Bài viết tổng hợp kiến thức và các bài tập trắc nghiệm từ cơ bản đến nâng cao kèm theo đáp án giúp học sinh học tập dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Định luật ii newton xác nhận rằng

Bạn đang xem: định luật 2 newton xác nhận rằng

ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN

1.Định luật:

Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Trong đó: F là lực tác dụng (N)


*

1. Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 2kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2m/s đến 8m/s trong 3s.Hỏi lực tác dụng vào vật là bao nhiêu?

a. 2N b. 3N c. 4N d. 5N

3. Một ô tô đang chạy với tốc độ 60km/h thì người li xe hm phanh, xe đi được 50m thì dừng lại. Hỏi nếu ơ tơ chạy với tốc độ 120km/h thì qung đường ô tô đi được từ luc hm đến lc dừng lại l bao nhiu ?(biết lực hm trong hai trường hợp là như nhau) a.100m b.150m c.200m d.2500m

4. Phải tác dụng vào vật có khối lượng là 5 kg theo phương ngang một lực là bao nhiêu để vật thu được gia tốc là 1m/s2. A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

5. Dưới tác dụng của một lực 20N, một vật chuyển động với gia tốc 0,4m/s2. Hỏi vật đó chuyển động với gia tốc bằng bao nhiêu nếu lực tác dụng bằng 50N? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau :

A. a = 0,5m/s2; B. a = 1m/s2; C. a = 2m/s2; D. a = 4m/s2;

6. Một vật có khối lượng 1 tấn, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 100m thì có vận tốc là 5m/s. Lực tác dụng vào Vật có giá trị

A. 125 N B.150 N C.175 N D.200 N

7. Một vật có khối khối lượng m = 2kg được kéo thẳng đứng lên với lực kéo 24N. Bỏ qua lực cản của không khí ,g = 10m/s2 .Gia tốc của vật có độ lớn

A . 10m/ s2 B . 12m/ s2 C . 2m/ s2 D . 1giá trị khác

8. Vật chịu tác dụng lực 10N thì có gia tốc 2m/s2 .Nếu vật đó thu gia tốc là 1 m/s2 thì lực tác dụng là

A . 1N B . 2N C . 5N D . 50N

9. Một quả bóng có khối lượng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 200N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,02s thì bóng sẽ bay đi với tốc độ bằng:

a.0,008 m/s. b.2 m/s c.8 m/s d. 0,8 m/s.

10. Một vật có khối lượng bằng 50 kg, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau khi đi được 50 cm thì có vận tốc 0,7m/s. Lực đã tác dụng vào vật đã có mộy giá trị nào sau đây?

A.F=35N B.F=24,5N C.F=102N D.Một Giá Trị Khác

11. Dưới tác dụng của một lực 20N, một vật chuyển đông với gia tốc 0,4m/s. Hỏi vật đó chuyển động với gia tốc bằng bao nhiêu nếu lực tác dụng bằng 50N?

A. a= 0,5m/s B. a=1m/s C. a=2m/s D. a=4m/s

12.Một ô tô khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72km/h thì hm phanh, đi thêm được 500m rồi dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Lực hm tc dụng ln xe l:

a) 800 N. b) 800 N. c) 400 N. d) -400 N.

13. Lực F truyền cho vật khối lượng m1 gia tốc a1 = 6m/s2, truyền cho vật khối lượng m2 gia tốc a2 = 3m/s2. Hỏi lực F truyền cho vật khối lượng m = m1 + m2 một gia tốc l bao nhiu?

A. 1m/s2 B. 2m/s2 C. 3m/s2 A. 4m/s2

14. Phải tác dụng vào vật có khối lượng là 5 kg theo phương ngang một lực là bao nhiêu để vật thu được gia tốc là 1m/s2.

A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

 

17. Khi một vật chỉ chịu tác dụng của một vật khác thì nó sẽ

a.biến dạng mà không thay đổi vận tốc. b.chuyển động thẳng đều mãi mãi.

c.chuyển động thẳng nhanh dần đều. d.bị biến dạng và thay đổi vận tốc

18. Nếu hợp lực tác dụng vào vật có huớng không đổi và có độ lớn tăng lên 2 lần thì ngay khi đó:

a.Vận tốc của vật tăng lên 2 lần. b.Gia tốc của vật giảm đi 2 lần.

c.Gia tốc của vật tăng lên 2 lần. d.Vận tốc của vật gảm đi 2 lần.

