Giải SBT Toán lớp 8 trang 11, 12, 13 tập 2 bài 5: Phương trình đựng ẩn ở chủng loại đầy đủ cung cấp các em học viên củng cố kỹ năng và gọi rõ phương thức giải các dạng bài xích tập trong sách bài bác tập

Lời giải Sách bài tập Toán lớp 8 tập 2 trang 11, 12, 13 tập 2 bài xích 5: Phương trình cất ẩn ở mẫu gồm những bài giải khớp ứng với từng bài học kinh nghiệm trong sách giúp cho chúng ta học sinh ôn tập và củng cố những dạng bài tập, rèn luyện năng lực giải môn Toán.

Bạn đang xem: Giải sách bt toán 8

Giải bài 35 SBT Toán lớp 8 tập 2 trang 11

Em nên chọn lựa khẳng định đúng trong những hai xác định sau đây:

a. Nhị phương trình tương đương với nhau thì phải tất cả cùng điều kiện xác định.

b. Nhị phương trình bao gồm cùng đk xác định rất có thể không tương đương với nhau.

Lời giải:

Phát biểu vào câu b là đúng.

Giải bài 36 trang 11 SBT lớp 8 Toán tập 2

Khi giải phương trình , bạn Hà làm cho như sau:

Theo quan niệm hai phân thức bằng nhau, ta có:

⇔ (2 – 3x)(2x + 1) = (3x + 2)(- 2x – 3)

⇔ -6x2 + x + 2 = -6x2 – 13x – 6

⇔ 14x = - 8

⇔ x = - 4/7

Vậy phương trình có nghiệm x = - 4/7 .

Em hãy thừa nhận xét về bài xích làm của khách hàng Hà.

Lời giải:

Đáp số của việc đúng tuy nhiên lời giải của doanh nghiệp Hà gần đầy đủ.

Lời giải của khách hàng Hà thiếu cách tìm điều kiện xác minh và bước đối chiếu giá trị của x kiếm được với đk để tóm lại nghiệm.

Trong việc trên thì điều kiện xác định của phương trình là:

x ≠ - 3/2 cùng x ≠ - 1/2

So sánh cùng với điều kiện xác định thì cực hiếm x = - 4/7 thỏa mãn.

Vậy x = - 4/7 là nghiệm của phương trình.

Giải bài 37 Toán lớp 8 SBT trang 11 tập 2

Các khẳng định dưới đây đúng tốt sai:

a. Phương trình có nghiệm x = 2.

b. Phương trình  có tập nghiệm S = -2; 1

c. Phương trình  có nghiệm x = - 1

d. Phương trình  có tập nghiệm S = 0; 3

Lời giải:

a. Đúng

Vì x2 + 1 > 0 với đa số x cần phương trình đã cho tương đương với phương trình:

4x – 8 + (4 – 2x) = 0 ⇔ 2x – 4 = 0 ⇔ 2x = 4 ⇔ x = 2

b. Đúng

Vì x2 – x + 1 = (x - 50% )2 + 3/4 > 0 với mọi x cần phương trình đã cho tương tự với phương trình:

(x + 2)(2x – 1) – x – 2 = 0 ⇔ (x + 2)(2x – 2) = 0

⇔ x + 2 = 0 hoặc 2x – 2 = 0 ⇔ x = - 2 hoặc x = 1

c. Sai

Vì điều kiện xác minh của phương trình là x + 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ - 1

Do vậy phương trình  không thể bao gồm nghiệm x = - 1

d. Sai

Vì điều kiện khẳng định của phương trình là x ≠ 0

Do vậy x = 0 không phải là nghiệm của phương trình 

Giải bài xích 38 trang 12 tập 2 SBT Toán lớp 8

Giải những phương trình sau:

Lời giải:

⇔ 1 – x + 3(x + 1) = 2x + 3

⇔ 1 – x + 3x + 3 – 2x – 3 = 0

⇔ 0x = - 1

Phương trình vô nghiệm.

⇔ (x + 2)2 – (2x – 3) = x2 + 10

x2 + 4x + 4 – 2x + 3 – x2 – 10 = 0

⇔ 2x = 3 ⇔ x = 3/2 (loại)

Phương trình vô nghiệm.

