... = a S diện tích s: SABC = BA.BC = 6a2 Thể tích: VS.ABC = SABC.SH = 2a 3 K H Hạ HD ⊥ AC (D ∈ AC), HK ⊥ SD (K ∈ SD) B C ⇒ HK ⊥ (SAC) ⇒ HK = d( H, (SAC)) D bảo hành = SB.cos SBC = 3a ⇒ BC = 4HC ⇒ d( B, (SAC)) ... BC = 4HC ⇒ d( B, (SAC)) = 4 .d( H, (SAC)) A HC 3a Ta có AC = BA2 + BC = 5a; HC = BC – bảo hành = a ⇒ HD = tía = AC SH HD 3a 6a = Vậy, d( B, (SAC)) = 4.HK = HK = 2 14 SH + HD ⎧( x − x)(2 x − y ) = m ⎪ ... 1) Bảng thay đổi thi n: u − −1 + + f "(u ) +∞ – 2− f(u) VI.a 0,25 − 0,25 –∞ 2− Suy giá chỉ trị buộc phải tìm là: m ≤ (1,0 điểm) B (2,0 điểm) G• A D E C call D( x; y) trung điểm AC, ta có: BD = 3GD ⎧ x + = 3(...

Bạn đang xem: Đề thi đại học môn toán 2011 khối d


*

... ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án - thang điểm có 04 trang) BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Đáp án Điểm a) (1,0 ... I = xdx + x sin xdx = 0 π x2 π ∫ + x sin xdx = 0 π π + x sin xdx 32 ∫ 0,25 Đặt u = x;dv = sin xdx, suy du = dx; v = − cos x π khi π 1 π 0,25 π ∫ x sin xdx = − x cos x + ∫ cos xdx = ∫ cos xdx 0 ... BC nên AH ⊥ ( A " BC ), nghĩa AH ⊥ ( BCD ") bởi AH = d ( A,( BCD ")) 0,25 = + = a2 a vày d ( A,( BCD ")) = AH = Ta bao gồm AH Trang 2/4 AB 2 AA" 0,25 Câu Đáp án Ta gồm ( x − 4)2 + ( y − 4)2 + xy ≤ 32...
*

*

...  C 2 011 x 2 010  C 2 011 x 2 011 0,25 chọn x = -1 ta có: 2 010 2 011 C 2 011  C 2 011   C 2 011  C 2 011  C 2 011   C 2 011 2 011 chọn x = ta có: C 2 011  C 2 011  C 2 011   C 2 011 2 011 0,25 ... 2 011 ! 2 011 ! 2 011 !      2!2009! 4!2007! 6!2005! 2008!3! 2 010 !1! 0,25 2008 2 010 = C 2 011  C 2 011  C 2 011   C 2 011  C 2 011 triển khai 2 010 2 011 (1+ x )2 011 = C 2 011  C 2 011 x  C 2 011 x ...  2 011 0,25 2 010 vày đó: C 2 011  C 2 011  C 2 011   C 2 011  2 010 Vậy S = 2 010 2 011 ! 0,25 IV 1, 0 D hotline M trung điểm BC hình mẫu vẽ 0.25 Ta có: MA=MB=MC Mà: DA=DB=DC (gt) Suy ra: DM  (ABC) B C...
*

