*

*

Lý thuyết Hóa 10 bài bác 8. Sự biến đổi tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học


Lý thuyết Hóa 10 bài 8. Sự thay đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố hóa học

I. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

- thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố trong cùng một đội nhóm được lặp đi lặp lại sau mỗi chu kì ⟹ ta nói chúng thay đổi một giải pháp tuần hoàn.

Bạn đang xem: Hóa học 10 bài 8

- Sự thay đổi tuần hoàn về thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi năng lượng điện hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự biến hóa tuần hoàn về tính chất của các nguyên tố.

II, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A

1. Cấu hình electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố đội A

- những nguyên tố thuộc cùng một đội A có cùng số e phần bên ngoài cùng (số e hóa trị) ⟶ là lý do của sự tương tự nhau về tính chất hóa học của những nguyên tố nhóm A.

- Số máy tự của tập thể nhóm (IA, IIA…) = Số electron lớp ngoài cùng = Số electron hóa trị.

- Nguyên tố s thuộc team IA, IIA.

- Nguyên tố p thuộc đội IIIA → (trừ He).

2. Một số trong những nhóm A tiêu biểu

a) team VIIIA (nhóm khí hiếm)

- Gồm các nguyên tố: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn.

- bí quyết chung thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng: ns2 np6 (trừ He).

- đa số các khí thi thoảng không tham gia phản ứng hóa học. Ở điều kiện thường, bọn chúng tồn tại sinh hoạt dạng khí, phân tử chỉ gồm 1 nguyên tử.

b) nhóm IA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm)

- Gồm các nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.

- bí quyết chung thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng: ns1 (Dễ nhường 1 electron để đạt cấu trúc bền chắc của khí hiếm).

- đặc điểm hóa học:

+ công dụng với oxi chế tạo oxit bazơ.

+ tính năng với phi kim sinh sản muối.

+ chức năng với nuớc chế tác hiđro cùng hiđroxit.

c) team VIIA (nhóm halogen)

- Gồm những nguyên tố: F, Cl, Br, I, At.

- bí quyết chung thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng: ns2 np5 (Dễ dấn 1 electron nhằm đạt cấu trúc bền bỉ của khí hiếm).

- đặc thù hóa học:

+ tác dụng với oxi sản xuất oxit axit

+ công dụng với kim loại tạo muối.

Xem thêm: Toàn Bộ Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020, Điểm Chuẩn Đại Học

+ tác dụng với hiđro tạo hợp hóa học khí.