19. Chọn câu đúng:

A. Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động B. Lực là nguyên nhân làm biến đổi vận tốc

C. Có lực tác dụng lên vật thì vật mới chuyển động D. Lực không thể cùng hướng với gia tốc

20. Định luật II Niutơn xác nhận rằng:

a.Khi lực tc dụng ln vật bằng 0 thì vật chuyển động thẳng đều do quán tính

b.Gia tốc của một vật tỉ lệ với lực tác dụng vào vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật đó

c.Khi một vật chịu tc dụng của một vật khc thì nĩ cũng tc dụng ln vật khc đó một phản lực trực đối.

d.Khi chịu tác dụng của một lực không đổi thì vật chuyển động với vận tốc không đổi.

21. Chọn câu đúng?

A. Khi thấy vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn là có lực tác dụng lên vật.

B. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì mọi vật phải đứng yên.

C. Khi không còn lực nào tác dụng lên vật nữa, thì vật đang chuyển động thì lập tức dừng lại.

D. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó.

22. Điều nào sau đây là sai khi nói về tính chất của khối lượng?

a.Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương và không đổi đối với mỗi vật.

b.Khối lượng có tính chất cộng . c.Khối lượng đo bằng đơn vị (kg).

d.Vật có khối lượng càng lớn thì mức độ quán tính càng nhỏ và ngược lại.

23. Từ công thức của định luật II Newton ta suy ra:

A.Gia tốc có cùng hương với lực B.Khối lượng của vật tỉ lệ với độ lớn của lực

C.Vật luôn chuyển động theo hướng của lực tác dụng D.Cả 3 kết luận trên đều đúng

24. Tìm phát biểu đúng sau đây:

A. Không có lực tác dụng, vật không chuyển động B.Ngừng tác dụng lực, vật sẽ dừng lại

C.Gia tốc của vật nhất thiết theo hướng của lực D.khi tác dụng lực lên vật, vận tốc của vật tăng

25. Chọn câu sai trong các câu sau.

a.Trọng lực có phương thẳng đứng, có chiều từ trên xuống. b.Điểm đặt của trọng lực tại trọng tâm của vật.

c.Trọng lượng của vật bằng trọng lực tác dụng lên vật khi vật đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều so với trái đất.

d.Trọng lực được tính bởi công thức:

26. Khối lượng của một vật khơng ảnh hưởng đến những đại lượng nào, tính chất nào sau đây?

a.Gia tốc khi vật chịu tc dụng của một lực b.vận tốc khi vật chịu tc dụng của một lực

27. Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực?

a.Trọng lựơng xác định bởi biễu thức P = mg. b.Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.

 

c.Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của chúng. d.Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật.

a.0,008 m/s. b.2 m/s c.8 m/s d. 0,8 m/s.

10. Moät vaät coù khoái löôïng baèng 50 kg, baét ñaàu chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu. Sau khi ñi ñöôïc 50 cm thì coù vaän toác 0,7m/s. Löïc ñaõ taùc duïng vaøo vaät ñaõ coù moäy giaù trò naøo sau ñaây?

A.F=35N B.F=24,5N C.F=102N D.Moät Giaù Trò Khaùc

11. Döôùi taùc duïng cuûa moät löïc 20N, moät vaät chuyeån ñoâng vôùi gia toác 0,4m/s. Hoûi vaät ñoù chuyeån ñoäng vôùi gia toác baèng bao nhieâu neáu löïc taùc duïng baèng 50N?

A. a= 0,5m/s B. a=1m/s C. a=2m/s D. a=4m/s

12.Một ô tô khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72km/h thì hãm phanh, đi thêm được 500m rồi dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Lực hãm tác dụng lên xe là:

a) 800 N. b) 800 N. c) 400 N. d) -400 N.

Xem thêm: Xét Học Bạ Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp Hcm 2021, Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tphcm

13. Lực F truyền cho vật khối lượng m1 gia tốc a1 = 6m/s2, truyền cho vật khối lượng m2 gia tốc a2 = 3m/s2. Hỏi lực F truyền cho vật khối lượng m = m1 + m2 một gia tốc là bao nhiêu?

A. 1m/s2 B. 2m/s2 C. 3m/s2 A. 4m/s2

14. Phaûi taùc duïng vaøo vaät coù khoái löôïng laø 5 kg theo phöông ngang moät löïc laø bao nhieâu ñeå vaät thu ñöôïc gia toác laø 1m/s2.