Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

uses crt;

var n,i,kt,j:integer;

begin

clrscr;

write("n="); readln(n);

writeln("cac so nguyen to nho hon hoac bang ",n," la: ");

for i:=2 to n do

begin

kt:=0;

for j:=2 to i-1 do

if i mod j=0 then kt:=1;

if kt=0 then write(i:4);

end;

readln;

end.

Bạn đang xem: In ra các số nguyên tố từ 1 đến n pascal


*

Viết chương trình in ra màn hình N số chẵn liên tiếp ( tính từ 10), với N là số tự nhiên nhập từ bàn phím (N>=10) Sử dụng lênh lặp while do In N ra số chắn đó thành nhiều hàng mỗi hàng 10 số hàng cuối cùng có thể là 10 số hoắc ít hơn
*

Viết chương trình C++ in ra màn hình các số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến n (n là số nguyên dương được nhập từ bàn phím)


1 Viết chương trình tính n!=1.2.3.4....n vs n là số nguyên được nhập vào từ bàn phím.

2Viết chương trình tính t=1+2+3+4+....+n vs n là số nguyên được nhập vào từ bàn phím.


Viết chương trình in ra các số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng số nguyên dương n ( Với n được nhập).Yêu cầu nhập lại nếu n

Bài 1: Viết chương trình pascal thực hiện các yêu cầu sau:a) Nhập từ bàn phím 1 số nguyên nb) In ra màn hình kết quả tổng các số nguyên từ 1 đến n(sử dụng câu lệnh lặp while...do)Bài 2:Viết chương trình pascal thực hiện câc yêu cầu sau:a) Nhập từ bàn phím 1 số nguyên dương nb) In ra màn hình kết quả tổng các số lẻ từ 1 đến n(sử dụng câu lệnh lặp while...dogiúp mình với mình đang cần gấp rất gấp luôn


Bài 1: Viết chương trình tính tổng các số chẵntừ 10 đến 50?

Bài 2: Viết chương trình giải bài toán sau: Tính tổng A ( n là số tự nhiên được nhập từ bàn phím)

A= 1.3 + 2.4 + 3.5 +...+ n(n+2).

Giúpmình vớinhanh nhanh nha.

Xem thêm: Về Tác Phong, Lề Lối Làm Việc Của Đảng Viên, Tác Phong Lề Lối Làm Việc Là Gì


Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên N in ra màn hình các số hoàn chỉnh nhỏ hơn hoặc bằng N.

Helpppppp meeeeeeee!!!!


viết chương trình tính tích của n số tự nhiên đầu tiên,với N số tự nhiên được nhập từ bàn phím(sử dụng câu lệnh While..Do


viết chương trình tính tổng S= 1/3 + 1/5 + 1/7+....+1/(2n+1)In kết quả ra màn hình. Với n là số nguyên dương được nhập vào từ bàn phím