Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Kết quả phép tính 2 mũ 4 x 2 là

*

*

*

4/ Cho số n= 2*6 . Để n 9 thì * bằng:A. 0 B. 1 C. 3 D. 9

5/ Viết gọn tích a.a.a.a.a.a.a.a bằng :A. 8 mũ a B. a + 8 C. 8 mũ a D. a mũ 86/ Kết quả của phép tính 5 mũ 8. 5 : 5 mũ 2 bằng:A.5 mũ 7 B.5 mũ 4 C.5 mũ 11 D. 5 mũ 6

 

7/ Kết quả phép tính 7 mũ 2.5 – 6 mũ 3: 18A. 244 B. 233 C. 69 D. 58

8/ Bạn Lan mua 12 quyển vở, 6 chiếc bút bi và hai chiếc bút chì. Biết mỗi quyển vở giá8500 đồng, mỗi chiếc bút bi giá 45000 đồng và giá chiếc bút chì là 3000 đồng. Hỏi bạn Anphải trả tất cả bao nhiêu tiền?A. 111 000 đồng B. 132 000 đồngC. 108 000 đồng D.135 000 đồng


Lớp 6 Toán
1
0

Viết kết quả các phép tính sau dưới dạng lũy thừa 

a. 2 mũ 20 nhân 15 + 2 mũ 10 nhân 85

b. 27 mũ 16 : 9 mũ 10 

c. 125 mũ 3 : 25 mũ 4

d. 24 mũ 4 : 3 mũ 4 - 32 mũ 12:16 mũ 12

 


Lớp 6 Toán
0
0

câu 1: kết quả đúng của phép tính 3 - (-2 - 3) là :

A.2 B.-2 C.8 D.4

câu 2: kết quả đúng của phép tính 3 + (2 - 3) là :

A.-2 B.-4 C.4 D.2

câu 3 : kết quả đúng của phép tính 2 mũ 6 chia 2 là :

A.2 mũ 7 B.2 mũ 5 C.2 mũ 6 D.1 mũ 6

câu 4 : cho biết -12 . x bé hơn 0.Số thích hợp với x có thể là :

A.x= -2 B.x= 2 C.x= -1 D.x= 0

ai giải giùm mình ik mình like


Lớp 6 Toán
7
0

Câu 5: Kết quả của phép tính 3 MŨ 15 : 3 MŨ 5 là :

A. 13 B. 310 C. 320 D. 33

Câu 6: Số nào sau đây chia hết cho cả 2; 3; 5; 9 ?

A. 39595 B. 39590 C. 39690 D. 39592


Lớp 6 Toán
4
0

Kết quả phép tính: 12+1224:12-72:2 mũ 3

Kết quả phép tính: 652:5 mũ 2+2401:7 mũ 2

Thực hiện phép tính: (23 mũ 11.132-32.23 mũ 11):23 mũ 10.50

Tìm x: a) 3x mũ 2 -700:740=43

B) (7x-49):7+63=343


Lớp 6 Toán
1
0

Viết kết quả phép tính dưới dạng 1 lũy thừa

a) 27 mũ 4 . 9 mũ 2

b) 4 mũ 3 . 8 mũ 4 

c) 16 mũ 5 . 64 mũ 2


Lớp 6 Toán
1
0

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 16 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng. Câu 1: Kết quả của phép tính 25 6 − − là: A. 31 B. 19 C. −31 D. −19. Câu 2: Cho x = −−+ − ( ) 135 . Số x bằng: A. 1 B. 3 C. −3 D. −9. Câu 3: Kết quả của phép tính: 45 9(13 5) − + là: A. 473 B. 648 C. −117 D. 117. Câu 4: Số nguyên x thoả mãn 1 6 19 − x = là A. 24 B. −3 C. 2 D. 1. Câu 5: Kết quả của phép tính 2007 2.( 1) − là A. −4014 B. 4014 C. −2 D. 1. Câu 6: Kết quả của phép tính 6 5 32 ( 3) : ( 3) ( 2) : 2 − − +− là: A. 1 B. −5 C. 0 D. −2. Câu 7: Biết 2 3 của số a bằng 7,2. Số a bằng: A. 10,8 C. 3 2 B. 1,2 D. 142 30 . Câu 8: 0,25% bằng A. 1 4 B. 1 400 C. 25 100 D. 0,025. Câu 9: Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là: A. 3% B. 62,5% C. 40% D. 160% Câu 10: Kết quả của phép tính 3 ( 15). 1 5 − − là: A. 0 B. -2 C. −10 D. 1 5 . Câu 11: Cho 3 11 : 11 3 x = thì: A. x = −1 B. x =1 C. 121 9 x = D. 9 121 x = . 


Lớp 6 Toán
2


Xem thêm: Viết Tay Mẫu Đơn Tặng Đất Cho Con Viết Tay Mới Nhất, Mẫu Đơn Tặng Đất Cho Con Chuẩn, Mới Nhất

0

1. Kết quả của phép tính 11/7 - 4/7 là:

A.1 B.0 C.8/7 D.15/7

2. Kết quả phép tính -6/7 . 21/12 là:

A.3/2 B.-3/2 C.2/3 D.-2/3

3.Kết quả của phép tính 1/2+3/5 là:

A.1 B.11/10 C.4/10 D. 4/7

4. Kết quả của phép tính -1/2 + 3/4 là:

A. 4 B. 2/6 C.-7/8 D.1/4

5. Kết quả của phép tính 8/9 : 16/27 là:

A.3/2 B. 2/3 C.1 D.-3/2

6.Tìm x. biết: x-7/2 = -3/4 

A.-43/20 B.43/20 C.13/20 D.-13/20

7. Tìm x, biết: 1/3+x=5/6

A.3/4 B.-3/4 C.1/2 D.1/6

8. Tìm số hữu ti x, biết: 1/4x:2/5=5/6

A.-4 B.4/3 C.-4/3 D.3/4

9. Đổi hỗn số sau thành phân số: 4 và 2/5

A.8/5 B.22/5 C.6/5 D.2/5 

10. Rút gọn phân số sau về số tối giản: -48/64

A. 3/4 B.4/3 C.-4/3 D.-3/4

(Đề bài dưới là của 3 câu 11,12,13)

Một lớp học có 45 học sinh. Biết rằng, 2/5 số học sinh của lớp thích học toán; 4/9 số học sinh cả lớp thích học học thể dục và 1/3 số học sinh cả lớp thích học Tiếng Anh. Tính hs mỗi loại của lớp?

11.Số học sinh thích học toán là:

A. 18 B.19 C.20 D.21

12. Số học sinh thích học thể dục là:

A. 18 B.19 C.20 D.21

13.Số học sinh thích học Tiếng Anh là:

A.14 B.15 C.16 D.17

(Đề bài dưới là của câu 14,15)

Tính diện tích của hình chữ nhật biết chiều dài là 9m và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài?