Bài viết tổng hợp kiến thức và các bài tập trắc nghiệm trường đoản cú cơ phiên bản đến nâng cấp kèm theo đáp án giúp học viên học tập thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Định luật ii newton xác nhận rằng

Bạn vẫn xem: định qui định 2 newton chứng thực rằng

ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN

1.Định luật:

Gia tốc của một vật thuộc hướng cùng với lực tác dụng lên vật. Độ mập của tốc độ tỉ lệ thuận với độ mập của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Trong đó: F là lực công dụng (N)


*

1. Một lực ko đổi công dụng vào một vật dụng có trọng lượng 2kg làm gia tốc của nó tăng ngày một nhiều từ 2m/s cho 8m/s trong 3s.Hỏi lực công dụng vào đồ là bao nhiêu?

a. 2N b. 3N c. 4N d. 5N

3. Một ô tô đang làm việc với vận tốc 60km/h thì bạn li xe pháo hm phanh, xe cộ đi được 50m thì dừng lại. Hỏi trường hợp ơ tơ chạy với tốc độ 120km/h thì qung đường ô tô đi được tự luc hm đến lc dừng lại l bao nhiu ?(biết lực hm trong nhị trường thích hợp là như nhau) a.100m b.150m c.200m d.2500m

4. Phải tác dụng vào thiết bị có trọng lượng là 5 kilogam theo phương ngang một lực là bao nhiêu để đồ thu được vận tốc là 1m/s2. A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

5. Dưới tác dụng của một lực 20N, một vật chuyển động với gia tốc 0,4m/s2. Hỏi đồ dùng đó vận động với tốc độ bằng từng nào nếu lực tính năng bằng 50N? Chọn hiệu quả đúng trong các tác dụng sau :

A. A = 0,5m/s2; B. A = 1m/s2; C. A = 2m/s2; D. A = 4m/s2;

6. Một đồ dùng có cân nặng 1 tấn, bước đầu chuyển động cấp tốc dần phần đa và sau khoản thời gian đi được 100m thì có tốc độ là 5m/s. Lực tính năng vào Vật có mức giá trị

A. 125 N B.150 N C.175 N D.200 N

7. Một vật bao gồm khối khối lượng m = 2kg được kéo thẳng đứng lên với sức lực kéo 24N. Bỏ qua lực cản của bầu không khí ,g = 10m/s2 .Gia tốc của vật bao gồm độ lớn

A . 10m/ s2 B . 12m/ s2 C . 2m/ s2 D . 1giá trị khác

8. đồ dùng chịu công dụng lực 10N thì có tốc độ 2m/s2 .Nếu đồ đó thu gia tốc là 1 trong những m/s2 thì lực tác dụng là

A . 1N B . 2N C . 5N D . 50N

9. Một quả bóng có cân nặng 500g vẫn nằm cùng bề mặt đất thì bị đá bằng một lực 200N. Nếu thời gian quả bóng xúc tiếp với cẳng chân là 0,02s thì bóng sẽ cất cánh đi với tốc độ bằng:

a.0,008 m/s. B.2 m/s c.8 m/s d. 0,8 m/s.

10. Một thiết bị có khối lượng bằng 50 kg, bước đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau thời điểm đi được 50 centimet thì có tốc độ 0,7m/s. Lực đã chức năng vào đồ dùng đã tất cả mộy quý giá nào sau đây?

A.F=35N B.F=24,5N C.F=102N D.Một giá trị Khác

11. Dưới chức năng của một lực 20N, một vật chuyển đông với tốc độ 0,4m/s. Hỏi trang bị đó vận động với gia tốc bằng từng nào nếu lực tác dụng bằng 50N?

A. A= 0,5m/s B. A=1m/s C. A=2m/s D. A=4m/s

12.Một ô tô cân nặng 1 tấn đang vận động với vận tốc 72km/h thì hm phanh, đi thêm được 500m rồi giới hạn lại. Lựa chọn chiều dương là chiều đưa động. Lực hm tc dụng ln xe cộ l:

a) 800 N. B) 800 N. C) 400 N. D) -400 N.

13. Lực F truyền đến vật trọng lượng m1 gia tốc a1 = 6m/s2, truyền mang đến vật khối lượng m2 vận tốc a2 = 3m/s2. Hỏi lực F truyền mang đến vật khối lượng m = m1 + mét vuông một tốc độ l bao nhiu?

A. 1m/s2 B. 2m/s2 C. 3m/s2 A. 4m/s2

14. Phải chức năng vào vật dụng có khối lượng là 5 kilogam theo phương ngang một lực là từng nào để đồ thu được gia tốc là 1m/s2.

A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

 

17. lúc một vật chỉ chịu công dụng của một đồ dùng khác thì nó sẽ

a.biến dạng nhưng mà không biến hóa vận tốc. B.chuyển đụng thẳng đầy đủ mãi mãi.

c.chuyển động thẳng cấp tốc dần đều. D.bị biến tấu và biến đổi vận tốc

18. Nếu thích hợp lực công dụng vào vật gồm huớng không thay đổi và tất cả độ lớn tăng thêm 2 lần thì ngay trong lúc đó:

a.Vận tốc của vật tăng thêm 2 lần. B.Gia tốc của vật giảm xuống 2 lần.

c.Gia tốc của vật tạo thêm 2 lần. D.Vận tốc của đồ dùng gảm đi 2 lần.

