Bạn đang xem: Phương Trình Sinx = 1/2 Có Nghiệm Của Phương Trình Sinx=1/2 Câu Hỏi 1001189 Tại briz15.com

Nghiệm của phương trình (sin x = dfrac{1}{2}) thỏa mãn $ – dfrac{pi }{2} le x le dfrac{pi }{2}$ là:

Lời giải của GV briz15.com

Ta có: (sin x = dfrac{1}{2} Leftrightarrow sin x = sin dfrac{pi }{6} Leftrightarrow leftNghiệm của phương trình sinx=1/2

Đáp án cần chọn là: b

Chú ý

Một số em có thể sẽ chọn nhầm đáp án D vì giải sai phương trình lượng giác.

Bạn đang xem: Giải sinx 1 2

Hoặc một số em khác sẽ chọn nhầm đáp án C vì quên mất điều kiện $ – dfrac{pi }{2} le x le dfrac{pi }{2}$.

*
*
*
*
*
*
*

Nghiệm của phương trình (sin x = dfrac{1}{2}) thỏa mãn $ – dfrac{pi }{2} le x le dfrac{pi }{2}$ là:

Số nghiệm của phương trình (2sin left( {x + dfrac{pi }{4}}ight) – 2 = 0) với (pi le x le 5pi ) là:

Số nghiệm (x in left) của phương trình (an dfrac{x}{4} = – 1) là:

Số nghiệm của phương trình (sqrt 2 cos left( {x + dfrac{pi }{3}}ight) = 1) với (0 le x le 2pi ) là

Phương trình (cos 3x = 2{m^2} – 3m + 1). Xác định (m) để phương trình có nghiệm(x in left( {0;dfrac{pi }{6}}ight>).

Xác định (m) để phương trình (an dfrac{x}{2} = dfrac{m}{{1 – 2m}},,left( {me dfrac{1}{2}}ight)) có nghiệm (x in left( {dfrac{pi }{2};pi }ight)).

Xem thêm: Chương 2 - Giải Toán 11 Bài 4: Vi Phân

Cho phương trình (sin left( {2x – dfrac{pi }{5}}ight) = 3{m^2} + dfrac{m}{2}). Biết (x = dfrac{{11pi }}{{60}}) là một nghiệm của phương trình. Tính (m).

Phương trình lượng giác (dfrac{{cos x – dfrac{{sqrt 3 }}{2}}}{{sin x – dfrac{1}{2}}} = 0) có nghiệm là:

Phương trình (sin left( {2x + dfrac{pi }{7}}ight) = {m^2} – 3m + 3) vô nghiệm khi:


Điều hướng bài viết


Previous: văn nghị luận lớp 8 bai viet so 7
Next: Một Số Dạng Bài Tập Axit Lớp 9, Các Dạng Bài Tập Hóa Học Lớp 9