Công tác phòng chống HIV/AIDS những năm gần đây, quan trọng năm 2021 sẽ được thổi lên một trung bình mới. Công dụng đã được đánh giá là có chiều hướng chững lại, tuy nhiên bên cạnh đó việc kỳ thị và phân biệt đối xử vẫn còn đó tồn tại. 

 

-->