⇔ 5x – 2 + (2x – 1)(1 – x) = 2(1 – x) – 2(x2 + x – 3)

⇔ 5x – 2 + 2x – 2x2 – 1 + x – 2 + 2x + 2x2 + 2x – 6 = 0

⇔ 12x - 11 = 0

⇔ x = 11/12 (thoả mãn)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm x = 11/12

⇔ (5 – 2x)(3x – 1) + 3(x + 1)(x – 1) = (x + 2)(1 – 3x)

⇔ 15x – 5 – 6x2 + 2x + 3x2 – 3 = x – 3x2 + 2 – 6x

⇔ - 6x2 + 3x2 + 3x2 + 15x + 2x – x + 6x = 2 + 5 + 3

⇔ 22x = 10 ⇔ x = 5/11 (thỏa mãn)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm x = 5/11 .

Giải bài xích 39 SBT Toán trang 12 tập 2 lớp 8

a. Tìm x sao để cho biểu thức  bằng 2.

b. Tra cứu x thế nào cho giá trị của hai biểu thức sau bởi nhau:

c. Kiếm tìm y làm sao cho giá trị của hai biểu thức sau bởi nhau:

Lời giải:

ĐKXĐ: x ≠ 2 hoặc x ≠ -2

⇔ 2x2 - 3x – 2 = 2(x2 – 4) ⇔ 2x2 – 3x – 2 = 2x2 – 8

⇔ 2x2 – 2x2 – 3x = - 8 + 2 ⇔ - 3x = - 6 ⇔ x = 2 (loại)

Vậy không tồn tại giá trị như thế nào của x thỏa mãn nhu cầu điều kiện bài toán.

⇔ (6x – 1)(x – 3) = (2x + 5)(3x + 2)

⇔ 6x2 – 18x – x + 3 = 6x2 + 4x + 15x + 10

⇔ 6x2 – 6x2 – 18x – x – 4x – 15x = 10 – 3

⇔ - 38x = 7 ⇔ x = - 7/38 (thỏa mãn)

Vậy lúc x = - 7/38 thì giá trị của nhì biểu thức  bằng nhau.

⇔ (y + 5)(y – 3) – (y + 1)(y – 1) = - 8

⇔ y2 – 3y + 5y – 15 – y2 + 1 = - 8

⇔ 2y = 6 ⇔ y = 3 (loại)

Vậy không có giá trị nào của y thỏa mãn nhu cầu điều kiện bài xích toán.

Giải bài xích 40 Toán SBT lớp 8 trang 12 tập 2

Giải các phương trình sau:

Lời giải:

⇔ (1 – 6x)(x + 2) + (9x + 4)(x – 2) = x(3x – 2) + 1

⇔ x + 2 – 6x2 – 12x + 9x2 – 18x + 4x – 8 = 3x2 – 2x + 1

⇔ - 6x2 + 9x2 – 3x2 + x – 12x – 18x + 4x + 2x = 1 – 2 + 8

⇔ - 23x = 7 ⇔ x = -7/23 (thỏa mãn)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm x = -7/23

⇔ (x + 2)(3 – x) + x(x + 2) = 5x + 2(3 – x)

⇔ 3x – x2 + 6 – 2x + x2 + 2x = 5x + 6 – 2x

⇔ x2 – x2 + 3x – 2x + 2x – 5x + 2x = 6 – 6 ⇔ 0x = 0

Phương trình đang cho bao gồm nghiệm đúng với đa số giá trị của x thỏa mãn điều khiếu nại xác định.

Vậy phương trình gồm nghiệm x ∈ R / x ≠ 3 và x ≠ -2

⇔ 2(x2 + x + 1) + (2x + 3)(x – 1) = (2x – 1)(2x + 1)

⇔ 2x2 + 2x + 2 + 2x2 – 2x + 3x – 3 = 4x2 – 1

⇔ 2x2 + 2x2 – 4x2 + 2x – 2x + 3x = -1 – 2 + 3

⇔ 3x = 0 ⇔ x = 0 (thỏa mãn)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm x = 0.

⇔ x3 – (x – 1)3 = (7x – 1)(x – 5) – x(4x + 3)

⇔ x3 – x3 + 3x2 – 3x + 1 = 7x2 – 35x – x + 5 – 4x2 – 3x

⇔ 3x2 – 7x2 + 4x2 – 3x + 35x + x + 3x = 5 – 1

⇔ 36x = 4 ⇔ x = 1/9 (thoả mãn)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm x = 1/9

Giải bài bác 41 lớp 8 SBT Toán tập 2 trang 13

Giải các phương trình sau:

Lời giải:

⇔ (2x + 1)(x + 1) = 5(x – 1)(x – 1)

