Giải cụ thể đề thi học tập kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường thcs Tây Mỗ với cách giải cấp tốc và chú ý quan trọng


I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 6 năm 2019

Hãy lựa chọn duy độc nhất chỉ một vần âm A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng với ghi vào tờ giấy thi.

Câu 1. đến tập thích hợp (M = left 9;3;0;5 ight\). Trong số tập hợp sau đây, tập nào là tập hợp con của (M)?

A. (A = left 9;0;8 ight\)

B. (B = left 7;0;5 ight\)

C. (C = emptyset )

D. (D = left 3;6 ight\)

Câu 2. Số nào sau đây chia hết cho tất cả (2) cùng (9)?

A. 32 B. 42

C. 52 D. 162

Câu 3. Số nào tiếp sau đây không là số nguyên tố?

A. 19 B. 57

C. 11 D. 17

Câu 4. Ước số chung lớn số 1 của 45 và 15 là:

A. 15 B. 3 C. 5 D. 45

Câu 5. sắp tới xếp những số nguyên (3; - 8;7; - 4;0) theo thiết bị tự tăng ngày một nhiều ta được:

A. ( - 4; - 8;0;3;7)

B. (7;3;0; - 4; - 8)

C. ( - 8; - 4;0;3;7)

D. (7;3;0; - 8; - 4)

Câu 6. Tổng của các số nguyên (x) thỏa mãn nhu cầu ( - 7 le x le 8) là:

A. (8) B. (0)

C. ( - 1) D. (1)

Câu 7. mang lại (AE = 3,5cm), (AD = 9cm), (DE = 5,5cm). Lúc đó

A. Ba điểm A, D, E ko thẳng hàng

B. Điểm A nằm trong lòng D và E

C. Điểm E nằm trong lòng A và D

D. Điểm D nằm giữa A cùng E

Câu 8. mang đến hình vẽ sau, khẳng định nào dưới đây là đúng?

*

A. nhì tia CA và CB đối nhau

B. Hai tia ba và AC trùng nhau

C. Hai tia AB và AD đối nhau

D. Hai tia tía và BC trùng nhau

II. TỰ LUẬN (8,0 điểm).

Bài 1. (2 điểm) tiến hành phép tính (hợp lí nếu có thể)

a) (136 + 172 + 64)

b) (130 - left< 49 - left( 5 - 3 ight)^2 ight>)

c) (74 + left( - 39 ight) + left( - 45 ight) + left| - 39 ight|)


d) (7^3.5^2 + 76.7^3 - 7^6:7^3)

Bài 2. (2 điểm)  Tìm (x) biết:

(a),,4x - 16 = 120:2)

(b),,64.2^x - 2 = 2^2020)

(c),,21 + 3left| x ight| = 3.left( 4^2 - 1 ight))

(d),,12 vdots x,80 vdots x) và (x

1C

2D

3B

4A

5C

6A

7C

8D


Câu 1 (NB):
Đáp án B: sai vì hai tia bố và AC không tầm thường gốc.

Đáp án C: không nên vì cha điểm A, B, D không thẳng hàng.

Đáp án D: đúng vì hai tia ba và BC trùng nhau.

Chọn D.

PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm).

Bài 1 (VD):

Phương pháp:

Nhóm các số hạng phù hợp để được tổng là số tròn trăm, tròn chục,…

Thứ tự triển khai phép tính:

- bao gồm ngoặc: vào ngoặc trước, quanh đó ngoặc sau.

- không có ngoặc: Lũy thừa, nhân chia, công trừ.

Cách giải:

a) (136 + 172 + 64)

(eginarrayl = left( 136 + 64 ight) + 172\ = 200 + 172\ = 372endarray)

b) (130 - left< 49 - left( 5 - 3 ight)^2 ight>)

(eginarrayl = 130 - left< 49 - 2^2 ight>\ = 130 - left< 49 - 4 ight>\ = 130 - 45\ = 85endarray)

c) (74 + left( - 39 ight) + left( - 45 ight) + left| - 39 ight|)

(eginarrayl = 74 + left( - 39 ight) + left( - 45 ight) + 39\ = left< 74 + left( - 45 ight) ight> + left< left( - 39 ight) + 39 ight>\ = 29 + 0\ = 29endarray)

d) (7^3.5^2 + 76.7^3 - 7^6:7^3)


(eginarrayl = 7^3.25 + 76.7^3 - 7^3\ = 7^3left( 25 + 76 - 1 ight)\ = 343.100\ = 34300endarray)

Bài 2 (VD):

Phương pháp:

a) sử dụng qui tắc gửi vế thay đổi dấu.

b) Sử dụng so sánh (a^n = a^m) thì (n = m).

c) áp dụng qui tắc chuyển vế đổi dấu.

Chú ý: (left| x ight| = a > 0) thì (x = a) hoặc (x = - a).

Xem thêm: Đặc Điểm Nào Sau Đây Không Đúng Với Ngành Công Nghiệp, Của Lb Nga

d) áp dụng định nghĩa cầu chung.

Cách giải:

(a),,4x - 16 = 120:2)

(eginarrayl4x - 16 = 60\4x = 60 + 16\4x = 76\x = 76:4\x = 19endarray)

(b),,64.2^x - 2 = 2^2020)

(eginarrayl2^6.2^x - 2 = 2^2020\2^x - 2 = 2^2020:2^6\2^x - 2 = 2^2014\x - 2 = 2014\x = 2014 + 2\x = 2016endarray)

(c),,21 + 3left| x ight| = 3.left( 4^2 - 1 ight))

(eginarrayl21 + 3left| x ight| = 3.left( 16 - 1 ight)\21 + 3left| x ight| = 3.15\21 + 3left| x ight| = 45\3left| x ight| = 45 - 21\3left| x ight| = 24\left| x ight| = 8endarray)