toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

xác định hoá trị của mỗi nguyên tố hoá học tập hoặc nhóm nguyên tử trong những hợp chất sau: Na2SO4, NaNO3, K2CO3, K3PO4, Ca(HCO3)2, Na2HPO4, AL(HSO4)3,Mg(H2PO4)2

Nhóm CO3, HPO4 và SO4 hóa trị II

Nhóm NO3, HCO3, H2PO4 và HCO3 hóa trị I

Nhóm PO4 hóa trị III

Kim các loại Na và K hóa trị I

Kim các loại Ca cùng Mg hóa trị II

Kim nhiều loại Al hóa trị III


Bài 12:Tính hoá trị của:

a. Sắt trong FeCl3, biết Cl hóa trị Ib. S trong SO3, biết O hóa trị IIc. đội HCO3 trong Ca(HCO3)2d. Fe trong FexOy, biết O hóa trị II Bài 4: Phát biểu nào tiếp sau đây sai?A. 1 đvC = 1/12 khối lượng nguyên tử CacbonB. Nguyên tử khối là trọng lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị gam.C. Nguyên tử cacbon nhẹ nhàng hơn nguyên tử oxi ¾ lầnD. Nguyên tử hidro vơi nhất 


Bài 12:Tính hoá trị của:

a. Fe trong FeCl3, biết Cl hóa trị I

(xrightarrow<>Fe^left(III ight))b. S vào SO3, biết O hóa trị II

(xrightarrow<>S^left(VI ight))c. đội HCO3 trong Ca(HCO3)2

(xrightarrow<>left(HCO_3 ight)^left(I ight))d. Sắt trong FexOy, biết O hóa trị II 

(Fe_xO_y) mà O hóa trị II

(Fe_xO_yxrightarrow<>x=2;y=3)

(xrightarrow<>Fe^left(III ight))Bài 4: Phát biểu nào sau đây sai?A. 1 đvC = 1/12 trọng lượng nguyên tử CacbonB. Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng gam.

Bạn đang xem: Hco3 hóa trị mấy

C. Nguyên tử cacbon khối lượng nhẹ hơn nguyên tử oxi ¾ lầnD. Nguyên tử hidro vơi nhất 


Đúng 1

phản hồi (3)

câu 1 Tính hoá trị của :

a)Fe trong FeCl3,biết Cl hoá trị I

b)s trong SO 3, biết o hoá trị II

c)nhóm Hco 3 trong ca (HCO 3)2,Biết ca hoá trị II

d)Fe vào Fexoy ,biết o hoá trị II


Lớp 8 hóa học
1
0
Gửi bỏ

giúp tôi vs mọi bạn ơi

 


Đúng 0

comment (0)
Tính hoá trị của group PO4 trong hợp hóa học Ca3(PO4)2, biết nhân tố Ca(II)
Lớp 8 Hóa học bài xích 10: Hóa trị
3
2
Gửi bỏ

Gọi hóa trị của group PO4 là x

Ta tất cả : II.3 = x.2

=> x là III

vậy hóa trị của tập thể nhóm PO4 trong hợp chất trên là III


Đúng 0

phản hồi (0)

gọi hoá trị của PO4 là x, ta bao gồm :II . 3 = x.2

6= x.2

=> x= III

=> hoá trị của PO4 là III


Đúng 0
bình luận (0)

ta gồm hóa trị của group PO4 là x

theo quy tắc hóa trị : II.3 = x.2

=> x là III

vậy hóa trị của group PO4 trong hợp hóa học trên là III


Đúng 0
bình luận (0)

a) Tính hoá của thành phần Fe; Al thứu tự có trong các hợp chất FeO; Al2O3

b) Tính hoá trị của tập thể nhóm (NO3) vào hợp hóa học Al(NO3)3; biết team Al(III); đội (PO4) vào hợp hóa học Ca3(Po4), biết ca(II)


Lớp 8 chất hóa học CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
1
0
Gửi bỏ

a) sắt hóa trị II

 Al hóa trị III

b) NO3 hóa trị I

 PO4 hóa trị III

 


Đúng 1

comment (0)

Bài 1:Xác định hoá trị của Fe trong số công thức sau: Fe2O3, FeS mang lại S bao gồm hoá trị II; Fe(OH)2 đến nhóm OH gồm hoá trị I

Bài 2: khẳng định hoá trị của nitơ trong số chất sau: NH3, N2O, NO2, N2O5

Bài 3:

a. Xác đinh hoá trị của group NO3 vào Ca(NO3)2 biết Ca(II)

b. Xác định hoá trị của group PO4 trong K3PO4 biết K(I)

c. Xác định hoá trị của S trong SO2 và SO3


Lớp 8 Hóa học bài xích 10: Hóa trị
2
1
Gửi bỏ

Bài 1.