*

... I = xdx + x sin xdx = 0 π x2 π ∫ + x sin xdx = 0 π π + x sin xdx 32 ∫ 0,25 Đặt u = x;dv = sin xdx, suy du = dx; v = − cos x π khi π 1 π 0,25 π ∫ x sin xdx = − x cos x + ∫ cos xdx = ∫ cos xdx 0 ... BC đề nghị AH ⊥ ( A " BC ), nghĩa AH ⊥ ( BCD ") vì chưng AH = d ( A,( BCD ")) 0,25 = + = a2 a do d ( A,( BCD ")) = AH = Ta tất cả AH Trang 2/4 AB 2 AA" 0,25 Câu Đáp án Ta gồm ( x − 4)2 + ( y − 4)2 + xy ≤ 32 ... 2i 0,25 vì w = + 3i 0,25 Môđun w 42 + 32 = 0,25 Trang 3/4 Câu Đáp án điện thoại tư vấn I chổ chính giữa đường tròn (C) bắt buộc viết phương trình 7.b vày I ∈ d nên tọa độ I tất cả d ng I (t ;2t + 3) (1,0 điểm) AB = CD ⇔ d ( I ,...
... X ⎟ ln x dx = ⎠ ⎝ e e ln x dx x ∫ x ln x dx − ∫ dx v = x2 x • Đặt u = lnx dv = 2xdx, ta có: du = e ( ∫ x ln x dx = x ln x e • ) e e − ∫ x dx = e − x2 e = e2 +1 ln x 1 dx = ∫ ln x d ( ln x ) ... 0; −2) vectơ pháp con đường (R) ⎣ ⎦ Q p. R khía cạnh phẳng (R) bao gồm phương trình d ng x − z + D = Ta tất cả d( O,(R)) = D , suy ra: D = ⇔ D = 2 D = − 2 Vậy phương trình mặt phẳng (R): x − z + 2 = x − z − 2 = VII.a ... Trang 3/4 −2 y =0 0,25 Câu Đáp án Điểm (1,0 điểm) Ta có: + M ∈ ∆1, đề nghị M(3 + t; t; t) M d =1 ∆1 H Ta có: d( M, ∆2) = + ∆2 qua A(2; 1; 0) gồm vectơ phương v = (2; 1; 2) ∆2 vì chưng đó: AM = (t + 1; t − 1;...
... Toạ độ điểm D ⎧x = − t ⎪ AB = (−1;1;2), phương trình AB : ⎨ y = + t ⎪ z = 2t ⎩ 0,25 D thuộc mặt đường thẳng AB ⇒ D( 2 − t ;1 + t ;2t ) ⇒ CD = (1 − t ; t ;2t ) 0,25 Trang 3 phần tư Câu Đáp án Điểm Véc tơ ... X , dx = e3 dt I=∫ = t (t − 1) e dt ; x = 1, t = e; x = 3, t = e3 t e3 ⎛ 1⎞ ∫ ⎜ t − − t ⎟ dt ⎝ ⎠ 0,25 0,25 e e3 e3 = ln| t − 1| e − ln| t | e = ln(e + e + 1) − IV 0,25 0,25 Tính thể tích khối ... Cao tứ diện IABC IH CI 2 4a = = ⇒ IH = AA " = ⇒ IH // AA " ⇒ AA " CA " 3 AC = A " C − A " A2 = a 5, BC = AC − AB = 2a diện tích tam giác ABC : SΔABC = AB.BC = a 4a Thể tích khối tứ diện IABC...
... ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án - thang điểm bao gồm 04 trang) BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Đáp án Điểm a) (1,0 ... I = xdx + x sin xdx = 0 π x2 π ∫ + x sin xdx = 0 π π + x sin xdx 32 ∫ 0,25 Đặt u = x;dv = sin xdx, suy du = dx; v = − cos x π lúc π 1 π 0,25 π ∫ x sin xdx = − x cos x + ∫ cos xdx = ∫ cos xdx 0 ... BC bắt buộc AH ⊥ ( A " BC ), nghĩa AH ⊥ ( BCD ") vày AH = d ( A,( BCD ")) 0,25 = + = a2 a vì chưng d ( A,( BCD ")) = AH = Ta gồm AH Trang 2/4 AB 2 AA" 0,25 Câu Đáp án Ta tất cả ( x − 4)2 + ( y − 4)2 + xy ≤ 32...
... ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án - thang điểm có 04 trang) BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Đáp án Điểm a) (1,0 ... I = xdx + x sin xdx = 0 π x2 π ∫ + x sin xdx = 0 π π + x sin xdx 32 ∫ 0,25 Đặt u = x;dv = sin xdx, suy du = dx; v = − cos x π lúc π 1 π 0,25 π ∫ x sin xdx = − x cos x + ∫ cos xdx = ∫ cos xdx 0 ... BC đề nghị AH ⊥ ( A " BC ), nghĩa AH ⊥ ( BCD ") vì chưng AH = d ( A,( BCD ")) 0,25 = + = a2 a vì d ( A,( BCD ")) = AH = Ta gồm AH Trang 2/4 AB 2 AA" 0,25 Câu Đáp án Ta có ( x − 4)2 + ( y − 4)2 + xy ≤ 32...
... GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khối A (Đáp án - thang điểm bao gồm 05 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu I (2,0 điểm) Đáp án ... ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án - thang điểm bao gồm 04 trang) BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Đáp án Điểm a) (1,0 ... Cùng với AB Hạ AD ⊥ ∆ (D ∈ ∆) ⇒ AB // (SND) ⇒ d( AB, SN) = d( AB, (SND)) = d( A, (SND)) Hạ AH ⊥ SD (H ∈ SD) ⇒ AH ⊥ (SND) ⇒ d( A, (SND)) = AH Tam giác SAD vuông A, có: AH ⊥ SD AD = MN = a ⇒ d( AB, SN) =...

