Lý thuyết Hóa 10 bài xích 2. Phân tử nhân nguyên tử nguyên tố chất hóa học đồng vị

I. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

1. Điện tích hạt nhân

a) Proton sở hữu điện tích 1+

- trường hợp hạt nhân có Z proton

⇒ Điện tích hạt nhân bằng Z+.

Bạn đang xem: Hóa lớp 10 bài 2

⇒ Số đơn vị điện tích hạt nhân bằng Z.

- Ví dụ: Oxi tất cả 8 proton

⇒ Điện tích hạt nhân oxi là 8+.

⇒ Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân oxi là 8.

b) Nguyên tử trung hòa về điện: số proton bằng số electron

⇒Z = số proton = số electron

- Ví dụ: Nguyên tử nitơ có số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân là 7

⇒ Nguyên tử nitơ tất cả 7 proton với 7 electron.

2. Số khối

a) Số khối phân tử nhân (A) bởi tổng của tổng số hạt proton (Z) và tổng số phân tử nơtron (N)

- Công thức: A=Z+N

- Ví dụ: hạt nhân nguyên tử Liti gồm 3 proton cùng 4 nơtron

⇒ ALiti = 3+4 = 7

b) Số đơn vị điện tích phân tử nhân Z và số khối A đặc trưng cơ bản cho hạt nhân và nguyên tử

- khi biết Z và A của một nguyên tử:

⇒ Số proton, số electron, số nơtron (N=A−Z) của nguyên tử đó.

- Ví dụ: Nguyên tử Na có A=23 và Z=11

⇒ Na có 11 proton, 11 electron, 12 nơtron.

II. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Định nghĩa

- nhân tố hóa học gồm những nguyên tử tất cả cùng điện tích hạt nhân (Z) mà lại khác số khối (A).

- Ví dụ: tất cả các nguyên tử có Z=6 đều thuộc nguyên tố cacbon.

⇒ Các nguyên tử cacbon đều có 6 proton cùng 6 electron.

⇒ Những nguyên tử gồm cùng năng lượng điện hạt nhân thì gồm cùng đặc điểm hóa học.

2. Số hiệu nguyên tử (Z)

- Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân nguyên tử của một nhân tố được gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, kí hiệu là Z.

⇒ Số hiệu nguyên tử = Số đơn vị điện tích phân tử nhân = Số proton = Số electron = Z

3. Kí hiệu nguyên tử

- Nguyên tố X có số khối A và số hiệu Z được kí hiệu như sau:

 

*

⟶ X: Kí hiệu hóa học

⟶ A: Số khối nguyên tử

⟶ Z: Số hiệu nguyên tử

- Ví dụ:

 

*

⟶ Số hiệu nguyên tử Na = Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân = Số proton = Số electron = Z = 11

⟶ Số khối nguyên tử ANa=23 ⇒ Số nơtron NNa=23−11=12N

III. ĐỒNG VỊ

- Đồng vị là phần đa nguyên tử tất cả cùng số proton nhưng khác số nơtron, do đó số khối của bọn chúng khác nhau.

- Ví dụ:

+ Hiđro có 3 đồng vị là: 

*

+ Clo có 2 đồng vị là: 

*

IV. NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Nguyên tử khối (A)

- Nguyên tử khối là trọng lượng tương đối của nguyên tử: mang đến biết trọng lượng của nguyên tử kia nặng gấp từng nào lần solo vị khối lượng nguyên tử.

- Do trọng lượng của e quá nhỏ nên nguyên tử khối coi như thông qua số khối A.

Xem thêm: Khái Quát Về Cacbon Có Bao Nhiêu E Lectron? Carbon Có Bao Nhiêu Electron

Nguyên tử khối = mp + mn = A

- Ví dụ: Nguyên tử P có Z=15 và N=16 ⇒ Nguyên tử khối của P là 31

2. Nguyên tử khối vừa đủ (A¯)

- bởi một yếu tắc thường có tương đối nhiều đồng vị yêu cầu nguyên tử khối của thành phần này là nguyên tử khối trung bình của các đồng vị đó.