Cho các chất Cl2, H2O, KBr, HF, H2SO4 đặc, nóng. Đem trộn từng cặp chất với nhau, số cặp chất có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra là 3.

Bạn đang xem: Kbr h2so4 đặc nóng

Phương trình phản ứng :


Nhiệt phân các muối sau : NH4Cl, (NH4)2CO3, NH4NO3, NH4HCO3. Trường hợp nào xảy ra phản ứng oxi hoá - khử ?


Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu được 3,36 ml khí O2 (ở đktc). Tốc độ trung bình của phản ứng (tính theo H2O2) trong 60 giây trên là


Cho phản ứng :

Cu+H++NO3-→Cu2++NO+H2O

Tổng các hệ số cân bằng (tối giản, có nghĩa) của phản ứng trên là


Cho các phản ứng sau :

(a) 4HCl + PbO2 ® PbCl2 + Cl2 + 2H2O

(b) HCl + NH4HCO3 ® NH4Cl + CO2 + H2O

(c) 2HCl + 2HNO3 ® 2NO3 + Cl2 + 2H2O

(d) 2HCl + Zn ® ZnCl2 + H2

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là


Cho phản ứng: SO2 + KMnO4 + H2O ® K2SO4 + MnSO4 + H2SO4.

Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO4 là 2 thì hệ số của SO2 là


Cho phản ứng sau : Mg + HNO3 →Mg(NO3)2 + NO + N2O + H2O (tỉ lệ số mol giữa NO và N2O là 2 : 1). Hệ số cân bằng tối giản của HNO3 trong phương trình hoá học là


Cho phản ứng: FeO + HNO3 ® Fe(NO3)3 + NO + H2O.

Trong phương trình của phản ứng trên, khi hệ số của FeO là 3 thì hệ số của HNO3 là


Biện pháp nào làm tăng hiệu suất tổng hợp SO3 từ SO2 và O2 trong công nghiệp ? Biết phản ứng tỏa nhiệt.

(a) Thay O2 không khí bằng O2 tinh khiết.

(b) Tăng áp suất bằng cách nén hỗn hợp.

(c) Thêm xúc tác V2O5.

(d) Tăng nhiệt độ để tốc độ phản ứng


Cho phản ứng : Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 ® Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là :


Cho phản ứng :

Cu+H++NO3-→Cu2++NO+H2O

Tổng các hệ số cân bằng (tối giản, có nghĩa) của phản ứng trên là


Cho Fe (hạt) phản ứng với dung dịch HCl 1M. Thay đổi các yếu tố sau:

(1) Thêm vào hệ một lượng nhỏ dung dịch CuSO4.

(2) Thêm dung dịch HCl 1M lên thể tích gấp đôi.

(3) Nghiền nhỏ hạt sắt thành bột sắt.

Xem thêm: Trách Nhiệm Của Bản Thân Trong Việc Góp Phần Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Ta Hiện Nay

(4) Pha loãng dung dịch HCl bằng nước cất lên thể tích gấp đôi.

Có bao nhiêu cách thay đổi tốc độ phản ứng?


Cho các chất sau : FeBr3, FeCl2, Fe3O4, AlBr3, MgI, KBr, NaCl. Axit H2SO4 đặc nóng có thể oxi hóa bao nhiêu chất ?


Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là :


Cho cân bằng hoá học :

PCl5k⇆PCl3k+Cl2k∆H>0

Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam