Hướng dẫn giải bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng hội đàm ion trong dung dịch các chất điện li sgk chất hóa học 11. Nội dung bài xích Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 22 23 sgk hóa học 11 bao hàm đầy đầy đủ phần kim chỉ nan và bài tập, kèm theo công thức, phương trình hóa học, chăm đề… bao gồm trong SGK để giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn chất hóa học 11, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Giải bài tập hoá 11 trang 22

I – KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1. Thuyết axit – bazơ của A-rê-ni-út.

– Axit là hóa học khi chảy trong nước phân li ra ion H+.

– Bazơ là hầu hết chất lúc tan nội địa phân li ra ion OH–

– Hiđroxit lưỡng tính lúc tan nội địa vừa rất có thể phân li như axit vừa phân li như bazơ.

– hầu hết các muối khi tan vào nước, điện li trọn vẹn ra cation kim các loại (hoặc cation NH4+) với anion nơi bắt đầu axit.

Nếu cội axit còn chứa hiđro tất cả tính axit, thì cội đó điện li yếu hèn ra cation H+ và anion gốc axit.

2. Tích số ion của nước là KH2O = =10-14 M (đo nghỉ ngơi 25oC). Nó là hằng số vào nước cũng giống như trong hỗn hợp loãng của các chất không giống nhau.

3. Giá trị và pH đặc trưng cho các môi trường :

Môi ngôi trường trung tính : = 10-7 M hay pH = 7,0

Môi ngôi trường axit : > 10-7 M tuyệt pH +> -7 M hay pH > 7,0

4. phản bội ứng thương lượng ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong những điều khiếu nại sau :

a) tạo ra thành chất kết tủa.

b) chế tạo thành chất điện li yếu.

c) chế tạo ra thành chất khí.

5. Phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của phản ứng vào dung dịch các chất điện li. Trong phương trình ion rút gọn của làm phản ứng, tín đồ ta lược vứt những ion không tham gia phản ứng. Còn hồ hết chất kết tủa, năng lượng điện li yếu, chất khí được giữ nguyên dưới dạng phân tử.

*

II – BÀI TẬP

Dưới đây là phần lý giải Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 22 23 sgk hóa học 11 tương đối đầy đủ và gọn gàng nhất. Nội dung chi tiết bài giải các bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 22 hóa 11

Viết phương trình điện li của những chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Bài giải:

✔ K2S → 2K+ + S2-

✔ Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

✔ NaH2PO4 → Na+ + H2PO4–

H2PO4– ⇆ H+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

✔ Pb(OH)2 ⇆ Pb2+ + 2OH– (phân li phong cách bazơ)

Hoặc: H2PbO2 ⇆ 2H+ + PbO22- (phân li kiểu axit)

✔ HBrO ⇆ H+ + BrO–

✔ HF ⇆ H+ + F–

✔ HClO4 ⇆ H+ + ClO4–

2. Giải bài bác 2 trang 22 hóa 11

Một dung dịch tất cả = 0,010M. Tính cùng pH của dung dịch. Môi trường của dung chất dịch này là axit, trung tính hay kiềm ? Hãy cho biết màu của quỳ tím trong dung dịch này.

Bài giải:

Ta có: = 1,0.10-2 M

= $frac1,0.10^-14$ = $frac1,0.10^-141,0.10^-2$ = 1,0.10-12 M

→ pH = -log = -log(1,0.10-2) = 2

Vậy dung nhờn này là axit, quỳ tím trong dung dịch này có màu đỏ.

3. Giải bài bác 3 trang 22 hóa 11

Một dung dịch bao gồm pH = 9,0. Tính mật độ mol của H+ và OH– trong dung dịch? Hãy cho biết màu của phenolphtalein trong dung dịch này?

Bài giải:

Ta có: pH = 9,0 ≥ = 10-9

= $frac1,0.10^-14$ = $frac1,0.10^-141,0.10^-9$ = 1,0.10-5 M

Cho phenolphtalein trong dung nhờn này sẽ thấy phenolphtalein gửi thành màu sắc hồng (khi pH ≥ 8,3 phenolphtalein thay đổi màu)

4. Giải bài 4 trang 22 hóa 11

Viết các phương trình phân tử với ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong hỗn hợp giữa các cặp hóa học sau:

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCl

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+ NaCl

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Bài giải:

Phương trình:

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2 → 2NaNO3 + CaCO3

Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

Fe2+ + 2OH– → Fe(OH)2↓

c) NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

HCO3– + H+ → CO2 ↑ + H2O

d) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3– + OH– → H2O + CO32-

e) K2CO3 + NaCl → không phản ứng

g) Pb(OH)2 + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + 2H2O

Pb(OH)2(r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) Pb(OH)2 + 2NaOH → Na2PbO2 + 2H2O

Pb(OH)2(r) + 2OH– → PbO22- + 2H2O

i) CuSO4 + Na2S → CuS + Na2SO4

Cu2+ + S2– → CuS↓.

5. Giải bài xích 5 trang 23 hóa 11

Phản ứng trao đổi ion vào dung dịch các chất năng lượng điện li chỉ xảy ra khi

A. Các chất bội phản ứng buộc phải là đầy đủ chất dễ dàng tan.

B. Những chất bội phản ứng nên là phần lớn chất điện li mạnh.

C. Một số trong những ion vào dung dịch phối kết hợp được cùng nhau làm bớt nồng độ ion của chúng

D. Làm phản ứng chưa phải là thuận nghịch.

Bài giải:

Phản ứng đàm phán ion trong hỗn hợp chỉ xẩy ra khi một vài ion vào dung dịch phối hợp được cùng nhau làm bớt nồng độ ion của chúng.

⇒ Đáp án C.

6. Giải bài bác 6 trang 23 hóa 11

Kết tủa CdS (hình 1,7a) được tạo nên thành bởi dung dịch những cặp hóa học nào bên dưới đây:

A. CdCl2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Bài giải:

Ta có:

Cd(NO3)2 + H2S → CdS↓ + 2HNO3

⇒ Đáp án B.

Xem thêm: Công Tác Xây Dựng Đảng Ở Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh, Công Tác Xây Dựng Đảng Trong Tình Hình Hiện Nay

7. Giải bài xích 7 trang 23 hóa 11

Viết phương trình hoá học tập (dưới dạng phân tử cùng ion rút gọn) của làm phản ứng trao đổi ion vào dung dịch tạo thành từng chất kết tủa sau:Cr(OH)3 ; Al(OH)3; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d).

Bài giải:

Phương trình:

✔ CrCl3 + 3NaOH (đủ) → Cr(OH)3 ↓ + 3 NaCl

Cr3+ + 3OH– → Cr(OH)3 ↓

✔ AlCl3 + 3NaOH (đủ) Al(OH)3 ↓ + 3 NaCl

Al3+ + 3OH– → Al(OH)3 ↓

Hoặc: AlCl3 + 3NH3 (dư) + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

Al3+ + 3NH3 (dư) + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4+

✔ Ni(NO3)2 + 2NaOH → Ni(OH)2 ↓ + 2NaNO3

Ni2+ + 2OH– → Ni(OH)2 ↓

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần hướng dẫn Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 trang 22 23 sgk chất hóa học 11 đầy đủ, gọn nhẹ và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn hóa học 11 tốt nhất!