Giải vở bài tập Hóa Học 9 Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

*

Nhằm mục đích giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong Vở bài tập Hóa Học lớp 9, chúng tôi biên soạn giải vở bài tập Hóa Học lớp 9 Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ hay nhất, ngắn gọn bám sát nội dung sách Vở bài tập Hóa Học 9.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 9 bài 34

Học theo Sách giáo khoa

I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Hợp chất hữu cơ có trong cơ thể sinh vật, cơ thể người và trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, trong các loại đồ dùng...

2. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3 và muối cacbonat, cacbua kim loại như CaC2...)

3. Phân loại hợp chất hữu cơ

Các hợp chất hữu cơ được phân thành hai loại chính là hidrocacbon và dẫn xuất hidrocacbon

Hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có hai nguyên tố là cacbon và hidro.

Dẫn xuất hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử ngoài hai nguyên tố là cacbon và hidro còn có các nguyên tố khác: oxi, nito, clo…

I. KHÁI NIỆM VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng.

Hóa học hữu cơ có các phân ngành như hóa học dầu mỏ, hóa học polime, hóa học các hợp chất thiên nhiên...

Hóa học hữu cơ có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội.

Bài tập

Bài 1. (Trang 100 Vở bài tập Hóa học 9 ) Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ ?

a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí);

b) Màu sắc;

c) Độ tan trong nước ;

d) Thành phần nguyên tố.

Lời giải:

Dựa vào dữ kiện thành phần nguyên tố người ta phân biệt được chất hữu cơ với chất vô cơ.

Bài 2. (Trang 100 Vở bài tập Hóa học 9 ) Chọn câu đúng trong các câu sau:

a) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.

b) Hoá học hữli cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.

c) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

d) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống.

Lời giải:

Câu đúng là : c)

Bài 3. (Trang 100 Vở bài tập Hóa học 9 ) Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.

Xem thêm: Sgb: Ngân Hàng Sài Gòn Công Thương Viết Tắt Là Gì ? Có Tốt Không?

%C trong các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự sau:

CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3

Bài 4. (Trang 100 Vở bài tập Hóa học 9 ) Axit axetic có công thức C2H4O2. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic.

Lời giải:

*

Bài 5. (Trang 101 Vở bài tập Hóa học 9 ) Hãy sắp xếp các chất : C6H6, CaCO3, C4H10, C2H6O, NaNO3, CH3NO2, NaHCO3, C2H3O2Na vào các cột thích hợp trong bảng sau :

*

Bài tập bổ sung

Bài 1. (Trang 101 Vở bài tập Hóa học 9 ) Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ A thu được 13,2 gam khí CO2 và 7,2 gam H2O. Hỏi trong A có những nguyên tố nào?

Lời giải:

*

Bài 2. (Trang 101 Vở bài tập Hóa học 9 ) Trong các chất sau, chất nào là chất hữu cơ?