Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các chất sau: HCl, HNO3, NaOH, Ba(OH)2, CH3COOH, K2SO4, Na3PO4, HF, Al2(SO4)3, H2SO3, H3PO4. Số chất điện li yếu hèn là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


*

Cho các phát biểu sau:

(a) hóa học điện li bao gồm axit, bazơ, muối

(b) Dãy các chất: HF, NaF, NaOH đều là hóa học điện li mạnh

(c) Dãy các chất: C2H5OH, C6H12O6, CH3CHO là các chất điện li yếu

(d) những chất lúc tan vào nước mang lại dung dịch dẫn điện được hotline là số đông chất năng lượng điện li

Số phát biểu đúng là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Đáp án D

(a)Đúng

(b)Sai vị HF là hóa học điện li yếu

(c) không đúng vì đây là không là những chất điện li

(d)Sai vì bao gồm chất rã trong nước mang lại dung dịch dẫn điện cơ mà không gọi là hóa học điện li (Ví dụ SO3, CaO,…)

Dãy có những chất điện li mạnh khỏe là: A. HCl, NaCl, na 2 co 3 , Fe(OH) 3.B. NaF, NaOH, KCl, HClO C. NaOH, KCl, H 2 SO 4 , KOH,D. KNO 3 , MgCl 2 , HNO 3 ,HF.Bạn đang xem: Kcl là chất điện li mạnh hay yếu

câu C ý 

câu A thì tất cả Fe(OH)3 kết tủa gray clolor đỏ 

câu B thì tất cả HClO là axit yếu câu D có HF là axit yếu 

Bài 1: mang lại dãy chất sau: CH3COOH, Ca(OH)2 , CH3COONa, NaOH, MgSO4 , HClO, HI, HBrO4 , KNO3 , NH4Cl, H2S, H3PO4 , HClO4 , HF, HCl- số đông chất như thế nào là hóa học điện li mạnh, các chất nào là hóa học điện li yếu? Viết cácphương trình phân li tương ứngBài 2: Tính mật độ mol của từng ion trong các dung dịch sau:a, Ba(N03)2 0,1M b, HNO3 0,02M c, KOH 0,01M 

d, CaCl2 0,05 M e, H2SO4 0,02M f, Ba(OH)2 0,06M

Cho những chất bên dưới đây: HClO4, HClO, HF, HNO3, H2S, H2SO3, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH. Số hóa học thuộc các loại chất năng lượng điện li táo tợn là

A. 4.

Bạn đang xem: Kcl là chất điện li mạnh hay yếu

B. 6.

C. 7.

D. 5.

Cho các chất bên dưới đây: HClO4, HClO, HF, HNO3, H2S, H2SO3, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH. Số hóa học thuộc một số loại chất điện li mạnh bạo là

A. 5

B. 6.

C. 7

D. 4

Cho các chất sau: H2CO3, Al2(SO4)3, HNO3, glucozơ, C2H5OH, NaOH, CH3COOH, Ba(OH)2, HF. Số hóa học điện li dạn dĩ là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6

Đáp án B

Chất năng lượng điện li táo bạo là hóa học khi rã trong nước, các phân tử hòa tan hồ hết phân li ra ion.

Các chất điện li khỏe mạnh bao gồm: axit mạnh, bazơ khỏe mạnh và đa số các muối.

Trong những chất trên, có 4 chất điện li mạnh là Al2(SO4)3, HNO3, NaOH, Ba(OH)2

Phương trình năng lượng điện li của các chất


*

*

*

Cặp chất nào sau đây tạo thành chất điện li yếu

A. HCl + AgNO3 B. H2SO4 + Ba(NO)2

C. HNO3+NaOH D. NaOH+CuCl2

Trong hỗn hợp axit sunfuhiric H2S (bỏ qua sự phân li của H2O) tất cả những thành phần và ion nào?

A. H+, HS-, S2-, H2S, H2O B. H+, HS-, S2-

C. H+, S2-, H2S D. H+, HS-, S2-, H2S

3.  Các ion nào sau không thể cùng t ồn tại trong một dung dịch?

A. Ba2+, Al3+, Cl-, NO3- C. Ca2+, Mg2+, OH-, Cl-

B. Na+, Mg2+, NO3-, SO42-. D. Cu2+, Fe3+, SO42-, Cl-

Chất như thế nào sau đây là chất không năng lượng điện li

A. C2H5OH B. KHCO3 C. CH3COOH D. Al(OH)3

Trộn 150ml hỗn hợp KOH 0,21 M với 150ml dung dịch Ba(OH)2 0,18 M được dung dịch A, độ đậm đặc ion OH− trong dung dịch A là

A. 0,39 A. 0,285 C. 0,195 D. 0,57

Dung dịch tất cả pH=11 thì nồng độ ion OH-

A. 10-12 M

B. 0,001M

C. 0,01M

D. 10-11 M

Cho dung dịch H2S vào dung dịch nào sau đây thu được kết tủa?

A. ZnCl2

B. FeCl2

C. NaCl

D.

CuCl2

Trộn 120ml hỗn hợp HCl 0,36M với 80ml dung dịch H2SO4 0,24M thu được hỗn hợp Y. Quý hiếm pH của dung dịch Y là

A. 0,17 B. 0,28 C. 0,39 D. 0,51

Một dung dịch đựng 0,015 mol Al3+ , 0,025 mol Na+ , 0,018 mol NO3- cùng x mol SO42- . Khối lượng chất tan trong dung dịch là

 

A. 7,088 g

 

B.

Xem thêm: Thân Em Vừa Trắng Lại Vừa Mềm Vừa Bàn Tay Úp Anh Mà Miết Lên Miết Xuống Là Nó Tiết Nhớt Ra

4,592 g

 

D. 4,208 g

Một dung dịch gồm n ồng độ ion H+ bằng 0,002 M thì pH của dung dịch là giá bán tr ị làm sao sau đây?