a) Tính điện trở tương tự Rtđcủa đoạn mạch AB lúc R1mắc nối liền với R2. Rtđlớn hơn hay nhỏ tuổi hơn mỗi điện vươn lên là phần?

b) giả dụ mắc R1song tuy vậy với R2thì điện trở tương con đường R"tđcủa đoạn mạch khi ấy là bao nhiêu? R"tđ lớn rộng hay nhỏ tuổi hơn mỗi điện biến đổi phần?

c) Tính tỷ số 

*

Lời giải:

a) Rtđ của đoạn mạch AB khi R1mắc thông suốt với R2 là: Rtđ = R1 + R2 = đôi mươi + trăng tròn = 40Ω.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý lớp 9 bài 6

Vậy Rtđ lớn hơn, mỗi điện đổi mới phần.

b) lúc R1 mắc tuy nhiên song với R2 thì:

*

Vậy R"tđ nhỏ hơn mỗi điện đổi mới phần.

c) Tỉ số thân Rtđ và R"tđ là:

*

Câu 2 trang 16 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Hai năng lượng điện trở R1 và R2 được mắc theo hai giải pháp vào nhị điểm M, N vào sơ đồ gia dụng hình 6.1 SBT, trong những số đó hiệu điện nạm U = 6V. Trong biện pháp mắc thiết bị nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong bí quyết mắc đồ vật hai, ampe kế chỉ 1,8A

*

a) Đó là hai bí quyết mắc nào? Vẽ sơ thiết bị từng bí quyết mắc.

b) Tính điện trở R1và R2

Lời giải:

a) Trong cách mắc 1, năng lượng điện trở tương tự là:

*

Trong cách mắc 2, năng lượng điện trở tương đương là:

*

Ta phân biệt Rtđ1 > Rtđ2 nên cách mắc 1 là cách mắc bao gồm hai điện trở ghép nối tiếp, giải pháp 2 gồm hai năng lượng điện trở ghép song song

Sơ đồ bí quyết mắc 1: Hình 6.1a

Sơ đồ phương pháp mắc 2: Hình 6.1b

*
*

b) Ta có:

R1 mắc nối liền với R2 nên: R1 + R2 = Rtđ1 = 15 Ω (1)

R1 mắc song song với R2 nên: 

*

Lấy (1) nhân với (2) theo vế suy ra R1R2 = 50 Ω

→ 

*

Từ (1) cùng (3) suy ra R12 -15R1 + 50 = 0

Giải phương trình bậc nhì ta được:

R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω hoặc R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω

Câu 3 trang 16 SBT vật dụng Lí 9 

Hai đèn điện giống nhau sáng bình thường khi hiệu điện vậy đặt vào hai đầu từng đèn là 6V và cái điện chạy qua mỗi đèn khi gồm cường độ là 0,5A (cường độ chiếc điện định mức)

Mắc tiếp liền hai đèn điện này vào hiệu điện thế 6V. Tính cường độ mẫu điện chạy qua đèn khi đó. Hai đèn bao gồm sáng thông thường không? vày sao? nhận định rằng điện trở của mỗi đèn điện trong ngôi trường hợp này có giá trị như khi sáng bình thường.

Tóm tắt:

U1 = U2 = 6V; Iđm1 = Iđm2 = 0,5A; U = 6V; R1 nối tiếp R2;

I1 = ?, I2 = ?, hai đèn sáng như vậy nào?

Lời giải:

Điện trở của mỗi đèn là: R1 = R2 = U2 /Iđm2 = 6/0,5 = 12 Ω

Khi 2 đèn mắc thông suốt thì: Rtd = R1 + R2 = 12 + 12 = 24 Ω

Cường độ chiếc điện qua mỗi đèn là: I1 = I2 = U/Rtd = 6/24 = 0,25A đm = 0,5A

Hai đèn sáng sủa yếu rộng mức thông thường vì cường độ dòng điện chạy qua đèn nhỏ dại hơn giá trị định mức.

Câu 4 trang 16 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Hai trơn đèn gồm cùng hiệu điện nuốm định nút 110V; cường độ mẫu điện định mức của trơn đèn thứ nhất là 0,91A, của đèn điện thứ nhì là 0,36A. Có thể mắc tiếp nối hai đèn điện trong trường hợp này vào hiệu điện chũm 220V được không? bởi sao?

Tóm tắt:

Uđm1 = Uđm2 = 110V; Iđm1 = 0,91A; Iđm2 = 0,36A

Mắc thông suốt hai đèn vào U = 220 V đạt được không? vì chưng sao?

