Lập trình website với Python là trong những từ khóa được search kiếm những nhất trên trang nhất google về chủ đề lập trình website với Python. Trong bài viết này, briz15.com vẫn viết bài xích Hướng dẫn phương pháp lập trình web với Python tác dụng mới duy nhất 2020

Khi nói tới lập trình website thì bao gồm lẽ cực kì nhiều lập trình sẵn viên sẽ liên hệ ngay tới ngôn từ php. Ngữ điệu php được biết đến là ngôn từ được tạo ra để phục vụ cho việc làm web với rất nhiều framework, cms có thêm với một cộng đồng rất đông , hung hãn nhưng tại bài viết tôi mong muốn trình bày một đến sát hơn khác, bằng ngôn từ khác mang lại công cuộc làm web đấy là lập trình web với ngữ điệu python.

Bạn đang xem: Lập trình web với python


Mục Lục


I. Tạo môi trườngVI. Tổng kết

I. Tạo môi trường

Chọn lựa framework: Hiện tại có siêu nhiều framework hỗ trợ lập trình website bằng ngôn ngữ python trong đó có 3 cái tên đó là Django, Flask, Pyramid … mỗi framework gần như có điểm bạo gan và điểm yếu riêng của nó, nhằm hiểu cụ thể hơn hãy tham khảo phần “Link tham khảo” tại phần cuối của bài viết này. tại chẳng hạn như này tôi recommend về framework Flask (Flask là một trong những microframework mang lại Python dựa trên Werkzeug, Jinja 2.)

Thiết lập framework Flask:

Thiết lập python và pid như link sau:

https://docs.python-guide.org/starting/install3/osx/

Cài đặt Flask

pip install flaskTạo thư mục của dự án:

mkdir hoctiengnhatonlineTạo một tệp khởi tạo app.py trong thư mục “hoctiengnhatonline”, sau đó cấu hình để sử dụng module Flask tại tệp app.py

from flask import Flaskapp = Flask(__name__)
app.route("/")defmain():return"Welcome"if __name__ == "__main__": app.run()Thực thi app.py

python app.pyVào trình duyệt và truy xuất đường link dưới đâyhttp://localhost:5000/

*

II. Xây dựng trang chủ

Tại folder hoctiengnhatonline tạo folder templates, tại thư mục templates xây dựng một tệp đặt thương hiệu là index.html, mở tệp index.html thêm đoạn code HTML tiếp sau đây vào:

Hoc Tieng Nhat online Apptitle> con đường linkhref="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css"rel="stylesheet"> linkhref="https://hroy.eu/bootstrap/docs/examples/jumbotron-narrow/jumbotron-narrow.css"rel="stylesheet"> head>
Homea> li> Sign Ina> li> Sign Upa> li> ul> nav> heading 3class="text-muted">Hoc tieng Nhat online AppH3> div>
heading 1>Japanese Lesson Appheading 1> p> Sign up todaya> p> div>
Lesson Listh4> Lesson danh sách Lesson menu Lesson danh sách Lesson danh sách Lesson danh mục Lesson menu Lesson menu Lesson Listp> Lesson Listh4> Lesson danh sách Lesson menu Lesson danh sách Lesson list Lesson list Lesson list Lesson danh sách Lesson Listp> Lesson Listh4> Lesson danh mục Lesson danh sách Lesson các mục Lesson list Lesson danh mục Lesson các mục Lesson danh sách Lesson Listp> div>

from flask import Flask, render_templateSửa phương thức chủ đạo để trả về tập tin template đã được kết xuất.

defmain():return render_template("index.html")Mở trình duyệt , truy cập http://localhost:5000/ , sẽ thấy màn hình hiển thị dưới đây:

*

III. Xây dựng trang đăng ký

Bước 1: xây dựng Database

Tạo database thương hiệu là hoctiengnhatonline

CREATEDATABASE hoctiengnhatonline;xây dựng bảng lưu người sử dụng tbl_user

CREATETABLE`hoctiengnhatonline`.`tbl_user` (`user_id`BIGINT AUTO_INCREMENT,`user_name`VARCHAR(4.) NULLvà`user_username`VARCHAR(4) NULLvà`user_password`VARCHAR(4) NULL, PRIMARY KEY (`user_id`));tạo thủ tục để lưu nội dung người dùng đặt tên là sp_createUser

DELIMITER $CREATE DEFINER=`root`
`localhost`PROCEDURE`sp_createUser`(IN p_name VARCHAR(2),IN p_username VARCHAR(2.),IN p_password VARCHAR(2))BEGINif ( selectexists (select1from tbl_user where user_username = p_username) ) THENselect"Username Exists !!"; ELSEinsertinto tbl_user ( user_name, user_username, user_password )values( p_name, p_username, p_password );ENDIF;END$DELIMITER ;Bước 2. Tạo bố thế và giao diện đăng ký