Xem thêm: Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ Cực Hay, Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ


... Với AB Hạ AD ⊥ ∆ (D ∈ ∆) ⇒ AB // (SND) ⇒ d(AB, SN) = d(AB, (SND)) = d (A, (SND)) Hạ AH ⊥ SD (H ∈ SD) ⇒ AH ⊥ (SND) ⇒ d (A, (SND)) = AH Tam giác SAD vuông A, có: AH ⊥ SD AD = MN = a ⇒ d(AB, SN) = AH ... (SAB) (SAC) vuông góc cùng với (ABC) ⇒ SA ⊥ (ABC) S AB ⊥ BC ⇒ SB ⊥ BC ⇒ SBA góc (SBC) (ABC) ⇒ SBA = 60o ⇒ SA = AB rã SBA = 2a mặt phẳng qua SM tuy vậy song với BC, cắt AC N H ⇒ MN //BC N trung điểm AC ... điểm) SA AD = 2a 39 ⋅ 13 0,25 0,25 SA2 + AD 1 + ≥ (*), với a b dương, ab ≥ trước nhất ta bệnh minh: + a + b + ab thiệt vậy, (*) ⇔ (a + b + 2)(1 + ab ) ≥ 2(1 + a) (1 + b) 0,25 ⇔ (a + b) ab + ab ≥ a +...
trường đoản cú khóa: đề thi đh môn toán khối d năm 2011đáp án đề thi đại học môn toán khối d năm 2011đề thị đại học môn toán khối d năm 2011đề thi đh môn toán khối d năm 20112đề thi đh môn toán khối d năm 2009giải đề thi đh môn toán khối d năm 2013giải đề thi đh môn toán khối d năm 2010đề thi đh môn toán khối d năm 2000đề thi đại học môn toán khối d năm 2002đề thi đh môn toán khối d năm 1999đề thi đh môn toán khối d năm 2004đề thi đh môn toán khối d nam 2006đề thi đại học môn toán khối d năm 2006đề thi đại học môn toán khối d năm 2012đề thi đại học môn toán khối d năm 2007Nghiên cứu vớt sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi demo THPTQG 2019 toán thpt chuyên thái bình lần 2 bao gồm lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành phát hiện tại diệp lục với carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả làm hồ sơ điều tra bổ sung cập nhật đối với các tội xâm phạm thiết lập có đặc thù chiếm chiếm theo lao lý Tố tụng hình sự vn từ thực tiễn tp hcm (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện nay xâm nhập dựa vào thuật toán k meansNghiên cứu giúp tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra khảo sát hoạt tính quang quẻ xúc tác của chúngSở hữu ruộng khu đất và kinh tế tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhấn dạng rui roKiểm cạnh bên việc xử lý tố giác, tin báo về tù hãm và đề xuất khởi tố theo luật pháp tố tụng hình sự vn từ trong thực tế tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh tô La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp trồng trọt tại ngân hàng Nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn nước ta chi nhánh thức giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự xét xử sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự vn từ trong thực tế xét xử của các Tòa án quân sự chiến lược Quân khu vực (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: hấp thụ ở rượu cồn vậtchuong 1 tong quan tiền quan tri rui roGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp nghỉ ngơi thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành phát hiện nay hô hấp ngơi nghỉ thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động so với lao động chị em theo pháp luật lao động vn từ thực tiễn những khu công nghiệp tại tp.hcm (Luận văn thạc sĩ)
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu new đăng cầm tắt văn bạn dạng trong lòng mẹ võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong thời điểm dịp lễ tết điểm lưu ý chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài tập vật dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài cô bé nhỏ bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải cách và phát triển của từ bỏ vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài tập xác suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại van lop 8