Lời giải:

Điện trở của đèn 1 là: R1 = Uđm1 /Iđm1 = 110/0,91 = 121Ω

Điện trở của đèn 2 là: R2 = Uđm2 /Iđm2 = 110/0,36 = 306Ω

Điện trở tương tự của mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 121 + 306 = 427Ω

Cường độ loại điện thực tiễn chạy qua hai đèn điện là:

I1 = I2 = I = U/Rtđ = 220/427 = 0,52A.

So sánh cùng với cường độ mẫu điện định mức của mỗi bóng đèn ta thấy đèn 1 rất có thể không sáng sủa lên được, còn đèn 2 thì hoàn toàn có thể sẽ cháy yêu cầu không mắc thông liền hai bóng đèn này được.

Câu 5 trang 16 SBT đồ vật Lí 9 

Ba điện trở cùng cực hiếm R = 30Ω.

a) có mấy phương pháp mắc cả ba điện trở này thành một mạch điện ? Vẽ sơ đồ các cách mắc đó.

b) Tính năng lượng điện trở tương tự của từng mạch trên

Lời giải:

a) tất cả 4 giải pháp mắc sau:

*

b) Điện trở tương đương của từng mạch là:

Mạch 1: Rtđ = 3R = 3×30 = 90Ω.

Mạch 2: Rtđ = R + R/2 = 30 + 30/2 = 45Ω.

Mạch 3: Rtđ = (2R.R)/(2R+R) = 2R/3 = 2.30/3 = 20Ω.

Mạch 4: Rtđ = R/3 = 30/3 = 10Ω.

Câu 6 trang 17 SBT trang bị Lí 9 

Cho mạch điện AB gồm sơ đồ gia dụng như hình 6.2 trong các số đó điện trở R1 = 3r ; R2 = r; R3 = 6r. Điện trở tương tự của đoạn mạch này còn có giá trị nào dưới đây?

*

A. 0,75r

B. 3r

C. 2,1r

D. 10r

Tóm tắt:

R1 = 3r; R2 = r; R3 = 6r; Rtđ = ?

Lời giải:

Chọn C

Do điện trở R2 nối tiếp với năng lượng điện trở R3 nên ta có: R23 = R2 + R3 = r + 6r = 7r

Điện trở tương đương của đoạn mạch này là:

*

Câu 7 trang 17 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Các điện trở R là như nhau trong những đoạn mạch tất cả sơ trang bị trong hình 6.3 bên dưới đây. Hỏi năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch làm sao là nhỏ dại nhất?

*

Lời giải:

Chọn D

Cách mắc A: Rtđ = R + R + R =3R

Cách mắc B: 

*

Cách mắc C: 

*

Cách mắc D: 

*

Vậy cách mắc D có điện trở tương đương nhỏ nhất.

Câu 8 trang 17 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB có sơ thiết bị như bên trên hình 6.4 là RAB = 10Ω, trong số đó các điện trở R1 = 7Ω ; R2 = 12Ω. Hỏi năng lượng điện trở R_x có giá trị nào dưới đây?

*

A. 9Ω

B. 5Ω

C. 4Ω

D. 15Ω

Lời giải:

Chọn C

Điện trở tương tự của đoạn mạch: RAB = R1 + R2x ⇒ R2x = RAB – R1 = 10 - 7= 3Ω

Do R2 mắc song song cùng với Rx nên ta có: 

*

Câu 9 trang 17 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Điện trở R1 = 6Ω ; R2 = 9Ω; R3 = 15Ω chịu được dòng điện tất cả cường độ lớn nhất tương ứng là I1 = 5A ; I2 = 2A cùng I3 = 3A. Hỏi rất có thể đặt một hiệu năng lượng điện thế lớn nhất là từng nào vào nhị đầu đoạn mạch gồm tía điện trở này nối tiếp với nhau?

A. 45V

B. 60V

C. 93V

D. 150V

Lời giải:

Chọn B

Do bố điện trở này mắc nối tiếp nên ta bao gồm I = I1 = I2 = I3 = 2A

Điều khiếu nại cường độ lớn nhất được phép qua đoạn mạch này là: Imax = I2 = 2A

(lấy giá bán trị nhỏ tuổi nhất, trường hợp lấy cực hiếm khác lớn hơn vậy thì điện trở bị hỏng).