Trong folder hoctiengnhatonline/templates xây dựng một tệp HTML đánh tên là signup.html, sau đó chèn đoạn code phía dưới vào tập tin signup.html

Hoc Tieng Nhat online Apptitle> linkhref="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css"rel="stylesheet"> linkhref="https://hroy.eu/bootstrap/docs/examples/jumbotron-narrow/jumbotron-narrow.css"rel="stylesheet"> linkhref="../static/signup.css"rel="stylesheet">head>
Homea>li> Sign Ina>li> Sign Upa>li> ul> nav> H3class="text-muted">Hoc tieng Nhat Trực đường AppH3> div>

body padding-top: 40px; padding-bottom: 40px;.form-signin max-width: 330px; padding: 15px; margin: 0 auto;.form-signin.form-signin-headingvà.form-signin.checkbox margin-bottom: 10px;.form-signin.checkbox font-weight: normal;.form-signin.form-control position: relative; height: auto; -webkit-box-sizing: border-box;-moz-box-sizing: border-box;box-sizing: border-box; padding: 10px; font-size: 16px;.form-signin.form-control:focus z-index: 2;.form-signininput margin-bottom: -1px; border-bottom-right-radius: 0; border-bottom-left-radius: 0;.form-signininput margin-bottom: 10px; border-top-left-radius: 0; border-top-right-radius: 0;Thêm đoạn code sau vào trong file app.py


app.route("/showSignUp")defshowSignUp():return render_template("signup.html")Nhập chuột vào nút SignUp màn hình ảnh dưới đây được hiển thị:
*

Bước 3 Xây dựng phương thức đăng ký

Thêm đoạn code giải quyết đăng ký signUp và import thêm thư viện vào tệp app.py


app.route("/signUp",methods=<"POST">)defsignUp():# read the posted values from the UI_name = request.form<"inputName"> _email = request.form<"inputEmail"> _password = request.form<"inputPassword"># validate the received valuesif _name & _email and_password:return json.dumps("html":"All fields good !!")else:return json.dumps("html":"Enter the required fields"),

from flask import Flask, render_template, json, requestBước 4 Tạo đăng cam kết từ client

$(function() $("#btnSignUp").click(function() $.ajax(url: "/signUp",data: $("form").serialize(),type: "POST"vàsuccess: function(response) console.log(response); ,error: function(error) console.log(error); ); ););Bước 5. Lưu thông tin bằng giấy tờ thủ tục của Mysql

đầu tiên cài đặt thư viện mysql cho flask bằng lệnh sau:

pip install flask-mysqltrong file app.py import thêm thư viện , thêm các đoạn code giải quyết sau vào

from flask import Flask, render_template, json, requestfrom flaskext.mysql import MySQLfrom werkzeug import generate_password_hash, check_password_hashmysql = MySQL()app = Flask(__name__)# MySQL configurationsapp.config<"MYSQL_DATABASE_USER"> = "root"app.config<"MYSQL_DATABASE_PASSWORD"> = "12345678"app.config<"MYSQL_DATABASE_DB"> = "hoctiengnhatonline"app.config<"MYSQL_DATABASE_HOST"> = "localhost"mysql.init_app(app)Tại function giải quyết đăng ký thông tin người dùng thêm đoạn code sau:

# validate the received valuesif _name & _email & _password:# All Good, let"s gọi MySQLconn = mysql.connect() cursor = conn.cursor() _hashed_password = generate_password_hash(_password) cursor.callproc("sp_createUser",(_name,_email,_hashed_password)) data = cursor.fetchall()if len(data) is0: conn.commit()return json.dumps("message":"User created successfully !")else:return json.dumps("error":str(data<0>))else:return json.dumps("html":"Enter the required fields")except Exception as e:return json.dumps("error":str(e))finally: cursor.close() conn.close()Lưu những thay đổi và khởi hễ lại thứ chủ. Đi cho trang đăng ký và nhập name, email và mật khẩu , nhấp vào nút Sign Up. Khi xây dựng chiến thắng người sử dụng, các bạn sẽ có khả năng thấy một thông báo trong bố vậy và giao diện console của trình duyệt.

Xem thêm: Xác Định Parabol Y = Ax2 + Bx + 2 Biết Rằng Parabol Đó, Xác Định Parabol

"message": "User created successfully !"

VI. Tổng kết

Trong bài đăng này, tôi trình bày bí quyết cơ bản nhất khi lập trình website bằng ngữ điệu python dùng framework Flask mong rằng sẽ phần nào mang lại lợi ích được phần nào đó cho bạn đọc trước tiên lập trình web bằng ngôn từ python. Hãy tham khảo tất cả source code ở link tham khảo dưới đây. trong bài đăng kế tiếp tôi sẽ thuyết trình kỹ hơn về các lưu ý khi lập trình website bằng python.

V. Đường link tìm đọc

Học lập Trình