Hai đèn điện có công suất định mức bởi nhau, hiệu điện gắng định nút của chúng lần lượt là (U_1 = 110left( V ight)) với (U_2 = 220left( V ight)). Tỉ số năng lượng điện trở của bọn chúng là:
Bạn đang xem: Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức

+ Đọc dữ kiện trên nguyên tắc tiêu thụ điện

+ vận dụng biểu thức tính công suất: (P = UI = dfracU^2R)


*
*
*
*
*
*
*
*

Đồ thị biểu đạt định cơ chế Ôm là:

*


Cho đoạn mạch như hình vẽ trong số ấy (E_1 = 9V), (r_1 = 1,2Omega ); (E_2 = 3left( V ight)), (r_2 = 0,4Omega ). Điện trở (R = 28,4Omega ). Hiệu điện vậy giữa nhị đầu đoạn mạch (U_AB = 6V). Cường độ mẫu điện trong mạch bao gồm chiều với độ béo là:

*
Xem thêm: Soạn Bài Từ Ngữ Địa Phương Và Biệt Ngữ Xã Hội (Trang 56), Soạn Bài Từ Ngữ Địa Phương Và Biệt Ngữ Xã Hội

*

Cho mạch điện như hình vẽ. Từng pin bao gồm suất điện đụng (E = 1,5V), năng lượng điện trở trong (r = 1Omega ). Điện trở mạch kế bên (R = 3,5Omega ). Cường độ cái điện sinh hoạt mạch xung quanh là:


Cho mạch điện sau:

*

Biết $E m = m 24V$, $r = 2Omega $, $R_1 = R_2 = 5Omega $, $C_1 = m 4.10^ - 7F$,$C_2 = m 6.10^ - 7F$