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 6 + 9 + 15 = 30Ω

Hiệu năng lượng điện thế mập nhất hoàn toàn có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch là:

Umax = Imax.Rtđ = 2.30 = 60V

Câu 10 trang 18 SBT đồ dùng Lí 9

Khi mắc nối liền hai điện trở R1 và R2 vào hiệu điện gắng 1,2V thì cái điện chạy qua chúng có cường độ I = 0,12A

a) Tính điện trở tương tự của đoạn mạch tiếp liền này

b) giả dụ mắc tuy nhiên song hai điện trở nói trên vào trong 1 hiệu điện chũm thì mẫu điện chạy qua điện trở R1có độ mạnh I1 gấp 1,5 lần cường độ I2 của dòng điện chạy qua điện trở R2. Hãy tính năng lượng điện trở R1 và R2

Tóm tắt:

a) R1 nối tiếp R2; U = 1,2 V; I = 0,12 A; Rtđ= ?

b) R1 song song R2: I1= 1,5I2, R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

a) R1 nối tiếp R2 nên năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch:

*

b) do R1 mắc tuy nhiên song R2 nên: U1 = U2 ⇔ I1.R1 = I1.R2

Mà I1 = 1,5I2 → 1,5I2.R1 = I2.R2 → 1,5R1 = R2

Thay R2 = 1,5R1 vào (1) ta được: R1 + 1,5R1 = 10 ⇒ 2,5R1 = 10 ⇒ R1 = 4Ω

⇒ R2 = 1,5.4 = 6Ω

Câu 11 trang 18 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Cho bố điện trở là R1 = 6Ω ; R2 = 12Ω cùng R3 = 18Ω. Dùng ba điện trở này mắc thành đoạn mạch song song bao gồm hai mạch rẽ, trong số ấy có một mạch rẽ bao gồm hai điện trở mắc nối tiếp.

a) Vẽ sơ đồ của các đoạn mạch theo yêu ước đã nêu bên trên đây

b) Tính năng lượng điện trở tương tự của mỗi đoạn mạch này

Tóm tắt:

R1 = 6Ω ; R2 = 12Ω với R3 = 18Ω.

a) Vẽ sơ đồ

b) Rtđ= ? trong mỗi sơ đồ.

Lời giải:

a) Vẽ sơ đồ:

+) (R1 nt R2) //R3

*

+) (R3 nt R2) //R1:

*

+) (R1 nt R3) // R2:

*

b) Điện trở tương đương của từng đoạn mạch:

+) (R1 nt R2) //R3:

R12 = R1 + R2 = 6 + 12 = 18Ω

*

+) (R3 nt R2) // R1:

R23 = R2 + R3 = 12 + 18 = 30Ω

*

+) (R1 nt R3) //R2:

R13 = R1 + R3 = 6 + 18 = 24Ω

*

Câu 12 trang 18 SBT vật Lí 9 

Cho mạch điện gồm sơ đồ dùng như hình 6.5, trong những số đó điện trở R1 = 9Ω; R2 = 15Ω; R3 = 10Ω ; chiếc điện đi qua R3 có cường độ là I3 = 0,3A

*

a) Tính những cường độ chiếc điện I1, I2tương ứng đi qua các điện trở R1và R2

b) Tính hiệu điện vậy U thân hai đầu đoạn mạch AB

Tóm tắt:

R1 = 9Ω ; R2 = 15Ω ; R3 = 10Ω; I3 = 0,3A

a) I1= ?; I2= ?

b) U = ?

Lời giải:

a) Hiệu điện núm giữa hai đầu R3: U3= I3.R3= 0,3.10 = 3V.

⇒ U23 = U2 = U3 = 3V (vì R2 // R3).

Cường độ dòng điện qua R2: I2 = U2/R2 = 3/15 = 0,2A.

Xem thêm: Không Khí Kí Hiệu Hóa Học Là Gì, Công Thức Hoá Học Của Không Khí Là Gì

Cường độ cái điện qua R1: I = I1 = I2 + I3 = 0,3 + 0,2 = 0,5A (vì R1 nằm sống nhánh chính, R2 và R3 nằm ở nhị nhánh rẽ)

b) Hiệu điện chũm giữa nhì đầu đoạn mạch AB là: UAB= U1+ U23

Trong kia U1 = I1.R1 = 0,5.9 = 4,5V

→ UAB = 4,5 + 3 = 7,5V.

Câu 13 trang 18 SBT vật Lí 9 

Hãy chứng minh rằng năng lượng điện trở tương đương Rtđ của một đoạn mạch tuy vậy song ví dụ điển hình gồm 3 năng lượng điện trở R1, R2, R3 mắc tuy nhiên song với nhau, thì bé dại hơn mỗi điện phát triển thành phần (Rtđ 1 ; Rtđ 2 ; Rtđ 3)

Lời giải:

*

Câu 14 trang 18 SBT đồ vật Lí 9 

Cho mạch điện tất cả sơ thứ như hình 6.6, trong những số ấy các điện trở R1 = 14Ω ; R2 = 8Ω ; R3 = 24Ω ; cái điện trải qua R1 có độ mạnh là I1 = 0,4A

*

a) Tính các cường độ mẫu điện bên trên I2, I3tương ứng đi qua các điện trở R2 và R3