Bài 1: Bằng phương pháp hóa học trình bày cách nhận biết 5 lọ hóa chất bị mất nhãn cơ mà chỉ cần sử dụng quỳ tím : KOH , HCl , H2SO4 , Ba(OH)2 , KCl?

Hướng dẫn giải

Bước 1: Lần lượt lấy mỗi lọ 1 giọt dung dịch nhỏ vào giấy quỳ tím.

Bạn đang xem: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

- ví như dung dịch có tác dụng quỳ tím gửi thành màu xanh da trời là: Ba(OH)2; KOH (Nhóm 1)

- Nếu làm quỳ tím đưa thành red color là: HCl , H2SO4 (Nhóm 2)

- Không chuyển màu sắc là : KCl (Nhóm 3)

Bước 2: lấy dung dịch ở đội 1 lần lượt cho vào từng ống nghiệm ở đội 2, hỗn hợp nào chế tạo ra kết tủa trắng:

Nhóm 1: Là Ba(OH)2 chất còn sót lại là KOH .

Nhóm 2: Là H2SO4 chất còn lại là HCl.

Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + H2O

Bài 2: dứt các phương trình phản bội ứng sau:

(1) …. + 3H2O → 2H3PO4

(2) …. + H2O → 2NaOH

(3) …. + 2KOH → Cu(OH)2¯ + 2KCl

(4) 6HCl + …. → 2AlCl3 + 3H2O

(5) MgO + …. → MgSO4 + H2O

(6) …. + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

(7) 2Fe(OH)3 …. + 3H2O

(8) KOH + …. → KNO3 + H2O

(9) AgNO3 + …. → AgCl¯ + HNO3

Hướng dẫn giải

(1) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

(2) Na2O + H2O → 2NaOH

(3) CuCl2 + 2KOH → Cu(OH)2¯ + 2KCl

(4) 6HCl + Al2O3 → 2AlCl3 + 3H2O

(5) MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

(6) H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

(7) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

(8) KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

(9) AgNO3 + HCl → AgCl¯ + HNO3

Bài 3: cho những chất sau: CuSO4; CuO; Cu(OH)2; Cu; CuCl2

Hãy sắp xếp những chất trên thành một dãy gửi hóa và viết những phương trình phản nghịch ứng.

Hướng dẫn giải

Dãy đưa hóa hoàn toàn có thể là:

a) CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO → Cu → CuSO4

Hoặc: b) Cu → CuO → CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2

Hoặc: c) Cu → CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO

a) CuCl2 → Cu(OH)2  CuO Cu  CuSO4

(1) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2¯ + 2NaCl

(2) Cu(OH)2  CuO + H2O

(3) CuO + H2 → Cu + H2O

(4) Cu + 2H2SO4đ → CuSO4 + SO2­ + 2H2O

b) Cu CuO  CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2

(1) Cu + O2 → CuO

(2) CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

(3) CuSO4 + NaCl → CuCl2 + Na2SO4

(4) CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2¯ + 2NaCl

c) Cu CuSO4  CuCl2  Cu(OH)2  CuO

(1) Cu + 2H2SO4đ CuSO4 + SO2­ + 2H2O

(2) CuSO4 + NaCl → CuCl2 + Na2SO4

(3) CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

(4) Cu(OH)2  CuO + H2O

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 41 SGK hóa học 9)

Chất nào trong những thuốc thử sau đây rất có thể dùng để minh bạch dung dịch natri sunfat với dung dịch natri cacbonat?

a) hỗn hợp bải clorua.

b) hỗn hợp axit clohiđric.

c) hỗn hợp chì nitrat.

d) Dung dịch tệ bạc nitrat.

e) dung dịch natri hiđroxit.

Hướng dẫn giải

a) hỗn hợp bari clorua: cùng tạo kết tủa với Na2SO4 và Na2CO3

b) dung dịch axit clohiđric: 

Tác dụng với Na2CO3 xuất hiện bọt khí còn Na2SO4 không phản nghịch ứng

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ H2O.

c) hỗn hợp chì nitrat: cùng sản xuất kết tủa với Na2SO4 và Na2CO3

d) Dung dịch bội nghĩa nitrat: hiện tại tưỡng không rõ rệt vì Ag2CO3 không tan, Ag2SO4 ít chảy và gồm màu giống như nhau.

e) hỗn hợp natri hiđroxit: cả nhì đều không tồn tại hiện tượng gì.

Câu 2.(Trang 41 SGK chất hóa học 9)

a) cho các dung dịch dưới đây lần lượt bội nghịch ứng với nhau từng song một, hãy để lại ấn tượng (x) nếu gồm phản ứng xảy ra, số 0 nếu không tồn tại phản ứng.

 

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4

 

 

 

HCl

 

 

 

Ba(OH)2

 

 

 

b) Viết những phương trình hóa học (nếu có).

Hướng dẫn giải

a) Ta bao gồm bảng sau

 

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4

x

  

HCl

x

  

Ba(OH)2

 

x

x

b) Phương trình làm phản ứng

CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → Ba2SO4↓ + 2H2O

 

Câu 3.(Trang 41 SGK chất hóa học 9 )

Viết phương trình hóa học mang lại những đổi khác hóa học tập sau:

*

Hướng dẫn giải

a) (1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2FeCl3 + 3BaSO4↓

(2) FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3↓

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → Na2SO4 + 2Fe(OH)3↓

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

b) (1) 2Cu + O2 2CuO

(2) CuO + H2 Cu+ H2O

(3) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(4) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

(5) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

(6) Cu(OH)2 →(to) CuO + H2O

Câu 4*.(Trang 41 SGK hóa học 9)

Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl.

Xem thêm: 【 Tuổi Tuất Là Con Gì ? Hợp Tuổi Với Con Giáp Nào

a) phụ thuộc vào mối quan hệ tình dục giữa những chất, hãy sắp xếp những chất trên thành một dãy chuyển đổi hóa học.