19. Chọn câu đúng:

A. Lực là nguyên nhân gây ra vận động B. Lực là vì sao làm chuyển đổi vận tốc

C. Bao gồm lực tính năng lên đồ gia dụng thì đồ vật mới vận động D. Lực chẳng thể cùng hướng với gia tốc

20. Định biện pháp II Niutơn chứng thực rằng:

a.Khi lực tc dụng ln vật bởi 0 thì vật chuyển động thẳng đều vì chưng quán tính

b.Gia tốc của một đồ dùng tỉ lệ cùng với lực công dụng vào vật với tỉ lệ nghịch với khối lượng của trang bị đó

c.Khi một vật chịu tc dụng của một thiết bị khc thì nĩ cũng tc dụng ln đồ dùng khc đó một bội nghịch lực trực đối.

d.Khi chịu công dụng của một lực không đổi thì vật hoạt động với gia tốc không đổi.

21. lựa chọn câu đúng?

A. Lúc thấy vận tốc của vật đổi khác thì chắc chắn rằng là tất cả lực tác dụng lên vật.

B. Nếu không chịu lực nào tính năng thì phần đa vật nên đứng yên.

C. Khi không hề lực nào công dụng lên đồ gia dụng nữa, thì vật dụng đang vận động thì mau chóng dừng lại.

D. Vật hoạt động được là nhờ tất cả lực công dụng lên nó.

22. Điều làm sao sau đấy là sai khi nói tới tính chất của khối lượng?

a.Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương và không đổi đối với mỗi vật.

b.Khối lượng có tính chất cộng . C.Khối lượng đo bằng đơn vị chức năng (kg).

d.Vật có trọng lượng càng to thì mức độ quán tính càng nhỏ tuổi và ngược lại.

23. Từ cách làm của định quy định II Newton ta suy ra:

A.Gia tốc gồm cùng hương với lực B.Khối lượng của đồ dùng tỉ lệ với độ lớn của lực

C.Vật luôn chuyển động theo vị trí hướng của lực tác dụng D.Cả 3 kết luận trên phần lớn đúng

24. tìm phát biểu đúng sau đây:

A. Không tồn tại lực tác dụng, đồ gia dụng không vận động B.Ngừng chức năng lực, vật đang dừng lại

C.Gia tốc của thứ nhất thiết theo hướng của lực D.khi chức năng lực lên vật, tốc độ của thiết bị tăng

25. lựa chọn câu sai trong số câu sau.

a.Trọng lực gồm phương thẳng đứng, bao gồm chiều từ trên xuống. B.Điểm đặt của trọng tải tại trọng tâm của vật.

c.Trọng lượng của vật bởi trọng lực tác dụng lên đồ dùng khi đồ đứng yên ổn hoặc hoạt động thẳng phần lớn so với trái đất.

d.Trọng lực được tính bởi công thức:

26. Khối lượng của một đồ gia dụng khơng tác động đến hồ hết đại lượng nào, tính chất nào sau đây?

a.Gia tốc khi vật chịu tc dụng của một lực b.vận tốc khi vật chịu đựng tc dụng của một lực

27. Điều như thế nào sau đó là sai khi nói tới trọng lực?

a.Trọng lựơng xác định bởi biễu thức p = mg. B.Điểm đặt của trọng tải là trọng tâm của vật.

 

c.Trọng lực tỉ trọng nghịch với trọng lượng của chúng. D.Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật.

a.0,008 m/s. B.2 m/s c.8 m/s d. 0,8 m/s.

10. Moät vaät coù khoái löôïng baèng 50 kg, baét ñaàu chuyeån ñoäng cấp tốc daàn ñeàu. Sau khoản thời gian ñi ñöôïc 50 centimet thì coù vaän toác 0,7m/s. Löïc ñaõ taùc duïng vaøo vaät ñaõ coù moäy giaù trò naøo sau ñaây?

A.F=35N B.F=24,5N C.F=102N D.Moät Giaù Trò Khaùc

11. Döôùi taùc duïng cuûa moät löïc 20N, moät vaät chuyeån ñoâng vôùi gia toác 0,4m/s. Hoûi vaät ñoù chuyeån ñoäng vôùi gia toác baèng bao nhieâu neáu löïc taùc duïng baèng 50N?

A. A= 0,5m/s B. A=1m/s C. A=2m/s D. A=4m/s

12.Một ô tô cân nặng 1 tấn đang vận động với vận tốc 72km/h thì hãm phanh, đi thêm được 500m rồi ngừng lại. Chọn chiều dương là chiều gửi động. Lực hãm tác dụng lên xe cộ là:

a) 800 N. B) 800 N. C) 400 N. D) -400 N.

Xem thêm: Xét Học Bạ Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp Hcm 2021, Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tphcm

13. Lực F truyền mang đến vật trọng lượng m1 vận tốc a1 = 6m/s2, truyền cho vật cân nặng m2 gia tốc a2 = 3m/s2. Hỏi lực F truyền mang đến vật khối lượng m = m1 + mét vuông một gia tốc là bao nhiêu?

A. 1m/s2 B. 2m/s2 C. 3m/s2 A. 4m/s2

14. Phaûi taùc duïng vaøo vaät coù khoái löôïng laø 5 kilogam theo phöông ngang moät löïc laø bao nhieâu ñeå vaät thu ñöôïc gia toác laø 1m/s2.