CTHHHóa trị Fe
(Fe_2O_3) lll
(FeS) ll
(Feleft(OH ight)_2) ll

Bài 2.

CTHHHóa trị N
(NH_3) lll
(N_2O) ll
(NO_2) lV
(N_2O_5) v

Bài 3.

a) Nhóm (NO_3) có hóa trị l.

b) Nhóm (PO_4) có hóa trị lll.

c) Trong (SO_2), S tất cả hóa trị lV.

Trong (SO_3), S tất cả hóa trị Vl.

Xem thêm: Giải Vở Bài 70 Chia Một Tích Cho Một Số, Please Wait


Đúng 3
phản hồi (0)

bài 1:

(Fe_2O_3 ightarrow Fe) hóa trị (III)

(FeS ightarrow Fe) hóa trị (II)

(Feleft(OH ight)_2 ightarrow Fe) hóa trị (II)

bài 2:

(NH_3 ightarrow N) hóa trị (III)

(N_2O ightarrow N) hóa trị (IV)

(NO_2 ightarrow N) hóa trị (IV)

(N_2O_5 ightarrow N) hóa trị (V)

bài 3:

a. (Caleft(NO_3 ight)_2 ightarrow NO_3) hóa trị (I)

b. (K_3PO_4 ightarrow PO_4) hóa trị (III)

c. (SO_2 ightarrow S) hóa trị (IV)

(SO_3 ightarrow S) hóa trị (VI)


Đúng 2
phản hồi (1)

a/ Tính hoá trị của Mg vào hợp chất MgO, của S vào hợp chất So3b/ Lập CTHH của: Fe(3) cùng Oxi, Ca (2) và nhóm No3(1)


Lớp 8 hóa học
2
1
Gửi hủy

a) Mg bao gồm hóa trị 2

 S hóa trị 6

b) Fe3O

Ca2NO3


Đúng 0

phản hồi (0)

a. 

- Ta có: (oversetleft(x ight)Mgoversetleft(II ight)O)

Ta có: x . 1 = II . 1

=> x = II

Vậy Mg có hóa trị (II)

- Ta có: (oversetleft(y ight)Soversetleft(II ight)O_3)

Ta có: y . 1 = II . 3

=> y = VI

Vậy hóa trị của S là (VI)

b.

- gọi CTHH là: (oversetleft(III ight)Fe_xoversetleft(II ight)O_y)

Ta có: III . X = II . Y

=> (dfracxy=dfracIIIII=dfrac23)

=> CTHH là: Fe2O3

- gọi CTHH là: (oversetleft(II ight)Ca_aoversetleft(I ight)left(NO_3 ight)_b)

Ta có: II . A = I . B

=> (dfracab=dfracIII=dfrac12)

=> CTHH là: Ca(NO3)2


Đúng 0
bình luận (0)

Tính hoá trị của N ,Fe trong số nhóm hóa học sau N2O5 , FeSO4. Biết team SO4 gồm hoá trị 2


Lớp 8 Hóa học bình chọn 1 máu chương I-Đề 1
1
0
Gửi hủy

- N hóa trị V

- fe hóa trị II


Đúng 0
bình luận (0)
Tính hoá trị của nguyên tố chưa biết trong hợp chất 1)Tính hoá trị của nguyên tố fe lần lượt có trong những hợp hóa học FeO ; Fe2O3 ?2)Tính hoá trị củaa)Nhóm SO4 trong hợp hóa học BaSO4 ? cho thấy thêm Ba (II)b) đội CO3 trong hợp chất Na2CO3 ? cho thấy thêm Na (I)
Lớp 8 Hóa học bài xích 10: Hóa trị
1
1
Gửi diệt

1) Hóa trị của sắt trong FeO và Fe2O3 lần lượt là II cùng III

2) a. đội SO4 có hóa trị là II

b. Team CO3 có hóa trị là II


Đúng 1

phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
briz15.com