Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi của thành phần R vội 3 lần hóa trị của chính nó trong hợp hóa học khí với hiđro. Phần trăm khối lượng của R trong hợp chất khí với hiđro nhiều hơn nữa trong vừa lòng chất bao gồm hóa trị tối đa với oxi là 54,11%. Thành phần R là


*

Tải tiện ích VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Quảng cáo

Cần nhớ một trong những điểm sau:

- Hóa trị cao nhất với oxi của thành phần = STT đội A.

Bạn đang xem: Hóa trị cao nhất với oxi

- Hóa trị cùng với H( ví như có) = 8 - hóa trị cao nhất với oxi.

- % cân nặng của A vào hợp hóa học AxBy là: %A= MA*100/M.

- Muốn xác minh nguyên tố đó là nguyên tố như thế nào cần tìm kiếm được M =?.

Ví dụ 1. thành phần R bao gồm hóa trị tối đa trong oxit gấp 3 lần hóa trị trong hợp chất với hiđro. Hãy cho thấy hóa trị cao nhất của R trong oxit.

Hướng dẫn:

Gọi hóa trị cao nhất của R trong oxit là m, hóa trị trong hợp chất với hiđro là n. Ta có: m + n = 8.

Theo bài: m = 3n. Tự đây kiếm được m = 6; n = 2.

Ví dụ 2. Một nguyên tố sinh sản hợp chất khí cùng với hidro tất cả công thức RH3.Nguyên tố này chiếm phần 25,93% về trọng lượng trong oxit bậc cao nhất. Khẳng định tên nguyên tố.

Hướng dẫn:

Hợp chất với Hiđro là RH3 ⇒ Chất tối đa với oxi có công thức là: R2 O5

Ta có : (2.R) / (16.5) = 25,93/74,07

⇒ R= 14 ⇒ R là nguyên tố Nitơ

Quảng cáo

Ví dụ 3. Oxit tối đa của một nguyên tố chứa 72,73% oxi, còn vào hợp hóa học khí với hidro đựng 75% yếu tố đó.Viết bí quyết oxit tối đa và hợp chất khi với hidro.

Hướng dẫn:

Gọi hợp chất với hidro gồm công thức là : RHx

⇒ Hợp hóa học với oxi gồm công thức là R2 Ox-8

Ta có:

(1) (2.R) / 16(8-x )= 27,27/72,73.

(2) R/x = 75/ 25 = 3

⇒ R= 3x nạm vào pt(1) ta tất cả đáp án : x= 4 cùng ⇒ R = 12

Vậy R là cacbon ⇒ CO2 và CH4

Ví dụ 4. Oxit cao nhất của nhân tố R thuộc đội VIA bao gồm 60% oxi về khối lượng. Hãy xác thành phần R và viết công thức oxit cao nhất.

Hướng dẫn:

Nhóm VIA buộc phải hợp hóa học oxit bậc cao là RO3


Ta có: R/ 48 = 40/60 vậy R= 32 ( lưu giữ huỳnh)

⇒ Công thưc Oxit cao nhất là : SO3

Ví dụ 5. Oxit tối đa của nhân tố R bao gồm dạng R2O5 . Vào hợp hóa học của R cùng với hiđro ngơi nghỉ thể khí bao gồm chứa 8,82 % hiđro về khối lượng. Bí quyết phân tử của hợp chất khí với hiđro là ( C = 12, N= 14, P= 31, S= 32)

A. NH3. B.H2S. C. PH3. D. CH4.

Hướng dẫn:

Oxit tối đa của R là R2O5 yêu cầu R thuộc team VA.

⇒ Hợp chất với H là RH3

Ta gồm 3/R = 8,82 / 91,18 ⇒ R=31 (P)

⇒ lựa chọn C

Quảng cáo

Câu 1. Oxit tối đa của một thành phần ứng với công thức R2O5. Hợp hóa học của nó với hidro là một chất bao gồm thành phần không thay đổi với R chiếm phần 82,35% với H chiếm phần 17,65% về khối lượng. Tìm nguyên tố R.