⇔ 2x2 + 2x + x + 1 = 5x2 – 10x + 5

⇔ 2x2 – 5x2 + 2x + x + 10x + 1 – 5 = 0

⇔ - 3x2 + 13x – 4 = 0 ⇔ 3x2 – x – 12x + 4 = 0

⇔ x(3x – 1) – 4(3x – 1) = 0 ⇔ (x – 4)(3x – 1) = 0

⇔ x – 4 = 0 hoặc 3x – 1 = 0

x – 4 = 0 ⇔ x = 4 (thỏa mãn)

3x – 1 = 0 ⇔ x = 1/3 (thỏa mãn)

Vậy phương trình có nghiệm x = 4 hoặc x = 1/3

⇔ (x – 3)(x – 4) + (x – 2)(x – 2) = - (x – 2)(x – 4)

⇔ x2 – 4x – 3x + 12 + x2 – 2x – 2x + 4 = -x2 + 4x + 2x – 8

⇔ 3x2 – 17x + 24 = 0

⇔ 3x2 – 9x – 8x + 24 = 0

⇔ 3x(x – 3) – 8(x – 3) = 0 ⇔ (3x – 8)(x – 3) = 0

⇔ 3x – 8 = 0 hoặc x – 3 = 0

3x – 8 = 0 ⇔ x = 8/3 (thỏa mãn)

x – 3 = 0 ⇔ x = 3 (thỏa mãn)

Vậy phương trình gồm nghiệm x = 8/3 hoặc x = 3

⇔ x2 + x + 1 + 2x2 – 5 = 4(x – 1)

⇔ x2 + x + 1 + 2x2 – 5 = 4x – 4 ⇔ 3x2 – 3x = 0 ⇔ 3x(x – 1) = 0

⇔ x = 0 (thỏa mãn) hoặc x – 1 = 0 ⇔ x = 1 (loại)

Vậy phương trình tất cả nghiệm x = 0

⇔ 13(x + 3) + x2 – 9 = 6(2x + 7)

⇔ 13x + 39 + x2 – 9 = 12x + 42

⇔ x2 + x – 12 = 0

⇔ x2 – 3x + 4x – 12 = 0

⇔ x(x – 3) + 4(x – 3) = 0

⇔ (x + 4)(x – 3) = 0

⇔ x + 4 = 0 hoặc x – 3 = 0

x + 4 = 0 ⇔ x = -4 (thỏa mãn)

x – 3 = 0 ⇔ x = 3 (loại)

Vậy phương trình có nghiệm x = -4.

Giải bài bác 42 trang 13 Toán tập 2 lớp 8 SBT

Cho phương trình ẩn x: 

a. Giải phương trình khi a = - 3

b. Giải phương trình lúc a = 1

c. Giải phương trình khi a = 0

d. Tìm quý giá của a sao cho phương trình dấn x = 50% là nghiệm.

Lời giải:

a. Khi a = - 3, ta gồm phương trình:

⇔ (3 – x)(x – 3) + (x + 3)2 = -24

⇔ 3x – 9 – x2 + 3x + x2 + 6x + 9 = -24 ⇔ 12x = - 24

⇔ x = -2 (thỏa mãn)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm x = -2

b. Lúc a = 1, ta có phương trình:

⇔ (x + 1)2 + (x – 1)(1 – x) = 4

⇔ x2 + 2x + 1 + x – x2 – 1 + x = 4

⇔ 4x = 4 ⇔ x = 1 (loại)

Vậy phương trình vô nghiệm.

c. Khi a = 0, ta gồm phương trình:

Phương trình nghiệm đúng với tất cả giá trị của x ≠ 0

Vậy phương trình gồm nghiệm x ∈ R / x ≠ 0.

Xem thêm: Dốc Baza Ninh Hiệp - Áo Dài Sang Trọng Ly Vũ

d. Cố x = một nửa vào phương trình, ta có:

ĐKXĐ: 

⇔ (1 + 2a)(2a + 1) + (1 – 2a)(2a – 1) = 4a(3a + 1)

⇔ 2a + 1 + 4a2 + 2a + 2a – 1 – 4a2 + 2a = 12a2 + 4a

⇔ 12a2 – 4a = 0 ⇔ 4a(3a – 1) = 0 ⇔ 4a = 0 hoặc 3a – 1 = 0

⇔ a = 0 (thỏa mãn) hoặc a = 1/3 (thỏa mãn)

Vậy khi a = 0 hoặc a = 1/3 thì phương trình  có nghiệm x = 1/2

►► CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download hướng dẫn giải Sách bài tập Toán lớp 8 tập 2 trang 11, 12, 13 tệp tin word, pdf trọn vẹn miễn phí.