*
*
*
*
*
*
*
*

Cho khối chóp (S.ABC) tất cả đáy (ABC) là tam giác phần đông cạnh (a), (SA ot left( ABC ight)) với (SA = a). Tính thể tích khối chóp (S.ABC).

Bạn đang xem: Hình bát diện đều có bao nhiêu đỉnh


Cho hình chóp (S.ABC) tất cả đáy (ABC) là tam giác vuông trên (C,)(AB = asqrt 5 ,)(AC = a.) ở bên cạnh (SA = 3a) với vuông góc với khía cạnh phẳng đáy. Thể tích của khối chóp (S.ABC) bằng


Cho hình chóp (S.ABC) có đáy là tam giác rất nhiều cạnh (2a) cùng thể tích bởi (a^3). Tính độ cao (h) của hình chóp đang cho.


Cho tứ diện (ABCD) hoàn toàn có thể tích bằng $12$ và (G) là trọng tâm tam giác (BCD). Tính thể tích (V) của khối chóp (A.GBC).


Cho tứ diện (ABCD) bao gồm (AD = 14,BC = 6). Call (M,N) theo lần lượt là trung điểm của những cạnh (AC,BD) với (MN = 8). Hotline (alpha ) là góc giữa hai tuyến phố thẳng (BC) và (MN). Tính (sin alpha ).


Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ gồm đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $a$, (SA ot (ABCD)) với (SA = asqrt 6 ). Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy là hình vuông vắn cạnh $a$, (SD = dfracasqrt 17 2), hình chiếu vuông góc $H$ của $S$ lên mặt $left( ABCD ight)$ là trung điểm của đoạn $AB$. Tính độ cao của khối chóp $H.SBD$ theo $a$.


Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi trọng điểm $O$, $AB = a$, $widehat BAD = 60^circ $, $SO ot left( ABCD ight)$ cùng mặt phẳng $left( SCD ight)$ chế tạo ra với dưới mặt đáy một góc $60^circ $. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$


Cho hình chóp tứ giác (S.ABCD). Call (V) là thể tích khối chóp (S.ABCD). Mang điểm (A") bên trên cạnh (SA)sao cho (SA = 4SA"). Mặt phẳng qua (A") và tuy vậy song với đáy của hình chóp cắt những cạnh (SB), (SC), (SD) lần lượt tại những điểm (B"), (C"), (D"). Thể tích khối chóp (S.A"B"C"D")bằng:


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình vuông. Giả dụ khối chóp có chiều cao bằng (asqrt 3 ) cùng thể tích là (3a^3sqrt 3 ) thì cạnh đáy tất cả độ dài là:


Cho một cây nến hình lăng trụ lục giác đều phải có chiều cao cùng độ nhiều năm cạnh lòng lần lượt là (15 mcm) với (5 mcm). Tín đồ ta xếp cây nến trên vào trong một hộp có làm nên hộp chữ nhật làm thế nào để cho cây nến nằm khít trong vỏ hộp ( gồm đáy xúc tiếp như hình vẽ). Thể tích của mẫu hộp kia bằng.


*

Cho lăng trụ tam giác (ABC.A"B"C") gồm đáy (ABC) là số đông cạnh (AB = 2asqrt 2 ). Biết (AC" = 8a) và tạo thành với dưới mặt đáy một góc (45^0). Thể tích khối nhiều diện (ABCC"B") bằng


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") hoàn toàn có thể tích bằng (V). Những điểm (M), (N), (P) theo thứ tự thuộc những cạnh $AA"$, $BB"$, $CC"$ làm sao để cho $dfracAMAA" = dfrac12$, $dfracBNBB" = dfracCPCC" = dfrac23$. Thể tích khối nhiều diện (ABC.MNP) bằng


*

Cho tứ diện hầu hết (ABCD) gồm cạnh bởi $3.$ gọi (M,,N) thứu tự là trung điểm các cạnh (AD,,BD.) mang điểm không đổi (P) trên cạnh (AB) (khác (A,,B)). Thể tích khối chóp (P.MNC) bằng


*

Cho khối chóp (S.ABCD) rất có thể tích bằng (16). Gọi (M), (N), (P), (Q) theo lần lượt là trung điểm của (SA), (SB), (SC), (SD). Tính thể tích khối chóp (S.MNPQ).


Cho hình chóp (S.ABC) tất cả đáy (ABC) là tam giác vuông cân, (AB = AC = a), (SC ot left( ABC ight)) với (SC = a). Phương diện phẳng qua (C), vuông góc với (SB) giảm (SA,SB) thứu tự tại (E) và (F). Tính thể tích khối chóp (S.CEF).

Xem thêm: Detail-Oriented Là Gì - Làm Thế Nào Để Cải Thiện Khả Năng “Detail


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy là hình vuông cạnh $a$, hai mặt phẳng (left( SAB ight)) và (left( SAD ight)) thuộc vuông góc với đáy, biết (SC = asqrt 3 ). điện thoại tư vấn (M,)(N,)(P,)(Q) thứu tự là trung điểm của (SB,)(SD,)(CD,)(BC). Tính thể tích của khối chóp (A.MNPQ).


Một lăng trụ đứng tam giác có các cạnh lòng là $11,cm$, $12,cm$, $13,cm$ và diện tích xung quanh bằng $144,cm^2$. Thể tích của khối lăng trụ kia là:


Cho khối lăng trụ tam giác đông đảo ABC.A′B′C′. Những mặt phẳng (ABC′) và (A′B′C) chia khối lăng trụ đã đến thành 4 khối đa diện. Kí hiệu H1, H2 thứu tự là khối rất có thể tích lớn nhất và bé dại nhất trong bốn khối trên. Quý hiếm của (dfracV_left( H_1 ight)V_left( H_2 ight)) bằng