giá trị số số 342011 là: A 20000 B 2000 C 200 D 200000 2) Kết phép tính 45+55+234 = A 100 B 334 C 244 D 254 3) vào phân số sau phân số phệ 1: 4 5 A B C D 5 4) trong phân số phân số tối giản 18 18 A B C D 4 24 24 2 5) Số phù hợp điền vào chỗ chấm 5m 34dm = dm là: A 534 B 5034 C 5304 D 5340 6) trong những số vừa phân tách hết mang lại 2, vừa phân tách hết cho 3: A 542 B 554 C 552 D 544 7) Tỉ lệ vật dụng 1: 10000, đo tren vật 1cm độ dài thực là: A 100cm B 1000cm C 10000cm D 10cm 8) Hình thoi có hai đường chéo cánh 3dm 6dm diện tích hình thoi là: A 18 dm2 B dm2 C dm D 18 dm 9) vào hình hình hình bình hành: A B C D 10) Lớp 4A bao gồm 26 học sinh, lớp 4B có 30 học sinh : Tỉ số lớp 4A lớp 4B là: 30 26 26 30 A B C D 26 26 30 30 II/ Phần tự tính: (5 điểm): bài bác 1:Thực phép tính: 1) 12 + 10 = 24 24 36 15 2) = 12 12 7 x = 4 4) : = 3) bài : tìm kiếm x : a) x : 101 = 25 b) 1944 : x = 162 3/Bài toán: cha 30 tuổi, tuổi tuổi ba Hỏi tía tuổi, tuổi ? bài xích giải 4/ bài bác tốn : Lớp 4A bao gồm 35 học sinh lớp 4B bao gồm 33 học sinh tham gia trồng Lớp 4A trồng những lớp 4B 10 Hỏi lớp trồng , biết học sinh trồng số nhƣ ? bài xích giải ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) * Khoanh vào chữ trƣớc câu trả lời đúng: bài bác (0,5 điểm) : cực hiếm số số 372011 là: A 70000 B 7000 C 700 D 700000 bài bác (0,5 điểm): Số phù hợp điền vào nơi chấm 53m 4cm = dm là: A 534 B 5034 C 5304 D 5340 B bài 3: (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S: A vào hình thoi ABCD (xem hình bên): a/ AB DC ko b/ AB không tuy vậy song cùng với AD C D bài bác (0,5 điểm): mang lại số sau: 20; 30; 50; 90 số phân tách hết mang lại 2, 3, là: A đôi mươi B 30 C 50 D 90 bài bác (0,5 điểm) : có viên bi màu xanh viên bi red color phân số số viên bi greed color so với tổng thể viên bi là: A 10 B 10 bài bác (0,5 điểm): trong phân số sau: A B PHẦN II: TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) bài 1: ( điểm) Tính C D 10 ; ; ; phân số nhỏ nhắn 1? 9 C D 10 a/ + = 9 b/ ─ = 12 c/ 5 x : = 14 bài xích 2: (1 điểm) - tra cứu x: a) x x 105 = 25 b) x : 2  x = x = x = x = bài xích 3: (3 điểm) Một ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 175m, chiều rộng lớn chiều dài Tính diện tích ruộng hình chữ nhật bài bác giải bài bác (1 điểm) Tổng nhị số 500, hiệu nhị số 50 Tìm nhì số ... Thoi là: A 18 dm2 B dm2 C dm D 18 dm 9) vào hình hình hình bình hành: A B C D 10) Lớp 4A bao gồm 26 học sinh, lớp 4B bao gồm 30 học sinh : Tỉ số lớp 4A lớp 4B là: 30 26 26 30 A B C D 26 26 30 30 II/ Phần...


Bạn đang xem: Đề cương ôn tập học kì 2 toán lớp 4


Xem thêm: So Sánh Cấu Trúc Và Chức Năng Của Adn Và Arn, So Sánh Adn Và Arn

45 +55 +2 34 = A 100 B 3 34 C 24 4 D 2 54 3) trong phân số sau phân số béo 1: 4 5 A B C D 5 4) trong phân số phân số về tối giản 18 18 A B C D 4 24 24 2 5) Số thích hợp điền vào địa điểm chấm 5m 34dm = ... 4/ câu hỏi : Lớp 4A bao gồm 35 học sinh lớp 4B tất cả 33 học sinh tham gia trồng Lớp 4A trồng nhiều lớp 4B 10 Hỏi lớp trồng , biết học viên trồng số nhƣ ? bài xích giải