Hiển thị đáp án

Nguyên tố bao gồm oxit cao nhất là R2O5 → R thuộc team VA.

→ Hợp chất với hidro: RH3


*

Câu 2. Oxit tối đa của một thành phần ứng với công thức RO3. Hợp hóa học của nó với hidro có 5,88% H về khối lượng. Khẳng định R.

Hiển thị đáp án

Oxit cao nhất là RO3 → R thuộc nhóm VIA.

Hợp chất với hidro gồm dạng RH2.


*

Đó là nguyên tố lưu huỳnh (S).

Câu 3. Một nguyên tố Q tạo ra hợp chất khí cùng với hiđro bao gồm công thức QH3. Yếu tắc này chiếm phần 25,93% theo khối lượng trong oxit bậc cao nhất. Định tên yếu tắc Q.

Hiển thị đáp án

Từ hợp chất QH3 ⇒ Q có hóa trị III

⇒ Hợp chất oxit tối đa lầ: Q2O5.

Theo đề bài, ta có: %Q = 2Q/(2Q + 80) × 100 = 25,93

⇔ Q + 40 = 3,875Q ⇒ Q = 14: Nitơ

Câu 4. Oxit tối đa của thành phần R tất cả dạng R2O7. Sản phầm khí của R cùng với hidro cất 2,74% hidro về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của R.

Hiển thị đáp án

Oxit tối đa của yếu tố R bao gồm công thức R2O7.

→ cách làm hợp chất khí với hidro gồm dạng RH theo đề:

%H = 1/(R+1) . 100% = 2,74%

Giải ra ta có: R = 35,5 (clo). Cl

→ cách làm phân tử của oxit là Cl2O7

Công thức hợp hóa học khí với hidro là HCl.


Câu 5. Tỉ số phần trăm của nhân tố R trong oxit bậc cao nhất với tỷ lệ của R trong hợp hóa học khí với hiđro là 0,6994. R là yếu tố phi kim ở team lẻ. Xác định R.

Hiển thị đáp án

Đặt oxit tối đa có dạng R2On (X)

Hợp chất khí với hiđro có dạng RH8-n (Y)


*

Vì R là yếu tố phi kim ở đội lẻ đề xuất n = 5 hoặc n = 7

n
57
R83,07 (loại)127 (nhận)

R là iot (I) ⇒ bí quyết oxit cao nhất: I2O7; hợp chất khí : HI

Câu 6. Nguyên tử Y bao gồm hóa trị cao nhất với oxi cấp 3 lần hóa trị vào hợp hóa học khí cùng với hidro. Gọi X là cách làm hợp hóa học oxit cao nhất, Z là phương pháp hợp hóa học khí cùng với hidro của Y. Tỉ khối hơi của X đối với Z là 2,353. Xác định nguyên tố Y.

Hiển thị đáp án

Gọi hóa trị tối đa với H là nH với với oxi là nO.


*

Câu 7. Hợp hóa học khí cùng với hiđro của một thành phần ứng với phương pháp RH4. Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi theo khối lượng. Xác định tên thành phần R.

Xem thêm: Kol Là Gì? Cách Trở Thành Kol Tiktok Làm Thế Nào Để Trở Thành Kol Chuyên Nghiệp

Hiển thị đáp án

Từ phương pháp RH4 ⇒ R tất cả hóa trị IV

⇒ phương pháp oxit cao nhất của R là: RO2


Vậy yếu tắc R là silic (Si).

Câu 8. Nguyên tử của yếu tắc C có thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng là ns2np4. Vào hợp hóa học khí của X cùng với hidro, X chiếm phần 94,12% khối lượng. Phần trăm trọng lượng của nhân tố X trong oxit tối đa là: